logo

Jan Witold Strzelecki

1919 -1988

Jan Strzelecki urodził się 4 lipca 1919 r. w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej. Ojciec był dyrektorem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i profesorem matematyki ubezpieczeniowej w Szkole Głównej Handlowej, matka Janina, z domu Panasewicz, była kierownikiem Wydziału Kultury i Oświaty Zarządu Miejskiego. Maturę Strzelecki zdał w 1937 r. Przez dwa lata studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, pracował w redakcji „Orka na Ugorze”. W latach 1941–1944 pracował jako murarz w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym. W 1943 r. został aresztowany przez Gestapo, a następnie wykupiony przez dyrekcję przedsiębiorstwa. W 1944 r. pracował jako bibliotekarz w szkole kierowanej przez Edwarda Lipińskiego. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, był dwukrotnie ranny, został odznaczony Krzyżem Walecznych.


Już w młodości Jan Strzelecki miał wyrobiony pogląd, jak, wedle jakich wartości, Polska powinna być urządzona po wojnie, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo. W tworzeniu nowego świata sam zamierzał wziąć udział i ten zamiar zrealizował. Był współorganizatorem socjalistycznej grupy „Płomienie” i redaktorem pisma o tej samej nazwie. Zaangażował się w działania polityczne i społeczne wśród młodzieży akademickiej. W latach 1946–1948 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej i pełnił funkcję przewodniczącego Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS).


Aktywny politycznie, zawsze podejmował działania w dobrej wierze, zawsze w obronie kogoś, nigdy przeciw komuś, choć czasem były to działania wbrew zdrowemu rozsądkowi. Jednym z jego niezwykłych pomysłów z tego okresu było napisanie listu do Józefa Stalina w obronie Witolda Kieżuna, który w 1945 r. został wywieziony do gułagu w Krasnowodsku nad Morzem Kaspijskim (dziś Tukmenbaszy w Turkmenistanie). Większość Zarządu ZNMS nie widziała sensu wysyłania takiego listu. Kieżun nie był członkiem tej organizacji, niewiele wiedziano o jego działalności podziemnej. Strzelecki zdecydował się sam napisać list i podpisać go. List okazał się skuteczny. Kieżun wrócił do domu. W 1946 r. Strzeleckiego zatrzymano na kilka tygodni pod nieprawdziwym zarzutem przynależności do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – został zwolniony dzięki interwencji władz PPS. Po zjednoczeniu Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej Strzelecki stał się członkiem PZPR, z której został usunięty w 1979 r.


W czasie wojny Strzelecki uczestniczył w zajęciach z socjologii organizowanych na UW. Po wojnie przez dwa lata studiował socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. Był zatrudniony w Katedrze Socjologii kierowanej przez Stanisława Ossowskiego, od 1 stycznia 1949 r. jako starszy asystent. Ossowski przedstawił opinię o kandydacie: „Uważam ob. Strzeleckiego za człowieka o wybitnych kwalifikacjach intelektualnych o wielkim umiłowaniu do pracy naukowej i dużych zdolnościach dydaktycznych. Opóźnienie uzyskania dyplomu jest wynikiem okoliczności przypadkowych”. Studia ukończył w czerwcu 1949 r. Jego praca magisterska, której promotorem był Stanisław Ossowski, nosiła tytuł: Wybrane zagadnienia socjologii wiedzy (na podstawie prac K. Mannheima). Strzelecki pracował w Katedrze Socjologii do 1952 r., kiedy został usunięty z uczelni. Później przez krótki czas korzystał ze stypendium aspiranckiego w zakładzie kierowanym przez Juliana Hochfelda.


Odwilż polityczna po śmierci Józefa Stalina (1953) otworzyła nowe możliwości działania. Jan Strzelecki od początku powstania Klubu Krzywego Koła (1955–1962) był jednym z jego najbardziej aktywnych uczestników, bardzo ceniony i lubiany, o czym świadczy wybór na przewodniczącego Klubu. Uchodził za człowieka umiarkowanego, umiejącego znaleźć porozumienie zarówno z ludźmi ówczesnej władzy, jak i osobami wobec tej władzy niechętnymi. Zawsze starał się realizować cele, do których miał przekonanie. Z jego inicjatywy powołano Sekcję Diagnostyki Społecznej, w której działali młodzi socjologowie związani z katedrą Stanisława Ossowskiego. Według raportów służb bezpieczeństwa, Strzelecki promował koncepcje socjaldemokratyczne. Pod jego kierunkiem w Sekcji przygotowywano się do wystąpień na czwartkowych zebraniach Klubu. Poruszano takie problemy, jak zasadność dyktatury proletariatu, wysuwano hasła stworzenia niezależnego samorządu robotniczego (w tym rad pracowniczych), przywrócenia prawa do swobodnego stowarzyszania się, niezależności ruchu zawodowego, przywrócenia prawa robotników do strajku itp. Sekcja przygotowała obszerne opracowanie Socjaldemokratyczna «teoria totalizmu» w świetle faktów (pytania i wątpliwości) w oparciu o analizy teorii totalitaryzmu w pracach m.in. Burnhama, Mannheima, Rauschninga, Lasky’ego, Croslanda, Piverta, Bevana, Ollenhauera, Mocha, Weissberga-Cybulskiego. Autorami opracowania byli Strzelecki, Ossowski i Czesław Czapów, a patronował tej inicjatywie Julian Hochfeld. Przygotowano je na użytek Klubu, wydrukowano w kilkudziesięciu egzemplarzach i rozpowszechniono.


W 1957 r. Strzelecki został zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie pracował do śmierci w 1988 r. Najpierw w Zakładzie Teorii Przemian Społecznych kierowanym przez S. Ossowskiego, a po jego likwidacji w Zakładzie Socjologii Pracy. W 1964 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Zagadnienia konfliktów w przemyśle w perspektywie poznawczej szkoły Eltona Maya. W 1965 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony. W 1967 r. przeniósł się do Pracowni Badań Kultury Współczesnej w Instytucie Badań Literackich, którą kierował Stefan Żółkiewski. W 1969 r. socjologów zatrudnionych w Pracowni przeniesiono do Zakładu Prognoz Społecznych – od 1978 r. był to Zakład Badań nad Stylami Życia – którym kierował Andrzej Siciński. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1984 r. na podstawie pracy Socjalizmu model liryczny: założenia o rzeczywistości w mowie publicznej (Polska lata 1975–1979).


Rola pracownika naukowego była tylko jedną z ról, w których występował. Przez całe życie angażował się w różnorodne inicjatywy społeczne i polityczne, które jego zdaniem poszerzały granice wolności. Od 1969 do 1981 r. był członkiem Komitetu Badań i Prognoz PAN „Polska 2000”. Od początku lat 70. współpracował z katolickimi środowiskami opozycyjnymi. W 1977 r. był wykładowcą Uniwersytetu Latającego, a od 1978 r. także Towarzystwa Kursów Naukowych. Od 1978 r. uczestniczył w Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego był internowany, początkowo w Warszawie-Białołęce, a następnie w Strzebielinku koło Wejherowa. W wigilię 1981 r. został zwolniony ze względu na stan zdrowia. W 1985 r. uczestniczył w przygotowaniu raportu ekspertów Polska pięć lat po Sierpniu. Kiedy Lech Wałęsa 31 maja 1987 r. zaprosił 63 intelektualistów do opracowania dokumentu na


Był w bliskich stosunkach z osobami, zespołami, środowiskami z różnych orientacji społecznych i politycznych. Znajomi i przyjaciele, charakteryzując Jana Strzeleckiego, twierdzą, że potrafił on ze wszystkimi znaleźć nić porozumienia. „Ale nawet w przypadku bardzo bliskich kontaktów, On był «oddzielny» nie mieścił się w pełni w żadnej zbiorowości, choć w licznych uczestniczył”.


Podobnie „osobna” była jego twórczość naukowa. Marcin Czerwiński, przyjaciel z IFiS PAN, mówił: „Strzelecki był zawsze osobowością promieniującą. Jako uczony nie miał swojego zakładu, katedry, natomiast miał uczniów, a nawet wyznawców. Cechowały go zdolności sokratyczne, których sednem jest dialog”. Oddziaływanie Jana Strzeleckiego na socjologię w dużej mierze było oddziaływaniem bezpośrednim na socjologów. Jego publikacje też różniły się od „zwykłych” socjologicznych prac naukowych – charakteryzują się piękną formą właściwą dziełom literackim. Taką formę Strzelecki wybrał świadomie, wzorując się na Próbach Michela de Montaigne’a. W swoich pracach często odwoływał się do doświadczenia własnego i swojego pokolenia (używając formy „my”). Wyraźnie ukazywał swój stosunek do opisywanego zjawiska, starał się przekonać do swojej opinii, wykorzystywał żarty, ironię i autoironię. Przekraczał przyjęte granice poszczególnych dziedzin wiedzy, analizując problemy socjologiczne, sięgał do analiz antropologicznych, filozoficznych i ekonomicznych. Socjologię, którą uprawiał Strzelecki, można nazwać socjologią zaangażowaną, poszukującą „sensu rzeczywistości” i „sensu uczestnictwa” w życiu społecznym. To podejście, jak zauważali recenzenci rozprawy habilitacyjnej, nie umniejszało walorów naukowych jego prac, wręcz odwrotnie, pozwalało lepiej zrozumieć badaną rzeczywistość. W rozprawie habilitacyjnej Socjalizmu model liryczny analizował model ideologicznego ustroju politycznego w Polsce w drugiej połowie lat 70. Badając doktrynę polityczną tego okresu, szukał przyjmowanych świadomie lub nieświadomie ontologicznych założeń o rzeczywistości i wymienił ich kilka, m.in. o naturze dobrej władzy, o jasności idei interesu ogólnego, o istocie socjalistycznej demokracji, o zaniku różnic między dobrem ogólnym a jednostkowym. Demokracja w takim modelu oznacza uczestnictwo w zarządzaniu, rozumiane jako czynny udział w podziale zadań określonych przez centrum, ponieważ jedynie centrum potrafi zdefiniować dobro wspólne i może je realizować. Tak rozumiane założenia doktryny sprzyjają nieustannemu i wszechstronnemu oddziaływaniu władzy na społeczeństwo, ale nie odwrotnie.


Strzelecki był w polu zainteresowań służb bezpieczeństwa. W latach 80. był śledzony, otrzymywał pogróżki. 29 czerwca 1988 r. znaleziono go pobitego, nieprzytomnego, z ciężkimi obrażeniami głowy. Zmarł 11 lipca, nie odzyskując świadomości. W procesie sądowym skazano dwóch mężczyzn, ale wątpliwości co do sprawców i ich motywów pozostały.


W 1990 r. polski Pen Club ufundował nagrodę literacką imienia Jana Strzeleckiego. Pierwszym wyróżnionym był Bohdan Cywiński (w szczególności za Rodowody niepokornych).


Prezydent Lech Kaczyński 31 sierpnia 2006 r. pośmiertnie odznaczył Jana Strzeleckiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Używane pseudonimy w publikacjach tzw. II obiegu: Obserwator; Obserwator Uczestniczący; pseud.: J. S., Obserwator, Obserwator uczestniczący; [pisał w „Bazie” (Warszawa) 1986 jako Obserwator]


(Hasło oprac. R.S.)

-
1946
Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (Akademickiej): historia, ideologia, zadania

[aut. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Julian Hochfeld, Jan Topiński, Jan Strzelecki].- Warszawa: „Wiedza”, 1946.– 95, [1] s.; 21 cm.

Zawiera art. J. Strzeleckiego: O socjalistycznym humanizmie (s. 45-72).

Toż: przedr. [w:] „Wiedza i Życie” 1946 nr 4/5 s. 350-361.

Toż: przedr. [w:] „Kontynuacje (2)”; Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 73-92.

Rec.: Jan Szczepański: O socjalistycznym humanizmie.- "Kuźnica" R. 2: 1946 nr 50 s. 10.

Andrzej Kołakowski: W świecie wartości przewartościowanych [w:] KOŁAKOWSKI Andrzej: „Biblioteka polska”.- Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2007.- s. 372-382.

1032

1963
Niepokoje amerykańskie

Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1962.– 159, [1] s.; 19 cm.

Rec.: Andrzej Mencwel: Niepokoje ery obfitości.- „Polityka” 1963 nr 1 s. 11.

Jerzy Szacki.- „Studia Socjologiczne" 1963 nr 2; s. 327-329.

Jan Szczepański: O społecznej filozofii społeczeństwa konsumentów.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 7: 1963 nr 1 s. 145-147.

Toż: [wyd. 2].- Niepokoje amerykańskie; Jan Strzelecki; słowo wstęp. Andrzej Siciński; przedm. Andrzej Mencwel; posł. Zygmunt Bauman; [Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2004.– 146, [1] s., [1] k. tabl. kolor.; 20 cm.- (BSS – Biblioteka Studiów Socjologicznych; kom. red. ser. H. Domański et al.; 7).

Teksty towarzyszące gł. tekstowi: Słowo wstępne; A. Siciński (s. 7-10); „Przedmowa: Czytać Strzeleckiego”; A. Mencwel (s. 11-19); „Posłowie: Pół wieku pełne niepokojów”; Z. Bauman (s. 133-147).

Pierwodruk przedm. ukazał się, pt.: Ameryka nasza przyszłość; Andrzej Mencwel.- "Gazeta Wyborcza - Świąteczna" 2003 nr z: 20/21 września, s. 24 + zdj. (fot. Anna Beata Bohdziewicz).

Toż: przedr. przedm. uzup., pt. Czytać Strzeleckiego; [w:] "Nauczyciele i przyjaciele" Andrzej Mencwel.- Warszawa: Wyd. Uniw. Warsz., 2010.- S. 182-188.

1033

1969
Kontynuacje: wybór artykułów

Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1969.– 221, [3] s.; 19 cm.

1034

1971
Próby świadectwa: eseje

Warszawa: „Czytelnik”, 1971.– 83, [1] s.; 18 cm.- Nakł. 2790 egz.

Książka otrzymała nagrodę literacką mies. „Odra” w r. 1972.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 5-70.

Rec.: Jerzy Ładyka.- „Argumenty” 1972 nr 9 s. 14.

Andrzej Kołakowski: W świecie wartości przewartościowanych; Andrzej Kołakowski: „Biblioteka polska”.- Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2007.- s. 372-382.

Art. rec.: Leonard Neuger: „Próby świadectwa” jako świadectwo prób.- „Puls” (Londyn) 1988 nr 39: (jesień) s. 105-110.

Toż: [bibliofilskie wyd. dwujęzyczne, w j. pol. i niem., ilustrowane], pt.: Portret usunięty; Jan Strzelecki; wyd. Christa-Maria Jeinter.- Berlin: nakł. własnym wyd., 1989.- Nakł. 240 egz. numerowanych.

Rec.: Paweł Kozłowski: Dzieło myśli i sztuki.- „Nowe Książki” 1990 nr 4 s. 16, il. Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- 400, [2] s.; 19 cm.

Toż: przedr. fragm. jako wstęp, pt.: Reminiscencje sentymentalne; Jan Strzelecki; [w:] „Poezje”; Krzysztof Kamil Baczyński.- Warszawa: Państ.Inst. Wyd., 1977.

Rec.: Bohdan Czeszko.- Kultura 1974; nr 49 s. 3-4. w.- „Literatura” 1975 nr 12.

1035

1983
Solidarity: the analysis of a social movement: Poland 1980-81

Alain Touraine [oraz] Francois Dubet, Michel Wieviorka, Jan Strzelecki; tłum. David Denby.- Cambridge [etc.]: Cambridge Univ. Press; Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1983.- XVIII, 203 s., il.; 23 cm.

We współpracy z: Grażyna Gęsicka, Anna Matuchniak, Tadeusz Chabiera, Malgorzata Melchior, Anna Kruczkowska, Krzysztof Nowak,Ireneusz Krzemiński, Włodzimierz Pańków, Paweł Kuczyński, Dorota Reczek.

Toż: w j. fr., pt.: Solidarité: [analyse d’un mouvement social: Pologne 1980-1981].– Paris: Fayard, 1982.- 309 p.: il.; 22 cm.

Toż: w j. wł., pt.: „Solidarność”: analisi di un movimento sociale.- Roma: Inst. piemontese di science economiche e social A. Gramsci e F. Angeli, 1982.

Toż: w j. pol., pt.: „Solidarność”: analiza ruchu społecznego 1980-1981; Alain Touraine, Jan Strzelecki, François Dubet, Michel Wieviorka; przeł. [z fr.] Andrzej Krasiński; red. oraz posłowiem opatrzył Paweł Kuczyński.- [Warszawa]: „Europa”, marzec 1989.– 181, [3] s.; 20 cm.

Rec.: Zbigniew W. Rykowski – „Więź” 1990 nr 2/3 s. 157-165.

Zbigniew W. Rykowski: Kłopoty z „Solidarnością”; „Tygodnik „Solidarność”” 1990 nr 35.

1036

1988
Kontynuacje (3)

Warszawa: „Wola”, 1988.– 193 s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Zawiera: I. Popaździernikowe rozważania.- II. Poza monocentryzmem: Socjologia projektująca Stanisława Ossowskiego; Wolność i planowanie; List do Johana Galtunga.- III. U źródeł spotkania: U źródeł spotkania; Wokół „Laborem exercens”; Pojęcie „wartości ludzkich” w nauce społecznej Kościoła; Tradycje chrześcijaństwa w świadomości współczesnych; Teorie wyzwolenia: spojrzenie rozważne); Prawa człowieka w tradycji myśli socjalistycznej.- IV. Z angelologii marksizmu wschodniego: Socjalizmu model liryczny; Scena i słowo; Przyczynek do teorii rzeczywistości dodatkowej.- V. Wymiar „Solidarności”: Inna propozycja bycia obywatelem; Socjalizm społecznej debaty; Scenariusz dynamicznej równowagi; Polskie scenariusze: Notatnik strzebieliński; Filozofia porozumień sierpniowych.

Toż: [wyd. 2. zm.], pt.: Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- [Wyd. 2, zm.].- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1990. 

Wyd. uzup. szkicem, pt.: O miarę rzeczy.

Rec.: Marcin Czerwiński: Wobec polskich losów.- „Nowe Książki” 1990 nr 4 s. 8-11, fot.

1037

1989
Ślady tożsamości

[tekst przygot. do wyd. Jadwiga Strzelecka]; [posłowie Tadeusza Mazowieckiego].- Warszawa: „Czytelnik”, 1989.- 208, [3] s.; 20 cm.- Egz. 20000.

Tryptyk zawarty w tomie był złożony do wyd. "Czytelnik" w 1983 r., ale z powodu braku zgody cenzury - nie ukazał się.

Zawiera: Zapiski 1950-1953 (s. 7-96); Popaździernikowe rozważania: wypisy z zeszytów 1959-1962 (s. 97-138); Próby świadectwa (s.139-204); T. Mazowiecki: O Janie Strzeleckim (s. 205-207); Nota od wydawcy.

Rec.: Marcin Czerwiński: Wobec polskich losów.- „Nowe Książki” 1990 nr 4 s. 8-11, fot.

1038

Socjalizmu model liryczny: założenia o rzeczywistości w mowie publicznej: Polska 1975-1979

[tekst przygot. do wyd. Jadwiga Strzelecka]; [posłowie Jerzego Szackiego].- Warszawa: „Czytelnik”, 1989.– 197, [1] s.; 20 cm.- Egz. 10000.

Pierwodr. sześciu założeń; [w:]„Teksty” 1981 nr: (z marca).

Przedr. założenia trzeciego, pt.: Socjalizmu model liryczny: założenie trzecie: o nieustannym przyroście wartości; analiza przykładów języka; Jan Strzelecki.- „Odra” R. 22: 1982 nr 1/8 <251>:(z lipiec/sierpień) s. 23-27.

Rec.: Marcin Czerwiński: Wobec polskich losów.- „Nowe Książki” 1990 nr 4; s. 8-11, fot.

Jan Szczepański.- „Nowe Książki” 1990 nr 4; s. 11-13.

1039

1994
W poszukiwaniu ruchu społecznego: wokół socjologii Alaina Touraine’a

Paweł Kuczyński, Marcin Frybes, z udziałem Jana Strzeleckiego, Didiera Lapeyronnie; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: Ofic. Nauk., 1994.– 208, [1] s.; 21 cm.

Zawiera art. J. Strzeleckiego: Wyobraźnia społeczno-polityczna działaczy związkowych (s. 122-137); „Dyskurs działaczy „Solidarności” (s. 138-146).

1040

1943
Uwagi o materializmie historycznym i katolicyzmie społecznym

„Płomienie” 1943 nr 5 s. 24-30.

1070

1946
Mała i wielka historia

„Płomienie” 1946 nr 2 s. 1-6.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 93-103.

Rec.: Andrzej Kołakowski: W świecie wartości przewartościowanych; [w:] „Biblioteka polska”.- Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2007.- s. 372-382.

1071

O socjalistycznym humanizmie

„Wiedza i Życie” 1946 nr 4/5.

1072

1947
Ludzie i kategorie

„Płomienie” 1947 nr 3/4 s. 2-6.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 104-112.

1073

O niektórych źródłach uproszczeń marksizmu

„Przegląd Socjalistyczny” 1947 nr 12 s. 58-63.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 113-131.

1074

1952
Drogi i bezdroża postępowej inteligencji

„Myśl Filozoficzna” 1952 nr 1 <3> s. 307-317.

1075

1954
Narodziny nowego bohatera

„Nowa Kultura” 1954 nr 3.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 132-144.

1076

1955
Rocznik 1954 „Revue Socialiste”

„Myśl Filozoficzna” 1955 nr 4 <18> s. 208-219.

1077

1956
Wizja lokalna

„Nowa Kultura” 1956.

Art. nt. otwartego zebrania Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w Złotoryi, 11 lipca 1956 r., poświęconego sprawom powiatu.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 154-163.

1079

1957
Zapiski 1950-1953

„Twórczość” 1957 nr 2.

Poszerzony wybór zapisków miał się ukazać w r. 1958 w Państ. Inst. Wyd., ale druk został wstrzymany przez cenzurę.

Toż: przedr., pt.: Zapiski: 1950-1953; Jan Strzelecki.– Warszawa: Niezależna Ofic. Wydawn., 1978.– 51 s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. poszerzony o fragm. skreślone przez cenzurę w 1957 r. „Ślady tożsamości”; Jan Strzelecki; [tekst przygot. do wyd. Jadwiga Strzelecka]; [posłowie Tadeusza Mazowieckiego].- Warszawa: „Czytelnik”, 1989.- s. 7-96.

Toż: w j. fr., pt.: Journal secret (1950-1953); Jan Strzelecki.- „Les Lettres Nouvelles” (Paris) 1957 no. 51: (Juillet-Aout).

1080

1962
Nowe tendencje „New Criticism”

„Kultura i Społeczeństwo” R. 6: 1962 nr 1 s. 230-234.

1081

Społeczna ideologia i granice empiryzmu szkoły Eltona Mayo

„Studia Socjologiczno-Polityczne” Nr 11: 1962 s. 149-200.

1082

1963
Wspomnienie o Stanisławie Ossowskim

„Życie Warszawy” 1963 nr 275: (z 19 list.) s. 3.

Toż: przedr. [w:] Dzieła, t. 6; Stanisław Ossowski. Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1970.- s. 499-502.

1066

Mój nauczyciel [Stanisław Ossowski]

„Kultura” 1963 nr 27: (z 15 grud.) s. 5.

Toż: przedr., pt.: Mój nauczyciel Stanisław Ossowski; Jan Strzelecki; [w:] Żoliborz wczoraj, dziś, jutro.– Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1970.- s. 220-224.

Toż: przedr., pt.: Mój nauczyciel. Jan Strzelecki; [w:] Dzieła, t. 6; Stanisław Ossowski. Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1970.- s. 492-498.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 223-231.

Toż: przedr. pt.: Mój nauczyciel: 1897-1963; [w:] Portrety uczonych polskich: [51 sylwetek humanistów]; wyb. Andrzej Biernacki.– Kraków: Wyd. Literackie, 1974.– s. 356-361, fot.

Toż: przedr., pt.: Stanisław Ossowski; Jan Strzelecki; [w:] Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim: fragmenty historii; red. Antoni Sułek; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2007.- s.461-466.- 

Toż: [Wyd. 2, zm.].- 2012.- s. 468-473.

1067

1964
Stanisław Ossowski: in memoriam

„Polish Perspectives” R. 7: 1964 no. 1 s. 24-27, il; oraz w mut. fr.: „Perspectives Polonaises” R. 7: 1964.

1068

1967
Stanisław Ossowski: 1897-1963

„Polska” 1967 nr 10 s. 16-17.

1069

Reminiscencje sentymentalne

„Twórczość” 1967 nr 4.

1084

Elementy przyszłościowego modelu kultury socjalistycznej w Polsce

Marcin Czerwiński, Anna Pawełczyńska, Mieczysław Porębski, Andrzej Siciński, Jan Strzelecki, Stefan Żółkiewski.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 11: 1967 nr 4 s. 48-67.

1085

1968
Obrady na temat „Ludzkość w roku 2000”

Andrzej Siciński, Jan Strzelecki.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 12: 1968 nr 1.

1086

1973
Refleksje nad wybranymi problemami społecznego rozwoju społeczeństwa socjalistycznego

„Człowiek i Światopogląd” 1973 nr 8 s. 95-100.

1087

1975
Socjologia projektująca Stanisława Ossowskiego

„Odra” 1975 nr 1 s. 46-55.

Tekst wygłoszony w 1974 r. w 10. rocznicę śmierci Stanisława Ossowskiego, w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.

Polem.: J. K.: „Czwarty model” Stanisława Ossowskiego.– „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 3 s. 2.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 29-43.- Tzw. II obieg.

1088

1978
Future research and social opinion

„Polska 2000” 1978 spec. issue: Future research - planning - decision making: conference held in Jablonna (kwiecieńl 22-24, 1977)”, s. 132-144.

1089

Stanisława Ossowskiego przekonania podstawowe

„Więź” 1978 nr 10; s. 46-53.

1090

1980
Plan and market: remarks on Ossowski's „Fourth type of the social order”

Antoni Kamiński, Jan Strzelecki.- „The Polish Sociological Bulletin” 1980 no 4 <52> s. 61-68.

1091

1981
Popaździernikowe rozważania: [eseje z lat 1959-1962]

„Twórczość” 1981 nr 3 s. 70-92. 

Toż: przedr., jako cz. I, pt.: Popaździernikowe rozważania: wypisy z zeszytów 1959-62; [w:] Kontynuacje; Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 5-25.- Tzw.II obieg.

1092

Propozycja języka lirycznego: model socjalizmu

„Teksty” 1981 nr 1.

1093

Socjalizm społecznej debaty

„Czas” 1981 nr 7: (grudz.).

1094

1982
Projektofania: historia jako wcielenie wartości

„Odra” 1982 nr 11 s. 13-17.

1095

U źródeł spotkania: (wartości kultury europejskiej w społeczeństwie polskim w latach 1939-1944)

„Więź” r. 25: 1982 nr 6 <284> s. 64-70.

Tekst przygotowany na konf. „O wspólnych korzeniach chrześcijaństwa narodów Europy (Rzym, 4-9 list. 1981 r.)", zorganizowanej przez KUL i Uniw. Laterański. Jej treścią miałabyć refleksja nad gnieźnieńską homilią Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 r.

 Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 67-72.- Tzw. II obieg.

1096

1983
List do Johna Galtunga

„Kultura i Społeczeństwo” 1983 nr 4 s. 173-182.

Pierwodr. listu ukazał się w j. ang., pt.: A letter to Johan Galtung; Jan Strzelecki; [w:] Johan Galtung: a bibliography of his scholarly and popular writigs 1951-1980.- Oslo: International Peace Research Institute, 1980.- s. 51-63 [z okazji 50. rocznicy urodzin]. Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 55-64.- Tzw. II obieg.

1097

1984
Obraz „ładu czwartego”: [o Stanisławie Ossowskim]

„Więź” 1984 nr 11/12 <313/314> s. 164-174.

1098

Spotkanie z autorem tekstu

„Przegląd Powszechny” 1984 nr 9 s. 273-282.

Analiza „Encykliki Laborem Exercens”.

1099

1985
Pojęcie „wartości ludzkich” w nauce społecznej współczesnego Kościoła

„Przegląd Powszechny” 1985 nr 7/8 s. 31-44.

Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 87-97.- Tzw. II obieg.

1100

1987
Z notatnika strzebielińskiego: (13-23 XII 1981)

„Krytyka” Nr 22: 1987 s. 139-143.- Tzw. II obieg.

Toż: pierwodr. fragm., pt.: Notatnik [Strzembielinek, grudzień 1981];„Naprzód: pismo grup politycznych Wola” Nr 10: 1986 s. 16-20.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr., pt.: Notatnik strzebieliński; [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 177-181.- Tzw. II obieg.

1101

1988
„Filozofia” Porozumień Sierpniowych

„21” [Dwadzieścia Jeden] 1988 nr 2: (wiosna) s. 3-10.- Tzw. II obieg.

Tekst wygłoszony w Gdańsku w Kościele św. Brygidy, 25 sierpnia 1987 r., w ramach tygodnia „Moja obecność w narodzie: dni modlitwy i refleksji w rocznicę umów społecznych”.

Toż: przedr. [w:] „Więź” R. 31: 1988 nr 6 s. 4-11.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 183-190.- Tzw. II obieg.

1102

Sprawy nadwiślańskiego umysłu. Cz. 1: W człowieku nie ma nic. Cz. 2: Rekonstrukcja „sensu”

„Res Publica” R. 2: 1988 nr 1 <7> s. 46-50; nr 10 <16> s. 2-6.

Artykuły pomyślane jako cykl poświęcony polemice ze „Zniewolonym umysłem” Czesława Miłosza; przerwała je śmierć Autora.

1103

1989
Narodowy socjalizm i Rozwiązanie Ostateczne: (z problematyki zła moralnego w polityce XX wieku)

„Kultura i Społeczeństwo” T. 33: 1989 nr 2 s. 19-34.

1104

1990
Godność pracy w perspektywie ładu społecznego?

„Ethos” R. 3: 1990 (dr. 1991) nr 3/4 <11/12>, s. 71-77.

1105

Wokół „Laborem exercens”: inspiracje personalistycznych rozwiązań

„Ethos” R. 3: 1990 nr 3/4 <11/12> s. 291-306.

1106

1995
Pamięć Powstania

„Próg istnienia: zdziesiątkowane pokolenie: [wybór tekstów]"; red. Jacek J. Jadacki i Barbara Markiewicz; [przedm. Piotr Tomasz Geach; wstęp Władysław Stróżewski]; Polskie Towarzystwo Filozoficzne.- Warszawa: PTF, 1995.

1107

1967
Uwagi w przedmiocie badań nad „dezalienacją pracy” w socjalistycznym społeczeństwie

„Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa"; red. Maria Hirszowicz; III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny W Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku .- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967.- s. 159-175.- (III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny W Warszawie; z. 1).

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 260-275.

1048

1968
Kierunki rozwoju kultury w Polsce

Pracownia Badań Kultury Współczesnej PAN; [w:] Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa polskiego w latach 1968-1985; Wydział I Nauk Społecznych.- Warszawa: Polska Akademia Nauk. Biuro Planowania i Koordynacji Badań Naukowych.- s. 33-59. (Studia i materiały do perspektywicznego planu rozwoju nauki polskiej; z. 27.- [Do użytku służbowego].

Oprac. powstało na podstawie ref. na konferencję w Tardzie (maj 1967 r.): [1] S. Żółkiewskiego, [2] A. Rażniewskiego i Z. Żekońskiego, [3] M. Czerwińskiego, [4] A. Pewełczyńskiej, [5] M. Porębskiego, [6] A. Sicińskiego, [7] Jana Strzeleckiego i S. Żółkiewskiego. Wykorzystano także materiały z dyskusji w oprac. M. Porębskiego.

1049

1969
Szkoła uczuć

Moralność i społeczeństwo: Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej [dla uczczenia pięćdziesięciolecia pracy naukowej; Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.- s. 213-219.

1050

1970
Przeobrażenia stylu życia w Polsce socjalistycznej na tle aktualnych hipotez przemian struktury społecznej

Jan Szczepański, Andrzej Siciński, Jan Strzelecki; [w:] Perspektywiczny model konsumpcji; red. Włodzimierz Wesołowski; Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970.- s. 81-154.

Toż: w j. ang., pt.: Projecting changes of style of life in socialist Poland on the background of hypotheses of changes in the social structure; Jan Szczepański, Andrzej Siciński, Jan Strzelecki; [w:] „Transactions of the Seventh World Congress of Sociology. Vol. 2”.- Sofia, 1972.- s. 27-34.

Toż: w j. rum., pt.: Modifičari previzible ale modului de trai din Polonia socialistă pornind de la ipoteza schimbărilor în structura socială; Jan Szczepański, Andrzej Siciński, Jan Strzelecki; [w:] „Societăţi prezente, societăţi viitoare”.- Bucureşti, 1973.

1051

1973
O właściwy cel polityki społecznej

Postęp gospodarczy a społeczeństwo: wypowiedzi naukowców, publicystów, działaczy społecznych i gospodarczych; red. Jan Danecki, Andrzej Wasilkowski.- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1973 .- s. 385-389.

1052

1974
Tytuły wdzięczności: (słowo o Gillesie de la Rocque'u

Slalomem przez świat; [aut.:] Krzysztof Baranowski [et al.].- Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1974.- s. 13-14.

Książka poświęcona jest twórcy Międzynarodowego Klubu Narciarskiego Dziennikarzy z okazji XX spotkań w 1974 r. w Courchevel we Francji.

1053

1976
Styl życia a jakość życia: przyczynek do problemów polityki społecznej

Andrzej Siciński, Jan Strzelecki; [w:] Styl życia: koncepcje, propozycje; red. Andrzej Siciński.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1976.- s. 241-261.

1054

1980
Prawa człowieka w tradycji myśli socjalistycznej

Chrześcijanie wobec praw człowieka: [materiały z sesji w Klubie Inteligencji Katolickiej, Warszawa, 8-16 listopada 1977 r.;- Paris: Ed. Spotkania, 1980.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 111-120.- Tzw. II obieg.

1055

Sources de la rencontre

The common Christian roots of the European nations.- Florence, 1982.- s. 1165-1171.

1056

Elämäntyyli ja elämänlaatu: jodhatus sosiaalipolitiikan ongelmiin

Andrzej Siciński, Jan Strzelecki; [w:] Sosialistisen elämäntavan ongelma; red. O. Peheentupa, J. P. Roos.- Helsinki: Kansankulttuuri, 1982.- s. 168-183.

1057

1983
Uwagi o stanie i statusie symboli naczelnych „społeczeństwa wychowującego”

Społeczeństwo wychowujące: rzeczywistość i perspektywy: materiały sesji naukowej: [Jabłonna 1979 r.]; red. Bogdan Suchodolski; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- s. 19-30.

1058

Alternative meanings of alternative development in the Polish context

Alternative ways of life in contemporary Europe; red. Andrzej Siciński and Monica Wemegah.- Tokyo: The United Nations Univ., 1983.- s. 21-29.- (HSDB-3/UNUP-459).

1059

1984
Wokół encykliki „laborem exercens”

Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu; Lublin 1985.- (Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ  "Solidarność").

Tekst ref. wygłoszonego w czasie Tygodnia Społecznego w dn. 14-18 maja 1984 r. w kościele akademickim KUL, zorganizowanego przez Duszpasterstwo Akademickie przy KUL.

Toż: przedr., pt.: Wokół „Laborem exercens”; Jan Strzelecki; [w:] Kontynuacje (3); Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 73-86.- Tzw. II obieg.

Tekst był wygłoszony w 1983 r. w Dominikańskim Duszpasterstwie Akademickim „Beczka”.

1060

1987
Przyczynek do teorii rzeczywistości dodatkowej

Obecność: Leszkowi Kołakowskiemu w 60 rocznice urodzin.- Londyn: „Aneks”, 1987.- s. 261-267.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 145-150.- Tzw. II obieg.

1061

Teorie wyzwolenia: (spojrzenie rozważne)

Problemy wyzwolenia człowieka; Rzym 1987.

Tekst wygłoszony na sesji Problemy wyzwolenia człowieka (Kazimierz n. Wisłą, 16-17 maja 1986 r.), zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 105-110.- Tzw. II obieg.

1063

Przyczynek do teorii „rzeczywistości dodatkowej”

[Siódmy] Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: materiały; red. Edmunda Wnuk-Lipiński; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Zarząd Główny.- Warszawa: PTS. ZG., 1987.- s. 472-481.

1064

1995
Pamięć Powstania

Próg istnienia: zdziesiątkowane pokolenie: [wybór tekstów]; red. Jacek J. Jadacki, Barbara Markiewicz; [przedm. Piotr Tomasz Geach; wstęp Władysław Stróżewski]; Polskie Towarzystwo Filozoficzne.- Warszawa: PTF, 1995.– s. 135-140.

Tekst napisany w 1984 r. z okazji wystawy malarstwa przygotowanej w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Został utkany z fragm. książki: Próby świadectwa (Warszawa: Czytelnik, 1971.- s. 1-5, 9-12, 25, 27, 33, 34, 37, 38, 83, 84).

1065

1952

[rec.]; „Myśl Filozoficzna” 1952 nr 3 s. 307-317.

Z książki: NAŁKOWSKI Wacław: Pisma społeczne.- Warszawa 1951.

1133

1960

[rec.]; „Kultura i Społeczeństwo” T. 4: 1960 nr 2 s. 307-312.

Z książki: Mass culture, the popular arts in America; red. B. Rosenberg, D. M. White.- 1958.

1134

1962

Klasa, ruch, elita: studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego; Zygmunt Bauman.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1960.- 356 s.; 24 cm.- (Studia Socjologiczno-Polityczne; 5).

1135

„The Polish Sociological Bulletin” 1962 nr ½ s. 118-120.

1136

„The Polish Sociological Bulletin” 1962 no. 1/2 s. 154-156.

Z książki: CZARNOWSKI Stefan: Dzieła. T. 1-5.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk.,1956.

1137

1963

Traktat o Ameryce.- „Kultura Społeczeństwo” T. 7: 1963 nr 3 s. 138-141.

Z książki: CHAŁASIŃSKI Józef: Kultura amerykańska: formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.- Warszawa 1962.

1138

=„Nowe Książki” 1964 nr 16 s. 729-730.

Z książki: BAUMAN Zygmunt: Wizje ludzkiego świata: studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii; Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1964.

1139

 Próba syntezy.- „Polityka” 1963 nr 50.

Z książki: ŻÓŁKIEWSKI Stefan: O kulturze Polski Ludowej.- Warszawa.

1140

„The Polish Sociological Bulletin” 1963 no. 2 s. 118-119.

Z książki: HOCHFELD Julian: Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa.- Warszawa 1963.

1141

1966

Futurologia realistyczna.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 10: 1966 nr 2 s. 187.

Z książki: FOURASTIÉ J.: Les 40 000 heurs.- Paris, 1965.

1142

1967

„Kultura Społeczeństwo” T. 11: 1967 nr 1 s. 254-257.

Z książki: WIATR Jerzy J.: Czy zmierzch ery ideologii?.- Warszawa 1966.

1143

1971

„Kultura” (Warszawa) 1971 nr 35 s. 3, il.

Z książki: SZCZEPAŃSKI Jan: Odmiany czasu teraźniejszego.- Warszawa: „Książka i Wiedza” 1971.

1144

Anny Morawskiej chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy. – „Znak” (Kraków) R. 23: 1971 nr 205/206 <7/8> s. 1085-1091.

Z książki: MORAWSKA Anna: Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy.

1145

1974

„Literatura” 1974 nr 28 s. 11.

Z książki: SZCZEPAŃSKI Jan: Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia.- Warszawa 1973.

1146

1975

„Studia Socjologiczne” 1975 nr 2 <57> s. 290-292.

Z książki: TYMOWSKI Andrzej: Minimum socjalne: metodyka i próba określenia.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1973.– s. 139.

1147

1991

JEDLICKI Jerzy

O Janie Strzeleckim/ Jerzy Jedlicki.- „Res Publica” R. 5: 1991 nr 5 <43> s. 60-65.

 

Tekst odczytu na zebraniu polskiego PEN-Clubu, 18 lutego 1991 r., na którym wręczono Bohdanowi Cywińskiemu przyznaną po raz pierwszy Nagrodę im. Jana Strzeleckiego.

Toż: przedr.// In: „Sens uczestnictwa: wokół idei Jana Strzeleckiego: zbiór szkiców”/ pod red. Andrzeja Sicińskiego; Polska Akademia Nauk; Instytut Filozofii i Socjologii.– Warszawa: PAN. IFiS, 1991.– S. 135-144.

1185

1956
List do Mekusaka, wodza Eskimosów w sprawie moralności, megalomanii, atomowej bomby i ruchu pokoju

„Nowa Kultura” 1956 nr 2 s. 4-5.

1108

1958
Impresje o ankiecie

„Nowa Kultura” 1958 nr 41.

Uwagi na temat ankiety przeprowadzonej przez Zakład Socjologii Uniw. Warsz. wśród studentów warszawskich szkół wyższych.

1109

1959

[eseje dot. Ameryki]: I. Matysiakowie zza oceanu; II. Czym są westerny?; III. Cudowne podróże„Nowa Kultura” 1959 nr 37, 40, 49.

Następne były drukowane w „Twórczości”

1110

O filozofii katolickiej w czasie Warszawskich Spotkań Filozoficznych; 29 kwietnia – 1 maja 1960 r.; „Znak” (Kraków) R. 12: 1960 nr 77 <11> s. 1409-1412.

1111

1961
Głos socjologa - przeźroczystość

„Polityka” 1961 nr 51.

1112

1964

[gł. w dysk.]; O humanizacji pracy; wypow.: j. [Józef] Barski, Z. [Zygmunt] Bauman, L. Arabski, J. Targowski, A. [Adam] Sarapata, Z. [Zbigniew] Pietrasiński, J. [Jan] Strzelecki, A. [Aleksander] Matejko, J. [Jan] Górski.- „Wiedza i Życie” R. 32: 1964 nr 8 s. 378-380 [całość dysk.].

1113

[gł. w dysk.]: Chamstwo: jak i dlaczego?: dysk. w red. „Kultury”; uczestnicy: [m. in.] Marcin Czerwiński, Jan Strzelecki; red. reprezentowali: Bohdan Czeszko, Stefan Kozicki i Janusz Wilhelmi.- „Kultura” (Warszawa) 1972 nr 13.

1114

1970

[gł. w dysk.]; J. Strzelecki; [w:] Perspektywiczny model konsumpcji/ [red. nacz. Włodzimierz Wesołowski]; Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1970.- s. 322-324.

1115

1971
Dwie postawy

„Życie Warszawy” 1971 nr 84: Dod. „Życie i Nowoczesność” nr 47 s. 1, 3.

1116

1972
Medytacje nad wzrostem. Jarmark futurologów

„Literatura” 1972 nr 33 s. 3.

1117

Jarmark futurologów: „Światowa Konferencja Badań nad Przyszłością"

„Literatura” 1972 nr 32 s. 1, 5.

1118

1973
Spór o granice wzrostu

„Literatura” 1973 nr 19 <65> s. 8.

1119

Dorośli i młodzież

„Literatura” 1973 nr 2.

1120

1980

[wyw.]: Inna propozycja bycia obywatelem: z ekspertami MKS Janem Strzeleckim i Komisji Rządowej Kazimierzem Doktorem; rozm. Hanna Krall.- „Kultura” (Warszawa) 1980 nr 39: (z 28 wrz.) s. 10.

Toż: przedr. wyw. [tylko z J.S.]; [w:] Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 153-155.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. [w:] Wydarzenia w Polsce 1980: komentarze socjologiczne.- "Studia Socjologiczne" 1981 nr 1 <80> s. 5-47.

Toż: przedr. [w:] Publicystyczny komentarz socjologów: analizy, polemiki, wywiady: wybór tekstów z lat 1957-2006; red. Henryk Domański, Antonina Ostrowskaj.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2006.- s. 248-250 [całość: 248-252].

1122

[wyw.]: Socjalizm społecznej debaty.- „Czas” 1980 nr: (z 7 grud.].- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. [w:]: Kontynuacje (3); Jan Strzelecki.- Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 157-163.- Tzw. II obieg.

1123

1981

[wyw.]; Scenariusz dynamicznej równowagi; rozm. Henryka Dobosz.- „Tygodnik Kulturalny” 1981 nr 20: (z 15 maja) s. 7.

Rozm. z ekspertem „Solidarności” nt. incydentu bydgoskiego.

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 165-169.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. [w:] Publicystyczny komentarz socjologów: analizy, polemiki, wywiady: wybór tekstów z lat 1957-2006; red. Henryk Domański, Antonina Ostrowska; Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2006.- s. 256-260.

1124

[wyw.]; Polskie scenariusze„Samorządność” 1981 nr 2: (z 7 grud.).

Toż: przedr. [w:] Kontynuacje (3); Warszawa: „Wola”, 1988.– s. 171-175.- Tzw. II obieg.

1125

[wyw.]: Style i wartości; z Edmundem Mokrzyckim i Janem Strzeleckim rozm. Anna Krajewska; [w:] „Czas” 1980 nr 6.

Toż: przedr. [w:] Publicystyczny komentarz socjologów: analizy, polemiki, wywiady: wybór tekstów z lat 1957-2006; red. Henryk Domańsk, Antonina Ostrowska; Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2006.- s. 220-224.

1126

[wypow. w dysk.]: Co nas łączy, co nas dzieli: pokolenia Polaków; uczestnicy dysk. w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich: [m. in.: Andrzej Tymowski, Jan Strzelecki, Zbigniew Rykowski; prow. dysk. Magdalena Bajer i Jerzy Mikke; całość oprac. Wojciech Adamiecki.- „Literatura” 1981 nr 25 s. 1, 5.

1127

1983

[gł. w dysk.]; J. Strzelecki [m. in.]: Człowiek w świecie społecznym: dramat zaangażowania i indywidualna odpowiedzialność każdego człowieka; [w:] „Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały"; red. Bogdan Suchodolski; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- s. 72-76.

1128

[gł. w dysk.]; Człowiek wobec siebie i wobec innych ludzi: horyzontalna i wertykalna strategia życia; [w:] Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały; red. Bogdan Suchodolski; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- s. 119-120.

1129

[gł. w dysk.]; Strategia życia w perspektywie: wizje ideowe; [w:] Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały; red. Bogdan Suchodolski; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- s. 166- 174.

1130

1984
Polskie neurozy

Ref. wygłoszony na seminarium Andrzeja Sicińskiego w 1984 r. w IFiS PAN.

1131

2004

[wyw.]; „W górze gwiazdy sobie świecą, z nieba płatki z cukrem lecą”; roz. przepr. A. Wilczkowski.- „Konteksty” 2004 nr 3/4 s. 163-171.

1132

1957

CONDORCET Antoine Nicolas.- Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje; Antoine Nicolas Condorcet; przekł. [z fr.] Ewy Hartleb, dokończył Jan Strzelecki]; wstępem poprzedził Bogdan Suchodolski; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].- [Warszawa]: Państ. Wyd. Nauk., 1957.– XLVI, 260, [1] s.: il., [1] k. tabl.; 20 cm.- (Biblioteka Klasyków Filozofii).

Tyt. oryg.: Esquisse d`un tableau historique des progrés de l`esprit humain.

1041

1963

[konsult. temat.].- Bibliografia zagadnień polityki kulturalnej za rok 1960: dod. do t. 7 kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”; nad wyborem poz. z czasopism pracowały: Barbara Bieńkowska, Felicja Jałbrzykowska, Maria Janczkówna, Zofia Tucholska; konsult. temat. Jan Strzelecki.- Warszawa 1963.- s. 115.

1042

1964

[konsult. temat.].- Bibliografia zagadnień polityki kulturalnej za rok 1961: dod. do t. 8 kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”; [nad wyborem poz. z czasopism pracowały: Barbara Bieńkowska, Felicja Jałbrzykowska, Maria Janczkówna, Zofia Tucholska; konsult. temat. Jan Strzelecki.- Warszawa 1964.- s. 90.

1043

1966

[wstęp: Afirmacje Ericha Fromma; Jan Strzelecki (s. 7-24).- FROMM Erich: Szkice z psychologii religii; Erich Fromm; [tł. z ang., nota biogr. Jerzy Prokopiuk; wstęp Afirmacje Ericha Fromma/ Jan Strzelecki].- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1966.- 292, [1] s.; 22 cm.- (Seria Religioznawcza).

Tyt. oryg.: The Sane society; tł. fragm.: The Art of Loving, Psychoanalysis and Religion Zen Buddhism and Psychoanalysis.

Toż: przedr. wstępu; [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 232-259.

1044

1970

[wybór; wstęp, s. ].- JAURÈS Jean.- Wybór pism; Jean Jaurès; wybór i wstęp Jan Strzelecki; wstęp do Armii ludowej; Jerzy J. Wiatr; [tł. z fr. Mieczysław Bibrowski et al.].- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1970.– 1087 s., [1] k. tabl.; 21 cm.- (Biblioteka Myśli Socjalistycznej).

Pierwodr. wstępu, pt.: Jean Jaurès; Jan Strzelecki [w:] „Kultura i Społeczeństwo” R. 13: 1969 nr 1 s. [1], 54-81.

Toż: przedr. wstępu [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 347-400.

1045

1971

[tł.; wstęp, s. IX-XXVII].- RIESMAN David.- Samotny tłum; David Riesman oraz Nathan Glazer i Reuel Denney; przeł. [z ang.] i wstępem opatrzył Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1971.– XXVIII, 410, [1] s., [1] k. tabl.; 21 cm.- (Biblioteka Socjologiczna).

Tyt. oryg.: The lonely crowd.

Toż: przedr. wstępu, pt.: „Samotny tłum” Davida Riesmana; Jan Strzelecki [w:] Kontynuacje (2); Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1974.- s. 305-326.

1046

1981

[wstęp, s. 5-17].- SCHUMACHER Ernst Friedrich: Małe jest piękne: spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy; E. F. Schumacher; przeł. [z ang.] Ewa Szymańska, Jerzy Strzelecki; wstępem opatrzył Jan Strzelecki.- Warszawa: Państ. Inst.Wyd., 1981.- 334, [1] s.; 18 cm.- (Biblioteka Myśli Współczesnej).

Tyt. oryg.: Small is beuatiful: a study of economics as if people mattered.

1047

1990

BANACH C.

Jan Strzelecki: rozważania o filozofii społecznej lat siedemdziesiątych/ C. Banach.- „Nowa Szkoła” 1990 nr 7 s. 323-324.

1180

1991

MENCWEL Andrzej

Na „dnie historii” : program kulturalny „Płomieni” 1942-1944/ Andrzej Mencwel.- „Przegląd Humanistyczny” 1991 nr 5/6 s. 25-43.

1187

SZACKI Jerzy

Jana Strzeleckiego „Nędza historycyzmu”/ Jerzy Szacki// In: „Dylematy historiografii idei i inne szkice i studia”/ Jerzy Szacki.- Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 1991.- S. 419-435.

Toż: przedr.// In: „Sens uczestnictwa: wokół idei Jana Strzeleckiego: zbiór szkiców”/ pod red. Andrzeja Sicińskiego; Polska Akademia Nauk; Instytut Filozofii i Socjologii.– Warszawa: PAN. IFiS, 1991.– S. 37-51.

1192

1993

ITRICH-DRABAREK Jolanta

Julian Hochfeld i Jan Strzelecki: o humanizmie socjalistycznym raz jeszcze: dzieje pewnej polemiki/ Jolanta Itrich-Drabarek.- „Archiwum Historii Myśli Politycznej” T. 3: 1993 (dr. 1994) s. 137-147.

1183

1995

CZUBAJ Mariusz

„Próby świadectwa” [Jana Strzeleckiego] wobec lat sześćdziesiątych/ Mariusz Czubaj.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 39: 1995 nr 2 s. 69-80.

 

1181

1997

CZUBAJ Mariusz

Afirmacje Jana Strzeleckiego/ Mariusz Czubaj.- &quot;Twórczość&quot; 1997 nr 1 s. 66-76.

1182

MENCWEL Andrzej

Przedwiośnie czy potop: studium postaw polskich w XX wieku/ Andrzej Mencwel.- Warszawa 1997.

Rozdz. 4., pt.: „Rozum w służbie wartości: świadectwo „Płomieni””

1188

PRZYBYLIŃSKI Maciej

Gustaw Herling-Grudziński i Jan Strzelecki wobec „zniewolonego umysłu”/ Maciej Przybyliński.- „Polska 1944/45-1989” T. 2: 1997 s. 217-233.

1190

1999

SICIŃSKI Andrzej

Jan Strzelecki/ Andrzej Siciński// In: „Studia nad przyszłością w Polsce w pracach Komitetu Prognoz „Polska w XXI wieku”: Komitet i jego twórcy: (w 30-lcie powstania Komitetu): 1969- 1999”/ Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN.- Warszawa: „Elipsa”, 1999.- S. 126-131, fot.

1191

ŚLIWA Michał

Idee socjalizmu humanistycznego Jana Strzeleckiego/ Michał Śliwa.- „Przegląd Humanistyczny” R. 43: 1999 (dr. 2000) nr 6 s. 23-33.

1193

2000

ŚLIWA Michał

Jan Strzelecki/ Michał Śliwa// In: „Sylwetki polskich socjalistów: studia i szkice”.- Kraków 2000.- S. 134-135.

1194

2004

PAWEŁCZYŃSKA Anna

Głowy hydry: o przewrotności współczesnego zła/ Anna Pawełczyńska.- Warszawa: „Test”, 2004.- 280 s.: il.; 20 cm.

Książkę otwiera: Motto: „...Skąd brała się we mnie intuicja.... czy wspomagamy Dobro, czy Zło?” (Z notatek Jana Strzeleckiego).

1189

2008

KABATC Eugeniusz

Socjalizm etyczny Jana Strzeleckiego/ Eugeniusz Kabatc// In: „Socjalizm i jego różnorodne koncepcje”/ pod red. Marii Szyszkowskiej.- Warszawa: „tCHu”, 2008.- S. 56-67.- (Różnorodność i Wolność).

1186

2014

GROCHOWSKA Magdalena

Strzelecki: śladem nadziei/ Magdalena Grochowska.- Warszawa: „Świat Książki”, 2014.- 638 s.: il., 16 s. tabl.; 24 cm.- (Autorytety).

Rec.: MARKIEWICZ Władysław: Niespełniony.- „Nowe Książki” 2015 nr 4 s. 63-64, il.

1184

2020

NIEWIADOMSKA Iga.- Jan Strzelecki: przyczynek do biografii: 1919-1948: [praca mgr]/ Iga Niewiadomska.- (Inst. Kultury Polskiej UW).

W pracy zawarte jest wystąpienie Jana Strzeleckiego do młodzieży na spotkaniu zorganizowanym przez duszpasterstwo akademickie w Lublinie w pierwszej połowie lat. 1980 (7 s.).

1195

1988

Jan Strzelecki: [nekr.].- „Więź” 1988 nr 11/12 s. 242.

1150

Pogrzeb śp. Jana Strzeleckiego: [18 lipca 1988 na warszawskich Powązkach].- „Przegląd Katolicki” 1988 nr 31 s. 8.

1152

Jan Strzelecki: (1919-1988)/ Andrzej Ziemilski.- „Polityka” 1988 nr 29 s. 14.

1153

Jan Strzelecki: [nekr.].- „21” [Dwadzieścia Jeden] 1988 nr 8: (lato) s. 3.- Tzw. II obieg.

1154

Jan Strzelecki: [wsp.]/ Piotr Łukasiewicz.- „Informacja Bieżąca/ PTS” 1988 nr 19: (lato) s. 4.

1155

Jan Strzelecki/ Grono przyjaciół.- „Życie Warszawy” 1988 nr 171: (z 26 lipca) s. [uzup.]

1156

Długi Janek/ Leszek Kołakowski.- „Kultura” (Paryż) 1988 nr 11 s. [uzup.]

 

Toż: przedr.// In: Wśród znajomych: o różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali/ Leszek Kołakowski; wybór i posłowie Zbigniew Mentzel.- Kraków: „Znak”, 2004.- S. [uzup.]

1157

Wspomnienie o Janie Strzeleckim [1920-1988]/ Adam Michnik.- „Krytyka” Nr 30: 1988 s. 213- 215.

1164

Jan Strzelecki: (1919-1988)/ Adam Michnik.- „Zeszyty Literackie” (Paryż) R. 6: 1988 nr 24: (jesień) s. 132-134.

Mowa pogrzebowa wygłoszona na Cmentarzu Powązkowskim w dn. 18 lipca 1988 r.

1166

Próby świadectwa jako świadectwo prób/ Leonard Neuger.- „Puls” (Londyn) 1988 nr 39: (jesień) s. 105-110.

1167

Janek [Jan Strzelecki]/ Bohdan Tomaszewski.- „Przegląd Katolicki” 1988 nr 33/34 s. 9.

1170

Pożegnanie Jana Strzeleckiego.- „21” [Dwadzieścia Jeden] 1988 nr 8: (lato) s. 4-12.

Przemówienia w kolejności wygłaszania w czasie pogrzebu dn. 18 lipca 1988, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie: Marcin CZERWIŃSKI (s. 4-6), Krzysztof DUNIN- WĄSOWICZ (s. 6-7), Tadeusz MAZOWIECKI (s. 7), Adam MICHNIK (s. 8-9), Andrzej SICIŃSKI (s. 10), Klemens SZANIAWSKI (s. 11), Paweł CZARTORYSKI (s. 12).

1171

1989

Jan Strzelecki/ Andrzej Tyszka.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 33: 1989 nr 2 s. 125-127. Pierwodr., pt.: Zginął Jan Strzelecki/ Andrzej Tyszka.- „Przegląd Katolicki” 1988 nr 31 s. 3.

1151

Jan Strzelecki (4 VII 1919 - 11. VII 1988)/ Wojciech Adamiecki.- „Kronika Warszawy” 1989 [druk.:] 1990 [R. 20] [nr 4] s. 243-248.

1158

O Janie Strzeleckim kilka słów/ Wojciech Adamiecki.- „Kronika Warszawy” [R. 20]:1989 (dr. 1990) [nr 4] s. 248-255.

1159

Jan Strzelecki (4.VII.1919-11.VII.1988)/ Andrzej Siciński.- „Studia Socjologiczne” 1989 nr 1 s. 7-9, il.

1168

O Janie Strzeleckim wspomnienie/ Jan Szczepański.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 33: 1989 nr 2 s. 121-123.

1169

1991

O Janie Strzeleckim/ Jerzy Jedlicki.- „Res Publica” R. 5: 1991 nr 5 <43> s. 60-65.

Odczyt na zebraniu polskiego PEN-Clubu, 18 lutego 1991 r., na którym wręczono Bohdanowi Cywińskiemu przyznaną po raz pierwszy nagrodę im. Jana Strzeleckiego.

1161

1996

Wspomnienie o Janie Strzeleckim/ Eugeniusz Kabatc.- „Przegląd Tygodniowy” 1996 nr 32 s. 13.

1162

1998

Historia nas nie zbawi: (przed 10 laty zginął Jan Strzelecki)/ Jerzy Jedlicki.- „Polityka” 1998 nr 28 s. 62-63.

Nawiązanie: KOŹNIEWSKI Kazimierz: Jan Strzelecki.- „Polityka” 1998 nr 35 s. 47.- (List do redakcji).

1175

2002

Jan Strzelecki: [hasło]; Bartosz Kaliski; [w:] Opozycja w PRL: słownik biograficzny: 1956-89. T. 2; red. nacz. Jan Skórzyński.- Warszawa: „Karta”, 2002.- s. 302-305, fot.

1149

2003

Obserwator uczestniczący: Jan Strzelecki (1919-1988): [wspomnienie w 15 rocznicę śmierci]/ AKA.- „Rzeczpospolita” 2003 nr 160: (z 11 lipca) s. A2 + fot. Erazma Ciołka.

1173

Próba pamięci: (w dziesiątą rocznicę śmierci Jana Strzeleckiego)/ Jerzy Jedlicki.- „Informacja Bieżąca PTS” Nr 54: 1998 s. 19-20.

Przedr. fragm. z: &quot;Wprost&quot; 1998 nr: (z 11 lipca).

1174

Ufność i świadectwo: [wspomnienie w 15. rocznicę śmierci]/ Jerzy Jedlicki.- „Gazeta Wyborcza” 2003 nr: (z 11 lipca) s. 17.

Obok tekstu: [1] fot. Jana Strzeleckiego (fot. Anna Beata Bohdziewicz) i fragm. z „Prób świadectwa”; [2] notatka „Nagroda im. Jana Strzeleckiego”.

[uzup.]/ Jerzy Jedlicki.- „Gazeta Wyborcza [Świąteczna]” 2008 nr: (z 12 lipca) [uzup.]

1176

2004

Jan Strzelecki pisze do Stalina: Witold Kieżun opowiada jak wyszedł z Gułagu/ Robert Jarocki.- „Życie” 2004 nr: (z 22/23 maja) s. 4-5.- (Forum „Życia”).

Art. ilustr. także zdj. J. Strzeleckiego (z arch. autora tekstu).

1160

Strzelecki Jan// In: „Alfabet: wybór z pamięci 90-latka/ Ryszard Matuszewski”.- Warszawa: „Iskry”, 2004.- S. 434-437.

Fot. zrobiona 16 sierpnia 1959 r. - J. Strzelecki z 13-letnim synem autora w drodze na odsłonięcie tablicy ku czci Wawrzyńca Żuławskiego na symbolicznym cmentarzu taterników nad Popradzkim Stawem.

1163

2007

Jan Strzelecki: [hasło]; Włodzimierz Wincławski; Słownik Słownik biograficzny socjologii polskiej. [T.] 3: N-St. Włodzimierz Wincławski.- Toruń: Wyd. UMK, 2007.- s. 337-341.

1148

2008

Brakuje dzisiaj Janka Strzeleckiego.../ Adam Michnik.- „Gazeta Wyborcza” 2008 nr 161: (z 11 lipca) s. 23, fot.

1165

2014

dop. książkę M. Grochowskiej oraz 2 teksty z Gazety Wyborczej z 12 lipca 2014 r.

1172