logo

Zofia Józefowicz

1920 -2003

Zofia Józefowicz urodziła się w 1920 r. w Nikolsku Ussuryjskim (dziś Ussuryjsk) koło Władywostoku w rodzinie zesłańca, rewolucjonisty z 1905 r. W 1923 r. wróciła z rodzicami do Polski, od 1933 r. mieszkała w Radomiu, gdzie ukończyła gimnazjum Marii Gajlowej i w 1939 r. otrzymała maturę. W czasie okupacji pracowała w szpitalu dla jeńców, w Urzędzie Ziemskim, społecznie w Czerwonym Krzyżu i Komitecie Pomocy Społecznej, a w konspiracji działała w Organizacji Harcerek (jako „Marta” prowadziła drużynę „Ognisko”) i w Organizacji Wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej; otrzymała Krzyż Walecznych (1963).


Po wojnie, już jesienią 1945 r., zapisała się na Wydział Humanistyczny UW, chodziła na różne wykłady, a po uruchomieniu na początku 1947 r. kierunku socjologia skupiła się na tej nauce. Wzięła udział w badaniach terenowych na Warmii, na ich podstawie napisała pod kierunkiem Stanisława Ossowskiego pracę magisterską Adaptacja wsi warmińskiej do nowych warunków (1952). W latach 1949–1950 pracowała w Centralnym Ośrodku Oświaty Dorosłych Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego jako zastępca kierownika Poradni Świetlicowej, a w latach 1952–1958 w Związku Izb Rzemieślniczych jako kierownik Wydziału Kultury; przeprowadziła wówczas, omówione w czasopiśmie „Rzemieślnik” badania nad uczniami rzemieślniczymi.


Po restytucji socjologii na UW została asystentką w Katedrze Socjologii Ossowskiego, była członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, po śmierci Ossowskiego i likwidacji Katedry (1964) została w utworzonej na jej miejscu Katedrze Metod Badawczych w Socjologii. Była współautorką badań ankietowych nad światopoglądem społecznym studentów Warszawy 1958 i ogłosiła, wraz ze Stefanem Nowakiem i Anną Pawełczyńską, serię pierwszych raportów prasowych z tych badań. Była entuzjastką badań jakościowych, zwłaszcza w terenie: prowadziła ćwiczenia z ich metod oraz wakacyjne praktyki badawcze, które dla uczestników były szkołą badań terenowych i okazją do poznania nowych środowisk społecznych. Z jej inicjatywy wprowadzono do programu studiów „hospitacje” instytucji życia społecznego. Przez wiele lat była sekretarzem zespołów, w których pracowała, zachowała cenne archiwum Katedry Socjologii. Brała udział w pracach nad koncepcją i organizacją strony społecznej „eksperymentu nowosądeckiego”, zainicjowanego oddolnie i wdrażanego w latach 1958–1964, a oficjalnie zakończonego w 1975 r. programu aktywizacji społecznej i rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej. W 1973 r. została przeniesiona z Instytutu Socjologii UW do Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, który sprawował wówczas kierownictwo naukowe nad eksperymentem. Prowadziła tam, za pomocą obserwacji i „małych ankiet”, badania nad zmianami w życiu kulturalnym oraz udzielała konsultacji władzom terenowym. Pracę w IFiS zakończyła w 1980 r.


Na emeryturze swoją energię społecznikowską skierowała ku podziemnej „Solidarności” i duszpasterstwu rolników – organizowała seminaria, na których socjologowie i inni specjaliści przekazywali mieszkańcom wsi swoją wiedzę i alternatywne względem oficjalnych ujęcia historii i rzeczywistości Polski stanu wojennego.


Zmarła w 2003 r.

-
1977
Drugi sądecki eksperyment (społeczno-kulturalny) a model aktywizacji społeczności lokalnych

Zofia Józefowicz, Zbigniew T. Wierzbicki.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 21: 1977 nr 1 s. 201-211.

Toż: w j. ang., pt.: Socio-cultural experiment in Nowy Sącz and the model of activity stimulation in communities; Wierzbicki Zbigniew T., Zofia Józefowicz.- „The Polish Sociological Bulletin” 1978 no.3/4 s. 151-163.

1644

1965
Studenci Warszawy: na podst. wyników badań Zofii Józefowicz, Stefana Nowaka i Anny Pawełczyńskiej

Jerzy Jasiński, Zofia Józefowicz, Irena Nowak, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska, Barbara Wilska, Wiesław Wiśniewski; kier. i red. nauk. oprac. Stefan Nowak.- Warszawa: 1965.- cz. 2, s. 254-211.

1642

(Raporty z Badań/ Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym).- Do użytku służbowego.- Maszynopis powiel.

1643

1958
Studenci: poglądy społeczne i dążenia życiowe

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Nowa Kultura” R. 9: 1958 nr 41 s. 4, 5. [czy s. 5-6]

Toż: w j. ang., pt.: Students: their views on society and aspirations.- „Polish Perspectives” 1958 nr 7/8 s. 31-43.

 

1645

Studenci: mity i rzeczywistość

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Przegląd Kulturalny” r. 9: 1958 nr 29 s. 1, 3.

Toż: w j. ag., pt.: Students: myth and reality.- „Polish Perspectives” 1958 nr 3/4 s. 21-28.

Toż: w j. franc.: Les étudiants: mythes et réalité.- „Perspectives Polonaises” 1958 nr 3/4 s. 25-33.

1646

Studenci: nieproste sprawy pokolenia byłych „zetempowców”

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Nowa Kultura” r. 9: 1958 nr 32 s. 1, 5.

1647

Studenci: religia a polityka

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Nowa Kultura” r. 9: 1958 nr 39 s. 1, 4.

1648

Studenci: poglądy społeczne i dążenia życiowe

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Nowa Kultura” R. 9: 1958 nr 41 s. 4, 5. [czy s. 5-6]

Toż: w j. ang., pt.: Students: their views on society and aspirations.- „Polish Perspectives” 1958 nr 7/8 s. 31-43.

 

1675

1960
Moralność pracy i zjawiska z nią związane w zakładzie przemysłowym: (badanie na walcowni „Warszawa”)

Zofia Józefowicz, Zbigniew Sufin.

Lustracja zrealizowana w 1960 r. w oparciu o rozmowy z reprezentacją 50 osób (robotników zakładu) oraz przedstawicielami personelu inżyniersko-technicznego, dyrekcji, POP [Podstawowej Organizacji Partyjnej] i rady zakładowej.- OBOP 1960.

1649