logo

Jakub Karpiński

1940 -2003

Jakub Światopełk Karpiński urodził się w 1940 r. w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej. Maturę uzyskał w warszawskim Liceum im. Reytana. W latach 1958–1964 studiował filozofię i socjologię na Wydziale Filozoficznym UW, tam ukształtowała się jego formacja naukowa, zasadniczo oparta na empiryzmie logicznym szkoły lwowsko-warszawskiej. Studia zakończył napisaną u Janiny Kotarbińskiej pracą magisterską z filozofii, ale dotyczącą typów sporów w naukach społecznych. Podjął pracę asystenta w Zakładzie Metod Badawczych w Socjologii, prowadził zajęcia z metodologii i psychologii społecznej, już wcześniej opublikował pierwsze prace naukowe. Wspierał krytycznie myślących studentów i odegrał dużą rolę w proteście marca 1968 r. Aresztowany i usunięty z UW, został skazany w procesie „taterników”. W więzieniu (1970–1971) napisał podręcznik Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych (1976, 1980, 2006). Po wyjściu, pozbawiony możliwości zatrudnienia, pozostawał w nieformalnych związkach z Instytutem Socjologii UW, był też sekretarzem redakcji wydawanego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne „Polish Sociological Bulletin”. Kontynuował zainteresowania metodologiczne, ważniejsze studia z tego okresu wydał potem w tomie Kultura i wielość rzeczywistości (1992).


Włączył się w działanie powstającej opozycji demokratycznej. W 1975 r. Karpiński zredagował (z Janem Olszewskim i Jackiem Kuroniem) i podpisał protest przeciw poprawkom do konstytucji PRL. Pisał artykuły programowe i analityczne w tworzącej się prasie drugiego obiegu, współredagował „Głos” i „Zapis”, jego pierwsze pisma. Pod pseudonimem Marek Tarniewski wydał w Instytucie Literackim w Paryżu książkę Ewolucja czy rewolucja? (1975), bardziej znaną pod tytułem drugiego wydania – Ustrój komunistyczny w Polsce (1985). Jako pierwszy uznał, że w socjologicznym opisie społeczeństwa najważniejsza jest władza, i na podstawie ogólnie dostępnych danych pokazał, jak państwo komunistyczne za pomocą różnych „aparatów” zarządza społeczeństwem, napotykając jego opór, zwłaszcza w momentach przełomów. W 1977 r. wydał, także w Paryżu, Krótkie spięcie (1977), pierwszą historię wydarzeń marcowych, również opartą na źródłach jawnych. W 1978 r. obronił w Instytucie Socjologii UW napisany u Stefana Nowaka doktorat „Problematyka przyczynowości w teoriach i badaniach społecznych” (wyd. w 1985 jako Przyczynowość w badaniach socjologicznych, tłum. ang. 1990) i w tym samym roku otrzymał paszport na Zachód.


Mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i Francji. Krótko wykładał na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Albany. Po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego był współzałożycielem The Committee in Support of Solidarity w Nowym Jorku. Od połowy lat 80. współpracował z Institute for Democracy in Eastern Europe (IDEE) w Waszyngtonie, współredagował pismo instytutu „Uncaptive Mind” i dużo w nim publikował. Na emigracji pisał książki, eseje i analizy polityczne poświęcone systemowi komunistycznemu i najnowszej historii Polski. Były one przemycane do kraju, powielane i przedrukowywane w drugim obiegu, często wielokrotnie. Były wśród nich książki: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki (1984), Polska, komunizm, opozycja (1985), Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1988 (1989). W autobiograficznym Taternictwie nizinnym (1988) Karpiński subtelnie nakreślił i utrwalił obraz życia w PRL, a zwłaszcza Wydziału Filozoficznego UW lat 60., a w książce Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia (1989) zebrał poświęcone kręgowi Ossowskiego prace własne i wydrukował teksty Ossowskiego nieopublikowane w Dziełach.


Po zmianie ustroju w Polsce wrócił z Paryża do Warszawy. Próbował z Ireną Lasotą założyć tu oddział IDEE, analizował sytuację polityczną i zajmował się publicystyką, ale w 1995 r. podjął w Pradze regularną pracę w Open Media Research Institute; niektóre analizy publikował w piśmie OMRI „Transition”. W 1997 r., w osiem lat po upadku ustroju komunistycznego, wrócił na stałe do Polski i na Uniwersytet Warszawski. W Instytucie Socjologii uczył, jak dawniej, metodologii i uczył o komunizmie, cieszył się sympatią i atencją studentów, został wybrany senatorem UW. Uczył także w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Intensywnie wydawał swoje dawne teksty i pisał nowe, uprawiał analitykę polityczną, zwłaszcza w dzienniku „Rzeczpospolita”. Wydał m.in. książki: Wykres gorączki: Polska pod rządami komunistycznymi (2001), Trzecia niepodległość: najnowsza historia Polski (2001) i Polska po przejściach (2003); nowe wydanie Ustroju komunistycznego w Polsce (2005), zamierzone jako rozprawa habilitacyjna, ukazało się już po śmierci autora.


Jakub Karpiński zmarł po długiej chorobie w 2003 r. Za „wybitne zasługi dla niepodległości RP” i „działalność na rzecz przemian demokratycznych” został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006). (AS)


Informacja o pseudonimach Jakuba Karpińskiego


„Adam Tern” [„Aneks” 1973, 2 – art.] J. N. (inicjały od pseud.: Jan Nowicki)''' [„Głos” (Warsz.) 1977, 3 – rec.]


„jak” ["Twórczość" 1974, "Tyg. Powsz". 1973-75 - noty]


„Jan Nowicki” [„Mówi Warszawa...”[Paryż 1972], „Głos” 1977, 1978, „Kultura” (Paryż) 1972, 1977, 1984 art.]


„jk” [„Puls” (Warsz.) 1988-91, „Twórczość” 1974, 1975, „Tyg. Powsz.” 1973-75 – noty w rubr. „Tematy i refleksje”]


„Łukasz Kielski” [Tekst w: „Wydarzenia marcowe 1968” [Paryż] B. m. w., „Kultura” (Paryż) 1973, „Puls” (Warsz.) 1984 – art.]


„Marek Tarniewski” [od. 1975 w pracy pisarskiej]


„Mateusz Matecki” [„Głos” (Warsz.) 1978, „Kontakt” (Paryż) 1984, „Pomost” (Gdań.) 1979 – art.]


„MT (inicjały od pseud.: Marek Tarniewski)” [„Biul. Inf. KSS KOR” przed 1981 – art.]


Nagrody


1977 – Nagroda „Kultury” (Paryż) - jako: Marek Tarniewski, [pseud.], za książki: Ewolucja czy rewolucja oraz Krótkie spięcie.


2003 - Nagroda im. Jana Strzeleckiego (wręczenie w dn. 11 stycznia 2003 r.).

-
1975
Ewolucja czy rewolucja

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- Paryż: Inst. Literacki, 1975.- 279 s.; 22 cm.- (Biblioteka „Kultury”; t. 254)

Tyt. pierwotny: Nowy ustrój i ewolucja; książka o objętości 288 s. znana w maszynopisie, zanim została wyd. w Paryżu.

Toż: przedr. (rozdz. 1), pt.: Pochodzenie systemu: [pierwszy rozdz. wersji pierwotnej.- [Warszawa]: Niezależna Ofic. Wydawnicza, [1977].- 18 k.; 30 cm.- [dr. jednostr.].- [Pierwsza książka tego wydawnictwa].- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. (rozdz. 1), pt.: Pochodzenie systemu - [S.l.: S.n., ok. 1977].- [2], 26 k.; 30 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. (rozdz. 1), pt.: Pochodzenie systemu - Wyd. [2].- Warszawa: Niezależna Ofic. Wydawnicza, 1981.- 1-5, 5 a, 6-16 s.; 31 cm.- [Przedruk za: „Nowa” 1977].- Tzw. II obieg.

Toż: przedr., pt.: Pochodzenie systemu. Dokumenty; [Łódź]: Międzyzakładowa Ofic. Wydawnicza MOWa, [1981].- 21 s.;30 cm.- (Dokumenty/ „Mowa”).- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. (s. 9-82), pt.: Ewolucja czy rewolucja: fragment.- Kraków: „Alfa”, 1981.- [4], 9-82 s.; 14 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm., pt.: Nowy ustrój i ewolucja - Warszawa: Biblioteka „Głosu”, 1979.- 50 s.; 31 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm., pt.: Nowy ustrój i ewolucja - Warszawa: Ofic. Wolnego Słowa, 1983.- 37 s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm., pt.: Nowy ustrój i ewolucja; [w:] „Kalendarz entuzjastów 1984”.- Warszawa: Ofic. Wydawnicza P.S., [1983].- Toż: przedr. fragm., pt.: The new regime; [w:] „Survey” Vol. 25: 1980.

Toż: przedr. fragm., pt.: Evolution or revolution; [w:] „Amsterdams Solc. Tijdsschrift” 1980 nr 2; Toż: przedr., pt.: Ewolucja czy rewolucja.- [s.l.: s.n., 1985].- [4], 284, [1] s. dwuszp.; 29 cm.

292

1976
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych

Wrocław: Politechnika Wrocławska, 1976.- 259, [2] s.: il.; 30cm.- (Komunikaty/ Instytut Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej; nr 85).- Dr. jednostr.

Podręcznik napisany w więzieniu w Strzelcach Opolskich w l. 1969-1971, na podstawie zapamiętanych wykładów dla studentów socjologii Uniw. Warsz., prowadzonych 

w I semestrze r. ak. 1967/1968. Po dołączeniu kilku prac opublikowanych w l. 1970. ukazał w 1976 r. w nakł. 25 powiel. egz.

Toż: [wyd. 2].- Warszawa, 1980 (Zakł. Reprodukcji i W.D.B., 1981).- 334 s.; 21 cm.

Toż: [wyd.3].- Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych; Jakub Karpiński; [red. nauk, nota edyt. Antoni Sułek].– [Wyd. 3, przejrz. i uzup.].- Warszawa: Wyd. Wyż. Szk. Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2006.– 357, [2] s.; 24 cm.- (Nauki społeczne u „Koźmińskiego”).

Do książki dołączono: Wspomnienia o Jakubie Karpińskim:

ZIEMILSKI Andrzej: Kuba; GRABOWSKA Mirosława: Jakub; SUŁEK A.: Styl socjologii Jakuba Karpińskiego; GANDZIAROWSKA Jagoda, STRZESZEWSKI Damian: Nadać pamięci kształt; Wspomnienia o J. Karpińskim: bibliografia; (zebr. Róża SUŁEK).

293

1977
Działanie i przyszłość

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- Londyn: „Odnowa”, 1977.– 29 s.; 22 cm.- (Polska w Świecie Współczesnym; z. 4).

Toż: [wyd. równoległe z londyńskim]: Warszawa: Niezależna Ofic. Wydawn. n, 1977.– 18 k.; 30 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Wrocław: Oficyna NZS UWr, 1981.- 22, [1] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm. [w:] „Kalendarz entuzjastów 1984”.- Warszawa: Ofic. Wydawnicza P.S., [1983].- Tzw. II obieg.

294

Krótkie spięcie: (marzec 1968)

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- Paryż: Inst. Literacki, 1977.– 95 s.; 22 cm.- (Biblioteka „Kultury”; t. 274. Dokumenty; nr 43).(a)

Toż: przedr.: [bez podtyt.].- Wyd. 2.- Warszawa: „Krąg”, 1981.- [2], 3-55, [1] s.; 30 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Wrocław: Wyd. MKZ NSZZ [Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] „Solidarność”, 1981.- 95 s.; 14 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Wrocław: Wyd. MKZ NSZZ [Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] „Solidarność”, 1981.- 95 s.; 16 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [obok pseud. podano na s. tyt. w nawiasie nazw. autora].- [Warszawa]: „Myśl”, [1989].- 129, [2] s.; 20 cm.- (Biblioteka "Wolnego Głosu Ursusa").- Tzw. II obieg.ioteka „Kultury”; t. 274. Dokumenty; nr 43).(a)

295

1979
Porcja wolności: (październik 1956)

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- Paryż: Inst. Literacki, 1979. – 141, [2] s.; 22 cm.- (Biblioteka „Kultury”; t. 311. Dokumenty).(a)

Toż: przedr.: Polska [Warszawa]: „Alternatywy”, 1981.- [2], 7-141, [2] s.; 14 cm.- [Okł. zgodna z okł. oryginału].- Tzw. II obieg.(a)

Toż: przedr.: Polska [Warszawa]: „Alternatywy”, 1981.- [2], 7-141, [2] s.; 14 cm.- [Okł. niezgodna z okł. oryginału].- Tzw. II obieg.(a)

Toż: przedr.: Polska [Warszawa]: „Alternatywy”, 1981.- [2], 7-141, [2] s.; 14 cm.- [Ost. s. - off. z rękopisu].- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Polska: „Alternatywy”, 1981.- [4], 156 s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Gdynia: KZ NSZZ [Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] „Solidarność” przy WSM [Wyższej Szkole Morskiej], [1981].- [4], 7-123, [1] s.; 21 cm.- [Przedr. z: Polska: "Alternatywy"].- (Zeszyty Problemowe KZ NSZZ „S” przy WSM w Gdyni).- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [s.l.; s.n., ok. 1984].- [2], 7-[141], [3] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „In Plus”, [19]85.- 141, [2] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Wrocław: „Solidarność Walcząca”, 1985].- [5], 141, [3] s.; 14 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Warszawa]: Wyd. Grupy Polityczne W [Wola], [19]86.- 5-141, [2] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [przedm. Jerzy Eisler].- Warszawa: Wyd. G.O. [Grup Oporu] „Solidarni”, 1989.- [2], VII, 7-141, [2] s.; 20 cm.- (Sprzed Sierpniowej Perspektywy; 1).- Tzw. II obieg.

Rec.: PIĄTEK Mikołaj [pseud.]:  „Porcja wolności" Marka Tarniewskiego.- „Kultura” (Paryż) 1980 nr 5 <392> s. 131-133.

296

1980
Niezależność i demokracja

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- London: „Odnowa”, [1980].- 30 s.; 21 cm. 

Toż: przedr.: Wyd. 1. kraj.- Warszawa: Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” V, [1986].- 29, [1] s.; 15 cm.

297

1982
Płonie komitet: (czerwiec 1970 – czerwiec 1976)

Toż: przedr.: Wyd. 1. kraj.- Warszawa: Międzyzakładowa Strukt; [Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- Paryż: Inst. Literacki, 1982.– 198 s.; 22 cm.- (Biblioteka „Kultury”; t. 359).(a)ura „Solidarności” V, [1986].- 29, [1] s.; 15 cm.

Toż: przedr.: Łódź: „Solidarność Walcząca”, 1986 ([Warszawa]: „Pokolenie”).- [2], 7-197, [1] s.; 14 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [oprac. graf. Joanna Rydz].- Warszawa: Wyd. Grup Oporu „Solidarni”, 1989.- 198 s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Warszawa]: „Myśl”, [1989].- 195 s.; 20 cm.- (Biblioteka „Wolnego Głosu Ursusa”).- Tzw. II obieg.

298

Słownik polityczny

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.– Warszawa: „Głos”, 1982.– [2], 23, [2] s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Zawiera hasła: „Demokracja, I-II”; „Wolność, I-II”; „Równość i sprawiedliwość, I-II”; „Niepodległość i suwerenność”.

Toż: przedr.: [s.l.: s.n., po 1982].- [2], 23, [2] s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „TUR”, 1984.– 35, [1] s.; 22 cm.– (Biblioteka „TUR” [Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego]).- [litery na okł. pomarańczowe].- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „TUR”, 1984.– 35, [1] s.; 22 cm.– (Biblioteka „TUR” [Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego]).- [Zawiera tekst: Od redakcji na s. 2 okł.].- [litery na okł. czarne].- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Warszawa: s.n., ok. 1984].- [1], 21 s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Poznań: „Głosy”, 1985.– [2], 5-24, [2] s.; 30 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „Unia”, 1985.– 48 s.; 22 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Wrocław: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej,1985.- [2], 33, [1] s.; 22 cm.- Tzw. II obieg.

299

Countdown the Polish upheavals of 1956, 1968, 1970, 1976, 1980...

transl. by Olga Amsterdamska and Gene M. Moore.- New York: Karz-Cohl, 1982.

300

1983
Cele polityczne: demokracja, wolność, równość i sprawiedliwość, niepodległość i suwerenność

 [Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- London: „Odnowa”, 1983.– 44 s.; 22 cm.

Toż: przedr.: Wrocław: „Vist”, 1987.- 43, [1] s.: il.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm., pt.: Cele polityczne.- Warszawa: „Pokolenie”, 1985.- [1], 21, [1] s.; 22 cm.- (Zeszyty Edukacji Narodowej/ ON [Oświata Niezależna]).- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm., pt.: „Cele polityczne: demokracja”.- [Warszawa]: „Myśl”, 1986.- [2], 28 s.; 14 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm., pt.: Cele polityczne: wolność.- [Warszawa]: „Myśl”, 1986.- [2], 22, [4] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

301

1984
Mowa do ludu: szkice o języku polityki

London: „Puls”, 1984.– 86, [3] s.; 22 cm.- (Puls Politicus; 4).

Toż: przedr.: Lublin: „Vademecum”, 1985.- [4], 79, [1] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Wrocław: Solidarność Walcząca, 1985].- [2], 86 s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.:[oprac. graf. Joanna Rydz].- Warszawa: Wyd. G.O. [Grup Oporu] „Solidarni”, 1989.– [2], 86, [3] s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Warszawa]: „Myśl”, [1988?].- 83, [1] s.; 21 cm.- (Biblioteka „Wolnego Głosu Ursusa”).- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „Myśl”, 1989.- 86 s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm., pt.: Język polityki.- Warszawa: „Stop”, 1986.- [2], 20, [2] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: fragm. w j. serb., pt.: Jezyk politike; [w:] „Kniževna Recz” 1992 nr: (25 maj).

302

1985
Przyczynowość w badaniach socjologicznych

Jakub Karpiński.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985.- 125, [1] s.; 24 cm.-(Metodologia Humanistyki; red. Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).

Rec.: ZABŁOCKI G.- „Studia Socjologiczne” 1987 nr 3/4 <106/107> s. 550-552.

Toż: w j. ang., pt.: Causality in sociological research; by Jakub Karpinski.- Boston; Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 1990.- XI, 174 p.; 23 cm.- (Synthese Library; vol. 212).

Rec.: CARLS Alice-Catherine.- „Slavic Review” Vol. 51: 1992 nr 3: Fall, p. 580-582.

303

Ustrój komunistyczny w Polsce

Londyn: „Aneks”, 1985.– 228 s.; 22 cm.

Toż: przedr.: Warszawa: Wyd. Grupy Polityczne „Wola”, 1986.- 115, [1] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „Myśl”,1990.- 228 s.; 21 cm.- (Biblioteka „Wolnego Głosu Ursusa”).- Tzw. II obieg.

Toż: [wyd. nowe].- Ustrój komunistyczny w Polsce; Jakub Karpiński; [przedm. Marcin Kula].- Warszawa: Wyd. Wyż. Szk. Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2005.- 335 s.; 24 cm.- (s. 317-335): „Bibliografia publikacji J. Karpińskiego”.

Rec.: PACZKOWSKI Andrzej: Bez zaglądania do teczek – „Rzeczpospolita” 2005 nr: (z 28/29 maja) „PlusMinus” s. 11.

304

Polska, komunizm, opozycja: słownik

Jakub Karpiński.- Londyn: „Polonia”, wrzesień 1985.– 345, [2] s.: il.; 22 cm.- (Najnowsza Historia Polski; 5).

Toż: przedr.: [1. wyd. krajowe].- Warszawa: „Most”, 1988.- [4], 7-345, [1] s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.(a)

Toż: przedr.: Warszawa: Wyd. CDN, 1988.- 345, [2] s.: il.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

305

1987
Niepodległość od wewnątrz

London: „Odnowa”, 1987.– 152, [1] s.; 22 cm.

Toż: przedr.: [Warszawa]: „Myśl”, 1987.- 152, [5] s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Warszawa]: „Myśl”, [1989].- 152, [1] s.; 19 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. fragm.; [w:] „Rzeczpospolita” (W3) 2006 nr 223 s. A10-A11.

306

1988
Taternictwo nizinne

Paryż: Inst. Literacki, 1988, s. 125; 22 cm; (Biblioteka „Kultury”; t. 440).

Toż: przedr.: Wyd. 2 [1 kraj.].- Warszawa: „Głos” [19]88.- [4], 9-125 s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Lublin]: „Respublica”, 1988.– 123, [2] s.; 15 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „PoMost”, 1988.- [6], 9-125 s.; 21 cm.- Tzw. II obieg..

Toż: przedr.: Warszawa: [Wydawnictwo Grupy Polityczne] „Wola”, 1989.- 125, [2] s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Warszawa]: „Myśl” [1988].- [6], 9-125 s.; A-5.

Toż: przedr.: [Warszawa}: „Myśl" [1989].- 123 s.; 20 cm.- (Biblioteka „Wolnego Głosu Ursusa”).- Tzw. II obieg.

Toż: w j. czes., fragm. ks., pt.: Nizinne horolezectvi; Jakub Karpiński.- „Český Týdeník” 1995 nr: (z 6/9, 13/16, 20/23, 27/30)

Toż: [wyd. nowe]: Lublin: Wyd. UMCS; Tow. Opieki nad Archiwum Inst. Lit. w Paryżu, 2002.- 135 s., [16] s. tabl.; 24 cm.

Toż: przedr. wstępu; [w:] „Zeszyty Historyczne” Z. 144: 2003 s. 167-181.

Toż: przedr. fragm.: (rozdz. 6-8), pt.: Na Uniwersytecie; [w:] „Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim: fragmenty historii”; zebrał, oprac. i w całość ułożył Antoni Sułek; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2007.– s. 261-274.- Toż: [Wyd. 2, zm.].- 2012.- S. 262-275.

Rec.: PRZEWOŹNIAK Andrzej: Jakuba Karpińskiego taternictwo nizinne – „Czas Kultury” (Poznań) Nr 9/10: 1989 s. 107-108.- Tzw. II obieg.

307

Ograniczenie niesuwerenności: wybór publicystyki: 1975-1982

Wrocław: „Constans”, [19]88.- 2 t. (85, [1]; 130, [2] s.); 20 cm. - Tzw. II obieg.

Tyt. okł.: Ograniczanie niesuwerenności.

Tyt. t. 2: Płonie komitet: grudzień '70 - czerwiec '76.

308

Konfrontacje. [T.] 7.

New York: IDEE, 1988.

Toż: przedr., pt.: Sowietskij Sojuz: wybór; [red. Jakub Karpiński, Irena Lasota; z ang. i franc. tł. Jakub Karpiński; tekst M. Hellera tł. Tomasz Mianowicz].- Łódź: „Fakt”, 1988.- 94 s.; 22 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [bez podtyt.].- Warszawa: „PoMost”, 1988.- [2], 204 s.; 14 cm.- (Konfrontacje; 7).- Tzw. II obieg.

Toż: przedr., pt.: Sowietskij Sojuz; red. Jakub Karpiński, Irena Lasota; [tł. Jakub Karpiński i Tomasz Mianowicz].- Poznań: Wyd. Solidarność Walcząca, [1989].- 204 s.; 19 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr., pt.: Sowietskij Sojuz: wybór; red. Jakub Karpiński, Irena Lasota- Wrocław: Towarzystwo Kursów Społecznych, 1989.- 94, [2] s.; 20 cm.

321

1989
Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia

London: „Polonia”, 1989.– 195, [2] s.; 22 cm.- (Czasy i Ludzie; 6).

309

Portrety lat: Polska w odcinkach: 1944-1988

London: „Polonia”, lipiec 1989. – 286 s.; 22 cm.- (Najnowsza Historia Polski; 9).

Toż: przedr.: [1 wyd. kraj, popr.].- Warszawa: „PoMost”, 1989.- 286 s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Kraków]: Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989.- [2], 5-286 s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [oprac. graf. Joanna Rydz.].- Warszawa: Wyd. Grup Oporu „Solidarni”, 1989.- 286 s.; 20 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: [Toruń]: Wyd. Kwadrat, [1990?].- 286 s.; 22 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Warszawa: „Myśl”, 1990.- 286 s.; 21 cm.- (Biblioteka „Wolnego Głosu Ursusa”).- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Wrocław: Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1990.- 286, [2] s.; 21 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Katowice: Ofic. Śląska, 1990.- 244, [1] s.- (Biblioteka Wolnego Słowa).- Tzw. II obieg.

Toż: [wyd. 2, uzup.].- Warszawa: Gebethner & Ska, 1994.- 314, [3] s.; 22 cm.

Toż: w j. rumun., pt.: Istoria comunismului polonez si mondial – din „victorie” în „victorie” pînǎ la katastrofa finalǎ.- trad. de Tinu Pĭrvulescu, Ioana Ploesteanu, Sorin Tomutǎ; ed. rev. si adǎugitǎ de aut.- Timisoara: Ed. de Vest, 1993.- 310, [1] s.; 20 cm.- (Utopii. Revolutii. Alternative; 2).

Toż: w j. ang., pt.: Poland since 1944: a portrait of years.- Oxford; Boulder: Westview Press, 1994.- XIII, 313 p.; 23 cm.

Toż: w j. ang., pt.: Poland since 1944: a portrait of years.- Boulder; San Francisco: Westview Press, 1995.- XIII, 313 p.; 23 cm.

310

1990
Dziwna wojna

Paryż: Inst. Literacki, 1990.- 153, [3] s.; 22 cm.- (Biblioteka „Kultury”; t. 466).

311

1992
Kultura i wielość rzeczywistości: szkice o kulturze

Lublin Wyd. FIS, 1992.- 108, [3] s. ; 21 cm.

Teksty zawarte w książce były w większości publikowane w latach 70. Zostały przedrukowane z przywróceniem fragm. ocenzurowanych i z niewielkimi poprawkami.

312

Między komunizmem a demokracją

Chotomów: „Verba”, 1992.- 208 s.; 20 cm.

313

1997
ABC polityki

Warszawa: „Alfa”, 1997.- 307, [2] s.; 20 cm.

Toż: w j. serb., fragm., pt.: Demokratski politički sistemi; [prev. s engel. Nevena Pantovic].- Beograd: Građanske Inicijative, Udruženje Građana za Demokratiju i Civilno Obrazovanje, 1998.- 51 s.; 21 cm.- (Biblioteka Rušimo Prepreke Građimo Mostove/ Građanske Inicijative).

Toż: w j. serb., fragm., pt.: Komunizm i postkomunizam; [prev. s engel. Nevena Pantovic].- Beograd: Građanske Inicijative, Udruženje Građana za Demokratiju i Civilno Obrazovanje, 1998.- 98 s.; 21 cm.- (Biblioteka Rušimo Prepreke Građimo Mostove/ Građanske Inicijative).

Toż: w j. serb., fragm., pt.: Konflikti i politika; [prev. s engel. Nevena Pantovic].- Beograd: Građanske Inicijative, Udruženje Građana za Demokratiju i Civilno Obrazovanje, 1998.- 42 s.; 21 cm.- (Biblioteka Rušimo Prepreke Građimo Mostove/ Građanske Inicijative).

314

2001
Wykres gorączki: Polska pod rządami komunistycznymi

Lublin: Wyd. UMCS, 2001.– 542 s.; 25 cm. 

Repl.: Odpowiedź autora; Jakub Karpiński.- „Studia Socjologiczne” 2002 nr 2 s. 141-142.

316

Wykres gorączki: Polska pod rządami komunistycznymi

Lublin: Wyd. UMCS, 2001.– 542 s.; 25 cm. 

Repl.: Odpowiedź autora; Jakub Karpiński.- „Studia Socjologiczne” 2002 nr 2 s. 141-142.

317

Trzecia niepodległość: najnowsza historia Polski

Warszawa: „Świat Książki”, 2001.- 343, [1] s.; 22 cm.- (Lekcja Historii).

318

2003
Polska po przejściach

Lublin: Wyd. UMCS, 2003.- 257 s.; 24 cm.

319

1962
Postulat operacyjności definicji w naukach społecznych

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 4 <7> s. 135-153.

Ref. wygłoszony w październiku 1961 r. na seminarium metodologicznym, prowadzonym przez dr. Stefana Nowaka.

Toż: przedr. [w:] „Studia Socjologiczne” 2011 nr 1 <200> s. 65-80.

338

1963
Socjologiczne i metodologiczne spojrzenie na socjologię

„Studia Socjologiczne” 1963 nr 4 <11> s. 45-55.

339

1964
Metodologia nauk w twórczości Kazimierza Ajdukiewicza

„Logika w Polsce Ludowej”.- [Poznań], 1964 - s. [1], 4-13.- Maszyn. powiel.

Tekst wygłoszony 27 listopada 1963 r. w Poznaniu na studenckiej sesji nauk. poświęconej pamięci Kazimierza Ajdukiewicza. Został nadesłany zbyt późno i nie mógł wejść do opublikowanego przed sesją tomu. 

Toż: przedr. [w:] Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia; Jakub Karpiński.- London: „Polonia”, 1989.– s. 97-105.- (Czasy i Ludzie; 6). 

340

A. F. Tytler - teoretyk przekładu

„Literatura na Świecie” 1975 nr 10.

341

1969
Nie o egalitaryzm chodziło

[Jakub Karpiński] [art. nie podpisany].- „Kultura” (Paryż) 1969 nr 6 <261> s. 116-123.

Toż: przedr. [w:] Krótkie spięcie: (marzec 1968); [Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- Paryż: Inst. Literacki, 1977.– (Biblioteka „Kultury”; t. 274. Dokumenty; nr 43).

395

1971
Czechosłowacja: akcja dramatu

„Puls” Nr 49: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 187-188.

413

1972
Mówi Warszawa...[cz. 1-2]

[Jakub Karpiński] Jan Nowicki.- „Kultura” (Paryż) 1972 nr 9 <300> s. 107-120; nr 10 <301> s. 106-138.

Toż: przedr. [w:]: Mowa do ludu: szkice o języku polityki; London: „Puls”, 1984.– s. 5-43.- (Puls Politicus; 4).

396

1973
Jeszcze o wydarzeniach marcowych

[Jakub Karpiński] Łukasz Kielski.- „Kultura” (Paryż) 1973 nr 11 <314> s. 90-97.

Toż: przedr. [w:] Krótkie spięcie: (marzec 1968); [Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- Paryż: Inst. Literacki, 1977.– (Biblioteka „Kultury”; t. 274. Dokumenty ; nr 43).

397

1976
Schematy metodologiczne

„Studia Socjologiczne” 1976 nr 1 <60> s. 57-70.

Toż: w j. ang., pt.: Methodological schemes; Jakub Karpiński.- „The Polish Sociological Bulletin” 1980 no. 2 <50> s. 35-44.

342

Nowy kształt nauk społecznych: o pracach Andrzeja Malewskiego

„Twórczość” R. 32: 1976 nr 2.

Toż: przedr.: [w:] Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia; Jakub Karpiński.- London: “Polonia”, 1989.– s. 106-111.- (Czasy i Ludzie; 6).

343

1977
The sociology of morals of Maria Ossowska from the methodological standpoint

„The Polish Sociological Bulletin” 1977 no. ¾ <39/40> s. 37-44.

Toż w j. pol., pt.: Marii Ossowskiej „Socjologia moralności” z metodologicznego punktu widzenia; Jakub Karpiński.– „Etyka” T. 17: 1979 s. 83-92.

Toż: przedr.: [w:] Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia; Jakub Karpiński.- London: „Polonia”, 1989.– s. 60-67.- (Czasy i Ludzie; 6).

344

O szkołach w nauce: [ref.]

„Więź” R. 20: 1977 nr 3 s. 28-36.

Ref. wygłoszony na konf. o szkołach w nauce, zorganizowanej przez Pol. Tow. Socjologiczne i Inst. Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej.

Toż: przedr., pt.: Metodologiczna charakterystyka szkół naukowych; [w:] „Szkoły w nauce: praca zbiorowa”; pod red. Janusza Goćkowskiego i Andrzeja Siemianowskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1981.- s. 59-67.

Toż: przedr. [w:] Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia; Jakub Karpiński.- London: „Polonia”, 1989.– s. 46-53.- (Czasy i Ludzie; 6).

345

Ossowski i Tocqueville: (o rodzajach ładu społecznego)

„Zapis” 1977 nr 1 s. 83-96.- Tzw. II obieg oraz wyd. emigr.

Toż: przedr. [w:] Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia; Jakub Karpiński.- London: „Polonia", 1989.– s. 35-45.- (Czasy i Ludzie; 6).

347

Struktury społeczne i osobowość: [ref.]

„Więź” R. 20: 1977 nr 10 <234> s. 3-15, tab.

Ref. wygłoszony podczas XVI Dni Społecznych KUL (28-29 kwietnia 1977 r.) na temat „Osobowości społecznej”; m. in. o typach ładu społecznego Stanisława Ossowskiego; typologiach struktur społecznych Johana Galtunga i typach osobowości według Riesmanna.

Toż: przedr. [w:] Kultura i wielość rzeczywistości: szkice o kulturze; Jakub Karpiński.- Lublin: Wyd. FIS, 1992.- s. 27-41.

348

Obecność wartości w nauce

„Zapis” 1977 nr 2 s. 133-141.- Tzw. II obieg oraz wyd. emigr.

Toż: przedr. [w:] Kultura i wielość rzeczywistości: szkice o kulturze; Jakub Karpiński.- Lublin: Wyd. FIS, 1992.- s. 93-99.

349

Weryfikacja tez o związkach przyczynowych w badaniach eksperymentalnych

„Studia Socjologiczne” 1977 nr 3 <66> s. 197-214.

Toż: przedr., pt.: Weryfikacja tez o zależnościach przyczynowych w badaniach eksperymentalnyc; [w:] „Przyczynowość w badaniach socjologicznych"; Jakub Karpiński.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985.- s. 72-88.-(Metodologia Humanistyki; red. Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).

350

Najprostszy przypadek analizy przyczynowej

„Prakseologia” 1977 nr 4.

Toż: przedr. [w:] Przyczynowość w badaniach socjologicznych; Jakub Karpiński.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985.- s. 21-34.-(Metodologia Humanistyki/ red. Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).

 

351

Badania porównawcze

Jakub Karpiński.- „Zagadnienia Naukoznawstwa” R. 13: 1977 z. 4 <52> s. 536-548.

352

Przyczynowa interpretacja zależności statystycznych w nie eksperymentalnych badaniach jednokrotnych

„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Teoria Ekonomiczna” 1977.

Toż: przedr. [w:] Przyczynowość w badaniach socjologicznych; Jakub Karpiński.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985.- s. 35-47.-(Metodologia Humanistyki; red. Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).

353

„Pierwszy socjolog”: [„O duchu praw” Monteskiusza]

„Twórczość” r. 33: 1977 nr 11 s. 138-140.

354

Literatura jako źródło dla badań socjologicznych

„Teksty” 1977 nr 56.

Toż: przedr. [w:] Kultura i wielość rzeczywistości: szkice o kulturze; Jakub Karpiński.- Lublin: Wyd. FIS, 1992.- s. 69-82

355

Co słychać nowego?

[Jakub Karpiński] Jan Nowicki.- „Kultura” (Paryż) 1977 nr 6  <357> s. 63-73.

Toż: przedr.: [s.l.: s.n., 1977].- 9 k.; 30 cm.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. [w:] Mowa do ludu: szkice o języku polityki; London: „Puls”, 1984.– s. 45-53.- (Puls Politicus; 4).

398

1978
Spór o gospodarkę

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- „Głos” 1978 nr 5: marzec s. 26-27.- Tzw. II obieg.

356

Internacjonalizm puka do szkół

[Jakub Karpiński] Jan Nowicki.- „Głos” 1978 nr 5: marzec s. 29-31.- Tzw. II obieg.

357

Stare pojęcia i nowe problemy: (Stanisław Ossowski o strukturze społecznej)

„Więź” 1978 nr 10 <246> s. 60-68.

Toż: przedr. [w:] Nie być w myśleniu posłusznym: Ossowscy, socjologia, filozofia; Jakub Karpiński.- London: „Polonia”, 1989.– s. 27-34.- (Czasy i Ludzie; 6).

358

Zależności przyczynowe w badaniach diachronicznych

„Prakseologia” 1978 nr 4.

Toż: przedr., pt.: Weryfikacja tez o zależnościach przyczynowych w badaniach diachronicznych [w:] Przyczynowość w badaniach socjologicznych/ Jakub Karpiński.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985.- s. 48-71.-(Metodologia Humanistyki; red. Jerzy Kmita, Jerzy Topolski; 1978 nr 4.)

359

Kłopotliwe pojęcia: (o kulturze i strukturze społecznej)

„Znak” 1978 nr 1 <283> s. 119-131.

Toż: przedr. [w:] Kultura i wielość rzeczywistości: szkice o kulturzeJakub Karpiński.- Lublin: Wyd. FIS, 1992.- s. 5-17.

Toż: w j. ang., pt.: Culture and social structure – troublesome concepts; Jakub Karpiński.–  „The Polish Sociological Bulletin” 1977 no. 2 s. 27-35.

360

Relations among events and causal determination

„The Polish Sociological Bulletin” 1978 no. ¾ <43/44> s. 35-45.

Toż: przedr. wersji pol., pt.: Uwarunkowanie zdarzeń a uwarunkowanie przyczynowe; „Przyczynowość w badaniach socjologicznych"; Jakub Karpiński.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985.- s. 7-20.-(Metodologia Humanistyki; red. Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).

361

Dwa szkice o cenzurze

Jakub Karpiński.- „Zapis” 1978 nr 5 s. 64-66.- Tzw. II obieg oraz wyd. emigr.

Toż: przedr.pt.: Dwa szkice o cenzurze: 1. Kierunki badań cenzuroznawczych, 2. Cenzura i historia: zapisy i praktyka// In: Kultura i wielość rzeczywistości: szkice o kulturze/ Jakub Karpiński.- Lublin: Wyd. FIS, 1992.- S. 89-92.

362

Pojęcie praw człowieka w rozumieniu świeckim i chrześcijańskim

„Więź” 1978 nr 2.

Toż: przedr. [w:] Chrześcijanie wobec praw człowiekaParyż: Ed. du Dialogue, 1980.

Toż: przedr. [w:] Kultura i wielość rzeczywistości: szkice o kulturze; Jakub Karpiński.- Lublin: Wyd. FIS, 1992.- s. 55-67.

Toż: w j. wł., pt.: Laici e cristiani di fronte ai diritti dell'uomo; Jakub Karpiński.- „ESEO Documentazione” 1978 nr 126: marzo.

363

1979
On types of social order

„The Polish Sociological Bulletin” 1979 no. 1 <45> s. 33-40.

364

More than dissidents

„Index of Censorship” 1979 nr 6.

Toż: w j. franc., pt.: Prendre ses libertes; Jakub Karpiński.- „Esprit” 1979 no.7/8.

Toż: pt.: Cresce  o movimento „independente”; Jakub Karpiński.- „Raiz e Utopia” 1979 no. 11/12.

366

1980
Raboceje dvizenije v Polse

„Chronika zascity prav v SSSR” 1980 nr 39.

367

Workers vs. party-state in Poland

„Freedom at Issue” 1980 no.: Nov/Dec. 

368

1981
Totalitarizm i Polska

„Problemy Vostocnoj Jevropy” 1981 nr 2.

369

1982
Niepodległość i suwerenność

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- „Głos” (Warszawa) r. 6: 1982 nr 1 <36>: (luty/marz.).- Tzw. II obieg.

Toż: [wyd.2]: [mutacja emigr.]: „Głos” (Nowy Jork) r. 6: 1982 nr 1 <36>: (luty/marz.) s. 25-32.

370

1983
Reflectionson the state of war in Poland

„The American Spectator” 1983 no.: Febr. 

371

1984
Wiktimologia polityczna

„Aneks” Nr 36: 1984 s. 12-23.

Art. nawiązuje do dyskusji o sytuacji w Polsce w nr 35 „Aneksu”.

Toż: przedr. [w:] Niepodległość od wewnątrz; Jakub Karpiński.- London: „Odnowa”, 1987.- s. 93-103.

Toż: przedr. [w:] Inteligencja, „Solidarność”, władza: [wybór przedr. z nr 35, 36, 37 „Aneksu”].- [s.l.]: Ruch Społeczny Solidarność; Spółdz. Wyd. „Profil”, [po 1984].- s. 72-83.- Tzw. II obieg.

372

PRL i Polska: Polska w kraju i na emigracji

 „Kontakt” 1984 nr 3.

Toż: przedr. [w:} „Rzeczpospolita Polska” 1984 nr 6.

Toż: przedr. [w:] Niepodległość od wewnątrz; Jakub Karpiński.- London: „Odnowa”, 1987.- s. 139-144.

390

Polityka zagraniczna

„Kontakt” 1984 nr 6.

Toż: przedr. [w:] Niepodległość od wewnątrz; London: „Odnowa”, 1987.- s. 145-150.

391

Tezy o frakcjach

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- „Kultura” (Paryż) 1984 nr 6 < 441> s. 75-80.

Toż: przedr. [w:] Niepodległość od wewnątrz; London: “Odnowa”, 1987.- s. 109-115.

Toż: w j. franc., pt.: Des factions dans le regime communiste; „Commentaire” 1987/1988 no. 40.

399

Rozpoznajemy agentów

Jakub Karpiński] Łukasz Kielski.- „Puls” Nr 21: 1984 s. 73-74.

[Jakub Karpiński] Łukasz Kielski.- Toż: przedr. [w:] Niepodległość od wewnątrz; London: „Odnowa”, 1987.- s. 90-92.

Sowietyzm jest sprawą poważną: (w obronie Aleksandra Zinowiewa); „Puls” Nr 22/23: 1984 s. 155-161.

Toż: przedr. [w:] Niepodległość od wewnątrz; London: „Odnowa”, 1987.- s. 116-124.

Toż: w j. franc., pt.: Le sovietisme est une affaire serieuse: pour la defence de Zinovier; „Saufconduit” 1987 no. 1; „Puls” Nr 21: 1984 s. 73-74.

403

1985
Prawa człowieka w PRL i Komitet Helsiński

„Kontakt” 1985 nr 4.

Ref. wygłoszony na konf. o społeczeństwie niezależnym w Polsce, Turyn, 25 stycznia 1985 r.

Toż: przedr. [w:] Niepodległość od wewnątrz; London: „Odnowa”, 1987.- s. 59-66.

392

1986
Asymetria

„Aneks” Nr 41/42: 1986 s. 3-12.- (Żydzi jako polski problem).

Toż: przedr. [w:] Żydzi jako polski problem; Jakub Karpiński [et al.].- [Warszawa]: Wyd. Prawno-Polityczne, [1986].- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. [w:] Żydzi jako polski problem; Jakub Karpiński [et al.].- Gdzieś w Polsce: Wolna Spółka Wydawnicza „Komitywa”, 1987.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Jakub Karpiński.- Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 171-179.

373

Zagłoba rozdaje marchewkę

„Kontakt” 1986 nr 12.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 106-109.

393

Prawica - lewica

„Kultura” (Paryż) 1986 nr 6 <465> s. 144-152.

Art. jest odpowiedzią na ankietę „Polityki Polskiej” (1984 nr 6).

Toż: przedr., pt.: Jaka prawica jest Polce potrzebnaMiędzy komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 28-37.

W przedr. autor posłużył się tyt. art. Józefa Wiernego („Polityka Polska” 1984 nr 6).

Toż: wersja skróc., pt.: Pravice-levice, [cz. 1-2; Jakub Karpiński.- „150000 slov” 1988 nr: (z lipca) s. 19.

400

Pojęcia i gwóźdź: (prawica - lewica, cz. 2)

„Kultura” (Paryż) 1986 nr 10 s. 155-161.

Toż: przedr., pt.: Pojęcia i gwóźdź: (prawica - lewica) [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- S. 38-44.

Toż: wersja skróc., pt.: Pravice-levice, [cz. 1-2]; Jakub Karpiński.- „150000 slov” 1988 nr: (z lipca) s. 19.

401

Idee połączone i rozłączone

„Kultura” (Paryż) 1993 nr 12 s. 3-7.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 184-190.

402

Przetrwanie: materializm gastronomiczno-polityczny

„Puls” Nr 31: 1986 s. 137-141.

404

1987
Filozofia i socjologia w Polsce wobec marksizmu

„Lektury Studenckie”; Społeczny Komitet Nauki, Z. 7: 1987 s. 3-22.- Tzw. II obieg.

374

Czy umacniać amerykański izolacjonizm

„Kontakt” 1987 nr 5.

Tekst został napisany pod koniec 1985 r. i przesłany jednemu z sygnatariuszy apelu opublikowanego w „New York Times” z 1 grudnia 1985 r.

Toż: przedr. [w:] „Polska i Świat” 1988 nr ¾.

Toż: przed. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 103-105.

394

1988
Poland: rebuilding social life

„World Affairs” 1987/1988 no.: Winter.

Toż: przedr. [w:] „Debates on the future of communism”.- Macmillan, 1991.

375

Słucham: kto mówi?

 Jakub Karpiński [spr. pseud.].- „Puls” Nr 39: 1988 s. [uzup.

Toż: przedr.// [podpisane:] Jakub Karpiński//In: „KOS” 1989 nr 3 <153>: (z 29 stycz.)  s. 4, 5.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.// In: „PWA” [Przegląd Wiadomości Agencyjnych] 1989 nr 5 s. [uzup.]

Toż: przedr.// [podpisane:] jk//In: „Wiadomości” R. 9: 1989 nr 5 <316>: (z 5 lutego) s. 1. - Tzw. II obieg.

Toż: przedr.// In: Między komunizmem a demokracją/ Jakub Karpiński.- Chotomów: „Verba”, 1992.- S. 115-116.

405

Teheran, Warsaw, Prague'

„Uncaptive Minds" Vol. 1: 1988  no.: Sept/Oct.

463

Modern Machiavelli or the jester and the prince

„Uncaptive Minds” Vol. 1: 1988 no.: Nov./Dec. 

Toż: w j. franc. wersja skróc. [w:] „Commentaire” 1989 nr 45.

464

1989
Hodowanie Mikołajczyka na ścięcie

[Jakub Karpiński] jk.- „Puls” Nr 40: 1988/1989 (zima) s. [2] okł.

Toż: przedr. [w:] „PWA” [Przegląd Wiadomości Agencyjnych] 1989 nr. 18 <181> Tzw. II obieg.

406

Chyba coś się zmienia

[Jakub Karpiński] jk.- „Puls” Nr 41: 1989 (wiosna) s. [2] okł

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 117-118.

407

Fin de siécle

[Jakub Karpiński] jk.- „Puls” Nr 42/43: 1989 s. [3] okł.

Toż: przedr. [w:] „Wiadomości” 1990 nr 354.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 119.

408

Let opposition be opposition

„Uncaptive Mind” Vol. 2: 1989 no. 1 <5>.

Toż: w j. hiszp. i w j. Indii, kwiec. 1989.

465

Sovietology on the walls and in the classroom

„Uncaptive Minds” Vol. 2: 1989 nr 4 <8>.

466

1990
Socjologia arytmetyki

„Res Publica” r. 4: 1990 nr 5 <32> s. 126-127.

376

W środku Europy

[Jakub Karpiński] jk.- „Puls” Nr 44: 1990 s. [1].

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 185-186.

409

Dziedzictwo i nazewnictwo, moralizowanie i polityka

„Puls” Nr 45: 1990.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 134-136.

410

Głowy państw

„Puls” Nr 46/47: 1990.

Toż: przedr. [w:] „Czas” 1999 nr 6.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 137-138.

411

The difficult return to normality

„Uncaptive Minds” Vol. 3: 1990 no. 5 <14>: Nov./Dec., p. 24-26.

467

1991
Lekcja anatomii: (makrosocjologia i sowietologia)

„Zeszyty Historyczne” Z. 95: 1991.

377

Kłopoty z normalnością: (Polska 1989/1990)

„Puls” Nr 48: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 139-149.

412

Czy lepiej być agentem policji, czy mieszkać za granicą

„Puls” Nr 50: 1991.

414

Opozycja, dysydenci i trudności przejścia do demokracji

„Puls” Nr 51: 1991.

Rozsz. wersja tekstu wygłoszonego na konf. „Władza i opozycja w społeczeństwach postkomunistycznych”, Timisoara, 25-27 marca 1991 r.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 150-157.

Toż: w j. ang., pt.: Opposition, dissidents, democracy; „Uncaptive Minds” Vol. 5: 1992 no. 2 <20> s. 17-23.

415

Rewolucja czterdziestoletnia

„Puls” Nr 52: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 200-208.

Toż: w j. ang., pt.: The forty years revolution; „Uncaptive Minds” Vol. 4: 1991 no. 3 <17> p. 5-12.

416

Razem i osobno

„Puls” Nr 53: 1991.

417

Konstytucja

„Spotkania” Nr 16/17: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 158-161.

423

Religia i państwo

„Spotkania” Nr 19: 1991.

Toż: przedr., pt.: Kościół i polityka; [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 162-165.

424

Czytanie akt i palenie archiwów

„Spotkania” Nr 26 czy 28: 1991.

Toż: przedr., pt.: Czytanie akt i palenie archiwów: (o lustracji w parlamencie czechosłowackim) [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 189-193.

425

Zamach stanu

„Spotkania” Nr 34: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 194-196.

426

Imperium

„Spotkania” Nr 35: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 197-199.

427

Zimna wojna i odprężenie

„Spotkania” Nr 37: 1991.

429

Klasy

„Spotkania” Nr 39: 1991.

430

Prawo naturalne

„Spotkania” Nr 40: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 66-68.

431

Dwie Polski

„Spotkania” Nr 41: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 166-168.

432

Prawo, płeć, rasa

„Spotkania” Nr 42: 1991.

433

Wyrównywanie

„Spotkania” Nr 43: 1991.

434

Narody

„Spotkania” Nr 44: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 69-71.

Toż: w j. rumun. [w:] [Dwadzieścia Dwa] „22” 1992 nr: (z 27 marca/ 2 kwiet.).

435

Znaj proporcje

„Spotkania” Nr 45: 1991.

436

Jerzy Giedroyc

„Spotkania” Nr 48: 1991.

437

Mała konstytucja

„Spotkania” Nr 49: 1991.

438

Intelektualiści

„Spotkania” Nr 49: 1991.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 72-74.

Toż: w j. serbs. [w:] „Kniževne Novine” 1992 nr: (15 mart).

439

Files into ashes: a comment on an antihistorical attitude

„Uncaptive Minds” Vol. 4: 1991 no. 2 <16>,  p. 5-7.

468

1992
Rywalizacja, walka i wrogość: (konflikty między narodami z perspektywy teoretycznej)

„Zeszyty Historyczne” Z. 95.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 36: 1992 nr 1 s. 15-22.  1991.

Ref. wygłoszony na konf.: „Konflikty narodowościowe w Europie Wschodniej”, Warszawa, 19-20 lutego 1992 r., zorganizowanej przez Studium Problemów Narodowościowych ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Toż: przedr. [w:] „Obóz” Nr 27: 1993 s. 23-33.

Toż: przedr. [w:] „ABC Polityki"; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 149-162.

378

Polityka i wiedza o polityce

„Puls” Nr 55: 1992 s. 10-16.

Odczyt wygłoszony w Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 7 stycznia 1992 r.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 129-139.

418

Radio Wolna Europa i opozycja w Polsce

„Puls” Nr 56: 1992 s. 106-111.

419

Jaruzelski: (odpowiedź na ankietę)

„Puls” Nr 56: 1992 s. 23-25.

420

Pamięć i zapomnienie

„Puls” Nr 59: 1992.

Toż: w j. bułg. tł. z wersji w j. ang.: ref. na konf.i gł. w dysk. [w:] „Meždunaroden semianar po dekomunizacji. Sofija, 7-8 noemwri 1992”.- s. 131-142.

Toż: przedr. [w:] Portrety lat...

421

Opposition, dissidents, democracy

„Uncaptive Minds” Vol. 5: 1992 no. 2 <20> s. 17-23.

469

Politicians and the past

„Uncaptive Minds” Vol. 5: 1992 no. 3 <21> s. 99-106.

470

1993
Wartości i argumentacje w liberalizmie i chrześcijaństwie

Toż: wersja zmien. [w:] „Liberalizm a chrześcijaństwo: materiały z konf. Naukowej”; Stowarzyszenie na rzecz Humanizmu i Etyki Niezależnej.- Warszawa, 1993.- s. 48-56.

379

1990: wojna na górze: Lech Wałęsa prezydentem

„Polska i MY” 1993 nr 2.

380

Aksamitna ewolucja

„Puls” (Warszawa; Londyn) r. 15: 1993 nr 64/65 s. 9-16.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 276-285.

Toż: w j. serbskim, pt.: Pliszana ewolucija; „Kniżewne Nowine” 1994 nr 889/890 s. 13.

422

Postcommunist difficulties

„Uncaptive Minds” Vol. 6: 1993 no. 2 <23> s. 5-13.

Od tego numeru i tego tekstu  J. Karpiński prezentowany jest jako „a sociologist and historian”.

Toż: w j. lit., pt.: Postcomunistiniu saliu sunkumai; „Lietuvis Aidas” 1993 nr: (15 maj).

Toż: w j. lit., pt.: Postcomunistinio laikotoarpio sunkumai; „SSI - Ssocialiniu Studiju Institutas, Informacinis Biuletenis” 1993 nr 6, 7, 9.

Toż: w j. rumun., pt.: Dificultǎți postcomunistge„Sfera Politicii” 1993 nr: (8 lip.).

471

Towards a left victory

„Uncaptive Minds” Vol. 6: 1993 no. 3 <24> s. 119-128.

Toż: w j. rumun., pt.: Polonia: cǎtre o victorie a strangii; „Contempora" 1993 nr 50 s. 10-11.

472

1994
O podziałach politycznych

„Kultura i Społeczeństwo” T. 38: 1994 nr 3 s. 119-13

Ref. wygłoszony na konf.: „Spory i wybory polityczne Polaków: szanse i zagrożenia liberalnej demokracji w Polsce”, Konstancin, 18 grudnia 1993 r., zorganizowanej przez Fundację Friedricka Naumanna, na seminarium „Dychotomia lewicy i prawicy: rzeczywistość czy fikcja polityczna”.

381

Spór o prawo, spór o historię

„Arka” (Kraków) 1994 nr 50 <2>: (marz./kwiec.) s. 34-37.

Toż: przedr. [w:] „'ABC polityki''; Warszawa: "Alfa", 1997.- s. 177-183.

382

1995
Poland: the constitutional mosaic

„Transition” Vol.1: 1995 no. 14: (11 August) p. 4-9.

440

Information and entertainment in Poland

„Transition” Vol. 1: 1995 no. 18: (6 Oct.) p. 13-15.

441

Poland: opinion polls reflect political stability

„Transition” Vol. 1: 1995 no. 20: (3 Nov.)  p. 44-47.

442

Polish civil military relations from an admiral vantage point

„Transition” Vol. 1: 1995 no. 23: (15 Dec.) p. 44-45.

443

Poland: Kwasniewski unseats Walesa as president

„Transition” Vol. 1: 1995 no. 23: (15 Dec.) p. 48-50.

444

1996
Poland: former communists soldify their power, retain predecessors' policies

„The OMRI Annual Survey of Eastern Europe and the Former Soviet Union”; The Open Media Research Institute  (Armonk, NY) 1996 p. 44-54.- (no.= 1995 - Building democracy).

383

Nations and stereotypes

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 1: (1 Jan.) p. 38-39.

445

Poland: in the wake of presidential elections a crisis of authority

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 2: (26 January) p. 56-59.

446

Germany: in the new Europe Poland is better as a partner than an enemy

„Transition" Vol. 2: 1996 nr 3: (9 Febr.) p. 12-14.

447

Velvet evolution continues

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 6: (22 March) p. 5.

448

Poles divided over churchs reneved political role

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 7: (5 April) p. 11-13.

449

Politicians endanger independence of Polish public TV

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 8: (19  April) p. 28-30.

450

Sociologists compare nomenklatura members and contemporary elites

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 11: (31 May) p. 36-37.

Toż: w j. czes., pt.: Sociologové srovnivájí přislušníky nomenklatury a dnešní elity„Střední Evropa” (Praga) 1966 nr 63 s. IV-V.

451

The mystery of O.

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 12: (14 June) p. 36-38.

Toż: w j. ros. wersja skróc., pt.: Istorija mistera „O”; „Ekspress Chronika” (Moskwa) 1996 nr 21 <456> : (24 maj) s. 4.

452

Polish ruling parties assert control over television

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 21: (18 Oct.) p. 51-53.

453

Polish security services and the Oleksy case

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 22: (1 Nov.) p. 9-13.

454

Looking at Russia: for Poland, more distance leads to less enmity

„Transition” (Praga) Vol. 2: 1996 nr 23: (15 November) p. 14-16.

455

1997
In praise of books

„Transition” (Praga) Vol. 3: 1997 nr 1: (10 Jan.) p. 5.

456

On Stalinist writing

„Transition" (Praga) Vol. 3: 1997 nr 1: (10 Jan.) p. 17-19.

Toż: w j. litewskim., pt.: Hegelio ikandimas; „Šiaures Atenai” (Wilno) 1997 nr 41 <385> s. 1, 11.

457

With the left fully in charge, the Polish right prepares for 1997

„Transition” (Praga) Vol. 3: 1997 nr 2: (7 Febr.) p. 17-19, 101.

Toż: przedr. [w:] 1996: Forging ahead, falling behid; Open Media Research Institute.- Armong, NY: M. E. Sharpe, 1997.- p. 41-48.- (The OMRI Annual Survey of Eastern Europe and the Former Soviet Union).

458

In Poland, a long-standing tradition of resistance

„Transition” (Praga) Vol. 3: 1997 nr 3: (21 Febr.) p. 14-19.

Toż: w j. hiszp., pt.: En Polonia una larga tradición de resistencia„Los Caminos” 1997 no. 13 p. 5-19.

459

Poland and Lithuania look toward a common future

„Transition” (Praga) Vol. 3: 1997 nr 6: (4 April)  p. 15-17, 56.

460

Polands phoenix rises

„Transition” (Praga) Vol. 4: 1997 nr 6: (Nov.) p. 62-65.

461

Polish true confessions (=Polskie prawdziwe wyznania)

„Transition” (Praga) Vol. 5: 1998 nr 2 (Febr.) p. 42-45.

462

The cold war and its end

„Uncaptive Minds” (Washington) Vol. 9: 1996/1997 no. 1/2 <31/32> p. 11-17.

Toż: w j. czes., pt.: Studená válka, jeji konec a východnoevropská transformace„Střední Europa” (Praga) 1996 nr 63 s. 50-58.

473

Theme VII: Measures and countermeasures

„Uncaptive Minds” Vol. 9: 1997 no. ¾ <33/34> s. 88.

474

1998
Poland, new constitution, new parliament, new government

„The OMRI Annual Survey of Eastern Europe and the Former Soviet Union”; The Open Media Research Institute  (Armonk, NY) 1998 p. 106-116.- (no.= 1997 - The Challenge of integration).

384

1999
W interesie publicznym

[Zeszyty]; Ośrodek Szkolenia i Analiz Programowych TVP S.A. 1999 z. 8 <151> s. 13-15.

385

Powrót do tematów „Zniewolonego umysłu”

„Znak” (Kraków) r. 51: 1999 nr 530 <7> s. 48-63.

387

2000
Niedawny ustrój i rewolucja

„Prace ISNS UW” (Warszawa) Nr 3: 2000 s. 116-131.- (Nr ofiarowany prof. H.  Świdzie-Ziembie i prof. Z.  A. Ziembie).

388

2002
Droga do przegranej

„Więź” 2002 nr 2 s. 21-26.

389

Emig

„Pomost” 1979 nr 4.

Toż: przedr. [w:] „Tydzień Polski” 1980 nr: (z 2 lutego).

365

Międ

„Spotkania” Nr 36: 1991.

428

1964
O postawie socjologa

[Jakub Karpiński; tekst niepodpisany]// In: OSSOWSKI Stanisław: „Dzieła. T. 6: Publicystyka.  Recenzje. Posłowie. Wspomnienia” - Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1970.- S. 473-474.

Słowo wstępne wygłoszone na sesji Koła Naukowego Studentów Socjologii Uniw. Warsz., poświęconej pamięci prof. Stanisława Ossowskiego, 22 stycznia 1964 r.

326

1969
Do tekstu "O front młodego pokolenia" (1968)

 „Polskie przedwiośnie” - Paryż 1969.

327

Droga do "Solidarności”

„Solidarność”: XX lat historii”.- Warszawa: „Volumen”, 2000.- s. 7-19.

328

Antykomunizm i właściwości komunizmu

Jakub Karpiński [w:] Antykomunizm po komunizmie.- Kraków: Ośr. Myśli Politycznej, 2000.- s. 265-271.

329

Dziedzictwo i pamięć komunizmu: wstęp

„Spór o Polskę 1989-1999: wybór tekstów prasowych”.- Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2000.- s. 105-107.

330

Sowietologia i postsowietologia

 „Europa, komunizm, naród": konf. 

332

[hasło]: Pozytywizm

Encyklopedia Socjologii. [T.] 3: O-R/ [kom. red., przew. Władysław Kwaśniewicz].- Warszawa: Ofic. Nauk., 2000.- s. 168-174

333

2001
Jerzy Giedroyc i „Kultura”

„Dziesięciolecie Polski Niepodległej: 1989-1999”; pod red. Waldemara Kuczyńskiego; Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej.– Warszawa: Wyd. United Publ. & Prod., 2001.– s. 864-865.

334

Leniniści narodowcami: (o uzasadnianiu decyzji na przykładzie stanu wojennego)

„Tworzenie organizacji...";.- Warszawa: Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, 2001.- s. 75-90.

335

2002
Wstęp: „Solidarność” przeżyta i przemyślana

„Lekcja sierpnia: dziedzictwo „Solidarności” po dwudziestu latach: praca zbiorowa”; pod red. Dariusza Gawina.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2002.- s. 7-9.

336

1966
Sociology textbooks

 „The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 1 <13> s. 131.

569

1967
Empiryczne dane o współczesnej kulturze wsi

„Kultura i Społeczeństwo” T. 11: 1967 nr 4 s. 253-257.

Z książki: PAWEŁCZYŃSKA Anna: Dynamika przemian kulturowych na wsi: metoda badania głównych tendencji.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1966.

570

1984
Odważne teksty obywatelskie

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski; „Kultura” (Paryż) 1984 nr 3 <438> s. 151-153. 

Z książki: Teksty cywilne; przez Leopolitę [Romana Zimanda].- Paryż: Inst. Literacki, 1983.- (Biblioteka „Kultury”; t. 383).

571

Gwałt i perswazja

[Jakub Karpiński] Jan Nowicki; „Kultura” (Paryż) 1984 nr 9 <444> s. 58-66.

Z książki: Gwałt i perswazja: antologia publicystyki z lat 1981-1983; wybór i słowo wstępne Jerzy Adamski.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1983.

Toż: przedr. [w:] Mowa do ludu: szkice o języku polityki; London: „Puls”, 1984.– s. 79-86.

572

1987
O „Głównych nurtach marksizmu"

„Krytyka” Nr 22: 1987 s. 59-69.- Tzw. II obieg.

Z książki: KOŁAKOWSKI Leszek: Główne nurty marksizmu: powstanie, rozwój, rozkład; t. 1-3.- Paryż: Inst. Literacki, 1976-1978.

573

1900
Widmo antykomunizmu

„Poza Układem” 1990 nr 11.

Toż: przedr. [w:] „Solidarność Walcząca” 1991 nr 7 <275>.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 45-48.

Toż: w j. ang., pt.: The Specter of anticommunist; „Uncaptive Minds” Vol. 3: 1990 no. 1 <10>.

490

1975
[przepr. wyw.]: Obecność: rozmowa z Antonim Słonimskim

„Tygodnik Powszechny” 1975 nr 42.

Toż: przedr. [w:] 70 żywotów.- Kraków: „Znak”, 1977.

541

1977
Niezależność, solidarność, porozumienia obywateli

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- „Głos” 1977 nr 1: (paźdz.) s. 25-35.- Tzw. II obieg.

Nawiązuje do wyd. nakł. Wyd. Szk. i Pedag. książki Programy dziesięcioletniej szkoły średniej. T. 1-2 (Warszawa 1977).

475

1978
O czym Polacy nie powinni wiedzieć

[Jakub Karpiński] Mateusz Matecki.- „Głos” (Warszawa) 1978 nr 3.- Tzw. II

Toż: przedr.: Mowa do ludu: szkice o języku polityki; London: „Puls”, 1984.– s. 55-57.

476

Internacjonalizm puka do szkół

[Jakub Karpiński] Mateusz Matecki.- „Głos” (Warszawa) 1978 nr 5.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.: Mowa do ludu: szkice o języku polityki; London: „Puls”, 1984.– s. 59-61.

477

Spór o gospodarkę

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- „Głos” 1978 nr 5: (marz.) s. 26-28.- Tzw. II obieg.

478

Internacjonalizm puka do szkół

[Jakub Karpiński] Jan Nowicki.- „Głos” 1978 nr 5: (marz.) s. 29-31.- Tzw. II obieg.

479

Poza społeczeństwem

[Jakub Karpiński] Mateusz Matecki.- „Głos” 1978 nr 8: (czerw./lip.) s. 3-4.- Tzw. II obieg.

Nawiązuje do art. Kazimierza Wyki pt.: Gospodarka wyłączona („Twórczość” 1945 nr 1).

480

Niepodległość od wewnątrz

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- „Głos” 1978 nr 10: (paźdz.) s. 3-6.- Tzw. II obieg.

Toż: przedr.// "Rzeczpospolita" 2006 nr: (z 23/24 września) dod. „Plus Minus” nr 38 <714> s. 10, 11.

481

1979
Polonia: non c'e solo il dissenso

„Critica Sociale” 1979 nr: (z 3 lut.).

482

1980
Sytuacja w Polsce i działania niezależne

[Jakub Karpiński] Marek Tarniewski.- „Głos” 1980 nr 1/2 <22/23>: (st./luty) s. 28-32. - Tzw. II obieg.

483

1981
[wyw.]/ J. Karpiński: Revolution by evolution.

„New America” 1981 nr: (Sept./Oct.).

542

Myśl niecenzurowana

„Nowy Dziennik” 1981 nr: (z 3/4 i 10/11 st.).

484

1982
[wyw.]/ J. Karpiński: Countdown: to nie zaczęło się wczoraj

„Nowy Dziennik” 1982 nr: (24/30 czerw.).

543

1983
O realizmie w polityce

„Nowy Dziennik” 1983 nr: (z 24 lut./2 marz.).

KOR; „Nowy Dziennik” 1983 nr: (z 29 wrz.).

485

1984
[wypow. w ankiecie]/ Dziś i jutro polskiej literatury

„Pamiętnik Literacki” (Londyn) T. 8: 1984.

544

1987
Gorbaczow z perspektywy polskiej.

„Kultura” (Paryż) 1987 nr 7/8.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 110-114.

545

Rozmowa z Jakubem Karpińskim

„Miś” 1987 nr 30: (z 15 listopada).- Tzw. II obieg.

546

1988
Marzec

„Powściągliwość i Praca” 1988 nr 3].- Wersja ocenzurowana.

Toż: wersja nieocenzurowana [w:] „Bajtel” 1988 nr 9.

Toż: przedr. [w:] Krótkie spięcie: (marzec 1968); [Jakub Karpiński] Marek Tarniewski [pseud.].- Paryż: Inst. Literacki, 1977.- (Biblioteka „Kultury”; t. 274. Dokumenty; nr 43).

Toż: w j. ang. wersja skróc., pt.: Violence in words and deed; Jakub Karpiński.- „Uncaptive Minds” 1988 no.: (Apr./May).- [do tekstu dodany wyw. z aut., pt.:] March 1968.

486

1989
Polska polityczna i ekonomiczna

„Pogląd” (Berlin) 1988 nr 10.

547

Rozmowa z Jakubem Karpińskim

„Obserwator Wielkopolski” 1989 nr 127/128.- Tzw. II obieg.

548

Inżynieria społeczna

„Tygodnik Powszechny” 1989 nr 6: (z 5 lut.).

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 11-19.

487

Polska 1989: po 45 latach komunizmu

„Dziennik Polski – „Tydzień Polski” 1989 nr 38.

Ref. wygłoszony na III Światowym Zjeździe Wolnych Polaków, Londyn, 14-18 września 1989 r.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 120-128.

488

Not an easy way out: (Poland's future is bleak)

„The Palm Beach Post” 1989 no.: (27 Aug.).

489

1990
Bez plotek o frakcjach

Rozm. Marek Karpiński.- „Po Prostu” 1990 nr 10.

549

Sztuka niewidzenia

Rozm. Marek Radziwon.- „Tygodnik Powszechny;” r. 46: 1990 nr 23: (z 10 czerwca), s. 3, fot.

550

Bezpartyjnie i niezależnie

„Życie Warszawy” 1990 nr 146: (z 26 czerwca).

551

Społeczeństwo obywatelskie: (tradycje a potrzeby przyszłości)

„Tygodnik Powszechny” 1990 nr 30: (z 29 lip.).

Tekst wystąpienia na konf. Min. Edukacji Narodowej „Od społeczeństwa totalitarnego do społeczeństwa demokratycznego: problemy edukacji obywatelskiej”, 22-24 czerwca 1990.

Toż: przedr., pt.: Pomiędzy jednostką a państwem; „Społeczeństwo Otwarte” 1990 nr 7.

Toż: przedr., pt.: Między jednostką a państwem: (społeczeństwo obywatelskie); [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 49-56.

491

Konserwatyzm

„Tygodnik Powszechny” 1990 nr 41: (z 14 paźdz.).

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 20-27.

492

Czarna skrzynka: (o pisaniu powojennej historii Polski)

„Tygodnik Powszechny” 1990 nr 44.

493

Polska, komunizm, opozycja

Tygodnik „Solidarność” r. 3: 1990 nr 19 <86>: (z 11 maja) s. 5.

Tekst wygłoszony jako wprowadzenie do dyskusji 6 kwietnia 1990 r. w Porozumieniu Ponad Podziałami.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 129-133.

Toż: w j.ang., pt.: Poland, communism, opposition; „Uncaptive Minds” 1990 no. 3 <12>.

494

Numerowane republiki: (o systemie politycznym we Francji)

Tygodnik „Solidarność”” 1990 nr 46.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 82-92.

Toż: w j. czes., wersja skróc., pt.: Cislované republiky: (politický systém Francie); „Respekt” 1990 nr 40.

495

Prawica, lewica, Kościół, demokracja

„Obserwator Wielkopolski” 1990 nr 7 <143>.

496

1991
Polityka: z moralnością i bez

„Głos” 1991 nr 3 <72/73>.

Tekst wystąpienia oraz gł. w dysk. na spotkaniu duszpasterstwa nauczycieli przy kościele p.w. Św. Jacka w Warszawie.

Toż: przedr. [w:] Między komunizmem a demokracją; Chotomów: „Verba”, 1992.- s. 57-65.

497

Jak Ameryka to Ameryka

„Rzeczpospolita” 1991 nr: (z 23 grud.).

498

W imieniu Królowej: (o brytyjskim systemie politycznym)

Tygodnik „Solidarność”” 1991 nr 1.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 61-70.

Toż: w j. czes., wersja skróc., pt.: Jménem Jejícho Veličenstva: (o britiském politickém sistému); „Respekt” 1991 nr 1.

499

Koalicje: (o systemie politycznym we Włoszech)

Tygodnik „Solidarność” 1991 nr 14.

Toż: przedr., pt.: Reprezentacja proporcjonalna przyjęta i odrzucona: (dwa systemy polityczne we Włoszech); [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 93-104.

500

Podział władz: (o systemie politycznym w Stanach Zjednoczonych)

Tygodnik „Solidarność” 1991 nr 25.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 71-81.

501

Przejście do demokracji: (o systemie politycznym w Hiszpanii)

Tygodnik „Solidarność” 1991 nr 30.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 116-126.

502

Ustalona tymczasowość: (o systemie politycznym w Niemczech)

Tygodnik „Solidarność” 1991 nr 43.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 105-115.

503

1992
Marzec '68: komunizm psuł się długo

„Nowy Świat” 1992 nr: (z 7/8 marca).

552

Prawica dzisiaj

„Nowy Świat” 1992 nr: (z 31 paźdz./1 list.) s. 4.

553

Kratka szetnia po istorji polske inteligencije

Rozm. Biserka Rajczić.- „Kniževna Recz” 1992 nr: (25 mart) s. 1, 4, 5.

554

Stary i nowy świat

„Nasza Rodzina” 1992 nr 10 s. 6-7.

504

Kalendarium 1989

„Polska i My” 1992 nr 1: (wrz.).

Toż: przedr. [w:] Portrety lat...

505

Polska współczesna: diagnoza

„Polska i My” 1992 nr 1: (wrz.) s. 36-37. 

506

Dekomunizacja w roku 1992

„Rzeczpospolita” 1992 nr: (z 17 st.).

507

Agenci i lustracja, politycy i przeszłość

„Rzeczpospolita” 1992 nr: (z 15 lip.).

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 203-213.

Toż: przedr. [w:] Spór o Polskę 1989-1999: wybór tekstów prasowych; Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2000.

Toż: w j. ang., pt.: Politicians and the past; „Uncaptive Minds” 1992 nr 3 <21>.

Toż: w j. czes., pt.: Politikove a minulost; „Střední Europa” 1993 s. 27;

Toż: w j. rumuń., pt.: Oamenii politici și tretucul (lor); [Dwadzieścia Dwa] „22” 1993 nr 10 <162> s. 16;  nr 11 <163> s. 16.

508

1993
Polska współczesna: „Mała konstytucja” i system polityczny

„Polska i My” 1993 nr 2 s. 41-42.

Toż: przedr. [w:] „Biuletyn Polityczny” 1993 nr 1 s. 5-6.

Toż: w j. ang. wersja skróc., pt.: Constitutional patchwork; „Uncaptive Minds” Vol.7: 1994 no. 3 <27> s. 95-99.

512

Marzec '68: dłużej niż miesiąc

„Rzeczpospolita” 1993 nr: (z 6/7 marz.).

513

W stronę systemu prezydenckiego

„Rzeczpospolita” 1993 nr: (z 8 lipca).

Toż: w j. węg. wersja skróc. [w:] „Magyar Narncs 1993.

Toż: w j. czes., pt.: Polsko: smerem k prezidentskemu sistemu; „Telegraf” 1993 nr: (z 1 lipca).

Toż: w j. lit., pt.: Lenkija: link prezidentines sistemos; „SSI - Socialiniu Studiju Institutas, Informacinis Biuletenis” 1993 nr 1.

Toż: w j. bułg., pt.: Wałensa izostawia parlamentarnata demokracija; „Otecestven Vestnik” 1993 vyp. 2: (z 3 sierpnia).

Toż: w j. rum. wersja zm., pt.: Polonia pe calea sistemului prezidential; [Dwadzieścia Dwa] „22” 1993 nr 34 <186> s. 16.

514

Nowy sejm, lewica, antykomunizm, ordynacja

„Rzeczpospolita” 1993 nr: (z 28 październ.).

Toż: przedr., pt.: Lewica, antykomunizm, ordynacja: (wybory w roku 1993); [w:] ABC polityki;  Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 166-176.

515

Komunizm zmutowany

Tygodnik „Solidarność” 1993 nr 50 <273>: (z 10 grudn.) s. 1,8.

Wersja pierw. w j. ang., wygłoszona na spotkaniu poświęconym neokomunizmowi „Niebezpieczeństwa rekomunizacji”, Sofia, 6-7 listopada 1993 r.

Toż: przedr., pt.: Mutacja: komunizm i postkomunizm; [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 268-275.

516

Wybory w Polsce

[tekst w j. pol. prawdopodobnie tylko podstawą tł.].

Toż: w j. węg., pt.: A lenghyelorszagi valtozasokra: Jon a bal; „Magyar Narancs” 1993 nr 37 s. 22.

Toz: w j. bułg., pt.: Dwie partii i edna koalicija sce premerjat siły pred urnite; „Otecestven Vestnik” 1993 vyp. 17: (z 18 wrz.).

517

Interview cu Jakub Karpiński

Rozm. Gabriela Adameșteanu.- [Dwadzieścia Dwa] „22” 1993 nr 15 <167> s. 13.

555

Mutațile produse de communism se aseǎmanǎ cu dele din biologie

Rozm. Rodica Palade.- [Dwadzieścia Dwa] „22” 1993 nr 46 <198> s. 13.

556

Ce a uitat inteligentsia: dialog

Rozm. Stelian Tǎnase.- „Sfera Politicii” 1993 nr 4 s. 24-25.

557

Niemcy i narodowy socjalizm

„Nasza Rodzina” 1993 nr 1 s. 29-30.

509

Słowianie południowi

„Nasza Rodzina” 1993 nr 4 s. 24-25.

Toż: w j. ang.: The Southern Slavs; „Uncaptive Minds” Vol. 6: 1993 no. 1 <22> p. 5-8.

510

1990 - wojna na górze: Lech Wałęsa prezydentem

„Polska i My” 1993 nr 2.

Przedr. [w:] Portrety lat...

511

1994
Drogi do komunizmu

„Rzeczpospolita” 1994 nr: (z 10/11 wrz.) s. 11-12.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki; Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 286-307.

Toż: w j. czes., pt.: Cesty od komunizmu; „Český Deník” 1994 nr: (z 19 wrz.) s. 8, 9.

Toż: w j. ang., wersja zm., pt.: Roads from communism; „Uncaptive Minds” Vol. 7: 1994 no. 2 <26> p. 5-16.

Toż: w j. hiszp., wersja zm., pt.: La salida del comunismol; „Los Caminos” 1994 no. 1 p. 1-18.

518

Czy PRL była państwem polskim

„Mówią Wieki” 1994 nr 10/11 <425/426> s. 64-69

558

Comuniștii preferǎ memoriei uitarea

Rozm. M. Mihaies.- „Orizont” 1994 nr 1 s. 6

559

1995
Czym była PRL?

„Tygodnik Powszechny” 1995 nr 2 s. 8-9.

Toż: przedr. [w:] Spór o PRL; „Znak” 1996.- s. 132-145.

Toż: przedr. [w:] ABC polityki;  Warszawa: „Alfa”, 1997.- s. 217-233.

Toż: przedr. [w:] Spór o Polskę 1989-1999: wybór tekstów prasowych; Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2000.

519

Desowietyzacja w III Rzeczypospolitej: agenci i czarownice

„Rzeczpospolita” 1995 nr: (z 19/20 sierp.).

520

1996
Z dejin polskeho Senatu

„Lidove Noviny” (Praga) 1996 nr: (z 25 list.).

521

Nomenklatura zapazi privilegijata si na organizacija

„Democracija” (Sofia) Vol. 3: 1996 nr 18 <71>: (19 maj) s. 6.

560

1998
Efekt błyskawicy

Rozm. Małgorzata Subotić.- „Rzeczpospolita – Magazyn” 1998 nr 9 <86>: (z 5 marca) s. 8,9.

561

1999
Zaufanie do polityków

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 23/24 st.) s. 17.- (Cykl: Obrazy społeczne).

522

My, Europejczycy

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 6/7 lut.) s. 18.- (Cykl: Obrazy społeczne).

523

Pamięć o przeszłości: PZPR

Jakub Karpiński.- „Rzeczpospolita” 1999 nr:(z 20/21 lut.) s. 16.- (Cykl: Obrazy społeczne).

524

Pamięć o przeszłości: lustracja

Jakub Karpiński.- „Rzeczpospolita” 1999 nr:(z 6/7 marz.) s. 16.- (Cykl: Obrazy społeczne).

525

O narodach, państwach i paszportach

„Rzeczpospolita” 1999 nr:(z 20/21 marz.) s. 16.- (Cykl: Obrazy społeczne).

526

O cywilizacjach, Kościele, religii i Wielkiejnocy

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 3/5 kwiet.) s. VIII.- (Cykl: Obrazy społeczne).

527

Konflikt jako siła rozwoju

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 24/25 kwiet.) s. 18.- (Cykl: Obrazy społeczne).

528

Kształtowanie się systemu partyjnego i gilotyna wyborcza I (Metamorfozy)

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 8/9 maja) s. 18.- (Cykl: Obrazy społeczne).

529

Czy w ogóle był tu jakiś komunizm?

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 5/6 czerw.) s. D 1.

530

Geografia polityczna

„Rzeczpospolita" 1999 nr:(z 19/20 czerw.) s. D 5, D 6.- (Cykl: Obrazy społeczne).

531

Za i przeciw Unii Europejskiej: (z Europy do Europy)

„Rzeczpospolita” 1999 nr:(z 3/4 lip.) s. D 5.- (Cykl: Obrazy Społeczne).

532

Polityka i melancholia

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 17/18 lip.) s. D 5.- (Cykl: Obrazy społeczne).

533

Dziesięciolecie: wolność i koszty wolności: (lekcja dodawania)

„Rzeczpospolita” 1999 nr: (z 14/15 sierp.) s. D 5.- (Cykl: Obrazy społeczne).

534

Wspólnota niezadowolonych?

„Rzeczpospolita” 1999 nr:(z 28/29 sierp.) s. D 5.- (Cykl: Obrazy społeczne).

535

Państwo-Kościół

[gł. w dysk.]; dysk. red.- „Civitas” 1999 nr 3 s. 220-222, 227.

562

2000
Między Hitlerem a Bierutem

„Posttygodnik” ( dod. do „Nowego Państwa”) 2000 nr: (z 25 lutego) s. 8-10.

536

Otwarta brama: Polacy w XX wieku

„Rzeczpospolita” 2000 nr: (z 19/20 grudz.) s. D 1, D 2, D 3.

537

Od PRL do „Solidarności”

„Życie” 2000 nr :(z 17 sierp.) s. 13-15.

538

Trudne słowo

„Życie” 2000 nr: (z 31 sierp.) s. 13-14.

539

Jak pisać o komunizmie?

[odpowiedź na ankietę]; „Arcana” (Kraków) 2000 nr 2 s. 7-8.

563

2001
Farma chalucowa

„Rzeczpospolita” 2001 nr: (17/18 list.) s. D 1- D 3.

540

O pojęciu prawicowości

Rozm. Barbara Stanosz.- „Bez Dogmatu” Nr 48: 2001 s. 6-8.

564

Polska po przejściach

Rozm. Andrzej Bernat.- „Nowe Książki” 2001 nr 5 s. 4-10.

565

2002
Leninowskie rozwiązanie

„Więź” 2002 nr 4 s. 96-100.- [Tyt. dysk.:] Społeczne skutki stanu wojennego.

566

Polska 1986-1989: koniec systemu. T. 2

„Trio”; ISP PAN, 2002.- s. 280-282, 295-296, 312-313.

567

2003
O korespondencji Marii i Stanisława Ossowskich

[gł. w dysk., do którego nie doszło]; „Kultura i Społeczeństwo” T. 47: 2003 nr 2  [całość dysk., s. 3-32].

Dysk. red. z dn. 17 grudnia 2002 r. nad książką: Intymny portret uczonych; wybór, oprac. i wprow. Elżbieta Neyman.- Warszawa: „Sic!”, 2002; pozost. dysk.: E. Neyman, Maria Ofierska, Marian Kempny, Krzysztof Kiciński, Andrzej Piotrowski, Róża Sułek, Jerzy Szacki, Elżbieta Tarkowska; do dysk. zaproszony był także Jakub Karpiński, ale pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił mu na uczestnictwo.

568

2001

NESTOROWICZ Michał.– Predyspozycje społeczne na podstawie badania potrzeb widzów [praca mgr.]; (Uniw. Warsz. Inst. Socjologii, 2001).

574

2002

MODRZEJEWSKA Ewa.– „Rejtan”: 1953-1989: szkoła niepokornych [praca mgr.]; (Uniw. Warsz. Inst. Socjologii, 2002).

575

1975

[tł.].- BLALOCK Hubert M., Jr.: Przyczynek do teorii grup mniejszościowych: twierdzenia teoretyczne/ (tł. Jakub Karpiński)// In: Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej/ wyboru dokonali Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1975.- S. 488-509.

323

1993

Slabikář demokracie/ Jakub Karpiński; [přel. z ang. Petruška Šustrová].- Praha: Občanský Inst., 1993.- 74 s.; 21 cm.

Oryg. w maszynop. w j.ang.: A democratic primer.

324

Demokracijata/ Jakub Karpiński; Fondacija „Svobodna i demokratična  Bulgarija”; [prev. ot pol. Kapka Panajotova].- Sofija: Dialog-Cholding, 1993.- 184, [2] s.; 20 cm.- J. bułg.

325

????

[tł.].- Metody analizy panelowej; James S. Coleman; przeł. [z ang.] Jakub Karpiński.- Warszawa: [s. n.], [s. a.].- [2], 79, [1] s.; 29 cm.- (Do użytku wewnętrznego).- Maszynopis powiel.

Toż: przedr. [w:] Logika analizy socjologicznej: wybór tekstów/ [oprac.] Antoni Sułek; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii.- Warszawa: Wyd. Uniw. Warsz., 1979.- s. 227-257.

322

1978
Problematyka przyczynowości w teoriach i badaniach społecznych

Uniw. Warsz., 1978, promotor: Stefan NOWAK.

291

2003
Jakub

Władysław Bartoszewski.– „Polski Kalendarz Europejski” 2003 nr 4: (kwiecień).

Wypowiedź, Warszawa, 5 kwietnia 2003.

576

Światły i niezależny: Jakub Karpiński: 1940-2003

Władysław Bartoszewski.– „Więź” 2003 nr 6 s. 163-166.

577

Wspomnienie o Jakubie Karpińskim (1940-2003)

Wspomnienie o Jakubie Karpińskim (1940-2003); Michał Bilewicz.- „Krytyka Polityczna” 2003 [nr] 3 s. 290-291.

578

Dług

Teresa Bogucka.– „Zeszyty Literackie” R. 21: 2003 nr 4 <84> s. 119-123

579

Jakub Karpiński: 1940-2003

TB [Teresa Bogucka].– „Gazeta Wyborcza” 2003 nr: (z 31 paźdz./2 list.).

580

O Jakubie Karpińskim

Andrzej Dobosz.– „Tygodnik Powszechny” 2003 nr 13: (z 30 marca) s. 20, fot.

Przedr.: [w:] „Ogrody i śmietniki”; Andrzej Dobosz.- Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2008.- s. 155-158.- (Biblioteka „Więzi”; t. 222). 

581

Jakub Karpiński: (1940-2003): wspomnienie

Mirosława Grabowska.– „Kultura i Społeczeństwo” T. 47: 2003 nr 2.

Toż: przedr. [w:] „Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim: fragmenty historii”; zebrał, oprac. i w całość ułożył Antoni Sułek; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2007.– s. 416-421.- Toż: [Wyd. 2, zm.].- 2012.- s. 425-430.

582

Jakub: wspomnienie o Jakubie Karpińskim

Marcin Król.– „Rzeczpospolita” 2003 nr: (z 29 marca).

583

Pamięć o Jakubie Karpińskim

Mariusz Kubik.– „Polski Kalendarz Europejski" 2003 nr 4: (kwiecień).

584

Jakub Karpiński: 17.VI.1940 – 22.III.2003

Mariusz Kubik.– „Gazeta Wyborcza” 2003 nr: (z 19 maja).

585

Wspinaczka w pojedynkę: o Jakubie Karpińskim

Antoni Libera.– „Rzeczpospolita” 2003 nr 143: (z 21/22 czerwca) s. A 11, fot.

586

Kuba

Jan Lityński.– „Zeszyty Literackie” R. 21: 2003 nr 4 <84> s. 117-119.

587

Jakub

Małgorzata Naimska.- „Polski Kalendarz Europejski” 2003 nr 4 <84>.

Wypowiedź, Warszawa, 25 marca 2003.

588

Jakub

Jan Nowak-Jeziorański.- „Polski Kalendarz Europejski” 2003 nr 4 <84>.

Wypowiedź, Warszawa, 28 marca 2003.

589

Droga Jakubowa

Antoni Sułek.– „Zeszyty Literackie” R. 21: 2003 nr 4 <84> s. 116-117, fot.

Mowa wygłoszona nad trumną w Warszawie 27. 03. 2003 na Cmentarzu Powązkowskim (Starym).

Przedr.: Droga Jakubowa: [wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci]; Antoni Sułek.– „Dziennik Polski” (Londyn) 2004 nr 71: (z 22 marca). 

590

[Styl socjologii Jakuba Karpińskiego]: 17 czerwca 1940 – 22 marca 2003

Antoni Sułek.– „Studia Socjologiczne” 2003 nr 3 s. 5-9.

591

Jakub Karpiński: 1940-2003

Antoni Sułek.– „Gazeta Wyborcza” 2003 nr: (z 24.03.) s. 2.

592

Gentleman, naukowiec, antykomunista: Jakub Karpiński nie żyje

Bronisław Wildstein.– „Rzeczpospolita” 2003 nr 70: (z 24 marca), s. A 2.

593

Jakub: wspomnienie o Jakubie Karpińskim

Andrzej Ziemilski.– „Rzeczpospolita” 2003 nr: (z 29 marca).

594

Jakub Karpiński: 1940-2003: in memoriam

„Recogito” (Paryż) 2003 nr: (marzec/kwiecień).

Przedr. w pierwszą rocznicę śmierci.– „Recogito" (Paryż) 2004 nr: (marzec/kwiecień).

595

Szkic do portretu

(wypow. Wojciecha Karpińskiego, Jacka Kurczewskiego, Małgorzaty Szpakowskiej, Andrzeja Paczkowskiego, Bronisława Wildsteina).– „Zeszyty Literackie” R. 21: 2003 nr 4 <84> s. 123-132.

Zapis wypowiedzi w audycji radiowej pod red. Ireny Heppen i Doroty Gacek, emitowanej 17 kwietnia 2003 w II programie

596