logo

Irena Nowak

1928 -1995

Irena Biruta Nowak z domu Lorentz urodziła się w 1928 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, wczesne dzieciństwo spędziła w Wilnie, a okupację w Warszawie i okolicy. Uczyła się konspiracyjnie w gimnazjum Fundacji im. Szachtmajerowej, ukończyła też kurs sanitariuszki. W czasie Powstania Warszawskiego i po jego upadku pracowała w szpitalu w Podkowie Lęśnej i – po uzyskaniu w 1946 r. matury – zapisała się na Wydział Lekarski UW. Po roku przeniosła się na Wydział Humanistyczny, by studiować psychologię, ale po zdaniu kilku egzaminów zaczęła studiować socjologię i w 1952 r. uzyskała magisterium na podstawie pracy Zagadnienie struktury społecznej na tle hierarchii klas i hierarchii stanów na Haiti w drugiej połowie XVIII wieku, napisanej pod kierunkiem Stanisława Ossowskiego; praca dotyczyła krzyżowania się układu klasowego i kastowego na przykładzie konkretnej zbiorowości. W czasie studiów przez rok pracowała w tygodniku Służby Polsce „Razem”. Wyszła za mąż za Stefana Nowaka, w 1953 r. urodził się im syn Andrzej, dziś profesor psychologii.


Pracowała najpierw dorywczo, a w 1955 r. podjęła pracę przy badaniach Zakładu Kryminologii PAN nad przestępczością nieletnich, w 1956 r., w powstającym Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, brała udział w badaniach w Fabryce Samochodów Osobowych Żerań. Z początkiem 1957 r. przeszła na UW, do reaktywowanej Katedry Socjologii, powierzonej na nowo Ossowskiemu. Po jego śmierci i likwidacji Katedry (1964) kontynuowała pracę w powołanej na jej miejsce Katedrze Metod Badawczych w Socjologii, po utworzeniu Instytutu Socjologii przemianowanej na Zakład Metodologii Badań Socjologicznych kierowany przez Stefana Nowaka. W latach 1958/59 i 1974/75 przebywała z mężem w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie Columbia i w Center for Advanced Study w Stanfordzie, gdzie pogłębiała wiedzę ze współczesnej psychologii społecznej.


Brała udział w opracowaniu wyników badań nad światopoglądem społecznym studentów Warszawy przeprowadzonych w 1958 r. W 1964 r. obroniła pracę doktorską Wartości, przystosowanie a pozycja w grupie – analiza porównawcza dwóch środowisk studenckich, jej promotorem był Ossowski, a potem Maria Ossowska. W pracy przeanalizowała wyniki badań Studenci Warszawy oraz własnych badań nad studentami Wydziału Fizyki UW i AWF. Opisała „prywatne ideologie” tych środowisk oraz zbadała zależności między orientacjami wybieranymi przez studentów (na dobra materialne vs. na ludzi) z ważnymi cechami ich osobowości i pozycją w mikrostrukturach, ustaloną technikami socjometrycznymi. Zajmowała się psychologią społeczną, zagadnieniami interakcji oraz socjologią małych grup. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z tych dziedzin, w tym pierwszy w Instytucie Socjologii wykład z przedmiotu „Małe struktury społeczne”. Badała kontakty społeczne i dystanse międzywarstwowe różnych kategorii społeczno-zawodowych oraz rolę Studiów Nauczycielskich w kształtowaniu postaw i wartości przyszłych nauczycieli. Ogłosiła w czasopismach socjologicznych i w OBOP kilka prac z wynikami tych badań. W artykule Struktura społeczna a postawy (Teorie postaw, red. S. Nowak, 1973) opisała rożne możliwe drogi wpływu struktury na postawy – poprzez system klas, strukturę władzy i układ więzi nieformalnych w społeczeństwie. Pracowała nad książką habilitacyjną Zarys mikrosocjologii. Stosunki interpersonalne w świetle teorii psychologicznych.


W 1975 r. przeszła do Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego i pracowała tam do emerytury, w Zakładzie Badań Socjologicznych. Podjęła działalność w tworzącej się opozycji demokratycznej. Była członkiem założycielem Towarzystwa Kursów Naukowych, w 1978 r. prowadziła w ramach TKN semestralne seminarium „Scentralizowana struktura władzy a życie społeczne”, a także pojedyncze wykłady w Warszawie i Łodzi. Ogłosiła tomik Wiersze (1993).


Zmarła w 1995 r. i została pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. (AS).

-
1963
Need for similarity with friends as a personality trait

„The Polish Sociological Bulletin" 1963 no. 1 <7> s. 69-77.- (Research notes).

1655

1966
Samoocena i usposobienie a wartości: (studium porównawcze dwóch środowisk studenckich)

„Studia Socjologiczne” 1966 nr 2 <21> s. 189-211.

1656

Rola grupy rówieśniczej i pochodzenia społecznego w kształtowaniu wzorów kulturowych dwu środowisk studenckich

„Przegląd Socjologiczny” T. 20: 1966 s. 133-157.

1657

Personality and environmental factors that affect students' aspirations

„The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 1 <13> s. 90-104.

1658

Some differences of social contact patterns among various social strata

 „The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 2 <14> s. 135-143.- (Research notes).

1659

1965
Studenci Warszawy: na podst. wyników badań Zofii Józefowicz, Stefana Nowaka i Anny Pawełczyńskiej

Jerzy Jasiński, Zofia Józefowicz, Irena Nowakowa, Stefan Nowak, Anna Pawełczyńska, Barbara Wilska, Wiesław Wiśniewski; kier. i red. nauk. oprac. Stefan Nowak.- Warszawa: 1965.- Cz. 2, s. 254-211.

 

Toż: pt.: Środowisko towarzyskie i postawy wobec przyjaźni wśród warszawskich studentów; Irena Nowak, [w:] Studenci Warszawy: studium długofalowych przemian postaw i wartości: praca zbiorowa; red. Stefan Nowak.- Warszawa: Wyd. Uniw. Warsz., 1991.- s. 411-443.

1651

1973
Struktura społeczna a postawy

Teorie postaw: praca zbiorowa; red. Stefan Nowak.– Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1973.– s. 287-315.

Materiały z konf. Teorie postaw: próba integracji, kwiec. 1972, zorganizowanej przez Zespół Studiów nad Metodami Badań Socjologicznych Inst. Socjol. Uniw. Warsz.

1652

1977
Młodzież w procesie przemian: praca zbiorowa

Polska Akademia nauk. Instytut Filozofii i Socjologii; red. Aldona Jawłowska, Bogdan Gotowski; Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1977.- 283, [1] s.; 21 cm.- (Praca wykonana w Zespole Prognoz Społecznych).

Zawiera art.: Wybrane aspekty środowiska społecznego a postawy i dążenia; <oprac.> A. Jawłowska 

1653

1992
Naukowcy a uczelnia

 [w:] Praca i uczciwość: studia; red. Anna Pawełczyńska.- Warszawa: Wyd. Archidiecezji Warsz., 1992.- (Z Problemów Moralnych Współczesności).- s. 42-56.

1654

1995

 Irena Nowakowa (1928-1995): [nekr.].- „Informacja Bieżąca, PTS” 1995 nr 42: (z października) s. 3 okł.

1660

 Irena Nowakowa [z domu Lorentz]: [wzmianka biogr.].- „Więź” 1995 r 12 s. 221.

1661