logo

Irena Hurwic-Nowakowska

1912 -2006

Urodziła się jako Sara Hurwic w 1912 r. w Warszawie, w rodzinie o tożsamości polskiej i żydowskiej. W latach 1931–1935 studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim, z nachyleniem ku socjologii. Uczęszczała na wykłady i seminaria Stefana Czarnowskiego, napisała u niego pracę magisterską „Zygmunt Krasiński a saint-simonizm w latach 1830–1835”. Należała do naukowego i ideowego lewicującego kręgu Czarnowskiego, zapewne tam zetknęła się ze Stanisławem Ossowskim. Brała udział w organizacji i opracowaniu wyników badania ankietowego nad studentami uczelni polskich, przeprowadzonego przez studenckie Koło Socjologii Pozytywnej (1935). Wojnę i Zagładę przetrwała w ZSRR, pracując we lwowskim Ossolineum i innych instytucjach naukowych i oświatowych, współpracowała ze Związkiem Patriotów Polskich.


Po powrocie, w 1948 r., została asystentką–wolontariuszką przy seminarium socjologicznym Ossowskiego na UW, a w 1949 r. otrzymała pracę asystenta w kierowanej przez niego Katedrze Socjologii. W latach 1947–1950 przeprowadziła ankietowe i terenowe badania nad ocalałymi Żydami polskimi, które pozwoliły jej sporządzić wielostronny i żywy obraz procesów wewnątrz tej społeczności. Napisała u Ossowskiego i zdążyła obronić pracę doktorską Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w Polsce (1950); praca nie ukazała się drukiem. Po likwidacji Katedry Ossowskiego (1951) pracowała w Zakładzie Materializmu Historycznego, a w 1955 r. przeniosła się do Zakładu Filozofii PAN. W 1952 r. wyszła za mąż za Stefana Nowakowskiego.


Po przełomie 1956 r. i powstaniu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nowakowska przeniosła się do utworzonego tam dla Ossowskiego Zakładu Teorii Kultury i Przemian Społecznych. Jej osiągnięciem z tego okresu jest przeprowadzona w 1959 r. ankieta nad postawami społecznymi ludzi nauki, inspirowana ówczesnymi dyskusjami nad inteligencją polską oraz książką P. F. Lazarsfelda i W. Thielensa The Academic Mind (1958). W opartej na tym badaniu rozprawie habilitacyjnej Postawy społeczne pracowników nauki (1964) skupiła się na stosunku naukowców do religii w powiązaniu z ich poglądami społecznymi. Jej ustalenia kwestionowały wartość oficjalnego podziału na wierzących i niewierzących, ludzie nauki nie widzieli sprzeczności między nauką a wiarą, cechował ich silny liberalizm. Jej książka nie została dopuszczona do druku. Po rozwiązaniu Zakładu Ossowskiego w IFiS PAN (1962), pracowała tam w Zakładzie Badań Socjologicznych, a potem objęła własny Zespół Socjologii Wychowania, napisała wtedy monografię badawczą Postawy społeczne wobec problemu kształcenia (1977). W 1981 r. otrzymała profesurę, a w 1982 r. przeszła na emeryturę.


Po 1989 r. ukazały się drukiem jej nieopublikowane wcześniej prace: 2 część wydanych w 1964 r. Postaw społecznych pracowników nauki pt. Postawy wobec religii („Zagadnienia Naukoznawstwa” 1992–1993) i Żydzi polscy: 1947–1950. Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej (1996, przedtem wydana po angielsku w Izraelu, 1986). W tym okresie podpisywała się także swoim nazwiskiem rodowym. Zmarła w 2006 r. w Warszawie. Jej trwałym dorobkiem jest badanie powojennej społeczności Żydów polskich, ważne źródło do historii społecznej Żydów i socjologii narodu; jego wyniki są eksponowane w Muzeum Historii Żydów Polskich. Jej grób znajduje się na cmentarzu żydowskim w Warszawie, przy ul. Okopowej (Kwatera 2). (AS)


>>> A. Sułek, Irena Nowakowska, ostatnia z rodu Stefana Czarnowskiego, w: Obrazy z życia socjologii w Polsce, Warszawa 2011.

-
1964
Postawy społeczne pracowników nauki

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Badań Socjologicznych Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1964.- 169 s.- Powiel.

999

Postawy społeczne pracowników nauki

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Badań Socjologicznych Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1964.- 169 s.- Powiel.

1000

1965
Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w Polsce powojennej

[Warszawa] : [s.n.], [ 1965] [druk:] „Tekst”. – 2, 2, 221 s., [12] s. tabl. ; 29 cm. – Maszynopis powiel. doktoratu.

Toż: [wyd. 2], pt.: Żydzi polscy: (1947-1950): analiza więzi społecznej ludności żydowskiej; Irena Hurwic-Nowakowska; przedm. Władysław Bartoszewski. – Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1996. – 185 s.; 21 cm. Toż: w j. ang., pt.: A social analysis of postwar Polish Jewry (1950); Irena Hurwic- Nowakowska. – Jerusalem: The Zalman Shazar Center for Jewish History, 1986. – 157, [1] s., [11] s. tabl.: il.; 22 cm. – (Studies of the Center for Research on the History and Culture of Polish Jews). Przekład jest wersją krótszą.

Rec.: Antoni Sułek: Z socjologii Żydów polskich; „Kultura i Społeczeństwo” T. 32: 1988 nr 4 s. 249-252.

1001

1971
Szkoła współczesna w świetle statystyki i opinii nauczycieli

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1971.– 126, [2] s.; 20 cm.

1002

1982
Postawy społeczne i świat wartości młodzieży w Polsce międzywojennej

Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Warszawa: PAN. IFiS, 1982.– 100 s.; 20 cm.

Rec.: Antoni Sułek. – „Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 2 s. 221-222. Toż: Wyd. 2. – Warszawa: PAN. IFiS, 1991. – 76, [1] s.; 21 cm.

1004

1938
Wspomnienie o prof. Stefanie Czarnowskim

S. [Sara] Hurwicówna. – „Dziennik Ludowy” 1938 nr 2.

Toż: przedr. [w:] Dzieła. T. 5: Publicystyka, posłowie, wspomnienia; Stefan Czarnowski; oprac. Nina Assorodobraj, Stanisław Ossowski.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1956. – s. 168-170.

1008

1955
Z prac Komitetu Filozoficznego PAN

„Myśl Filozoficzna” 1955 nr 3 <17> s. 217-218.

1009

1956
Dyskusja nad zagadnieniami metodologii

„Myśl Filozoficzna” 1956 nr 4 <24> s. 209-211.

1011

1960
Z badań nad typologią postaw społecznych polskiego uczonego

„Kultura i Społeczeństwo” T. 4: 1960 nr 1/2 s. 270-275.

1012

1961
Academics worker's views on social questions

„The Polish Sociological Bulletin” 1961 no 1/2 s. 82-85. – (Research Notes).

1013

1964
The social views of academic workers
„The Polish Sociological Bulletin" 1964 no 1 <9> s. 96-100.- (Research notes).
1014

1966
Stosunek pracowników nauki do religii

„Euhemer” r. 10: 1966 nr 3/4 s. 133-144. 

1015

1970
Struktura społeczna młodzieży szkolnej

„Kultura i Społeczeństwo” T. 14: 1970 nr 3 s. 139-157.

1016

Kształcenie średnie a struktura społeczna

„Nowe Drogi” 1970 nr 3 <250> s. 21-29.

1017

1975
W sprawie definicji pojęcia „postawa”

„Studia Socjologiczne” 1975 nr 2 <57> s. 169-180.

1018

1988
Proces asymilacji ludności żydowskiej w Polsce po wojnie: (1947-1950)

„Kultura i Społeczeństwo” T. 32: 1988 nr 4 s. 89-110.

Artykuł jest jednym z rozdziałów pracy doktorskiej obronionej w 1950 r.

1019

1989
Fenomen żydowskiej mniejszości narodowej w okresie międzywojennym na przykładzie Polski w latach 1918-1939

„Biuletyn ŻIH [Żydowskiego Instytutu Historycznego]” 1989 nr 2 s. 45-54.

1020

1991
Postawy społeczne pracowników nauki

„Zagadnienia Naukoznawstwa” 1991 nr 3/4 <107/108> s. 387-412.

1021

1993
Postawy wobec religii – cz. 2 badań (z 1959 roku) postaw społecznych pracowników nauki

„Zagadnienia Naukoznawstwa” 1992/93 nr 1/8 (109/118) s. 25-65.

1022

1985
Z badań nad postawami różnych środowisk społecznych w Polsce międzywojennej

[w:] O społeczeństwie i teorii społecznej: Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego: praca zbiorowa; red. Edmund Mokrzycki, Maria Ofierska, Jerzy Szacki; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych. – Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1985. – s. 546-563.

1007

1957
Z okazji wydania „Dzieł” Stefana Czarnowskiego.

„Myśl Filozoficzna” 1957 nr 2 s. 241-251.

Z ksiązki: Stefan Czarnowski: Dzieła. T. 1-5; w oprac. Niny Assorodobraj i Stanisława Ossowskiego. – Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1956.

1026

1959
Profesorowie amerykańscy o swobodach akademickich.

„Kultura i Społeczeństwo” T. 3: 1959 nr 2 s. 242-247.

Na podstawie: Paul Lazarsfeld, Wagner Thielens Jr.: The Academic mind: social scientists in a time of crisis; David Riesman [field report]. – Glencoe, Ill.: Free Press, 1958.

1027

1977
Postawy społeczne wobec problemu kształcenia

przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1977.– 204, [1] s. + [4] tabl. złoż. luzem; 20 cm.

Rec.: Maria Hessenowa. – „Człowiek w Pracy i Osiedlu: biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej”; 1979 nr 4 s. 113-115.

Aleksander Zandecki. – „Nauczyciel i Wychowanie” 1979 nr 1 s. 86-88.

1003

1959
Badania nad postawami społecznymi pracowników nauki

„Przegląd Kulturalny” 1959 nr 23.

1023

1961
Światopogląd pracowników nauki

„Argumenty” 1961 nr 32 s. 1,3.

1024

1962
Bronię badań

„Polityka” 1962 nr 24 s.11.

1025

1972

OŚKO Stanisław. – Kandydaci do zawodu nauczycielskiego i ich stosunek do studiów oraz przyszłej pracy; (IFiS PAN w Warszawie, 24 maja 1972 r.).

1028

1973

TCHAN-KOSEL Zofia Lucyna. – Społeczne determinanty kształcenia zawodowego: (na szczeblu ponadpodstawowym); (IFiS PAN w Warszawie, 14 marca 1973 r.).

1029

1992
Sylwetki polskich socjologów

Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992. – 275, [2] s., [1] k. tabl.; 20 cm.

1005

Sylwetki polskich socjologów

Stefan Nowakowski; zebrała, do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska; przedm. Jan Szczepański; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1992. – 275, [2] s., [1] k. tabl.; 20 cm.

Sylwetki socjologów: Franciszka Bujaka, Jana Stanisława Bystronia, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego, Józefa Obrębskiego, Stanisława Ossowskiego, Ludwika Krzywickiego; także sylwetka S. Nowakowskiego; Włodzimierz Mirowski.

1006

2006

Ostatnia z rodu Czarnowskiego; Antoni Sułek. – „Kultura i Społeczeństwo” T. 50: 2006 nr 3 s. 201-207.

1030

Irena Hurwic-Nowakowska: 28 listopada 1912 - 25 lutego 2006; Małgorzata Melchior. – „Studia Socjologiczne” 2006 nr 2 <181> s. 13-17.

1031