logo

Stefan Nowak

1924 -1989

Stefan Nowak urodził się w rodzinie robotniczej w 1924 r. (choć w dokumentach urzędowych widnieje data 2 stycznia 1925). Stracił ojca w wieku 13 lat, matkę – dwa lata później. Naukę w warszawskim gimnazjum im. Tadeusza Reytana przerwała mu wojna. Uczestniczył w tajnych kompletach, lecz wkrótce zachorował na gruźlicę i od 1941 r. do końca wojny przebywał w sanatoriach. Po wojnie wyjechał na Ziemie Odzyskane do Elbląga, gdzie pracował w Wydziale Kultury Zarządu Miejskiego. Organizował tam lokalne struktury Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR) – „młodej gwardii” Polskiej Partii Socjalistycznej. Maturę uzyskał eksternistycznie we wrześniu 1946 r. i tegoż roku rozpoczął studia socjologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Po powrocie z Elbląga do Warszawy został członkiem Rady Naczelnej OM TUR, pracował w Komitecie Centralnym organizacji oraz pełnił w czasopiśmie „Młodzi Idą” funkcję sekretarza, a potem zastępcy redaktora naczelnego (do likwidacji pisma w 1948 r. po zjednoczeniu organizacji młodzieżowych). Od 1948 do 1950 pracował w Komendzie Głównej organizacji „Służba Polsce” jako sekretarz i redaktor czasopisma „Młoda Wieś”. Na studiach Nowak uczęszczał na zajęcia do przedwojennych profesorów: Władysława Tatarkiewicza, Władysława Witwickiego, Jana Stanisława Bystronia, Tadeusza Kotarbińskiego. Uczestniczył także w wykładach i seminariach m.in. Marii Ossowskiej, Niny Assorodobraj, Stefana Nowakowskiego czy Witolda Kuli. Dwadzieścia cztery wpisy w wykazie przedmiotów, na które uczęszczał w trakcie studiów magisterskich, pochodzą od Stanisława Ossowskiego. U niego też napisał pracę pt. Społeczny rodowód ocen moralnych i obyczajowych w Piekle Dantego, która dała mu stopień magistra w czerwcu 1951 r.


Nowak od roku 1950 aż do śmierci pracował na Uniwersytecie Warszawskim, przechodząc wszystkie stopnie kariery akademickiej. Po raz pierwszy został zatrudniony przy katedrze Ossowskiego jako młodszy asystent półtora roku przed ukończeniem studiów. Po likwidacji Katedry Socjologii w 1951 r. pracował na UW w Katedrze Historii Filozofii i Myśli Społecznej oraz w różnych zakładach Polskiej Akademii Nauk. Zajmował się myślą Odrodzenia i Reformacji. Uczestniczył wówczas także w domowych seminariach u Ossowskich. W 1958 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa ogólne, zdania historyczne i wyjaśnienia przyczynowe w socjologii, napisanej pod kierunkiem Ossowskiego. W 1962 zdobył habilitację za pracę Struktura, geneza i dynamika ideologii społecznej studentów Warszawy, w której analizował wyniki badań studentów Warszawy z 1958 r. Po śmierci Ossowskiego w 1963 r. i reorganizacji jego katedry kierował zakładem w Katedrze Metod Badawczych w Socjologii, której kierownikiem był Klemens Szaniawski. W 1972 r. Nowak objął samodzielny Zakład Metodologii Badań Socjologicznych w Instytucie Socjologii UW. Profesorem nadzwyczajnym został w 1973, a profesorem zwyczajnym został mianowany przez Radę Państwa w 1987 r., choć senat uczelni wnioskował o to wiele lat wcześniej. Jako konsultant pracował w Ośrodku Badania Opinii Publicznej. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Trzykrotnie pełnił funkcję jego przewodniczącego (1976–1983). Działał w International Sociological Association, gdzie był członkiem władz wykonawczych (1974–1982). Wykładał jako visiting professor na uniwersytetach Columbia i chicagowskim oraz w trakcie krótszych pobytów na uniwersytetach skandynawskich.


Nowak był pionierem badań ankietowych. W 1958 r. przeprowadził (wraz z Anną Pawełczyńską i Zofią Józefowicz) nowatorski, poprzedzony kilkumiesięcznymi przygotowaniami sondaż na próbie studentów warszawskich uczelni dotyczący ideologii społecznej pokolenia byłych zetempowców. Na kanwie ówczesnych dyskusji publicznych badacze chcieli rozstrzygnąć, czy studenci byli awangardą robotniczej rewolucji czy forpocztą kapitalizmu. Badanie to stało się na wiele lat wzorcem uprawiania socjologii ankietowej, choć wyniki w formie książki zostały opublikowane dopiero w 1991 r., już po śmierci Nowaka (wcześniej funkcjonowały jako raport powielony w 50 egz.); wnioski cząstkowe publikowane były w czasopismach. Badanie nad studentami zostało powtórzone przez Nowaka na próbie mniejszej populacji w 1961 r. oraz kilkukrotnie przez jego uczniów na przestrzeni kolejnych dekad. Część wniosków została udostępniona międzynarodowym czytelnikom m.in. w artykule dla „American Sociological Review” (nr 2/1960) pt. Egalitarian Attitudes of Warsaw Students.


Nowak był jednym z pierwszych stypendystów Fundacji Forda – w roku akademickim 1958/1959 odbył staż na Uniwersytecie Columbia u Paula F. Lazarsfelda. Na początku lat 60. przeprowadził badanie ankietowe nad strukturą społeczną inspirowane książką Ossowskiego Struktura klasowa w społecznej świadomości. Podstawowe, choć niepełne wyniki zostały opublikowane w rozprawie Psychologiczne aspekty przemian struktury społecznej i ruchliwości społecznej (1966). Wraz z pogorszeniem się koniunktury na badania ankietowe w latach 60., Nowak coraz więcej energii poświęcał badaniom z zakresu metodologii. Wydał zbiór tłumaczeń amerykańskich tekstów metodologicznych pt. Metody badań socjologicznych (1965) (nazywany przez studentów „cegłą” ze względu na kolor okładki), tom Studia z metodologii badań społecznych (1965) oraz podręcznik Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne (1970; II wyd. 1985 pod zmienionym tytułem Metodologia badań społecznych). Wyniki tych badań publikował także w renomowanych czasopismach zagranicznych. Szczególnie interesowały go zagadnienia praw naukowych i przyczynowości statystycznej, sposobów konstrukcji teorii propozycjonalnych oraz wskaźnikowanie. Zbiór esejów metodologicznych Nowaka w języku angielskim został wydany pt. Understanding and Prediction (1975). W latach 80. Nowak bronił teoretycznego pluralizmu (zob. Style teoretyzowania w socjologii współczesnej, 1985).


Na początku lat 70. Nowak przeprowadził badanie nad luką pokoleniową na próbie rodziców i ich dzieci z warszawskich i kieleckich liceów; inspiracją była studencka rewolta, którą obserwował w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych w roku 1968. Stwierdził, że wartości rodziców i ich dzieci nie różnią się znacznie <<tytuł artykułu dla „Polityki”, w którym po raz pierwszy referował wyniki badania, brzmiał Niedaleko od jabłoni (1976)>>. Przez wiele kolejnych lat opracowywał wyniki badań, które stały się polem socjalizacji naukowej dla młodych badaczy. Książka z tych badań – Ciągłość i zmiana w tradycji kulturowej – ukazała się dopiero w 1989 r., lecz już w 1976 r. wydany został dwutomowy raport badawczy w formie powielaczowej. Nowak prowadził również refleksję teoretyczną nad pojęciem postawy, czemu najpełniej dał wyraz w rozprawie Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych (1973). Nowak od badania poszczególnych grup społecznych przechodzi pod koniec lat 70. do syntezy badań wartości polskiego społeczeństwa <<zob. System wartości społeczeństwa polskiego (1979)>>. Formułuje m.in. swoją najważniejszą tezę dotyczącą polskiego społeczeństwa, która po dziś dzień rezonuje w różnych diagnozach społecznych, tj. tezę o próżni socjologicznej. Zgodnie z nią Polacy posiadają silne identyfikacje na poziomie grup rodzinnych i przyjacielskich, oraz na poziomie całego narodu polskiego, brakuje im jednak takich identyfikacji na poziomach pośrednich. Stwierdza również podział świata społecznego na świat ludzi i świat instytucji oraz rosnące niezadowolenie społeczne.


Choć w latach 80. Nowak nie prowadzi własnych badań empirycznych, to inspiruje do nich swoich uczniów. Formułuje również ważne diagnozy społeczne dotyczące Solidarności i kryzysu ekonomiczno-społecznego lat 80., np. w raporcie przygotowanym na zlecenie Zarządu Głównego PTS Społeczeństwo polskie drugiej połowy lat 80-ych – Próba diagnozy stanu świadomości społecznej (1987) czy referacie Systemowe i pozasystemowe czynniki podziałów, napięć i konfliktów w Polsce końca lat 80-tych. Na szczególną uwagę zasługuje studium Współczesny katolicyzm polski. Spostrzeżenia i hipotezy socjologa (1989), które pokazuje głębokie intuicje Nowaka, jego wrażliwość na bogactwo rzeczywistości społecznej i odejście od ortodoksji sondażowej. Pod koniec lat 80. Nowak dostrzega zagrożenia związane z powstaniem nowego porządku społecznego, zwłaszcza ekspansję nomenklatury do sfery gospodarki rynkowej.


Zakład Metodologii Badań Socjologicznych był miejscem intensywnej socjalizacji naukowej. Seminarium zakładowe było miejscem wielu gorących polemik, gdy pozytywistyczny model uprawiania socjologii upowszechniany przez Nowaka zaczął być kwestionowany przez jego uczniów na gruncie nowych w polskim kontekście nurtów w teorii socjologicznej i metodologii (m.in. interakcjonizmu symbolicznego, socjologii fenomenologicznej, metody autobiograficznej). Pomimo buntu młodszego pokolenia niezmiennie sprzyjał toczeniu sporów metodologicznych i teoretycznych na forum Zakładu Metodologii. Nowak pełnił ważną rolę środowiskotwórczą. Wypromował 27 doktorów, wśród nich byli Elżbieta Firlit, Janina Frentzel-Zagórska, Anna Giza, Magdalena Gadomska, Mirosława Grabowska, Jakub Karpiński, Krzysztof Koseła, Ireneusz Krzemiński, Mirosława Marody, Edmund Mokrzycki, Krzysztof Nowak, Katarzyna Staszyńska, Antoni Sułek. Nowak wykazywał postawę niezależną od władz komunistycznych, na jego wypowiedzi prasowe istniał zapis cenzorski, miał problemy z otrzymaniem paszportu. Cieszył się dużym uznaniem w polskim środowisku socjologicznym. Posiadał liczne kontakty z czołowymi socjologami zachodnimi. Miał autorytet i zdolność przyciągania młodych, zdolnych studentów. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (dziś Wydział) ustanowił w 1995 roku Nagrodę jego imienia, przyznawaną raz na dwa lata za „osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego”.


Od 1948 r. Nowak był żonaty z socjolog Ireną Nowak (1928–1995), córką Stanisława Lorentza. Nowakowie mieli syna Andrzeja (ur. 1953), który jest profesorem psychologii. Stefan Nowak zmarł 6 września 1989 r., jest pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. (JM)


 

-
1965
Przemiany społecznej struktury w świadomości społecznej

Warszawa: Pol. Radio i Tel., 1965 [właśc.: 1966].– [2], 92 s., [3] k. tabl. złoż.; 29 cm.- (Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych/ Polskie Radio i Telewizja; nr 43).- Do użytku wewnętrznego.- Maszynop.-Powiel.

1197

Studia z metodologii nauk społecznych

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk. 1965.– 368, [1] s.; 21 cm.

[Dedyk.:] Pamięci Stanisława Ossowskiego.

Toż: przedr. fragm., pt.: Prawa ogólne i generalizacje historyczne w naukach społecznych (s. 19 i n.); [w:] Wybór tekstów z socjologii i psychologii społecznej; red. Maria Borucka-Arctowa, Marek Waldenberg; Uniwersytet Jagielloński.- Wyd. 2.- Kraków: UJ, 1973.- s. 24-28.

Rec.: Edmund Mokrzycki.- „The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 1.- s. 136- 138.

1198

1970
Metodologia badań socjologicznych: zagadnienia ogólne

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk. 1970.– 484, [1] s.; 21 cm.

Rec.: Maria Krawczyk.– „The Polish Psychological Bulletin” Vol. 4: 1973 nr 1 s. 76-78.

Jan Lutyński.- „Studia Socjologiczne” 1972 nr 1 <44> s. 249-250.

Andrzej P. Wejland- „Studia Socjologiczne” 1972 nr 1 <44> s. 250-258.

 

Przedruki z wyd. 1970: pt.: Kłopoty z przedmiotem i zakresem socjologiiRozumienie zjawisk społecznych a problem metodologicznej odrębności humanistyki [fragm. rozdz. Zjawiska i procesy społeczne]; Stefan Nowak; [w:] Elementy socjologii [wybór]; red. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa.- Warszawa: „Interart”, 1996.- S. 19-22.- (Biblioteka Pracownika Socjalnego).

 

1199

1982
Hipotetyczne scenariusze przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych w Polsce 1982/83

oprac. zesp. w skł.: Bogdan Gotowski, Ryszard Kapuściński, Stefan Nowak, Jerzy Regulski, Andrzej Siciński, Witold Trzeciakowski, przy współpr. Witolda Gotowskiego; Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: lipiec 1982.– 74 s.; 24 cm.

1201

1987
Społeczeństwo polskie drugiej połowy lat 80-tych: próba diagnozy stanu świadomości społecznej

Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Zarząd Główny.– [Warszawa], styczeń 1987.– 37 s.– Pow.- Nakł. 85 egz.- (Na prawach rękopisu).

Toż, pt.: Społeczeństwo polskie drugiej połowy lat 80-tych: raport PTS (Polskiego Towarzystwa Socjologicznego); [Stefan Nowak]. – „Nowiny Psychologiczne”; Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Warszawa) 1987 nr 2 <49> s. 3-45.

1202

1965
Metody badań socjologicznych

z j. ang. tł. J. Frentzel, P. Graff, S. Nowak.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1965.

1196

Studenci Warszawy

napisali: Jerzy Jasiński, Zofia Józefowicz, Irena Nowakowa, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska, Barbara Wilska, Wiesław Wiśniewski; kier. i red. nauk. oprac. Stefan Nowak.- Warszawa: 1965.- Cz. 2, s. 254-211.- (Raporty z Badań/ Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym).- Do użytku służbowego.- Maszynopis powiel.

Na podstawie wyników badań Zofii Józefowicz, Stefana Nowaka i Anny Pawełczyńskiej.

1203

1971
Metodologiczne problemy teorii socjologicznych

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1971.- 245 s.

Materiały z konferencji Założenia teoriotwórcze i dyrektywy badawcze w socjologii (8-12 kwietnia 1970 r.), zorganizowanej przez Zespół Studiów nad Metodami Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka zawiera art. S. Nowaka: Wstęp (s.7-13); Redukcyjna systematyzacja praw i teorii społecznych (s. 135-211).

1204

1973
Teorie postaw

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1973.– 344 s.; 21 cm.

Materiały z konferencji Teorie postaw - próba integracji, zorganizowanej w kwietniu 1972 r. przez Zespół Studiów nad Metodami Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka zawiera art. S. Nowaka: Wstęp (s. 7-15); Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych (s. 17-87).

 

Rec.: (TK).– „Gazeta Penitencjarna” 1973 nr 182 s. III.

Ireneusz Krzemiński.– „Tygodnik Powszechny” 1974 nr 7 s. 8.

Elżbieta Paszkiewicz.- „Psychologia Wychowawcza” T. 17 <31> 1974 nr 2 s. 234-237.

1205

1982
Sociology: the state of the art

red. Tom Bottomore, Stefan Nowak, Magdalena Sokołowska.- London: Sage, 1982.- s. 378.

1206

1984
Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1984.- 344 s.; 21 cm.

Materiały z konferencji (maj 1980, Kazimierz nad Wisłą) zorganizowanej przez Zakład Metodologii Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka zawiera art. S. Nowaka: Wstęp (s. 7-11); Odmiany filozofii nauki (s. 13-40.)

1207

1953
Problem Odrodzenia i amerykańska historiografia

„Kwartalnik Historyczny” T. 60: 1953 nr 2 s. 212-217.

1226

1955
Pochwała ludzkiego rozumu

„Myśl Filozoficzna” 1955 nr 5/6 <19/20> s. 126-145.

1227

1956
Zagadnienia metodologii nauk społecznych na łamach ‘Philosophy of Science’

„Myśl Filozoficzna” 1956 nr 5 <25> s. 187-197.

1228

Z zagadnień postępu naukowego

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1956 nr 1 s. 21-46.

1229

1958
Les attitudes idéologiques des étudiants de Varsovie

Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Esprit” An. 26: 1958 nr 267 s. 699-707.

Fragm. ref. wygłoszonego na konf. UNESCO nt. opinii publicznej, Warszawa, wrzesień 1958 r.; zał. do art.: J. W. Lapierre.: Le nouvel essor de la sociologie en Pologne.

1230

Studenci: mity i rzeczywistość

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Przegląd Kulturalny” R. 9: 1958 nr 29 s. 1, 3.

 

Toż: w j. ang., pt.: Students: myth and reality.- „Polish Perspectives” 1958 nr 3/4 s. 21-28.

Toż: w j. franc.: Les étudiants: mythes et réalité.- „Perspectives Polonaises” 1958 nr 3/4 s. 25-33.

1264

1960
Some problems of causal interpretation of statistical relationships

„Philosophy of Science” Vol. 27: 1960 no. 1 s. 23-38.

1231

Egalitarian attitudes of Warsaw students

„American Sociological Review” Vol. 25: 1960 nr 2 p. 219-231.

1232

1961
Prawa ogólne i generalizacje historyczne w naukach społecznych

„Studia Socjologiczne” 1961 nr 1 <1> s. 92-105.

Art. stanowi zmodyfikowaną wersję pierwszej cz. pracy dr.: Prawa ogólne, generalizacje historyczne i zależności statystyczne w naukach społecznych; druga cz. pracy dr. była opublikowana w „Philosophy of Science” (February 1960) pt. Some problems of causal interpretation of statistical relationships.

Toż: w j. ang., pt.: General laws and historical generalizations in the social sciences; Stefan Nowak.- „The Polish Sociological Bulletin” 1961 no. 1/2 s. 21-32.

Toż: przedr. art. w j. ang. [w:] Idealization 13: modeling in history; red. Krzysztof Brzechczyn.- Amsterdam; New York: „Rodopi”, 2009. - P. 311-325.- (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities; vol. 97).

1233

Światopogląd studentów w okresie stabilizacji

Anna Pawełczyńska, Stefan Nowak.- „Przegląd Kulturalny” R. 10: 1961 nr 46 s. 6-7.

1268

1962
Środowiskowe determinanty ideologii społecznej studentów Warszawy

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 2 <5> s. 143-179.

1234

Social attitudes of Warsaw students

„The Polish Sociological Bulletin” 1962 no. 1/2<3/4>s. 75-105. 

 

Artykuł jest krótkim streszczeniem większej pracy tego samego autora, występującej pod tym samym tytułem, we wspólnej pracy Studenci Warszawy.

1235

Correlational approach to the control of meaning of attitudinal variables in cross-cultural surveys
„The Polish Sociological Bulletin" 1962 no. 3/4 <5/6> s. 15-27.
1236

1963
Refleksje nad strukturą teorii socjologicznych

„Studia Socjologiczne” 1963 nr 2 <9> s. 85-124.

1237

Correlational, definitional and inferential indicators in social research and theory

„The Polish Sociological Bulletin” 1963 no. 2 <8> s. 31-46.

1238

1964
Changes of social structure in social conciousness

„The Polish Sociological Bulletin” 1964 no. 2 s. 34-53.

Toż: [w:] „Structured social inequality: a reader in comparative social stratification"; red. C. S. Heller.- New York: Macmillan, 1969.- s. 235-247.

Toż: pt.: Changes of social structure in social consciousness; Stefan Nowak; [in:] „Structured social inequality : a reader in comparative social stratification”; red. Celia S. [Stopnicka] Heller. – [6th printing].- New York: The Macmillan Comp.; London: Collier- Macmillan, 1972. – s. 235-247.

1239

1965
Rola zmiennych osobowościowych w analizach socjologicznych

„Studia Socjologiczne” 1965 nr 2 <17> s. 235-261.

Toż: w j. ang., pt.: The role of personality variables in sociological analysis; Stefan Nowak.- „The Polish Sociological Bulletin” 1965 no. 2 s. 22-33.

Toż: [w:] „Personality and social systems”; red. N. Smelser, W. Smelser.- New York: Wiley, 1970.- s. 38-47.

1240

1966
Psychologiczne aspekty przemian struktury społecznej i ruchliwości społecznej

„Studia Socjologiczne” 1966 nr 2 <121> s. 75-105.

1241

The cultural norms as elements of prognostic and explanatory models in sociological theory

„The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 2 <14> s. 40-57.

1242

The sociology curriculum at Warsaw University: Polish sociological centres

„The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 1 s. 141-142.

1243

1967
Osobowość ludzka w perspektywie długofalowych planów i prognoz społecznych: zarys zagadnień

„Kultura i Społeczeństwo” T. 11: 1967 nr 1 s. 41-49.

Toż: w j. ang., pt.: Man of the future; Stefan Nowak.- „Polish Perspectives” Vol. 10: 1967 nr 10 s. 9-19.

Toż: w j. franc., pt.: La personalite humaine: aprecu des problemes; Stefan Nowak.- „Perspectives Polonaises” Vol. 10: 1967 nr 10 s. 9-21.

1244

1969
Dylematy metodologiczne

„Studia Socjologiczne” 1969 nr 3 <34> s. 29-44.

Toż: w j. ang., pt.: Methodological dilemmas in contemporary sociology; Stefan Nowak.- „The Polish Sociological Bulletin” 1969 no. 2 <20> s. 5-16.

Toż: przedr. [w:]: Polish essays in the methodology of the social sciences; red. Jerzy J. Wiatr.- Dordrecht: Reidel, 1969.- s. 157-171.

Toż: przedr. [w:]: „Polish sociology”.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974.- s. 92-103.

1245

Observation and understanding of human behaviour in the construction of sociological concepts and theories

„Revue Internationale de Sociologie” T. 5: 1969 nr 3 s. 439-454.

1246

1970
The role of personality variables in sociological analysis

„Personality and social systems”; red. N. Smelser, W. Smelser.- 2 ed.- New York: Wiley, 1970.- s. 38-47.

1247

The Logic of reductive systematizations of social and behavioural theories

„The Polish Sociological Bulletin” 1970 no. 2 <22> s. 79-102.

Toż: [w:] „Quality and Quantity” Vol. 5: 1971 no. 2 s. 389-422.

1248

[gł. w dysk.] Perspektywiczny model konsumpcji; [red. nacz. Włodzimierz Wesołowski]; Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970.- s. 286-290.

1271

1972
Comparative social research and methodological problems of sociological induction

„Synthese” 1972 vol. 24 no. 3/4 s. 373-400.

1249

Precyzja i pasja

„Literatura” 1972 nr 23: (z 20 lipca) s. 6.

Dotyczy twórczości Marii Ossowskiej.

1250

The role and limits of the functional approach in the formulation of theories of attitudes

„The Polish Sociological Bulletin” 1972 no. 1/2 s. 34-46.

1251

1973
Functions of ‘Verstehen’ in the assessment, explanation and prediction of social phenomena

„Danish Yearbook of Philosophy” Vol. 10: 1973 s. 60-76.

1252

1978
Stanisława Ossowskiego koncepcja ludzkiej osobowości

„Więź” 1978 nr 10 <246> s. 54-60.

Toż: wersja zmien., pt.: Stanisława Ossowskiego koncepcja polimorfizmu ludzkiej natury a współczesne teorie osobowości; Stefan Nowak; [w:] O społeczeństwie i teorii społecznej: księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego: praca zbiorowa; red. Edmund Mokrzycki, Maria Ofierska, Jerzy Szacki; Polska Akademia Nauk. Komitet nauk socjologicznych.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985.- s. 65-77.

1253

1979
System wartości społeczeństwa polskiego

„Studia Socjologiczne” 1979 nr 4 <75> s. 155-173.

Na podstawie tego artykułu, powstał artykuł pt.: Wartości naszego społeczeństwa: z badań nad społeczeństwem i kulturą; oprac. Jan Juka.- „Kultura i Życie” 1981 nr 2 s. 2-4.

1254

1980
Value systems of the Polish society

„The Polish Sociological Bulletin” 1980 no 2 <50> s. 5-20.

Tekst przedstawiony w styczniu 1979 r. na posiedzeniu Komitetu „Polska 2000” PAN.

1255

1981
Kryteria wartościowania

„Polska 2000” 1981 nr 1 s. 140-161.- (Z problematyki postępu i regresu; red. Jan Danecki, Maria Ofierska, Jolanta Supińska).

1256

1982
Values systems and social change in contemporary Poland

„The Polish Sociological Bulletin” 1982 (dr. 1986) no. 1/4 s. 119-132.

1257

1985
Pożądane priorytety badawcze w polskiej socjologii

„Studia Socjologiczne” 1985 nr ¾ <98/99> s. 129-136.

Toż: przedr., pt.: Potrzeby, perspektywy i pożądane priorytety badawcze polskiej socjologii; Stefan Nowak; [w:] „Stan i perspektywy socjologii polskiej”; red. Andrzej Kwilecki,

Kazimierz Doktór; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1988.- s. 61-67.

1258

Values and attitudes of the Polish people

„Scientific American” Vol. 245: 1981 no. 1: juillet.

1259

1986
Style teoretyzowania w socjologii współczesnej

„Kultura i Społeczeństwo” T.30: 1986 nr 4 s. 41-78.

1260

Kilka uwag o „okrągłym stole”

„Dwadzieścia Jeden” 1989 nr 9/10 s. 28-34.- [tzw. „II obieg”].

1261

1968
Przyczynowe interpretacje zależności statystycznych w nieeksperymentalnych badaniach socjologicznych

Metody statystyczne w socjologii; red. Klemens Szaniawski.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1968.- s. 91-182.

Toż: przedr. fragm. [w:] Logika analizy socjologicznej; oprac. Antoni Sułek.- Warszawa: Wyd. Uniw. Warsz., 1979.- s. 212-218.- Toż: wyd. 2, 1983.

1210

[hasło]: Stanisław Ossowski; Stefan Nowak; [w:] „International encyclopedia of the social sciences”; red. D. L. Sills.- New York: Macmillan; Free Press, 1968.- Vol. 11, s. 345-347.

1211

1969
O pojęciu normy społecznej

Moralność i społeczeństwo: Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej (dla uczczenia pięćdziesięciolecia pracy naukowej.– Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.- s. 139-155.

1212

1970
The role of personality variables in sociological analysis

Personality and social systems; red. N. Smelser, W. Smelser.- 2 ed.- New York: Wiley, 1970.- s. 38-47.

1213

1971

[hasło]: Andrzej Malewski; [w:] „Filozofia w Polsce: słownik pisarzy”; [kom. red.: Bronisław Baczko et al.]; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1971.- s. 254-255 

1214

[hasło]: Ossowski Stanisław: (1897-1963); [w:] „Filozofia w Polsce: słownik pisarzy”/[kom. red.: Bronisław Baczko et al.]; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1971.- s. 301-303, fot.

1215

1972
Teorie postaw i zachowań a problemy wychowania

Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna; red. Andrzej Kwilecki; IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1972. - s. 60-75.

1216

1973
Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych

„Teorie postaw: praca zbiorowa”; red. Stefan Nowak.– Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1973.– s. 17-88.

1217

Conditional causal relations and their approximation in the social sciences

„Logic, methodology and philosophy of science IV”; red. P. Suppes [et al. eds.].- Amsterdam: North Holland; Warsaw: Państ. Wyd. Nauk., 1973.- s. 763-785.

1218

1974

„Teoria państwa i prawa: wybór tekstów”; [oprac.] Stanisław Ehrlich [et al.].- Warszawa 1974.- „Cz. 1: Przedmiot i metoda nauki o państwie i prawie”.

1219

1977
The strategy of cross-national survey research for the development of social theory

Cross-National comparative survey research: theory and practice; red. A. Szalai, R. Petrella.- Oxford: Pergamon, 1977.- s. 3-47.

1220

1979
Metodologiczne problemy badania przemian społecznych

„Tendencje rozwoju społecznego”; Główny Urząd Statystyczny.- Warszawa: Zakł. Wyd. S. i D., 1979. - s. 24-38.

Fragmen referatu przedstawionego na V Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Krakowie, styczeń 1977.

1221

Przekonania i odczucia współczesnych

„Polaków portret własny: praca zbiorowa”.- Kraków 1979.- s. 122-145.

1222

1980
Pojęcie wartości w empirycznych teoriach działań społecznych

„Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego”; red. Jerzy J. Wiatr.- Warszawa: Inst. Socjol. Uniw. Warsz., 1980.- s. 12-60.

1223

Wartości i postawy społeczne

„Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego”; red. Jerzy J. Wiatr.- Warszawa: Inst. Socjol. Uniw. Warsz., 1980.- s. 235- 297.

1224

1986
Dylematy i antynomie świadomości społecznej drugiej połowy lat osiemdziesiątych

„Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu”; red. Jerzy J. Wiatr.- Warszawa: Inst. Socjol. Uniw. Warsz., 1986.- s. 93-168.

Toż: przedr. fragm. [w:]: „Elementy teorii prawa. T. 4”; oprac. Andrzej Kojder [et al.].- Warszawa: Wyd. Uniw. Warsz., 1991.- s. 25-27, 40-43.

1225

1954

O właściwościach rozwoju nauki.- „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” T. 2: 1954 s. 615-620.

.

Z art.: TROSZIN D. M. [Dienis Michajłowicz]: Ob osobjennostjach razvitija nauki.- „Voprosy filosofii” 1953 nr 6.

1276

1955

„Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” T. 3: 1955 s. 456-458.

 Z książki: DAMPIER W. C. [William Cecil]: A history of science and its relations with philosophy and religion.- Cambridge 1948.

1277

1958

Osobowość antydemokratyczna.- „Przegląd Kulturalny” 1958 nr 47 s. 9.

 

Z książki: ADORNO T. W. [et al.]: The Authoritarian personality.- New York, 1950.

1280

Frustracja i agresja czyli Polak jak głodny to zły, a jak zły to bije żonę.- „Przegląd Kulturalny” 1958 nr 35 s. 9.

 

Z książki: DOLLARD J. [et al.]: Frustration and aggression.- New Haven, Conn., 1947.

1278

Właściwa osobowość na właściwym miejscu.- „Przegląd Kulturalny” 1958 nr 35 s. 9.

 

Z książki: STERN G. G. [et al.]: Methods in personality assessment.- Glencoe, Ill., 1956.

1279

1969

MOKRZYCKI Edmund.- Pojęcie rozumienia w humanistycznej koncepcji socjologii: [praca dr]; Edmund Mokrzycki.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1969 r.).

1281

STANOWSKI Adam.- Odpowiedzi autoidentyfikacyjne jako wskaźniki postaw wobec religii: [praca dr]; Adam Stanowski.- (Uniw. Warsz. Wydz. Nauk Społecznych, 1969 r.).

1282

1973

FRENTZEL-ZAGÓRSKA Janina.- Reakcje na niezgodność treści poznawczych i ich rola w regulacji zachowania: (w ujęciu tzw. „teorii zgodności” oraz tzw. „teorii aktywności poznawczej”): [praca dr]; Janina Frentzel-Zagórska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1973 r.).

1283

1974

KAMIŃSKI Jan Lech.- Metodologiczny status pojęć makrosocjologii: [praca dr]; Jan Lech Kamiński.- (IFiS PAN w Warszawie, 1974 r.).

1284

MARODY Mirosława Renata.- Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy: (analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników niektórych postaw społecznych): [praca dr]; Mirosława Renata Marody.- (IFiS PAN w Warszawie, 1974 r.).

1285

SUŁEK Antoni.- Miejsce eksperymentu w naukach społecznych: [praca dr]; Antoni Sułek.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1974 r.)

1286

1977

KUNIŃSKI Miłowit.- Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera: [praca dr]; Miłowit Kuniński.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1977 r.).

1287

1978

DYMKOWSKI Maciej.- Uwarunkowania dynamiki postaw interpersonalnych w grupie: praca dr]; Maciej Dymkowski.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1978 r.).

1288

KARPIŃSKI Jakub.- Problematyka przyczynowości w teoriach i badaniach społecznych: [praca dr]; Jakub Karpiński.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1978 r.).

1289

1979

MIKOŁAJEWSKA Barbara.- "Zachowanie jednostki w sytuacji pokusy": [praca dr]; Barbara Mikołajewska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1979 r.).

1290

1980

KOZŁOWSKA-ŁABANOWSKA Cecylia.- Przemiany wzoru osobowego lekarza: [praca dr]; Cecylia Kozłowska-Łabanowska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1980 r.).

1291

KRZEMIŃSKI Ireneusz.- Spory o kontynuację myśli G. H. Meada a współczesne problemy metodologiczne w socjologii: [praca dr]; Ireneusz Krzemiński.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1980 r.).

1292

1982

GRABOWSKA Mirosława.- Stosunki międzypokoleniowe w rodzinie a przekaz postaw i wartości: [praca dr]; Mirosława Grabowska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1982 r.).

1293

KAPCIAK Alina.- Społeczne obszary samotności: [praca dr]; Alina Kapciak.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1982 r.).

1294

KOSEŁA Krzysztof.- Pomiarowe kryteria doboru wskaźników do badań socjologicznych: [praca dr]; Krzysztof Koseła.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1982 r.).

1295

SIELLAWA-KOLBOWSKA Krystyna E. [Ewa].- Elementy świadomości społecznej nauczycieli Warszawy: [praca dr]; Krystyna E. [Ewa] Siellawa-Kolbowska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1982 r.).

1296

1983

GADOMSKA Magdalena.- Elementy świadomości klasowej w subiektywnych przedstawieniach struktury społecznej: [praca dr]; Magdalena Gadomska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1983 r.).

1297

1984

BANASZKIEWICZ Anna.- Treść i struktura orientacji moralnych w międzypokoleniowym przekazie wartości: [praca dr]; Anna Banaszkiewicz.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1984 r.).

1298

FIRLIT Elżbieta.- Model małżeństwa i rodziny w świadomości wychowanków domu dziecka: [praca dr]/ Grażyna Firlit.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1984 r.; promotor: Stefan NOWAK).

1299

PAWŁOWSKA Joanna.- Pojęcie dewiacji w naukach społecznych: [praca dr]; Joanna Pawłowska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1984 r.).

1300

RUSOKE Otanga.- Phenomenological laws and ‘human universals’ in the explanation of behaviour: [praca dr]; Otanga Rusoke.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1984 r.).

1301

ZYSK Tadeusz.- Struktura i czynniki systemów przekonań: [praca dr]; Tadeusz Zysk.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1984 r.).

1302

1985

GIZA Anna.- Życie jako opowieść: analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy: [praca dr]; Anna Giza.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1985 r.).

1303

JAKUBOWSKA Iwona.- Procesy kształtowania się przekonań i ocen moralnych dzieci i młodzieży: [praca dr]; Iwona Jakubowska.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1985 r.).

1304

LINDENBERG Grzegorz.- Zmiana społeczna a świadomość polityczna: dynamika postaw politycznych studentów Warszawy 1979-1983: [praca dr]; Grzegorz Lindenberg.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1985 r.).

1305

1986

STASZYŃSKA Katarzyna M.- Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych: [praca dr]; Katarzyna Staszyńska.- (Uniwersytet Warszawski. Wydz. Filozofii i Socjologii. Instytut Socjologii.- 1986 r.).

1306

1987

NOWAK Krzysztof.- System instytucjonalny i świadomość społeczna w Polsce: przełom lat 1970-1980: [praca dr]; Krzysztof Nowak.- (Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.- 1986 r.).

1307

1952
Dante prawdziwy

„Nowa Kultura” R. 3: 1952 nr 38 s. 3, 7.

1262

1958
Studenci: poglądy społeczne i dążenia życiowe

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Nowa Kultura” R. 9: 1958 nr 41 s. 4, 5. 

Toż: w j. ang., pt.: Students: their views on society and aspirations.- „Polish Perspectives” 1958 nr 7/8 s. 31-43.

Toż: w j. franc., pt.: Les étudiants: leur but et leur idéal social.- „Perspectives Polonaises” 1958 nr 7/8 s. 34-46.

1263

Studenci: Nie proste sprawy pokolenia byłych zetempowców

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Nowa Kultura” R. 9: 1958 nr 32 s. 1, 7.

1265

Studenci: religia a polityka

Zofia Józefowicz, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Nowa Kultura” R. 9: 1958 nr 39 s. 1, 4.

1266

Co powie młodzież o młodzieży?

Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska.- „Życie Warszawy” 1958 nr: (z 13 maja), s. 4.

Informacje o badaniach Katedry Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego nad studentami Warszawy.

1267

1961

[wyw.] O szansie polskiej socjologii.- „Argumenty” 1961 nr 30 s. 7, fot.- (Cykl: „Młodzi naukowcy Polski Ludowej”).

1269

1970
Postawy: jak je tworzyć i po co?

„Współczesność” 1970 nr 2.

1270

1973

[koment.]: Komentuje prof. Stefan Nowak.- „Polityka” 1973 nr 40 s. 3.

 

Dot. art.: SZCZEPUŁA B.: Deglomeracja.- Tamże.

1272

[koment.]: komentuje prof. Stefan Nowak.- „Polityka” 1973 nr 43 s. 11.

 

Dot. art.: POGOŃSKI M.: I tak się jakoś żyje: wyznania hotelowca.- Tamże.

1273

[wyw.] Żeby chcieli chcieć...; rozm. przepr. Hanna Krall.- „Polityka” 1973 nr 40 s. 14, fot.

1274

1975
O nowy kształt nauk społecznych: pisma zebrane

Andrzej Malewski; [kom. red.: Hanna Malewska, Stefan Nowak, Maria Ofierska, Jerzy Topolski]; [wstęp Jerzy Topolski].- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1975.- 475, [1] s., [1] k. tabl.; 25 cm.

1208

1978
Stanisław Ossowski's conception of social scieces: preface

The foundations of aesthetics; Stanisław Ossowski.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk.; Dordrecht: Reidel, 1978.- s. 11-30.

1209

1981
Wartości i postawy Polaków

„ITD” (Warszawa) 1981 nr 40 s. 6-7; nr 41 s. 8-9.

1275

2004

GOSZTYŁA Tomasz Paweł.- System wartości społeczeństwa polskiego po 1989 roku w ujęciu Stefana Nowaka: [praca mgr]; Agata Dziubińska-Gawlik.- (Lublin: Inst. Socjologii KUL, 2004; studia dzienne; promotor: Janusz MARIAŃSKI).

1323

1992

Bibliografia prac Stefana Nowaka; oprac. Antoni Sułek; [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. A. Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 171-190.

1324

Dziedzictwo Stefana Nowaka; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- 222 s. : il. ; 21 cm.

 

Plon konferencji, Warszawa, 27-28 maja 1991 r., zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Uniwerstytet Warszawski.

1318

1996

Aktualne metodologiczne problemy badań sondażowych w Polsce: spojrzenie akademickie i rynkowe; Krystyna Lutyńska.- „Ask” 1996 nr 1 s. 115-118.

 

Konferencja zorganizowana w dn. 8-9 grudnia 1995 r. w Łodzi przez Sekcję Metodologii Badań Społecznych PTS oraz Katetdrę Metod i Technik Badań Społecznych IS UŁ; poświęcona pamięci Stefana Nowaka i Jana Lutyńskiego.

1319

1971

Nowak Stefan, prof. nadzw. Wydz. Nauk Społecznych; „Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego” R. 10: 1971 s. 82.

1308

1989

In memoriam Stefan Nowak; James S. Coleman.- „ISA Bulletin” 1989 nr 51.

Przedr.: [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 218-219.

1309

Stefan Nowak - socjolog: (1924-1989); Janina Frentzel-Zagórska.- „Wiadomości Polskie” (Sydney) 1989 nr: (z 30 października).

Przedr.: [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 215-217.

1310

Stefan Nowak: [wsp.]; M. [Mirosława] Grabowska.- „Informacja Bieżąca PTS” 1989 nr 24: (z października) s. 8.

 

Przedr.: [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 213-214.

1311

Pożegnanie humanisty; Jan Malanowski.- „Tygodnik Kulturalny” 1989 nr z: 8 października.

 

 

Przedr.: [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw.Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 211-212.

1312

Nad trumną Stefana Nowaka:(Warszawa, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, 13 września 1989 r.); Antoni Sułek [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 206-208.

1313

Stefan Nowak (1925-1989); Zdzisława Walaszek.- „Footnote” (American Sociological Association) 1989 nr 10.

 

Przedr.: [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 220-222.

1314

Godność nauki, jasność myśli: Stefan Nowak - socjolog, (1924-1989)Andrzej Ziemilski.- „Gazeta Wyborcza” 1989 nr z: 14 września 1989 r. 

 

Przedr.: [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 209-210.

1315

1990

Wspomnienie o Stefanie Nowaku; Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 34: 1990 nr 1 s. 3.

1316

Anna Pawełczyńska.- „Nauka Polska” 1990.

 

Przedr. fragm.: [w:] „Dziedzictwo Stefana Nowaka”; [do dr. przygot. Antoni Sułek]; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Warszawa: Uniw. Warsz. Inst. Socjol., 1992.- s. 199-205.

1317