logo

Wacław Makarczyk

1928 -1986

Wacław Tomasz Makarczyk urodził się w Warszawie w 1928 r. w rodzinie inteligenckiej jako syn Kazimierza i Anieli z Lipskich. W czasie wojny uczestniczył w walce z okupantem (jako harcerz Szarych Szeregów, a później żołnierz Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim). Studia socjologiczne odbył w latach 1948–1952, w toku seminarium Stanisława Ossowskiego przygotował wówczas pracę magisterską Zasady polityki wychowawczej Jana Jakuba Rousseau w Uwagach nad rządem Polski. Po studiach nie mógł znaleźć pracy w zawodzie, głównie ze względu na swoją postawę polityczną oraz wojenną przeszłość. Zarobkował dorywczo, także fizycznie. Na stałe zatrudniono go dopiero w 1954 r. w Instytucie Urbanistyki i Architektury, gdzie pracował do 1957 r. przy opracowywaniu bibliografii z zakresu socjologii miasta, co w pewnym stopniu odpowiadało jego zainteresowaniom socjologicznym i przyczyniło się do wyznaczenia jednego z ważnych nurtów późniejszych prac badawczych. W okresie odwilży politycznej brał aktywny udział w życiu społecznym – w styczniu 1956 r. współtworzył Sekcję Diagnostyki Społecznej Klubu Krzywego Koła. Socjologiczną pracę badawczą podjął w nowo powstałym Ośrodku Badania Opinii Publicznej (1957–1960), później w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie (1960–1962), a ostatecznie w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (1962–1986), gdzie zajmował się problematyką wiejską. W 1963 r. na podstawie rozprawy obronionej pod kierunkiem Jana Szczepańskiego Czynniki stabilizacji w zawodzie rolnika i motywy migracji do miast uzyskał tytuł doktora, a w 1972 r. podstawą habilitacji stała się praca Przyswajanie innowacji (Studium z dziedziny socjologii wsi i metodologii. Później jego zainteresowania naukowe ewoluowały w kierunku zagadnień więzi społecznej. Nadal głęboko angażował się w inicjatywy obywatelskie, w 1980 r. uczestniczył w organizowaniu komórki „Solidarności” w IFiS PAN. Zmarł w 1986 r. w wieku 58 lat.


W polskiej socjologii zaznaczył swoje miejsce jako badacz zagadnień wiejskich. Praktyka badawcza uświadomiła mu znaczenie zagadnień psychospołecznych i to, jak ważną rolę w badaniach pełnią kwestie natury teoretycznej. Swoje przemyślenia zawarł w dwóch wydanych pośmiertnie pracach: Studiach nad aparaturą pojęciową socjologii (1991) oraz Wspólnocie uczuć i działań (1993), sięgał przy tym do inspiracji pochodzących z myśli Stanisława Ossowskiego i Andrzeja Malewskiego. Andrzej Siciński we wspomnieniu pośmiertnym napisał o nim: „Nie był autorem szczególnie płodnym. Swym pracom stawiał bardzo wysokie wymagania, nie decydował się na publikację tekstów niedopracowanych, przedstawianie koncepcji nie przemyślanych gruntownie. To, co napisał, godne jest uważnej lektury. Stanowi doniosły fragment dorobku powojennej socjologii polskiej”. (MB)

-
1956
Zagadnienie badań socjologicznych na użytek urbanistyki

Warszawa: Inst. Urbanistyki i Architektury, 1956.- 12 s.- (Maszynop.).

1541

1959
Stosunki społeczno-gospodarcze na wsi: [raport]

Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”, 1959.- 32.

Badanie zrealizowane w r. 1959 w oparciu o reprezentację (1138 osób) właścicieli gospodarstw powyżej 2 ha.

1542

1960
Zasady kodyfikacji danych socjologicznych

Wacław Makarczyk, Henryk Stasiak.- Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”, 1960.- 14 s.- (Maszynop.).

1543

1961
Stabilność zawodowa i aktywność gospodarska chłopów: [raport]

Warszawa 1961.- 23 s.- Powiel.- Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”.- [Do użytku wewn.].

1544

Stabilność zawodowa i aktywność gospodarska rolników: [raport]

Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”, 1961.- 23.

Badanie zrealizowane w 1960 r. w oparciu o reprezentację (1002 osoby) właścicieli (lub członków ich rodzin) gospodarstw o powierzchni ponad 2 ha. Tyt. kwestionariusza: Nasze dążenia i warunki życiowe. Kwestionariusz tego badania był zmodyfikowany w stosunku do kwestionariusz pod tym samym tytułem w badaniu opisanym wyżej.

1545

Poczucie wykorzystania umiejętności zawodowych u ludności nierolniczej: [raport]

Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”, 1961.- 22 s.- (Maszynop. powiel.).

Badanie zrealizowane w 1960 r. w oparciu o reprezentację (982 osoby) ogółu pracujących poza rolnictwem. Tyt. kwestionariusza: Nasze dążenia i warunki życiowe.

1546

Studia nad zagadnieniami przystosowania jednostki do środowiska społecznego

1961.- 67 s. - (Maszynop.).- Bibl. IFiS PAN.

1547

1962
Czynniki wyznaczające poczucie zadowolenia życiowego: (badania nad zagadnieniami przystosowania jednostki do środowiska)

Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”, 1962.- 45, 2, 2 s.- (Maszynop. powiel.).

1548

Stosunki międzyludzkie w zakładach pracy w opinii robotników

Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej, 1962.- 54 s.- (OBOP; 9).- (Maszynop. powiel.).

1549

1963
Niektóre zagadnienia oświaty rolniczej w opinii chłopów: [raport]

Warszawa 1963.- 37 s.- Powiel.- Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”.- [Do użytku wewn.]

Badanie zrealizowane w 1962 r. w oparciu o reprezentację (1410 osób) jednostek kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi o obszarze ponad 2 ha. Tyt. kwestionariusza: Praca i zainteresowania rolników.

1550

Tendencje migracyjne mieszkańców wsi: [raport]

Warszawa: 1963.- 61.- Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”, 1963.- 61 s.- (Maszynop. powiel.)- [Do użytku wewn.].

Badanie zrealizowane w 1961 r. w oparciu o reprezentację (1393 osoby) dorosłych mieszkańców wsi. Tyt. kwestionariusza: My i środowisko społeczne

1551

Młodzież wiejska o swoich zajęciach i dążeniach

Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio”, 1963.- 49 s.- (Do użytku wewnętrznego).- Maszynop. powiel.

Badanie zrealizowane w 1962 r. w oparciu o reprezentację (1154 osoby) młodzieży w wieku 16-24 lata, należącej do rodzin rolniczych w gospodarstwach powyżej 2 ha. Tyt. kwestionariusza: Zajęcia i dążenia młodzieży. 

1552

Opinie chłopów o niektórych sprawach uregulowanych ostatnio aktami ustawodawczymi: [raport]

Wacław Makarczyk, Danuta Markowska.- Warszawa: Ośrodek Badania Opinii Publicznej „Polskie Radio", 1963.- 12 s.- (Maszynop. powiel.)

Badanie zrealizowane w 1963 r. w oparciu o reprezentację (1118 osób) jednostek kierujących gospodarstwami indywidualnymi o obszarze ponad 2 ha. Tyt. kwestionariusza: Sprawy dziedziczenia ziemi i spłat rodzinnych.

1553

1964
Czynniki stabilizacji w zawodzie rolnika i motywy migracji do miast

Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1964. - 202 s.

Rec.: Franciszek Jakubczak.- „Wieś Współczesna” 1965 nr 11 s. 133-139.

Włodzimierz Mirowski.- „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965 nr 4 s. 294-298.

Anna Sianko.- „Studia Socjologiczne” 1965 nr 4 <19> s. 272-276.

1554

1968
Zaoczne studia rolnicze w opinii słuchaczy

Mirosława Jastrząb, Wacław Makarczyk.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1968.– 95, [1] s.; 24 cm.- (Raporty z Badań; Ministerstwo Oświaty  i Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym. Pracownia Zagadnień Rekrutacji i Toku Studiów).

Rec.: Władysław Murawski.- „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1968 z. 3/4 s. 196-200.

1555

1969
Czytelnictwo prasy na wsi

Wacław Makarczyk, Anna Olszewska-Krukowa, Henryk Siwek, Maria Trawińska.- Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1969.- 413 s.- (Biblioteka Wiedzy o Prasie; ser. 22).

Zawiera art. W. Makarczyka: Rola czytelnictwa prasy na wsi w upowszechnianiu wiedzy rolniczej; Wacław Makarczyk, Anna Olszewska-Krukowa (s. 179-268, 373-388).

1556

Cross-national European research project on the diffusion of technical innovations in agriculture

 Bogusław Gałęski, Wacław Makarczyk, Lili M. Szwengrub; Institute of Philosophy and Sociology. Polish Academy of Sciences.- Vienna: International Social Science Council, 1969.- [kilka liczbowań].- Skrypt. powiel.

1557

1971
Przyswajanie innowacji: studium z dziedziny socjologii wsi i metodologii

Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1971.

Rec.: BORNUS Aleksy.- „Wieś Współczesna” R. 16: 1972 nr 8 <186> s. 154-158;

PEVETZ W.: „Sociologia Ruralis” 1973 nr 3/4 s. 305-306;

TAUBEROVÁ Věra.- „Sociologie a Historie Zemedelstvi” 1973 s. 67-68;

1558

1978
Struktura społeczna a warunki życiowe: sprawozdanie z badań

Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: PAN. IFiS, 1978.- 101, [1] s.; 20 cm.

1559

Social networks

Magdalena Jaakkola, Wacław Makarczyk; [w:] Social structure and change: Finland and Poland: comparative perspective.

1568

1985
Przenośnia oznaczająca łączenie a problemy stosunków międzyludzkich

[w:] O społeczeństwie i teorii społecznej

Toż: przedr. Studia nad aparaturą pojęciową socjologii, Wacław Makarczyk; do druku przygot. [oraz Od redakcji] Maria Smoła; wstępem opatrzył Jerzy Szacki; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Res Publica Press, 1991.- S. 23-44.

1569

1991
Studia nad aparaturą pojęciową socjologii

Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: PAN. IFiS, 1991.

Rec. Andrzej Kojder.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 36: 1992 nr 1 s. 180.

1560

1993
Wspólnota uczuć i działań

Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: PAN. IFiS, 1993.

Rec.: Władysław Markiewicz.- „Nowe Książki” 1994 nr 5 s. 10.

1561

1959
Niektóre zagadnienia społeczno-gospodarcze wsi w opinii chłopów indywidualnych: (wyniki badań ankietowych)

„Wieś Współczesna” 1959 nr 7 s. 89-100.

1570

1960
Z działalności Ośrodka Badania Opinii Publicznej

Z. [Zygmunt] Skórzyński, W. [Wacław] Makarczyk.- „Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 1 s. 151-154.

1571

1961
Badania sondażowe nad tendencjami migracyjnymi ludności wiejskiej

„Wieś Współczesna” 1961 nr 10 s. 147-148.

1572

Survey on socio-economic attitudes in the rural areas

 „The Polish Sociological Bulletin” 1961 no. 1/2 s. 94-97.- (Research notes).

1573

Czynniki stabilności i aktywności zawodowej rolników w gospodarstwach indywidualnych

„Studia Socjologiczne” 1961 nr 2 <2> s. 125-144.

1574

1962
Factors affecting life satisfaction among people in Poland
„The Polish Sociological Bulletin” 1962 no. 1/2 <3/4> s. 105-116.- (Research Notes).
1575

1963
Attitudes to migration among the rural population

„The Polish Sociological Bulletin” 1963 no. 1 <7> s. 79-83.- (Reseach Notes).

1576

Z badań nad oświatą rolniczą

„Wieś Współczesna” 1963 nr 9 s. 46-56.

1577

Wyniki badań nad tendencjami migracyjnymi ludności wiejskiej

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 1: 1963 (dr. 1964) s. 87-95.

1578

1965
Innovation in agriculture and the use of information sources

„The Polish Sociological Bulletin” 1965 no. 2 <12> s. 48-60.

1579

Publiczność prasowa w społeczności wiejskiej

 Wacław Makarczyk, Anna Olszewska-Krukowa.- „Zeszyty Prasoznawcze” (Kraków) 1965 nr 4 s. 35-48.

1580

Prasa jako źródło informacji rolniczej w społeczności wiejskiej

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 4: 1965 (dr. 1966) s. 143-150.

1581

1966
Ankieta wśród studentów zaocznych wyższych uczelni rolniczych

 M. [Mirosława] Jastrząb, w. [Wacław] Makarczyk.- „Życie Szkoły Wyższej” R. 14: 1966 nr 4 s. 136-141.

1582

Rola prasy w środowisku wiejskim

Anna Olszewska-Krukowa, Wacław Makarczyk.- „Wieś Współczesna” 1966 nr 3 s. 35-44.

1583

1967
Badania nad dyfuzją innowacji rolniczych: zagadnienia i metody

 „Roczniki Socjologii Wsi” T. 6: 1967 (dr. 1968) s. 51-80.

1584

Niektóre problemy badań nad ruchliwością społeczną rolników

 „Roczniki Socjologii Wsi” T. 7: 1967 (dr. 1969) s. 57-70.

1585

Informacja o badaniach nad dyfuzją nowości technicznych w rolniczych [czy: w rodzinnych] gospodarstwach rodzinnych [czy: w rolniczych]w Polsce

 Wacław Makarczyk, Zdzisław Szpakowski.- „Roczniki Socjologii Wsi” T. 6: 1967 (dr. 1968) s. 276-277.

1586

Endences des migrations rurales

 „Etudes Rurales” 1967 nr 25/26 p. 159-167.

1587

1968
Socjologiczne studia nad innowacjami a przewidywanie przyszłości

 „Kultura i Społeczeństwo” T. 12: 1968 nr 4 s. 59-76.

1588

Czytelnictwo prasy wśród studentów zaocznych wyższych uczelni rolniczych

 Wacław Makarczyk, Mirosława Jastrząb-Mrozicka.- „Zeszyty Prasoznawcze” (Kraków) R. 9: 1968 nr 2 s. 83-90.

1589

Pionierzy innowacji w społeczności wiejskiej

 „Wieś Współczesna” 1968 nr 5 s. 60-69.

1590

The press as a source of information about farming

 „Roczniki Socjologii Wsi” 1968 spec. issue, s. 50-56.

1591

1969
Niektóre zagadnienia społeczno-gospodarcze na wsi w opinii chłopów indywidualnych: (wyniki badań ankietowych)

„Wieś Współczesna” 1969 nr 7 s. 89-100.

1592

Rolnicy na wyższych uczelniach

Mirosława Jastrząb-Mrozicka, Wacław Makarczyk.- „Wieś Współczesna” R. 13: 1969 nr 1 <143> s. 87-99.

1593

1970
An experiment on re-interviewing for adoption dates

 „Sociologia Ruralis” Vol. 10: 1970 no. 1 p. 38-56.

1594

1971
Kierunki zmian społeczno-kulturalnych na wsi (I,II,III)

 Zdzisław Szpakowski, Wacław Makarczyk.- „Wieś Współczesna” R. 15: 1971 nr 6 <175> s. 66-77; nr 7 <173> s. 89-98; nr 8 <174>  s. 85-93.

1595

1972
Puolan maaseutusosiologian keskeisiä ongelmia

 „Sosiologia” (Helsinki) 1972 no. 6 p. 261-267.

1596

1976
Stosunki między Polonią a Krajem

„Studia Socjologiczne” 1976 nr 2 <61> s. 119-138.

1597

Problem świadomości Polonii w świetle pamiętników

„Przegląd Polonijny” T. 2: 1976 z. 1 <3> s. 57-67.

1598

Identity and cooperation: a case of emigrants

 „The Polish Sociological Bulletin” 1976 no. 2 <34> s. 31-41.

1599

1979
Z badań nad samowiedzą narodową

 „Studia Socjologiczne” 1979 nr 1 <72> s. 29-49.

1600

1982
Social change in contemporary Poland in the light of a theory of social adaptation

„The Polish Sociological Bulletin” 1982 no. 1/4 <57/60> s. 133-154.

 

Mat. prezentowany na VI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Łodzi w 1981 r.

1601

1984
Estetyka i socjologia sztuki w oczach angielskiego recenzenta

przekł. i oprac. Wacław Makarczyk.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 28: 1984 nr 2 s. 251-252.

 

 

Przekł. i oprac. rec. Williama Charltona (“The British Journal of Aesthetics” Vol: 20: 1980 no. 2 p. 106-107) z książki Stanisława Ossowskiego The Foundation of Aesthetics (Dordrecht: D. Reidel, 1978, XXX, 386 p.).

1602

1986
Wstępne rozważania nad zagadnieniem słownika socjologicznego

  „Kultura i Społeczeństwo” T. 30: 1986 nr 1 s. 143-158.

1603

1988
Prawo intuicyjne a czynna życzliwość

Przygot. do dr. Maria Smoła.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 32: 1988 nr 4 s. 137-146.

 

 

Ref. wygłoszony 15 kwietnia 1986 r. na zebraniu Sekcji Socjologii Prawa PTS, 15 kwietnia 1986. Było to ostatnie publiczne wystąpienie Autora.

1604

1969
Dyfuzja innowacji rolniczych w dwóch wsiach - wielkopolskiej i podlaskiej

 [w:] Upowszechnianie nowości produkcyjnych wśród rolników: praca zbiorowa.

1562

1970
La diffusion des innovations agricoles

 [w:] Les transformations de la campagne polonaise.

1563

La stabilité et la mobilité professionelle des agriculteurs

 [w:] Les transformations de la campagne polonaise.

1564

1971
Stan wiedzy o procesach przyswajania i dyfuzji innowacji

 [w:] Zmiany społeczne i postęp techniczny: praca zbiorowa; pod red. Bogusława Gałęskiego.- Wrocław, [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1971.

1565

1972
Perspektywy zmian struktury społeczno-gospodarczej rolnictwa w latach 1970-2000

 Komentarz do wprow. Ryszarda Manteuffla: Perspektywy zmian struktury społeczno-gospodarczej rolnictwa w latach 1970-2000.

1566

1978
Przemiany warstwy pracowników umysłowych

Wacław Makarczyk, Jan Błuszkowski; Kształt struktury społecznej: studia do syntezy: praca zbiorowa; red. Włodzimierz Wesołowski; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978.- S. 171-231.

Toż: w j. słowac., pt.: Zmeny vrstvy dusevnych pracovnikov w PolskuJan Błuszkowski, Wacław Makarczyk; [w:] Inteligencia v socialisticeskej spolecnosti.- Bratislava: “Pravda”, 1981.- S. 97-149.

1567

1960

„Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 1 s. 183-189.

Z książki: Lipset Seymour Martin, Trow Martin A., Coleman James: Union democracy, the internal politics of the international typographical Union.- Glencoe, Ill., 1956.

1610

1963

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 1: 1963 (dr. 1964) s. 150-151.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” T. 27: 1962 no. 1-4.

1611

1964

Organizacja i metody upowszechniania wiedzy rolniczej w Polsce.

Z pracy dr.: Jan Górecki: Analiza organizacji oraz metod upowszechniania wiedzy rolniczej w Polsce; Warszawa 1963.- 140 s.- Rkps. SGGW.- Promotor: Leon Lewandowski, Wydz. Ekon.-Roln.).

1612

[rec.]/ W. Makarczyk.- „Roczniki Socjologii Wsi” T. 2: 1964 (dr. 1965) s. 226-228.

 

Rec. z: czas.: “Rural Sociology” Vol. 28: 1963 no. 1-4.

1613

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 3: 1964 (dr. 1966) s. 145-147.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” Vol. 29: 1963 no. 1-2.

1614

1965

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 4: 1965 (dr. 1966) s. 253-254.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” Vol. 29: 1964 no. 3-4; Vol. 30 nr 1

1615

1966

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 5: 1966 (dr. 1967) s. 215-217.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” Vol. 30: 1965 no. 2-4.

1616

1967

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 6: 1967 (dr. 1968) s. 251-252.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” Vol. 31: 1966 no. 1-2.

1617

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 7: 1967 (dr. 1969) s. 278-280.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” Vol. 31: 1966 no. 3-4.

1618

1968

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 8: 1968 (dr. 1970) s. 237-240.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” Vol. 32: 1967 no. 1-4, vol. 33: 1968 no. 1-2.

1619

1970

„Roczniki Socjologii Wsi” T. 10: 1970 (dr. 1972) s. 349-353.

Rec. z: czas.: „Rural Sociology” Vol. 33: 1968 no. 3-4, vol. 34: 1969 no. 1-4.

1620

1969

Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki społecznej: materiały z konferencji GUS, 20 XI 1

1609

1958
Słuchowiska radiowe w opinii słuchaczy

 „Antena” (Warszawa) 1958 nr 4 s. 30-31.

1605

1959
Chłopi o sprawach wsi

„Życie Gospodarcze” (Warszawa) 1959 nr 16 s. 1, 6.

1606

1961
Badania opinii publicznej na wsi

 „Gromada-Rolnik Polski”: (Warszawa) 1961 nr 131.

1607

1963
Opinie rolników o polityce ograniczania podziału gospodarstw

Wacław Makarczyk, Danuta Markowska.- „Życie Gospodarcze” (Warszawa) 1963 nr 44 s. 6.

1608

1986

 Wacław Makarczyk: 1928-1986: [wsp.]; A.S.- „Informacja Bieżąca; PTS” 1986 nr 12: (z 30 października) s. 6.

1621

Wacław Makarczyk: (19 stycznia 1928 - 23 czerwca 1986); Winicjusz Narojek.- „Studia Socjologiczne” s. 26: 1986 nr 4 s 5-10, il.

1622

Wacław Makarczyk: (1928-1986); Andrzej Siciński.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 31: 1987 nr 1 s. 253.

1623

2006

Już 20 lat nie ma wśród nas Wacka Makarczyka; Andrzej Kojder.- „Informacja Bieżąca; PTS” 2006 nr 82: (czerw.) s. 50-51.

Toż: przedr., pt.: Socjolog nieprzeciętny: Wacław Makarczyk; [w:] Pożegnania; Andrzej Kojder.- Warszawa: Ofic. Nauk., 2014.- s. 88-89.

1624