logo

Julia Sowa

1935 -1975

Julia Zofia Sowa urodziła się w 1935 r. w Warszawie. W 1937 r. zmarł jej ojciec, oficer Wojska Polskiego. Wyjąwszy kilkuletni okres po jego śmierci, całe życie spędziła z matką, żyły w trudnych warunkach bytowych. W 1954 r. ukończyła Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (maturę zdawała jako ekstern) i podjęła studia na Wydziale Filozoficznym UW. W 1957 r., po odbudowie studiów socjologicznych, przeniosła się z filozofii na socjologię i w 1959 r. uzyskała magisterium na podstawie pracy „Koncepcje socjologiczne Edwarda Abramowskiego na tle nowoczesnej metodologii nauk”, napisanej już na seminarium i pod kierunkiem Stanisława Ossowskiego. W tym samym roku podjęła pracę młodszej asystentki w jego Katedrze Socjologii I, należała do grona jego najbliższych współpracowników. U Ossowskiego zaczęła także pisać pracę doktorską. Rozprawę Założenie aksjologiczne w tworzeniu podstawowych pojęć psychiatrii: analiza i krytyka współczesnych pojęć normalności i zdrowia psychicznego z punktu widzenia metodologicznego i socjologicznego obroniła w 1967 roku; jej promotorem była Maria Ossowska.


Po śmierci Ossowskiego i likwidacji jego katedry (1964) Sowa kontynuowała pracę w powołanej na jej miejsce Katedrze Metod Badawczych w Socjologii, po utworzeniu Instytutu Socjologii przemianowanej na Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, kierowany przez Stefana Nowaka. Objęła wykład kursowy z psychologii społecznej i prowadziła do niego proseminarium. W 1969 r. z powodu, jak to określiła, „trudności psychicznych” związanych z dydaktyką oraz konieczności opieki nad chorą matką zredukowała swoje zatrudnienie do połowy etatu, a w 1972 r. Uniwersytet przeniósł ją na obciążony niskim pensum dydaktycznym pełny etat naukowo-badawczy. W 1975 r. środowiskiem socjologicznym wstrząsnęła wiadomość, że wraz z matką odebrały sobie życie; zostały pochowane na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Julię Sowę zapamiętano jako osobę o wielkiej wrażliwości intelektualnej i emocjonalnej.


Ogłosiła drukiem artykuł Teoria grup odniesienia („Studia Socjologiczne” 1962, nr 4) oraz odkrywcze studium Psychoanalityczna teoria postaw (Teorie postaw, red. S. Nowak, 1973). W rękopisach pozostały jej obszerne referaty analityczne wygłaszane na seminariach Zakładu Metodologii, poświęcone m.in. znaczeniu i konsekwencjom wiedzy eksperckiej we współczesnym świecie, artefaktom w poznaniu naukowym oraz teoretycznym ujęciom relacji między pokoleniami w rodzinie; ten ostatni napisany był w ramach przygotowań do badań nad luką pokoleniową w Polsce. Dziełem jej krótkiego życia była oparta na pracy doktorskiej książka Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii, wydana dopiero w 1984 roku. Analiza doprowadziła autorkę do wniosku, że to „cele praktyczne wynikające z zaangażowania w życie społeczne oraz kulturowo odziedziczonych poglądów na wartość człowieka i ładu społecznego decydują o budowie modelu człowieka zdrowego”. Wykazawszy społeczną relatywność praktycznych celów ukrytych w normach psychiatrycznych (normalność kulturowa, zachowanie ładu społecznego, szczęśliwość subiektywnie odczuwana itp.), autorka odmówiła psychiatrii specjalnych kompetencji i prawa do narzucania społeczeństwu demokratycznemu „perswazyjnych, pseudomedycznych, imperatywnych moralnie pojęć zdrowia psychicznego, a nierzadko i pojęć chorób psychicznych” i zaakcentowała prawa jednostek do odmienności i nonkonformizmu. W tym duchu autorka występowała też na początku lat 1970. w Polskim Towarzystwie Socjologicznym przeciw projektowi tzw. ustawy psychiatrycznej. Jej książka otrzymała w 1984 r. Nagrodę Ossowskiego i do dziś uznawana jest za głęboką i inspirującą (AS).

-
1962
Teoria grup odniesienia

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 4 <7> s. 41-69.

Toż: przedr. fragm. (s. 41 i n.); [w:] Wybór tekstów z socjologii i psychologii społecznej; wyboru dokonali Maria Borucka-Arctowa i Marek Waldenberg; Uniwersytet Jagielloński.- Wyd. 2.- Kraków: UJ, 1973.- s.192-200.

1629

1971
Sprawozdanie z Dorocznego Walnego Zgromadzenia PTS: [Warszawa, 27 marca 1971 r.]

„Studia Socjologiczne” 1971 nr 3 <42> s. 243-245.

1630

1975
Zdrowie psychiczne jako pojęcie wartościujące: (przegląd zagadnień)

„Więź” 1975 nr 10<210> s. 52-64.

Tekst jest początkiem „Wprowadzenia ogólnego” do pracy doktorskiej.

1632

1984
Kulturowe założenia pojęcia normalności w psychiatrii

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1984.- 310, [1] s.; 24 cm.- (Metodologia Humanistyki; red. Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).- Egz. 10000.

Książka napisana na podstawie pracy dr. Nagrodzona pośmiertnie Nagrodą im. Stanisława Ossowskiego.

Rec.: Krzysztof Wielecki: Psychiatria i ideologia.- „Nowe Książki” 1985 nr 1 s. 23-24.

D. Zalewska-Kuśnierz.- „Studia Socjologiczne” 1987 nr 2 <105> s. 287-290.

1626

1975
Z notatek

„Więź” 1975 nr 10<210> s. 64-66.

1631

1969
Niektóre definicje zdrowia psychicznego: analiza krytyczna poglądów E. Fromma i K. Horeney

Julia Sowa // In: Moralność i społeczeństwo: Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej [dla uczczenia pięćdziesięciolecia pracy naukowej].– Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.– S. 237-263.

1627

1973
Psychoanalityczna teoria postaw

Julia Sowa// In: Teorie postaw: praca zbiorowa/ pod red. Stefana Nowaka.– Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1973.– S. 135-184.

Materiały z konf. „Teorie postaw: próba integracji”, kwiecień 1972, zorganizowanej przez Zespół Studiów nad Metodami Badań Socjologicznych Inst. Socjol. Uniw. Warsz.

1628

1963

[rec.]; J. Sowa.- „Studia Socjologiczne” 1963 nr 1 <8> s. 264-269.

Z książki: Zygmunt Bauman: Socjologia na co dzień.- Warszawa: „Iskry”, 1962.- (Wiedza. Kultura. Społeczeństwo).

1633

1971
Zagadnienie artefaktu w metodologii badań społecznych

 Referaty wygłoszone w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych Uniw. Warsz.

1634

1975
Teoretyczna i metodologiczna próba rekonstrukcji struktury i dynamiki postaw zawartych w teorii i praktyce tzw. terapii behawioralnej

 Referaty wygłoszone w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych Uniw. Warsz.

1635

[nekr.].- „Życie Warszawy” 1975 nr 125 s. 3.

1636

Julia Sowa, Jakub Karpiński.- „Więź” 1975 nr 10<210> s. 50-52, fot.

1637

2015

Julia Sowa: (5 VI 1935-26 V 1975): wspomnienie; Elżbieta Neyman.- „Gazeta Wyborcza” 2015 nr: (z 29 maja) s. 14 (stołeczna).

1638