logo

Stefan Nowakowski

1912 -1989

Stefan Jan Nowakowski urodził się w 1912 r. w Kobyłce, wówczas wsi gminnej koło Wołomina, w biednej, ale światłej rodzinie chłopskiej. W 1932 r. uzyskał maturę w IV Gimnazjum Miejskim w Warszawie, a w 1936 r. – magisterium na Wydziale Prawa UW. Ciekawy świata zainteresował się problemami narodowościowymi i uczestniczył w seminarium w Instytucie Badań Spraw Narodowościowych. W 1937 r. zaczął studiować socjologię na Wydziale Humanistycznym UW, wybuch wojny nie pozwolił mu zdać końcowych egzaminów. Na studiach poznał Stanisława Ossowskiego i Józefa Chałasińskiego, zatrudnionych w Katedrze Socjologii kierowanej przez Jana S. Bystronia. W 1937 r. otrzymał też pracę asystenta w Polskim Instytucie Socjologicznym i uczestniczył w jego badaniach terenowych, najważniejszym z nich było etnosocjologiczne badanie Józefa Obrębskiego na Polesiu i Wołyniu. Zbadał tam i opisał w niewydanej monografii wieś Nowa Dąbrowa, reszta materiałów spłonęła w 1939 r.


W czasie okupacji pracował jako urzędnik gminny i kierował agendą Rady Głównej Opiekuńczej w Kobyłce, potem wrócił do Warszawy. Był czynny w pracy konspiracyjnej – wystawiał fałszywe dokumenty i pomagał Żydom, pisał dla Armii Krajowej analizy sytuacji bieżącej na Kresach. Po powrocie Chałasińskiego i Ossowskiego ze Lwowa do Warszawy związał się z tajnym Polskim Instytutem Socjologicznym (PIS) i środowiskiem naukowym okupowanej Warszawy. Po powstaniu Polski Lubelskiej i klęsce Powstania Warszawskiego udał się z Chałasińskim do Lublina. Uwięziony tam przez władze komunistyczne, został zwolniony dzięki Chałasińskiemu i podjął pracę w ujawnionym przez niego PIS.


Wiosną 1945 r. rozpoczął pracę u Chałasińskiego na tworzącym się Uniwersytecie Łódzkim, ale w tym samym roku wrócił na UW, do reaktywowanej Katedry Socjologii, gdzie zastępował w pracy i troszczył się o chorego Bystronia. Napisał u niego pracę doktorską Mieszczaństwo polskie na przełomie XVIII i XIX wieku (1947); był to pierwszy po wojnie doktorat z socjologii na UW i pierwsza praca autora z socjologii miasta, dziedziny, która stała się jego specjalnością. Pozostawał w bliskich stosunkach z Ossowskim. W 1950 r., po likwidacji katedr socjologii, objął nową Katedrę Techniki Społecznych Badań Terenowych, a gdy w 1952 r. i ją zlikwidowano, znalazł się w Zakładzie Materializmu Historycznego, teraz już na nowym Wydziale Społeczno-Filozoficznym, którego był prodziekanem. Wraz z Julianem Hochfeldem podjął, na podstawie materiałów pamiętnikarskich, badania nad kształtowaniem się przed wojną „rewolucyjnej świadomości klasy robotniczej”, a także prowadził własne badania nad robotnikami w mieście. Działał w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. W 1952 r. ożenił się z Sarą (Ireną) Hurwic, urodziła się im córka Agnieszka, w przyszłości także socjolog.


Brał udział w restytuowaniu socjologii po 1956 r., zakładał Polskie Towarzystwo Socjologiczne i pełnił w nim ważne funkcje. Jego artykuł Warszawski hotel robotniczy i jego mieszkańcy (1957) był jedną z pierwszych prac empirycznych w odradzającej się socjologii. W 1957 r. otrzymał na UW Katedrę Socjografii, rozbudowaną w 1964 r. w Katedrę Socjologii Szczegółowej, a po powstaniu Instytutu Socjologii objął powstały z niej Zakład Socjologii Miasta i Wsi. W roku 1957/1958 przebywał na Uniwersytecie Chicagowskim jako pierwszy stypendysta Fundacji Forda, badał tam Polonię. W 1960 r. został profesorem, a w 1971 r. członkiem PAN, pełnił prestiżowe funkcje akademickie, był obecny w międzynarodowym życiu naukowym. Na Uniwersytecie prowadził zajęcia z metod badań społecznych (był mistrzem badań terenowych), socjologii rodziny, problematyki Ziem Zachodnich, procesów urbanizacyjnych, socjologii wsi i miasta. Jego popularne seminarium magisterskie (napisało na nim prace ok. 200 studentów) przyciągało szczególnie wielu studentów spoza Warszawy. W latach 1961–1968 w Instytucie Filozofii i Socojologii PAN kierował Zakładem Socjologii Miasta, a potem w jego obrębie zespołem struktury ludności miejskiej. Prowadził tam ogólnopolskie seminarium, które skupiało i integrowało badaczy miasta z całego kraju. Wśród wypromowanych przez niego doktorów znaleźli się późniejsi profesorowie Jan Malanowski, Edward Ciupak, Włodzimierz Mirowski, Witold Morawski, Bronisław Misztal, Brunon Synak, Andrzej Sadowski i Leszek Gołdyka oraz Jan Węgleński, który po jego odejściu na emeryturę (1982) objął po nim zakład na UW.


Nowakowski uczestniczył w kierowanych przez Ossowskiego powojennych badaniach studenckich na Warmii i Mazurach oraz w badaniach nad więzią narodową i regionalną na Śląsku Opolskim. W szkicu Stanisław Ossowski jako badacz terenowy (1983) dał cenny obraz wczesnych badań społecznych na UW. Już w 1946 r. rozpoczął własne badania nad tworzeniem się nowych społeczności na Ziemiach Odzyskanych i w 1951 r. habilitował się na podstawie pracy Przemiany społeczne ludności autochtonicznej na Śląsku Opolskim. Badania ta kontynuował przez wiele lat.


W Przeobrażeniach społecznych wsi opolskiej (1960) Nowakowski opisał zmiany we wsi Dobrzeń Wielki od schyłku XIX w., powodowane przez procesy i wydarzenia historyczne, a na tym tle – ścieranie się nowych dążeń jednostek z religią i konserwatyzmem obyczajowym oraz walkę o zachowanie polskości, a na koniec wrastanie wsi w szerszą zbiorowość polską w warunkach zmiany ustrojowej. W książkach Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim (1957) i Narodziny miasta (1967) zarejestrował, jak (w Kędzierzynie) miejscowi Polacy i różne przybyłe grupy regionalne najpierw zderzają się, a potem poprzez współżycie zrastają w jedną społeczność małego miasta. Proces ten przyspieszyła budowa zakładu przemysłowego i napływ nowej ludności, głównie młodej i wiejskiej, Kędzierzyn stał się podobny do miast w Polsce Centralnej. Książka Narodziny miasta jest nie tylko bogatym zapisem długotrwałego procesu społecznego, ale także unikalną monografią terenową dużego miasta.


Nowakowski objął swymi badaniami i syntezami wiele problemów miasta, urbanizacji i relacji miasto-wieś. Mógł obserwować kolejne etapy procesów urbanizacyjnych, zmiany w strukturze społecznej większych miast i mniejszych społeczności, stołecznej Warszawy i miast Ziem Zachodnich, wpływ industrializacji na urbanizację i fabryk na miasto, otwieranie się i egalitaryzację miast, wychodźstwo ze wsi i ruralizację miast. Wydany w 1988 r. tom studiów Miasto polskie w okresie powojennym pokazuje bogactwo jego zainteresowań i wkład do wiedzy o społeczeństwie polskim. Jego pośmiertny zbiór szkiców Sylwetki polskich socjologów (1992), oparty także na doświadczeniu własnym, jest źródłem do historii socjologii w Polsce i ukazuje autora jako kontynuatora jej mistrzów. Sam Nowakowski cieszył się ogólnym szacunkiem ze względu na swój dorobek, a także cnoty osobiste.


Zmarł w Warszawie w 1989 r. i został pochowany na Cmentarzu Północnym. (AS)

-
1939
Wieś Nowa Dąbrowa: (Wołyń pow. kowelski)

Warszawa: Inst. Bad. Spraw Narod., 1939.- 139 s.- (Z badań nad polską ludnością wiejską na Ziemiach Wschodnich; z. 1).- Powiel.

1325

1957
Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim

Poznań: Inst. Zachodni, 1957.– X, 165, [1] s.; 21 cm.- (Ziemie Zachodnie: studia i materiały; nr 1).

Rec.: Paweł Beylin.- „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 24 s. 2-3.

Władysław Demkow.- „Kwartalik Opolski” 1957 nr 4 s. 132-139.

Andrzej Kwilecki.- „The Polish Sociological Bulletin” 1962 no. 3/4 <5/6> s. 117-119.

1326

1960
Przeobrażenia społeczne wsi opolskiej

Poznań: Inst. Zachodni, 1960.– 256 s.; 21 cm.- (Ziemie Zachodnie: studia i materiały; nr 4).

Rec.: Edward Ciupak.- „Studia Socjologiczne” 1961 nr 3 <3> s. 245-249.

Bohdan Jałowiecki.- „Odra” 1961 nr 6 s. 94-95.

Barbara Krawczyk: Procesy adaptacyjne na Opolszczyźnie.

1327

1964
Socjologiczne problemy miasta polskiego: studia

[Zakład Socjologii Miasta Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk].-Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1964. – 418, [1] s. ; 20 cm.

Bibliogr. prac z zakresu socjologii miasta i procesów urbanizacji, s. 379-405 (poz. 473).

Rec.: Jan Turowski.- „Studia Socjologiczne” 1965 nr 4 <19> s. 256-258.

1328

1967
Narodziny miasta

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967.- s.434.

Rec.: Józef Chałasiński.- „Przegląd Socjologiczny” 1968 T. 22 z. 2 s. 262-263.

1329

1969
Warszawa: socjologiczne problemy stolicy i aglomeracji

[oprac. w Zakładzie Socjologii Miasta Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1969.- 410, [1] s.; 22 cm.

Rec.: Marian Drozdowski.- „Nowe Drogi” 1969 nr 9 <244> s. 152-155.

1330

1970
Badania socjologiczne nad powojenną Warszawą

(Warszawa 1970).- 32 s. ; 4*.- Powiel.

1331

1988
Miasto polskie w okresie powojennym

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1988.– 458, [1] s.; 21 cm.

Rec.: Jan Szczepański: Ostatnia książka Stefana Nowakowskiego.- „Nowe Książki” 1989 nr 7 s. 32-33

1332

1992
Sylwetki polskich socjologów

Zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- 275, [2] s., [1] k. tabl.; 20 cm.

 

1333

1964
Socjologiczne problemy miasta polskiego: studia

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1964.

Zawiera art. S. Nowakowskiego: Miasta Ziem Zachodnich.

1334

1967
Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967.- 272 s.; 20 cm.- (III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku).

Zawiera art. S. Nowakowskiego: Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce.

1335

1969
Warszawa: socjologiczne problemy stolicy i aglomeracji

[oprac. w Zakładzie Socjologii Miasta Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1969. - 410, [1] s.: il.; 22 cm.

1336

1972
Jaka jesteś Warszawo?

Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1972.- 587 s.

Rec.: Leszek Moczulski.- „Nowe Książki” (Warszawa) 1972 nr 10 s. 5-8.

Janina Szczepańska..- „Miesięcznik Literacki” 1973 nr 3 s. 137-139.

1337

1974
Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce

Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Socjologów Miasta, 30 XI – 1XII 1972; [red. nauk. Stefan Nowakowski, przy współpr. Włodzimierza Mirowskiego]; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1974. – 264 s.; 21 cm.

1338

1980
Planowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne

red. Stefan Nowakowski, Włodzimierz Mirowski; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1980.– 351 s.; 21 cm.

1339

1938
[Czternasty] XIV Międzynarodowy Kongres Mniejszości Narodowych Europy w Sztokholmie

„Sprawy Narodowościowe” 1938 nr 3 s. 352-354.

1351

1946
Szkolnictwo wyższe w czasie okupacji

„Szkoły Wyższe” 1946 nr 1 s. 2-9.

1352

Wyższe uczelnie Łodzi

„Szkoły Wyższe” 1946 nr 1 s. 54-56.

1353

Początki klasy robotniczej w Polsce

„Wiedza i Życie” 1946 z. 3 s. 266-269.

1354

1947
Wyższe uczelnie warszawskie w roku 1945/46

„Szkoły Wyższe” 1947 nr 2 s. 37-42.

1355

1948
Ogół polskich naukowców w ZNP

„Życie Nauki” T. 5: 1948 nr 27/28 s. 203 -209.

1356

1950
Przeobrażenia społeczne i adaptacja reemigrantów w Polsce

„Myśl Współczesna” 1950 nr 7<50>: (lipiec)  s.60-86.

1357

1953
Uwagi o wykorzystaniu pamiętników do badań nad świadomością proletariatu

 Julian Hochfeld, Stefan Nowakowski.- „Myśl Filozoficzna” 1953 nr 4 <10> s. 242-268.

1358

Studia filozoficzne na UW

„Problemy” 1953 nr 5 s. 346-347.

1359

1955
O pracach UNESCO w dziedzinie nauk społecznych

„Myśl Filozoficzna” 1955 nr 3 <17> s. 195-201.

1360

Stan i perspektywy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: (z powodu zebrania Zarządu Głównego TWP)

„Nauka Polska” R. 3: 1955 nr 2 s. 150-159.

1361

1956
Socjologia i marksizm: (pierwsze zebranie Sekcji Socjologicznej Towarzystwa Filozoficznego, Warszawa, dn. 13 czerwca 1956 r.

„Nauka Polska” R. 4: 1956 nr 2/3 s. 326-329.

1362

Trzeci Międzynarodowy Kongres Socjologiczny w Amsterdamie

„Problemy” 1956 nr 10 s. 748-749.

1363

Peasant-workers: some aspects of social mobility in post-war Poland

„Transactions of the Third World Congress of Sociology” Vol.3: 1956 (London: ISA) p. 329-337.

1364

1957
Religia jako przedmiot badań socjologicznych

„Kultura i Społeczeństwo” T. 1: 1957 nr 1 s. 229-234.

O badaniach prof. Gabriela Le Bas we Francji.

1365

Wznowienie wydawnictw statystycznych

„Kultura i Społeczeństwo” T. 1: 1957 nr 1 s. 190-191.

1366

Warszawski hotel robotniczy i jego mieszkańcy

„Kultura i Społeczeństwo” T. 1: 1957  nr 2 s. 33-62.

1367

Konferencja w Annecy nad zagadnieniami organizacji „wolnego czasu”

„Problemy” 1957 nr 8 s. 603-604.

1368

Społeczność lokalna a zagadnienie upowszechniania kultury

„Przegląd Socjologiczny” T. 11: 1957 s. 259-283.

1369

1958
Hotel robotniczy na tle procesów urbanizacji i industrializacji

„Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 32-71.

Toż: wersja skróc.: [w:] Uniwersytet powszechny w środowisku robotniczym: charakter, podłoże kulturalne, organizacja; Kazimierz Wojciechowski.- Warszawa: TWP, 1958.- S. 103-150.

1370

1959
Polonia chicagowska

„Kultura i Społeczeństwo” T. 3: 1959  nr 1 s. 63-97.

1371

Segregacja rasowa w Afryce Południowej

„Kultura i Społeczeństwo” T. 3: 1959  nr 1 s. 220-228.

1372

Z aktualnych przeobrażeń wsi opolskiej

„Kultura i Społeczeństwo” T. 3: 1959 nr 4 s. 31-51.

1373

[Czwarty] IV Światowy Kongres Socjologiczny/ Stefan Nowakowski.- „Problemy” 1959 nr 11 s. 820

1374

1960
Więź społeczna na Ziemiach Zachodnich

„Kultura i Społeczeństwo” T. 4: 1960 nr 3 s. 99-111.

Toż: przedr. [w:] „Szczecin” 1960 z. 6/7 s. 83-100.

Toż: w j. ang., pt.: Social ties in the Western Territories; Stefan Nowakowski.- „Polish Western Affairs” Vol. 2: 1961 no. 1 s. 31-46.

1375

Nowa społeczność na Ziemiach Zachodnich

„Nowe Drogi” R. 14: 1960 nr 6 s. 33-41.

1376

A community in the making

„Polish Perspectives” 1960 no. 5 s. 28-32.

Toż: w j. fr., pt.: Liens nouveaux sur les vieilles terres de Pologne; Stefan Nowakowski.- „Perspectives polonaises” 1960 no. 5 s. 22-28.

Omawia zagadnienie reintegracji autochtonów Opolszczyzny do Polski.

1377

1961
Social ties in the Western Territories

„Polish Western Affairs” Vol. 2: 1961 no. 1 s. 31-46.

1378

Dom pracy i współpracy uczonych w Kalifornii

„Przegląd Socjologiczny” T. 15: 1961  z. 2 s. 158-160.

1379

Problem stosunku do pracy na tle społeczno-kulturalnego środowiska hotelu robotniczego

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1961 z. 2 s. 273-291.

1380

1963
Social integration in the Opole district in Western Territories

„The Polish Sociological Bulletin” 1963 no. 2 <8> s. 58-66.- (Numer: In Memory of Stanisław Ossowski).

1381

Tendencje egalitarne i nowa hierarchia społeczna w przemysłowo-miejskim środowisku Ziem Zachodnich

„Przegląd Socjologiczny” T. 17: 1963 z. 1 s. 35-52.

1382

Przemiany postaw w stosunkach wieś-miasto w Polsce

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1963 z. 1 s. 261-275.

1383

Zmiany warunków integracji w procesie rozwoju miasta na Ziemiach Zachodnich

„Studia Socjologiczne” 1963 nr 1 <8> s. 97-110.

1384

1964
Egalitarian tendencies and the new social hierarchy in an industrial urban community in the Western Territories

„The Polish Sociological Bulletin” 1964 no. 2 <10> s. 68-83.

1385

Miasta Ziem Zachodnich

„Studia Socjologiczne” 1964 nr 2 <13> s. 49-67.

1386

Franciszek Bujak jako socjolog

„Studia Socjologiczne” 1964 nr 4 <15> s. 95-118.

Toż: przedr. [w:] „Przegląd Socjologiczny” T. 28: 1976 s. 244-267.

Toż: przedr. [w:] Sylwetki polskich socjologów/ Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska.

1387

1965
Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce

„Studia Socjologiczne” 1965 nr 3 <18> s. 43-59.- (numer zawiera referaty wygłoszone na III Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Warszawa, 1-6 lutego 1965).

Toż: przedr. [w:] Przemiany społeczne w Polsce Ludowej: studia; Stefan Nowakowski.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1965 s. 133-172.

1388

1968
In Memory of Józef Obrębski, 1905-1967

„The Polish Sociological Bulletin” 1968 no 2 <18>.

1389

1969
Józef Chałasiński, socjolog zaangażowany

„Człowiek i Światopogląd” 1969 nr 12 <53> s. 46-60.

Toż: przedr. [w:] „Przegląd Socjologiczny” T. 24: 1971 s. 419-430.

1390

Społeczność lokalna w powojennej Polsce

„Kultura i Społeczeństwo” T. 13: 1969 nr 1 s. 35-51.

1391

Refleksje nad pamiętnikami Ziem Zachodnich

„Kultura i Społeczeństwo” T. 13: 1969 nr 4 s. 206-209.

1392

1970
Procesy egalitaryzacji w PRL

„Ideologia i Polityka” 1970 nr 9 s. 9-19.

1393

Local communities in Post-War Poland

„The Polish Sociological Bulletin” 1970 no 1 <21> s. 112-127.

Przedr.: [w:] Polish sociology: selection of papers from „The Polish Sociological Bulletin”/ „The Polish Sociological Association”.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974.- S.205-220.

1394

1971
Uniwersytet Gdański

„Kultura i Społeczeństwo” T. 15: 1971 nr 1 s. 51-61.

1395

Etapy procesów urbanizacyjnych w powojennej Polsce

„Kultura i Społeczeństwo” T. 15: 1971 nr 3 s. 97-105.

Toż: przedr. [w:] Miasto polskie w okresie powojennym; Stefan Nowakowski.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1988.

1396

1972
Z zagadnień tworzenia się narodu kanadyjskiego

„Kultura i Społeczeństwo” T. 16: 1972 nr 1 s. 77-94.

1397

Adaptacja ludności wiejskiej w miastach

„Nowe Drogi” 1972 nr 8 s. 44-54.

1398

1973
Miejskie społeczności osiedlowe w powojennej Polsce

„Kultura i Społeczeństwo” T. 17: 1973 nr 3 s. 23-40.

1399

1974
Jan Stanisław Bystroń: sylwetka uczonego

„Kultura i Społeczeństwo” T. 18: 1974 nr 3 s. 35-58.

 

Toż: przedr. [w:] Sylwetki polskich socjologów; Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 79-126.

1400

Jan Stanisław Bystroń jako socjolog

„Studia Socjologiczne” 1974 nr 4 <55> s. 21-45.

1401

1975
Zmiany w makrostrukturze społecznej i ich wpływ na społeczności lokalne miast i wsi

„Kultura i Społeczeństwo” T. 19: 1975 nr 1 s. 89-104.

1402

1976
Pamiętnikarstwo - klasa robotnicza - kultura

„Kultura i Społeczeństwo” T. 20: 1976 nr 2 s. 53-66.

1403

Struktura społeczno-zawodowa większych miast w Polsce

„Kultura i Społeczeństwo” T. 20: 1976 nr 3 s. 37-58.

1404

Franciszek Bujak jako socjolog: szkic biograficzny

„Przegląd Socjologiczny” T. 28: 1976 s. 244-267.

1405

1979
Some aspects of postwar urban sociology [in Poland]

„International Journal of urban and regional Research” Vol. 3: 1979 no. 2 p. 203-208.

1406

Przeszłość i teraźniejszość socjologii polskiej

„Kultura i Społeczeństwo” T. 23: 1979  nr 1/2 s. 35-56.

 

Toż: predr. [w:] Sylwetki polskich socjologówStefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 13-47.

1407

Miejsko-przemysłowe społeczeństwo Szwecji

„Kultura i Społeczeństwo” T. 23: 1979 nr 4 s. 131-151.

1408

1980
Zakład pracy a miasto w systemie socjalistycznym

„Kultura i Społeczeństwo” T. 24: 1980 nr 1/2 s. 77-87.

1409

Józef Chałasiński - socjolog swojej epoki

„Kultura i Społeczeństwo” T. 24: 1980 nr 1/2 s. 11-17.

Toż: przedr. [w:] Sylwetki polskich socjologów; Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 139-149.

1410

1981
Miasto w pamiętnikach „Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej”

„Kultura i Społeczeństwo” T. 25: 1981 nr 1/2 s. 3-16.

1411

1982
Józef Obrębski - socjolog niedoceniony

„Kultura i Społeczeństwo” T. 26: 1982 nr 1/2 s. 3-20.

Toż: przedr. [w:] Sylwetki polskich socjologów; Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 151-177.

1412

1983
Stanisław Ossowski jako badacz terenowy

„Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 4 s. 59-73. 

Toż: przedr. [w:] Sylwetki polskich socjologów; Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 179-201.

1413

1985
Poglądy socjologiczne Ludwika Krzywickiego

„Kultura i Społeczeństwo” T. 29: 1985 nr 4 s. 98-118.

 

Toż: przedr. [w:] Sylwetki polskich socjologów; Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 203-233.

1414

1989
Druga wojna światowa i jej społeczno-kulturowe odbicie w społeczności socjologicznej: (wspomnienia i luźne refleksje)

„Kultura i Społeczeństwo” T. 33: 1989 nr 2 s. 163.

 

Toż: przedr. [w:] Sylwetki polskich socjologów; Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 235-260.

1415

1961
Mieszkańcy hotelu robotniczego i ich stosunek do pracy

[w:] Jak pracuje człowiek: z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów.

1341

1964
Zmiany warunków integracji w procesie rozwoju miasta na Ziemiach Zachodnich

[w:] Zagadnienia demograficzne i socjologiczne Ziem Zachodnich i Północnych.

1342

1965
Procesy urbanizacyjne w powojennej Polsce

[w:] Przemiany społeczne w Polsce Ludowej: studia.

1343

1967
Procesy adaptacji i integracji w środowisku wiejskim i miejskim Ziem Zachodnich

[w:] Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich: praca zbiorowa.

1344

1972
Etapy procesów urbanizacyjnych w powojennej Polsce

[w:] Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna: wybór materiałów.

1345

Wpływ przemysłu na miasto

[w:] Przemiany społeczne w Polsce Ludowej pod wpływem industrializacji: praca zbiorowa.

1346

1975
Florian Znaniecki jako socjolog miasta

[w:] Florian Znaniecki i jego rola w socjologii: praca zbiorowa.

Toż, przedr. [w:] Sylwetki, s. 127-137.

1347

1976
Une population en voie d'urbanisation

[w:] Transformations de l'environment, des aspirations et des valeurs.

1348

1983
Ruchliwość społeczna a problem kształcenia

[w:] Społeczeństwo wychowujące: rzeczywistość i perspektywy: materiały sesji naukowej: [Jabłonna 1979 r.].

1349

1985
Wieś i miasto w świadomości mieszkańców

[w:] O społeczeństwie i teorii społecznej: Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego: praca zbiorowa.

1350

1937

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Sprawy Narodowościowe” 1937 nr 4/5 s. 538-539.

 

Z książki: Stosunki narodowościowe w rolnictwie pomorskim: żywioł obcy w życiu gospodarczym Pomorza/ oprac. A. Wrzosek [et al.].- Gdynia: Inst. Bałtycki, 1937.

1424

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Sprawy Narodowościowe” 1937 nr 4/5 s. 542.

 

Z książki:WERNER S.: Przemysł rolny na Pomorzu// In: Stosunki rolnicze na Pomorzu.-Gdynia: Inst. Bałtycki, 1937.

1425

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Sprawy Narodowościowe” 1937 nr 6 s. 713-714.

 

Z książki: Praci Ukrainskoho Naukovoho Instytutu: Ekonomicznyj Seminar pry Ukrainskomu Naukowomu Instytuti. Cz. 3.- Warszawa 1937.

1426

1938

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Sprawy Narodowościowe” 1938 nr 1/2 s. 186-187.

 

Z książki: KILARSKI J.: Gdańsk; Poznań: Wyd. Polskie R. Wegenera, 1938.

1427

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Sprawy Narodowościowe” 1938 nr 6 s. 698.

 

Z czasopisma: „Rocznik Wołyński”/ Zarząd Wołyński ZNP. T. 7.

1428

1955

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Problemy” 1955 nr 6 s. 425-426. 

 

Z książki: RATAJSKI L.: Podręczny atlas geograficzny. Z. 1. - Warszawa: Wyd. MON, 1955.

1429

1957

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Problemy” 1957 nr 1 s. 74-75.

 

Z książki: ZUBRZYCKI J.: Polish immigrants in Britain.- The Hague: Martinus Nijhoff, 1956.

1430

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Problemy” 1957 nr 1 s. 75.

 

&

Z książki:  REAFF M.: Siberia and the reforms of 1822.- Univ. of Washington Press, 1956.

1431

1958

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 358-361.

 

Z książki: WURZBACHER G. [et al.]: Das Dorf in Spannungsfeld Industrieller Entwicklung.- Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1954.

1432

[rec.]/ S. Nowakowski.- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 397-399.

 

Z czs.: „Cahiers Internationaux de Sociologie” (Presses Universitaires de France).

1433

1960
Śląsk i Polska

„Nowa Kultura” 1960 nr 11 s. 1, 8, 9.

1416

 

[wyw.]/ S. Nowakowski: Rodzina: przedmiot badań socjologicznych

1417

1962
O modzie na socjologię

„Polityka” 1962 nr 24 s. 11.

1418

Przemiany postaw w stosunkach wieś-miasto

„Tygodnik Kulturalny” 1962 nr 13 s. 1, 8-9.

1419

1964
Panorama socjologii empirycznej: socjologia miasta

„Kultura” 1964 nr 5 s. 5; nr 6 s. 8.

1420

1971
Proces egalitaryzacji

„Argumenty” 1971 nr 13 s. 1, 3, 14.

1421

Jak realizuje się równość?

„Gazeta Białostocka” 1971 nr 37 s. 1, 3.

1422

Jak realizuje się równość?

„Gazeta Olsztyńska” 1971 nr 31.

1423

1965

 

przedm., s. [uzup.]]. - CIUPAK Edward.- Kult religijny i jego społeczne podłoże: studia nad katolicyzmem polskim

1340

1955

WYCECH Czesław.- Powstanie chłopskie w roku 1846: Jakub Szela

Zawiera inf. w bibliogr. załącznikowej (s. 233) – jako źródło w cz. Chłopi i działacze chłopscy o ruchu chłopskim w Galicji w 1846 roku podano: „Wywiady z chłopami z 1950 roku, przeprowadzone przez Zakład Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. prof. S. Ossowskiego i St. Nowakowskiego”.

1444

1962

 

MALANOWSKI Jan.- Przemiany społeczne w podwarszawskim miasteczku w latach 1938-1960

1445

1964

CIUPAK Edward.- Problemy socjologiczne kultu religijnego w Polsce: (studia nad katolicyzmem polskim)

1446

1967

 

MIROWSKI Włodzimierz.- Migracje do Warszawy: rola napływu ludności  w procesach rozwoju ośrodka wielkomiejskiego: aktualny skład i czynniki s

1447

1968

 

SUFIN Zbigniew.- Ruchliwość pracownicza na tle procesów industrializacji i urbanizacji w powojennej Polsce

1448

1969

 

ŁOBODZIŃSKA Barbara.- Problemy społeczne współczesnego małżeństwa miejskiego

1449

 

MORAWSKI Witold.- Konflikt i kooperacja między kapitałem a pracą w socjologii przemysłowej

1450

1970

ŁABUDZKA Irena.- Zjawisko alkoholizmu na tle procesu urbanizacji: studium monograficzne na przykładzie miasta Pruszkowa

1451

WĘGLEŃSKI Jan.- Społeczne problemy małych miast: (analiza porównawcza)

1452

1971

 

GRAD Mieczysław.- Pamiętnikarze i działacze: przemiany wsi i ruchu ludowego w świetle pamiętników konkursu „Moje życie w Polsce Ludow

1453

1972

 

KALBARCZYK Ryszard.- Społeczno-zawodowe zróżnicowanie inteligencji Radomia

1454

1973

 

GAJEWSKI Zdzisław.- Adaptacja robotników pochodzenia wiejskiego do środowiska przemysłowo-miejskiego: (studium o tworzeniu się społeczności

1455

 

MISZTAL Bronisław.- Rola lokalnych grup rówieśniczych w życiu społecznym młodzieży w wielkim mieście

1456

 

SYNAK Brunon.- Socjologiczne aspekty przekazywania gospodarstw chłopskich  za rentę w związku z procesem urbanizacji

1457

1974

 

PADUSZEK Jerzy Florian.- Rola szkół średnich w ruchliwości społecznej: (na przykładzie Radomia)

1458

1975

SADOWSKI Andrzej.- Przemiany świadomości białoruskiej mniejszości narodowej w warunkach przejścia do miasta

1459

1976

 

FALTÁN Lubomir.- Procesy urbanizacji Słowacji po drugiej wojnie światowej

1460

1978

 

NAUMOWA Stefka.- Poglądy wiejskiego społeczeństwa bułgarskiego na moralność i prawo

1461

 

NIEDZIAŁEK Marian Cz.- Milicja jako instytucja społeczna: (rola milicji w środowisku wiejskim)

1462

1979

 

PODEDWORNA Hanna.- Państwowe Gospodarstwo Rolne: analiza socjologiczna

1463

1981

GOŁDYKA Leszek.- Uczestnictwo w kulturze a świadomość zróżnicowań kulturalnych

1464

MALAK Zdzisław.- Uwarunkowania ruchliwości przestrzennej w Wielkim Mieście

1465

 

Bibliografia prac Stefana Nowakowskiego/ Kazimierz B. Mardoń, Wiesława Mielniczuk-Krupa, Wanda Sadowska; Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowe

1466

1971

 

Nowakowski Stefan, prof. zw. Wydz. Nauk Społecznych, dr: [hasło].- „Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego” R. 10: 1971 s. 82-83.<

1439

1983

Jubileusz uczonego [prof. Stefana Nowakowskiego]/ Jan Szczepański.- „Polityka” R. 27: 1983 nr 33 s. 8.

1440

1988

Stefan Nowakowski: portret uczonego w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin/ Włodzimierz Mirowski.- „Studia Socjologiczne” 1988 nr 1 <108> s.

Toż:// In: Sylwetki polskich socjologów/ Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992.- S. 261-276, il.

1441

1989

 

Stefan Nowakowski: (1912-1989): [nekr.].- „Nauka Polska” 1989 nr 4/5 s. 205-208.

1434

 

Stefan Nowakowski: 1912-1989: [wsp.]/ Jan Węgleński.- „Informacja Bieżąca/ PTS” 1988 nr 22: (z kwietnia) s. 8.

1435

 

Stefan Nowakowski: (1912-1989)/ Edward Ciupak.- „Studia Socjologiczne” 1989 nr 3 s. 5-7, il.

1436

 

Stefan Nowakowski 1912-1989: [wspomn.]/ Jan Szczepański.- „Polityka” R. 33: 1989 nr 14 s. 9.

1437

 

O prof. Stefanie Nowakowskim/ Jan Węgleński.- „Kultura i Społeczeństwo” R. 33: 1989 nr 3/4 s. 5-6.

1438

2003

Stefan Nowakowski: wspomnienie (1912-89)/ Franciszek Jakubczak, Władysław Markiewicz, Włodzimierz Mirowski, Jan Szczepański.- „Gazeta Wyborcza” 2003 nr 11: (z 14 stycz.) s. 9.

1442

Stefan Nowakowski: wspomnienie (1912-89)/ Franciszek Jakubczak, Władysław Markiewicz, Włodzimierz Mirowski, Jan Szczepański.- „Gazeta Wyborcza” 2003 nr 11: (z 14 stycz.) s. 9.

1443