logo

Antonina Kłoskowska

1919 -2001

Antonina Kłoskowska urodziła się 7 listopada 1919 r. w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie inteligenckiej. Uczęszczała do miejscowego żeńskiego Liceum Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich; program nauczania, uwzględniający przedmiot „zagadnienia współczesne”, już wówczas przyczynił się do określenia jej przyszłych zainteresowań naukowych. Po maturze zdecydowała się podjąć studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Był jednak rok 1939 i wybuch wojny zniweczył ten zamiar. Okupacja stała się dla niej czasem intensywnej nauki w formie tajnych kompletów i samokształcenia, pogłębionych lektur z zakresu filozofii i literatury światowej, poznawania języków obcych i prób translatorskich. Były to „wojenne seminaria” – jak je po latach sama określiła – które po zakończeniu wojny pozwoliły jej wziąć aktywny udział w życiu nowo powołanego wówczas Uniwersytetu Łódzkiego. Jako studentka (1945–1948), a zarazem pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Humanistycznego (już od 1946 r.), którego organizatorem i pierwszym dziekanem był Stanisław Ossowski, stała się współtwórczynią łódzkiego środowiska socjologicznego. Działa na rzecz społeczności socjologów, uczestnicząc w pracach reaktywowanego po wojnie, m.in. przy udziale Stanisława Ossowskiego, Polskiego Instytutu Socjologicznego (1945–1951). W Łodzi po wojnie znaleźli się najwybitniejsi polscy socjologowie: Józef Chałasiński, Stanisław i Maria Ossowscy, Józef Obrębski, Jan Szczepański. Dwóch pierwszych Kłoskowska zawsze wskazywała jako swoich intelektualnych mistrzów, ich zainteresowania naukowe i styl pracy kontynuowała. Rozprawa Zagadnienie osośbowości człowieka pierwotnego we współczesnej etnosocjologii amerykańskiej stała się podstawą uzyskanego w 1950 r. doktoratu.


W latach 1950–1956 pod naciskiem politycznym socjologia musiała zniknąć jako dyscyplina akademicka. Aby przetrwać, badania socjologiczne zastąpiono studiami z historii kultury i myśli społecznej. Kłoskowska przygotowała wówczas pracę Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia (1954). Nadal poświęcała uwagę zagadnieniom osobowości i kultury narodowej, a także teorii socjologicznej. Wydała pracę Z historii i socjologii kultury (1969). Po październikowej odwilży dzięki stypendium Forda w 1958 r. odbyła w Paryżu studia w zakresie socjologii kultury.


Lata 60. to w Polsce okres rozwoju empirycznych badań socjologicznych i opartej na nich refleksji. Zainteresowania Kłoskowskiej kierowały się ku kształtującej się wówczas kulturze masowej. W 1964 r. ukazała się jej praca Kultura masowa. Krytyka i obrona, która na wiele lat określa sposób badania kultury w Polsce. Był to początek opracowania autorskiej koncepcji kultury i socjologii kultury jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Wnioski zawarła w książkach Społeczne ramy kultury (1972) oraz Socjologia kultury (1981).


W 1966 r. Kłoskowska uzyskała tytuł profesora, w 1973 r. została członkiem korespondentem, w 1983 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 70. opuściła Łódź, przeniosła się do Warszawy i na Uniwersytecie Warszawskim objęła kierownictwo Zakładu Socjologii Kultury. Ponadto nadal działała w Polskim Towarzystwie Socjologicznym powołanym w 1957 r. W jej ocenie PTS stanowiło oficjalną platformę ogólnopolskich kontaktów naukowych środowiska, „które wcześniej trwały nieoficjalnie dzięki Stanisławowi i Marii Ossowskim w postaci niemal konspiracyjnych zebrań dyskusyjnych w ich domu na Żoliborzu”. W czasach swojej prezesury w latach 1990–1995 kontynuowała tradycje tego pierwszego prezesa PTS. W latach 1983–2001 pełniła funkcję redaktora naczelnego „Kultury i Społeczeństwa”. Niejednokrotnie na łamach pisma powracała wówczas do inspiracji swoich mistrzów i kolegów z czasów łódzkich.


W latach 90. zgłębiała istotę zjawiska i pojęcia kultury narodowej. Analizowała je, m.in. na podstawie empirycznych badań jakościowych, w dziele Kultury narodowe u korzeni, wydanym w 1996 r. Zmarła 12 lipca 2001 r. w Warszawie.

-
1951
Psychologiczna orientacja współczesnej etnosocjologii amerykańskiej

Łódź: Łódz. Tow. Nauk., 1951.- 36 s.im.

599

1954
Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia

Był to setny doktorat na Uniw. ŁódzkAntonina Kłoskowska; [przedm. Józefa Chałasińskiego]; Uniwersytet Łódzki. [Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydz. 2].- Łódź: Zakł. im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1954.– 155 s.; 26 cm.- (Prace z Historii Myśli Społecznej; red. J. Chałasińskiego; t. 4).

Rec.: GAREWICZ Jan: Machiavelli a humanizm epoki renesansu.- „Myśl Filozoficzna”, 1955 nr 4 s. 194-200.

600

1964
Kultura masowa: krytyka i obrona

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1964.– 482, [1] s., [2] k. tabl.; 21 cm.

Rec.: DUNIN J.- „Przegląd Biblioteczny” 1964 nr 4 s. 268-270.

SICIŃSKI Andrzej.- „Studia Socjologiczne” 1964 nr 4 <15> s. 249-254.

Przedruki z wyd. 1964: (s. [uzup.]), pt.: Integracja i dezintegracja kultury (s. 49 i n.); Antonina Kłoskowska; [w:] „Wybór tekstów z socjologii i psychologii społecznej”; wyboru dokonali Maria Borucka-Arctowa i Marek Waldenberg; Uniwersytet Jagielloński.- Wyd. 2.- Kraków: UJ, 1973.- s. 157-160.

Przedruki z wyd. 1964: (s. [uzup.]), pt.: Określenie kultury masowej (s. 94 i n.); Antonina Kłoskowska; [w:]: „Wybór tekstów z socjologii i psychologii społecznej”; wyboru dokonali Maria Borucka-Arctowa i Marek Waldenberg; Uniwersytet Jagielloński.- Wyd. 2.- Kraków: UJ, 1973.- s.160-164.   

Toż: wyd. 2: Kultura masowa: krytyka i obrona/ Antonina Kłoskowska.- Wyd. 2.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1980.- 482, [1] s.; 20 cm.

Przedruki z wyd. 2: (s. [uzup.]), pt.: Określenie kultury masowej [fragm. rozdz. Ramy społeczne kultury masowej]; Antonina Kłoskowska; [w:] „Elementy socjologii” (wybór); Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa.- Warszawa: „Interart”, 1996.- s. 132-138.- (Biblioteka Pracownika Socjalnego).

Toż: [wyd. 3]: Kultura masowa: krytyka i obrona; Antonina Kłoskowska.- Wyd. 3, fot.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1983.- 483 s.

601

1969
Z historii i socjologii kultury

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.– 531, [4] s.; 22 cm.

Rec.: SICIŃSKI Andrzej.- „The Polish Sociological Bulletin” 1970 no. 1 <21> s. 159-160.

TARANIENKO Zbigniew: Kultura i znak.- „Studia Filozoficzne” 1971 nr 2 <69> s. 249-254.

MARZĘCKI Józef: Osobowość w antropologii kulturowej i socjologii.- „Studia Filozoficzne” 1971 nr 2 <69> s. 254-258.

602

1972
Społeczne ramy kultury: monografia socjologiczna

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1972.- 317, [2] s.; 20 cm.

Rec.: GOŁĘBIOWSKI Bronisław.- „Nowe Drogi” 1972 nr 7 s. 168-171.

MISZTAL Bronisław.- „Człowiek i Światopogląd” 1972 nr 11/12 <88/89> s. 322-327.

ROSZEWSKI Wojciech.- „Tygodnik Kulturalny” (Warszawa)1972 nr 27.

WNUK-LIPIŃSKA Elżbieta.- „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1973 s. 501-504.

WOJCIECHOWSKI Kazimierz.- „Kwartalnik Pedagogiczny” 1973 nr 3 <69> s. 153-160.

603

1975
Instytucjonalne ramy a spontaniczny rozwój kulturalnego uczestnictwa

Jabłonna, 1975.- 24.- Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” przy Prezydium PAN.

604

1981
Socjologia kultury

Antonina Kłoskowska.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1981.- 607, [1] s.; 20 cm.

Rec.: WOŁOS Kazimiera.- „Koszalińskie Studia i Materiały” 1982 nr 3 s. 187-189.

PIOTROWSKI Andrzej: A sociological theory of culture.- „Dialectics and Humanism” 1983 no. 1 s. 163-168.

Dyskusja red. nad książką Antoniny Kłoskowskiej pt. Socjologia kultury.- „Przegląd Humanistyczny” 1983 nr 4 <211> s. 171-209 [uczestnicy dysk.: Jan Szczepański, Stefan Żółkiewski, Andrzej Piotrowski, Zdzisław Libera, Stanisław Piekarczyk, Radosław Cybulski, Zbigniew Bokszański, Bogusław Sułkowski, Stanisław Siekierski, Józef Kądzielski oraz Antonina Kłoskowska].

605

1996
Kultury narodowe u korzeni

Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 1996.- 469, [1] s.; 21 cm.

Rec.: RADZIK Ryszard: Naród i kultura.- „Znak” (Kraków) R. 49: 1997 nr 509 <10> s. 157-161.

Przedr. fragm. ks.  z cz. 4: Mniejszości narodowe: peryferie dominującej kultury; tyt. przedr.: Postacie ukraińskości w świetle autobiografii; [w:] „Polska i Ukraina a współczesne procesy przemian społecznych"; [red. t. Janina Tobera].- Łódż: Wyd. Uniw. Łódz., 1999.- s. 5-23.- (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 28). 

Toż: [wyd. 2]: Kultury narodowe u korzeni; [Wyd. 2].- Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2005.- 469, [1] s.; 21 cm.

606

1970
Uniwersytet Łódzki: 1945-1970

Łódź: Państ. Wyd. Nauk., 1970.– 216 s., il.; 24 cm.

Zawiera art. A. Kłoskowskiej: Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe; (oprac.) (s. 194).

607

1972
Les fonctions educatives de la famille dans le monde d’aujourd’hui

[red.] Antonina Kłoskowska, Kazimiera Tyborowska, Ewa Zakościelna, Maria Ziemska.- Warszawa: Ed. Scientifiques de Pologne, 1972. – 381, [1] s. ; 24 cm.

Zawiera art. A.Kłoskowskiej: The family as a factor of cultural transmission and creation (s. 145-153); 

608

1990
Oblicza polskości: praca zbiorowa

Uniwersytet Warszawski. Program Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju.- Warszawa: Uniw. Warsz. Progr. Bad. i Współtw. Filoz. Pokoju, 1990.– 238 s.; 20 cm.- (Biblioteka „Dialogu”).

Zawiera art. A. Kłoskowskiej: Przedmowa (s. 5-11); Kultura narodowa i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji (s.12-36); Symbole i mity literackie w potocznym odbiorze; A. Kłoskowska, Alicja Rokuszewska-Pawełek (s.162-207).

609

1994
The neighbourhood of cultures

[red.] Richard Grathoff, Antonina Kłoskowska; Polish Academy of Sciences. Institute of Political Studies. - Warsaw: ISP PAN; Ośrodek Wyd.-Poligraf. SIMP, 1994.- 201 s. ; 24 cm.

Zawiera art. A. Kłoskowskiej: National conversion: a case study of Polish-German neighbourhood (s. 79-101); Conclusions: Neighbourhood of cultures and the training in reciprocity (s. 197-198).

610

1948
Ruch odrodzenia kultury europejskiej

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 10: 1948 (dr. 1949) s. 506-513.

659

Socjologia we Francji

J.L., A.K. [Jan Lutyński, Antonina Kłoskowska].- „Przegląd Socjologiczny” T. 10: 1948 (dr. 1949) s. 650-651.

660

1949
Człowiek poza społeczeństwem

Antonina Kłoskowska.- „Wiedza i Życie” R. 18: 1949 z. 2 s. 158-167.

661

Droga do człowieczeństwa

Antonina Kłoskowska.- „Wiedza i Życie” R. 18: 1949 z. 11 s. 995-1001.

662

1950
Byt społeczny a kształtowanie się osobowości

Antonina Kłoskowska.- „Wiedza i Życie” R. 19: 1950 z. 6/7 s. 683-694.

663

1951
Z zagadnień teorii i metodologii współczesnych badań nad społeczeństwami pierwotnymi. Cz. 1: Psychologiczna orientacja współczesnej etnosocjologii amerykańskiej

Antonina Kłoskowska.-„Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” (Łódź) T. 1: 1950 (dr. 195) s. 263-298.

664

1953
Machiavelli jako humanista

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” T. 3: 1953 s. 79-133.

665

Problem Odrodzenia w burżuazyjnej historiografii anglo-amerykańskiej: z literatury Renesansu i humanizmu

 Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” T. 3: 1953 s. 134-144

666

Wielki wiek Francji: z literatury Renesansu i humanizmu

Józef Chałasiński, Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” T. 3: 1953 s. 157-162

667

1956
Autor – publiczność – cenzura: (wokół warszawskiego wydania "Pism" A. Mickiewicza z 1858 r.)

Antonina Kłoskowska.- „Nauka Polska” R. 4: 1956  z. 2/3 <14/15> s. 127-174.

Toż: przedr.// In: „Z historii i socjologii kultury”/ Antonina Kłoskowska.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.- S. 140-192.

Toż: w j. ang., pt.: The author, the public and the censors: (the 1858 Warsaw edition of Mickiewicz's works)/ Antonina Kłoskowska.- „Revue of Polish Academy of Science” T. 1: 1956 no. 2/3 s. 110-142.

Toż: w j. ros., pt.: Avtor, publica i cenzory: (vokrug varsavskogo izdanija socinenij Mickevica v 1858 godu)/ Antonina Kłoskowska.- „Zurnal Pol'skoj Akademii Nauk” T. 1: 1956 vyp. 2/3 s. 110-142.

668

1957
„Charakter narodowy” a osobowość we współczesnej problematyce badań społecznych

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 1: 1957 nr 1 s. 84-110.

Toż: przedr.// In: „Kultura i Społeczeństwo” T. 40: 1996 nr 3 s. 45-63.

669

Rodzina jako przedmiot socjologicznych badań porównawczych: (Międzynarodowe Seminarium Badań nad Rodziną w Holandii, październik 1956)

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 1: 1957 nr 4 s. 171-174.

670

Z problematyki przeobrażeń społecznych i kulturalnych w Polsce połowy XIX wieku

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 11: 1957 s. 93-161.

671

Józef Chałasiński

Antonina Kłoskowska.- „Nauka Polska” R. 5: 1957 nr 4 <20> s. 101-106, il.- (Sylwetki naukowe członków PAN).

672

1958
Prace badawcze Zakładu Socjologii i Historii Kultury PAN

A.K. [Antonina Kłoskowska].- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 308-309.

1662

Kwestia algerska w świetle faktów i opinii

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 2: 1958 nr 4 s. 89-122.

673

„Matysiakowie” i zagadnienia kultury masowej

Antonina Kłoskowska.- „Antena” R. 3: 1958 nr 7/8 s. 16-19.

674

Zagadnienie małych grup społecznych w socjologii

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 9-31.

675

Międzynarodowe seminarium poświęcone rozwojowi rodziny w różnych środowiskach kulturalnych: (15-21 VIII 1956, Kolonia)

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 325-328.

676

Prace badawcze Zakładu Socjologii i Historii Kultury PAN

A.K. [Antonina Kłoskowska].- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 308-309.

677

Prace nad słownikiem terminologii nauk społecznych

A.K. [Antonina Kłoskowska].- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 348-350. 

678

1959
Koncepcja typu osobowości we współczesnej antropologii kulturalnej

Antonina Kłoskowska.- „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” T. 5: 1959 s. 85-139.[czy 87]

679

Małe grupy i społeczeństwo masowe: narodziny koncepcji socjologicznej

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 3: 1959 nr 3 s. 57-80.

680

Modele społeczne i kultura masowa

 Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 13: 1959 z. 2 s. 46-71

681

Socjologia we Francji

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 13: 1959 z. 2 s. 157-162.

682

1960
Badania modelu rodziny w łódzkim środowisku robotniczym

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 1 s. 116-124.

683

Kultura masowa we Francji: francuska sentymentalna prasa kobieca

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 1 s. 73-104.

Toż: przedr.// In: „Z historii i socjologii kultury”.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.- S. 451-488.

684

Nadzwyczajne posiedzenie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego poświęcone uczczeniu pamięci Floriana Znanieckiego

A.K. [Antonina Kłoskowska].- „Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 1 s. 139

685

Seminarium urbanistyczno-socjologiczne: (25-28 V 1960, Kazimierz n. Wisłą)

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 2 s. 132-134

686

1961
Wyobrażenia i postawy etniczne dzieci szkół opolskich

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 15: 1961 z. 2 s. 60-94.

687

National concepts [czy concept] and attitudes of children in a middle-sized city in Polish Western Territories

Antonina Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1961 no. 1/2 s. 43-56. Bad. w Opolu.

688

1962
Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny

Antonina Kłoskowska.- „Studia Socjologiczne” 1962 nr 2 s. 35-56.[czy 55]

689

Socjologiczna problematyka czytelnictwa

Antonina Kłoskowska.- „Bibliotekarz” R. 29: 1962 nr 3/4 s.66-72.

690

Rozumienie kultury w antropologii kulturalnej i socjologii

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 16: 1962 z. 2 s. 7-34.

691

Murzyni w oczach polskich dzieci

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 6: 1962 nr 11 [spr.] s. 83-97.

Toż: przedr.// In: „Z historii i socjologii kultury”/ Antonina Kłoskowska.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.- S. 310-334.

Toż: w j. ang., pt.: The Negroes as seen by Polish children/ Antonina Kłoskowska.- „International Journal of Comparative Sociology” Vol. 3: 1962 no. 2 p. 189-199.

692

Ewolucja typu rodziny współczesnej

Antonina Kłoskowska.- „Zdrowie Psychiczne” R. 3: 1962 nr 2/3 s. 6-12.

693

1963
Ilość i jakość w kulturze masowej

Antonina Kłoskowska.- „Zeszyty Argumentów” 1963 nr 2 s. 84-93.

694

Magisteria z socjologii na UŁ w roku 1962

A. K. [Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 17: 1963 z. 1 s. 133-134.

695

1964
Rodzina a zagadnienie socjalizacji (wychowania)

Antonina Kłoskowska.- „Biuletyn Sądownictwa dla Nieletnich” 1964 nr 1 s. 11-16.

696

Socjologia a historia

Antonina Kłoskowska.- „Kwartalnik Historyczny” R. 71: 1964 z. 3 s. 661-676.

Ref. przedstawiony na posiedzeniu Komisji Metodologicznej IH PAN w dn. 29 XI 1963.

697

1965
Kształtowanie się kultury masowej w Polsce Ludowej

Antonina Kłoskowska.- „Studia Socjologiczne” 1965 nr 3 <8> s. s. 111-137.

698

Krzyżowanie się zakresów publiczności czytelniczej

Antonina Kłoskowska.- „Zeszyty Prasoznawcze” R. 6: 1965 z. 4 s. 19-26.

699

Masowe środki komunikowania a działalność kulturalno-oświatowa

Antonina Kłoskowska.- „Nauczyciel i Wychowanie” 1965 nr 2 s. 70-78.

700

1966
Historia nauk społecznych wobec historii nauki: (w związku z XI Międzynarodowym Kongresem Historii Nauki)

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 20: 1966 s. 159-164.

701

Łódź jako ośrodek szkolnictwa wyższego

Antonina Kłoskowska.- „Biuletyn/ Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” Z. 38: 1966 s. 303-320.

702

Socjologia w Polsce w drugiej połowie XIX wieku

Antonina Kłoskowska.- „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Ser. A: Historia Nauk Społecznych” T. 9: 1966 s. 195-221.

703

Akademickie i potoczne pojęcie kultury masowej

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 19: 1966 z. 2 s. 13-31.

Toż: w j. ang., pt.: The academic and colloquial concept of culture/ Antonina Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1965 no. 2 s. 5-15.

704

1967
Problemy rodziny w badaniach socjologicznych na świecie

Antonina Kłoskowska.- „Problemy Rodziny” 1967 nr 2 <34> s. 1-7.

705

1969
Zagadnienia potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk robotniczych

Antonina Kłoskowska.- Kultura i Społeczeństwo” T. 13: 1969 nr 3 s. 77-84.

706

Socjologia kultury Józefa Chałasińskiego

Antonina Kłoskowska.- „Osnowa” 1969 [nr]: wiosna, s.16-21.

707

Jan Szczepański

oprac. Antonina Kłoskowska.- „Nauka Polska” R. 17: 1969 nr 6 <84> s. 50-53.- (Sylwetki naukowe członków PAN).

708

1970
Wartości, potrzeby i aspiracje kulturalne małej społeczności miejskiej

Antonina Kłoskowska.- „Studia Socjologiczne” 1970 nr 3 <38> s. 5-26.

709

The conception of culture according to Karl Marx

Antonina Kloskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1970 no. 1 <21> s. 5-16.

Przedr. rozdz. z: „Z historii i socjologii kultury”.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.

710

1971
Rozwój, stan i perspektywy socjologii kultury w Polsce

Antonina Kłoskowska.- „Studia Socjologiczne” 1971 nr 3 <42> s. 157-179.

711

Ilościowe i jakościowe czynniki w planowaniu i rozwoju kulturalnym

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 15: 1971 nr 1 s. 45-50.

712

Rodzina jako czynnik transmisji i twórczości kulturalnej

Antonina Kłoskowska.- „Kwartalnik Pedagogiczny” 1971 nr 4 s. 84-90.

713

Gdy nadawca nie zna adresata

Antonina Kłoskowska.- „Sugestie” 1971 nr 1 s. 3.

714

1972
Cultural gap variables and the prediction and planning of cultural development

Antonina Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1972 no. 1/2 s. 21-33.

Toż: // In: „Society and Leisure” 1972 no. 3 p. 79-99.

715

Stanisław Ossowski

[nekrologi członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego]/ Antonina Kłoskowska// In: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń: 1963-1970”.- Łódź: Tow. Nauk. Łódz., 1972. - S. 289-291.

716

1973
Cultural determination of attitudes

Antonina Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1973 no. 1/2 s. 5-17.

717

1974
Development of the conception of culture in Polish sociology

Antonina Kłoskowska.- „Dialectics and Humanism” Vol. 1: 1974 no. 4 s. 19-37.

718

Rodzina w pracy wychowawczej wojska

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Oświata w Wojsku Polskim” R. 10: 1974 z. 2 <38> s. 12-16.

719

Badanie i przewidywanie rozwoju kultury

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 18: 1974 nr 1 s. 73-79.

720

Międzyszkolna konferencja nt. „Szkoła i pozaszkolne czynniki transmisji kulturalnej”: (Jabłonna, 15-18 IX 1973)

Antonina Kłoskowska.- „Studia Socjologiczne” 1974 nr 2 <53> s. 322-323.

721

Społeczna sytuacja komunikowania

Antonina Kłoskowska.- „Studia Socjologiczne” 1974 nr 4 <55> s. 113-129.

722

1975
Procesy upowszechniania kultury

Antonina Kłoskowska.- „Nowe Drogi” 1975 nr 11 <318> s. 103-109.

723

Kobieta - praca i twórczość

Antonina Kłoskowska.- „Problemy” 1975 nr 9 s. 9-13, il.

724

[Ósmy] VIII Światowy Kongres Socjologii

Antonina Kłoskowska.- „Studia Filozoficzne” 1975 nr 1 <110> s. 186-188.

725

Instytucjonalne ramy a spontaniczny rozwój kulturalnego uczestnictwa

Antonina Kłoskowska.- „Studia Filozoficzne” 1975 nr 12 <121> s. 47-58.[czy 48]

Toż: przedr.// In: Kultura polska a socjalistyczny system wartości: referaty wygłoszone na sesji naukowej [w Jabłonnie, wiosną 1975 r.]/ pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”.- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1977.- S. 367-385.

726

Szkic obrazu rozwoju myśli społecznej

Antonina Kłoskowska.- „Studia Socjologiczne” 1975 nr 3 <58> s. 5-31.

727

1976
Społeczne ramy życia kulturalnego młodzieży

Antonina Kłoskowska.- „Biuletyn Pedagogiczny” (Warszawa) 1976 nr 1<34> s. 13-20.

728

1978
The common reception of literature as exemplified by Stefan Żeromski's works

Antonina Kłoskowska; tł. z pol. Z. [Zbigniew] Lewicki.- „Literary Studies in Poland” Vol. 2: 1978 s. 15-46.- (= Sociology of literature in Poland).

729

Nauki społeczne: obowiązki i odpowiedzialność

Antonina Kłoskowska.- „Nowe Drogi” 1978 nr 5 <348> s. 51-59.

730

Socjolog wobec poezji

Antonina Kłoskowska.- „Poezja” 1978 nr 6 s. 18-20.

731

Marxism and culture development

Antonina Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1978 nr 1 <40> s. 5-18.

732

1979
Kultura masowa w Polsce po odzyskaniu niepodległości

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 23: 1979 nr 1/2 s. 69-78.

Toż: przedr.// In: Z perspektywy sześćdziesięciu lat: [referaty sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk „Niepodległość: jej znaczenie dla rozwoju społeczeństwa polskiego”, 8-9 XI 1978]” / [red. nauk. Halina Janowska, Maria Nowak-Kiełbikowa]; [wstęp Czesław Madajczyk].- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1982.- S. 93-103.

733

[Dziewiąty] IX Światowy Kongres Socjologiczny a problemy organizacji międzynarodowych stosunków naukowych

Antonina Kłoskowska.- „Nauka Polska” R. 27: 1979 nr 2 s. 69-74.

734

Empiria i teoria w socjologii polskiej

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 31: 1979 z. 1 s. 17-32. 

735

1980
Socjologia Józefa Chałasińskiego

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 24: 1980 nr 1/2 s. 19-26.

Toż: przedr.// In: „Tygodnik Kulturalny” 1981 nr 25 s. 1, 4.

Toż: przedr.// In: „Józef Chałasiński: socjolog i humanista: materiały z konferencji naukowej”/ pod red. A. Kalety.- Toruń 1984 s. 9-20.

736

Kultura Polski Ludowej

Antonina Kłoskowska.- „Nauka Polska” R. 28: 1980 nr 1/2 <175/176> s. 81-92 [czy 91].

737

Socjologiczne badania nad rodziną w ujęciu porównawczym

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Humanistyczny” R. 24: 1980 nr 11/12 s. 1-4.

738

1981
Filozofia potoczna w empirycznym ujęciu

Antonina Kłoskowska.- „Studia Filozoficzne” 1981 nr 7/8 s. 47-56.

Toż: w j. ang., pt.: Commonsense philosophy: an empirical approach/ Antonina Kłoskowska.- „Dialectics and Humanism” Vol. 8: 1981 no. 3 s. 65-73.

739

1982
The authotelic character of symbolic culture

Antonina Kłoskowska.- „Dialectics and Humanism” 1983 no. 1 s. 153-163.[czy 162]

740

Rola rodziny w przekazywaniu kultury

Antonina Kłoskowska.- „Problemy Rodziny” 1982 nr 1/2 <123> s. 28-38.

741

1983
Wartości i wybory kulturalne

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 1 s. 67-72.

Ref. z Kongresu Kultury Polskiej.

742

O pocieszeniu jakie daje historia

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 2 s. 217-221.[ czy 221-222]

Omów. wydaw. „700 lat myśli polskiej”, oprac. przez Zakład Historii Nowożytnej IFiS PAN od 1978 r.

743

Wprowadzenie do „Dziennika” Stanisława Ossowskiego

Antonina Kłoskowska.– „Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 4 s. 9-18.

744

Stanisław Ossowski jako socjolog sztuki

Antonina Kłoskowska.– „Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 4 s. 89-114.

Toż: przedr.// In: „Kultura i Społeczeństwo” T. 46: 2002 nr 2 s. 27-56.

745

Autorskie postscriptum: wypowiedź w dyskusji redakcyjnej nad książką „Socjologia kultury” [Warszawa 1981]

Antonina Kłoskowska.- „Przegląd Humanistyczny” 1983 nr 4 s. 205-209.

746

1984
Problem kultury robotniczej

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 28: 1984 nr 1 s. 189-193.

747

Jakościowa i ilościowa analiza kultury symbolicznej

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 28: 1984 nr 2 s. 39-52.

748

1985
Komentarz o toporze i czółnie

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 29: 1984 nr 2 s. 41-45.

749

Kulturologiczna analiza biograficzna

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 29: 1985 nr 3 s. 3-29.

750

1986
Racjonalizacja, wolność od wartościowania i wartości ostateczne

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 30: 1986 nr 2 s.105-121.

751

1987
Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 31: 1987 nr 2 s. 19-37.

752

1988
Koncepcja kultury w „Dialektyce negatywnej” T. W. Adorna

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 32: 1988 nr 2 s. 35-47.

753

Systemy kultury w kulturalistycznej teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” R. 32: 1988 nr 3 s. 41-59.

754

Polacy wobec zagłady Żydów polskich: próba typologii postaw

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 32: 1988 nr 4 s. 111-127.

755

1989
Wojna i socjologia

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T.33: 1989 nr 2 s. 3-7.

756

Wojenne seminaria

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T.33: 1989 nr 2 s. 203-212 [czy 204]

757

Posłowie do dziennika wojennego Stanisława Ossowskiego

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 33: 1989 nr 2 s. 151-153.

758

Młodzież w świetle socjologicznych teorii na świecie

Antonina Kłoskowska.- „Pokolenia” R. 27: 1989 nr 1 s. 30-54.

759

Narodowa identyfikacja i kultura: dwoistość funkcji

Antonina Kłoskowska.- „Wychowanie Obywatelskie” R. 21: 1989 nr 3 s. 163-175.

760

1990
Uniwersalne i narodowe tendencje w kulturze

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 34: 1990 nr 2 s. 3-24.

Rozsz. wersja ref. wygłoszonego na posiedzeniu sekcji nauk humanistycznych III Kongresu Uczonych Pochodzenia Polskiego, 17 lipca 1989 r.

761

Socjalistyczna polityka kulturalna a rozwój kultury

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 34: 1990 nr 3 s. 47-  [uzup.]

762

Wspomnienie o Stefanie Nowaku

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 34: 1990 nr 1 s. 3-5.

763

1991
The Ambiguity of cultural development

Antonina Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1991 no 4 <96> s. 251-267.

768

Osiem Zjazdów socjologicznych w Polsce

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 35: 1991 nr 1 s. 3-6.

764

Problematyczność rozwoju kultury

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 35: 1991 nr 1 s. 27-41.

Rozsz. tekst ref., który otwierał pierwszą sesję plenarną VIII Zjazdu Socjologicznego w Toruniu, 20 września 1990 r.

765

Sąsiedztwo kultur i trening we wzajemności

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 35: 1991 nr 4 s. 3-5.

766

Sąsiedztwo narodowe i uniwersalizacja kultury

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 35: 1991 nr 4 s.19-33.

767

1992
Neighbourhood cultures: some aspects of difficult historical neighbourhoods

Antonina Kloskowska.- „International Sociology” . – Vol. 7: 1992  nr 1: March,  p. 55-68.

769

Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 36: 1992 nr 1 s. 131-141.

W spisie treści tyt.: „(…) i psychospołecznej”.

Art. jest rozwiniętym wprow. do dysk. socjologów i historyków, zorganizowanej przez Pracownię Problemów Kultury i Polityki Inst. Studiów Politycznych  PAN w czerwcu 1991 r.

770

Konwersja narodowa i narodowe kultury: studium przypadku

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 36: 1992 nr 4 s. 3-  [uzup.]

771

1993
Stereotypy a rzeczywistość narodowej identyfikacji i przyswojenia kultury

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 37: 1993  nr 4 s. 35-52.

Rozwinięta wersja ref. wygłoszonego w Krakowie w czerwcu 1993 r. na konf. międzynarodowej „Narody i stereotypy”  zorganizowanej przez Centrum Kultury Europejskiej.

772

1994
Świadectwo uczestnika: (z powodu szkicu Włodzimierza Wincławskiego „Druga Konferencja Socjologów”)

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 38: 1994 nr 1 s. 95-98.

773

Sąsiedztwo socjologów : na sześćdziesiąte urodziny profesora Richarda Grathoffa

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 38: 1994 nr 3 s. 3-4.

774

1995
Bunty i służebności uczonego

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 39: 1995 nr 2 s. 57- [uzup.]

775

Otwarte i zamknięte postawy narodowe w sytuacji pogranicza

Antonina Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 39: 1995 nr 3 s. 19-33.

776

1996
Open and closed national attitudes in border areas

Antonina Kłoskowska.- „Polish Sociological Review” 1996 no. 2 <114> s. 111-126.

Rozdz. z książki: „Kultury narodowe u korzeni”.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1996.

777

Skąd i po co naród?

Antonina Kłoskowska .- „Znak” (Kraków) R. 49: 1997 nr 502 <3> s. 69-78.

778

1998
The response of national cultures to globalization and its effect on individual identity

Antonina Kłoskowska.- „Polish Sociological Review” 1998 no. 1 <121> s. 3-19.

779

1999
The response of national cultures to globalization and its effect on individual identity

Antonina Kłoskowska.- „Polish SocioloPostacie ukraińskości w świetle autobiografii/ Antonina Kłoskowska.- „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” Z. 28: 1999 s. 5-23.- (Polska i Ukraina a współczesne procesy przemian społecznych/ red. z. Janina Tobera).

Fragm. książki: „Kultury narodowe u korzeni”. -Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1996.gical Review” 1998 no. 1 <121> s. 3-19.

780

2000
Stanisław Ossowski

Antonina Kłoskowska, Edmund Mokrzycki// In:  „Encyklopedia Socjologii. [T.] 3: O-R” / [kom. red., przew. Władysław Kwaśniewicz].- Warszawa: Ofic. Nauk., 2000.- S.43-47.

781

1965
Niektóre społeczne czynniki przystosowania w małżeństwie

„Higiena psychiczna i nerwice dziecięce: [praca zbiorowa]”; I. Bielicka [et al.].- Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1965. – S. 188-195.- (Wydawnictwa Szkoleniowe Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych PAN).

619

Rodzina w Polsce Ludowej

„Przemiany społeczne w Polsce Ludowej: studia”; red. Adam Sarapata; [Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1965.- S. 505-551.- (Studia o Polsce Współczesnej; pod red. Stefana Żółkiewskiego)

Toż: przedr. fragm. art., s. 545-546; [w:] „Podstawowe problemy moralności socjalistycznej: teksty źródłowe”; wyboru dokonali Halina Malińska i Mieczysław Michalik.- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1974. – s. 323-324.- (Podręczniki do Szkolenia Partyjnego).

620

Wyobrażenia i postawy etniczne dzieci szkół opolskich

„Młodzież epoki przemian: z badań polskich socjologów: praca zbiorowa”; [w:] red. Ryszard Dyoniziak.- Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1965.- s. 71-102.- (Biblioteka Wychowania Moralnego ; t. 9).

621

1966
Rodzina włókniarzy łódzkich

„Włókniarze łódzcy: monografia”; red. Edward Rosset [et al.]; Zarząd Główny Związku Zawodowego Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego.- Łódź: Wyd. Łódzkie, 1966.- s. 446-459

622

Masowa kultura

[hasło].- Masowa kultura; [w:] „Wielka encyklopedia powszechna. T. 7.”- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1966.- s. 98.

623

1967
Awans kulturalny Łodzi

„Wkład ziemi łódzkiej w rozwój państwa polskiego: materiały sesji naukowej w Łodzi, 28 i 29 listopada 1966 r.”; red. Zdzisław Spieralski; Łódzki Komitet Frontu Jedności Narodu, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki.- Łódź: Wyd. Łódzkie, 1967.- s. 67-80

624

1969
Proces symbolizowania a interakcja społeczna: (koncepcja stosunku społeczeństwa i kultury)

„Moralność i społeczeństwo: Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej [dla uczczenia pięćdziesięciolecia pracy naukowej]”.– Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.- s. 169-180.

Toż: w j. ang., pt.: Symbolization process and social interaction: (towards the definition of the sociology of culture); Antonina Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 2 <14> s. 8-19.

625

1970
Nauka i szkolnictwo wyższe

„Łódź: rozwój miasta w Polsce Ludowej”; red. Halina Mortimer-Szymczak.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1970.- s. 210-221, il.- (Biblioteka Wiedzy o Polsce Ludowej).

626

1971
Heroizm i personalne symbole wartości kulturalnych

„Filozofia i pokój”; [oprac. red. „Studiów Filozoficznych”]; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1971.- s. 37-54.

Toż: w j. ang., pt.: Heroism and personal symbols of cultural values: sociological conception of the hero; „Dialectics and Humanism” Vol. 1: 1974 no. 1 s. 47-58.

627

Autobiografie

„Pół wieku pamiętnikarstwa polskiego: materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej 17 III 1969 r.”.- Warszawa 1971.- s. 34-37.

628

1972
Autobiografie

„Pół wieku pamiętnikarstwa polskiego: materiały z sesji popularnonaukowej zorganizoKształtowanie się kultury masowej w Polsce Ludowej; [w:] „Przemiany społeczne w Polsce Ludowej pod wpływem industrializacji: praca zbiorowa”; red. Stefanii Dzięcielskiej-Machnikowskiej.- Łódź: Państ. Wyd. Nauk., 1972.- s. 269-282.

629

Qualitative versus quantitative factors in cultural development

„Transactions of the Seventh World Congress of Sociology. Vol. 3”.- Sofia, 1972.- s. 91-95.

630

Socjologia kultury: problemy, rezultaty, zadania

„Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna: wybór materiałów”; red. Andrzeja Kwileckiego; IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku. - Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1972.- s. 225-231.

631

1973
Kulturowe uwarunkowanie postaw

„Teorie postaw: praca zbiorowa”; red. Stefana Nowaka.– Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1973.– s. 257-285.

Materiały z konf. „Teorie postaw: próba integracji”, kwiec. 1972, zorganizowanej przez Zespół Studiów nad Metodami Badań Socjologicznych Inst. Socjol. Uniw. Warsz.

632

Społeczna teoria Machiavellego

„Nicolo Machiavelli: paradoksy losów doktryny: praca zbiorowa”; red. Anity Tomasiak-Brzost.- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1973.- s. 107-130.

633

Ekonomiczne aspekty kultury

„Problemy organizacji i ekonomiki kultury: poglądy, doświadczenia, praktyka. T. 2"; [red. meryt. Władysław Dawidowicz].- Warszawa: Centralny Ośr. Metodyki Upowsz. Kult., 1973. – s. 11-24.

634

1974
Stan i perspektywy rozwojowe socjologii

Antonina Kłoskowska, Andrzej Kwilecki, Zbigniew Sufin, Włodzimierz Wesołowski; [w:]: „II Kongres Nauki Polskiej. T. 2, cz. 1: Sekcja XV Nauk Politycznych i Społecznych”.- Warszawa: Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974.- s. 47-66.

635

1975
Znanieckiego koncepcja kultury a socjologia kultury

„Florian Znaniecki i jego rola w socjologii: praca zbiorowa”; red. Andrzeja Kwileckiego.- Poznań: Wyd. Nauk. UAM, 1975.- s. 47-54.- (Seria „Socjologia"; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filozoficzno-Historyczny; nr 3).

636

Znaczenie kultury w kształtowaniu rodziny

Antonina Kłoskowska [laureatka nagrody TKKŚ w r. 1973]; [w:] „Udział Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w kształtowaniu rodziny socjalistycznej”; Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Główny.- Warszawa : ZG Tow. Krzew. Kult. Świec., 1975.- s. 121-127.- (Materiały krajowych konferencji popularnonaukowych na temat: „Rodzina współczesna i jej przygotowanie do funkcji wychowawczych”, „Miejsce TKKŚ w doskonaleniu wychowawczej funkcji rodziny socjalistycznej” <Warszawa, 14 kwietnia 1975; Pawłowice, 20-21 kwietnia 1975>).

637

1976
Aspirations et valeures culturelles

„Transformations  de l'environement, des aspirations et des valeurs”; red. P.-H. Chombart de Lauve.- Paris, 1976.- s. 85-92.

638

The Polish youth and culture

„The cultural behaviour of youth”.- Vienna: IMTD UNESCO, 1976.- s. 100-111.

639

1978
Cultural participation and social structure

Matti Alestalo, Antti Eskola, Katarina Eskola, Antonina Kłoskowska; [w:] „Social structure and change: Finland and Poland: comparative perspective”; red. Eric Allardt, Włodzimierz Wesołowski.- Warszawa: Polish Scientific Publ., 1978.- s. 357-385.

640

Integrujące i różnicujące funkcje kultury semiotycznej: model kulturalnego uczestnictwa współczesnego społeczeństwa polskiego

Antonina Kłoskowska, Zbigniew Bokszański, Bogusław Sułkowski; [w:] „Przeobrażenia struktury społeczeństwa socjalistycznego: projekty badawcze”; red. Włodzimierz Wesołowski, Edmund Wnuk-Lipiński. - Warszawa: IFiS PAN, 1978.- s. 71-90.

641

1979
Marksizm i kryteria rozwoju kultury

„Marksizm i procesy rozwoju społecznego”; red. Włodzimierz Wesołowski. - Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1979.- s. 341-376

642

Rozwój techniki a kultura symboliczna

„Nauka a rewolucja naukowo-techniczna”; [red. t. Ignacy Malecki]; Wszechnica Polskiej Akademii Nauk.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich,  1979. – s. 61-89.- (Problemy Naukowe Współczesności).

643

1982
Kultura masowa w Polsce po odzyskaniu niepodległości

„Z perspektywy sześćdziesięciu lat: [referaty sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk: „Niepodległość: jej znaczenie dla rozwoju społeczeństwa polskiego"]; 8-9 XI 1978]”; [red. Halina Janowska, Maria Nowak-Kiełbikowa]; [wstęp Czesław Madajczyk].- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1982.- s. 93-103.

644

1983
Antropologiczne stanowisko w socjologii polskiej: tradycje i współczesność

„Naród, kultura, osobowość: Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu”.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- s. 263-272.

645

Popular culture and the hierarchy of cultural values

„Contributions in the sociology of the arts: reports from the 10th [World] Congress of Sociology”.- Sofia 1983.- s. 381-387.

646

1984
Kultura symboliczna poza sferą autoteliczności

„Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych: tom studiów"; red. Stefana Nowaka.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1984.- s. 48-65.

Materiały konferencji, maj 1980, Kazimierz nad Wisłą, zorganizowanej przez Zakład Metodologii Badań Socjologicznych Inst. Socjol. Uniw. Warsz.

647

1986
Ciągłość i fluktuacje rozwoju kultury

„Rozwój, ciągłość i zmiany: materiały Sesji naukowej Uniwersytetu Warszawskiego poświęconej 40-leciu Polski Ludowej odbytej w dniu 16 X 1984 roku: praca zbiorowa”; red. Adama Krukowskiego.-Warszawa : Wyd. Uniw. Warsz., 1986. 

 

Toż: wersja uzup., pt.: Socjalistyczna polityka kulturalna a rozwój kultury; „Kultura i Społeczeństwo” T. 34: 1990 nr 3 s. 47-65.

648

1991
Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze

[wstęp Mieczysław Klimowicz].- Wrocław: „Wiedza o Kulturze”, 1991.- 248 s.; 24 cm.- (Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku; red. nacz. Sław Krzemień-Ojak).

Zawiera art. A. Kłoskowskiej: Pojęcia ogólne (s. 13-14); Kultura (s. 17-50); Kultura narodowa (s. 51-62).

649

1992
Kontrola myśli i wolność symboliczna

„Piśmiennictwo, systemy kontroli, obiegi alternatywne. T. 1.”- Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1992.

650

Potoczny odbiór i funkcje literatury

Antonina Kłoskowska// In: „Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce”/ pod red. Zofii Mitosek.– Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1992.– S. 215-228.

651

1994
National identification and the transgression of national boundaries: the steps toward universalization

Antonina Kloskowska// In: „Cultural dilemmas of post-communist societies”/ eds. Aldona Jawłowska, Marian Kempny.- Warsaw: IFiS Publ., 1994.– S. 178-190.

652

Uwagi o religijności społeczeństwa polskiego

Antonina Kłoskowska// In: „Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej”/ red. nauk. Mirosława Grabowska, Krzysztof Pankowski, Edmund Wnuk-Lipiński; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa: ISP PAN, 1994. - S. 197-200.

653

Tożsamość zbiorowa a narodowa identyfikacja jako czynnik ładu społecznego i indywidualnej tożsamości

Antonina Kłoskowska// In: „Ludzie i instytucje: pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. T. 2”/ do druku przygot. Antoni Sułek i Józef Styk, przy współpr. Ireny Machaj; [Polskie Towarzystwo Socjologiczne].- Lublin: Wyd. UMCS, 1995.- S. 83-89.

654

Miasto jako wartość a kultury narodowe

Antonina Kłoskowska// In: „Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach: praca zbiorowa”/ pod red. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjologii Miasta.- Warszawa: Pol. Tow. Socjol., 1994.– S.13-21.

655

1995
Neighboring cultures and ethnic tensions

Antonina Kłoskowska// In:  „After communism : a multidisciplinary approach to radical social change”/ ed. by Edmund Wnuk-Lipiński; Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences.- Warsaw: ISP PAN; Ośr. Wyd.-Poligr. SIMP - H. Bicz, 1995.- S. 95-105. (original Author’s version, wd. by Ewa J. Krysiak and Denise V. Powers).

656

1998
Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki

Antonina Kłoskowska// In: „Śląsk – Polska – Europa : zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej: Xsięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego: [22-25 września 1997]”  / do druku przygot. Antoni Sułek i Marek S. Szczepański; Polskie Towarzystwo Socjologiczne.- Katowice: Wyd. Uniw. Śl., 1998. – S. 466-483.-  (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336; nr 1737).

657

1999
Kultura [hasło]

[hasło].- Kultura/ Antonina Kłoskowska// In: „Encyklopedia Socjologii. [T.] 2: K-N”/ [kom. red., przew. Władysław Kwaśniewicz].- Warszawa: Ofic. Nauk., 1999.- S. 99-110.

658

1947
Myśl Współczesna

[rec.]/ A. Kłoskowska.- Myśl Współczesna T. 1: 1947  s. 441-445. Z książki: „Above all nations”.- London, 1945.

813

[rec.]/ A. Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 9: 1947 s. 502-504. Z książki: LINDSAY A.D: „Religion, science and society in the modern  world”.- London, 1944.

814

[rec.]/ A. Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 9: 1947 s. 355-359. Z książki: MANNHEIM K.: „Man and society in an age of reconstruction: studies in modern social structure”.- London, 1944.

815

1948

[rec.]/ A. Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 10: 1948 (dr. 1949) s. 683-685. Z książki: GINSBERG M.: „Reason and unreason in socjety”.- London, 1947.

816

[rec.]/ A. Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 10: 1948 (dr. 1949) s. 665-672. Z książki: OGBURN W. F., NIMKOFF M. F.: „A handbook of sociology”.- London, 1947.

817

1962

[rec.]/ A. Kłoskowska.- „Przegląd Socjologiczny” T. 10: 1948 (dr. 1949) s. 665-672. Z książki: OGBURN W. F., NIMKOFF M. F.: „A handbook of sociology”.- London, 1947.[rec.]/ A. Kłoskowska.- „The Polish Sociological Bulletin” 1962 no. 3/4 <5/6> s. 121-123. Z książki: MARKIEWICZ Władysław: „Przeobrażenia świadomości narodowej wśród reemigrantów polskich z Francji”.- Poznań 1960.- 252 s.

818

1965

[rec.]/ A. Kłoskowska: Dyskusja nad Riesmanem.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 9: 1965 nr 2 s. 201-205. Z książki: „Culture and social character: the work of David Riesman reviewed, appraised and criticized by his contemporaries in social sciences”/ ed. by S. M. Lipset, L. Loventhal.- Glencoe, IL, 1961.

819

[rec.]/ A. Kłoskowska: Struktura społeczna inteligencji a jej świadomość.- „Kwartalnik Historyczny” R. 72: 1965 nr 2 s. 393-396. Z książki: ŻARNOWSKI Janusz: „Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939”.- Warszawa, 1964.

820

1970

TYSZKA Andrzej.- Zróżnicowanie kulturalne i społeczne w mieście powiatowym: (studium o stylu życia): [praca dr]/ Andrzej Tyszka.- (Uniwersytet Warszawski. Wydz. Nauk Społecznych, 17 marca 1970 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

825

1971

SUŁKOWSKI Bogusław.- Społeczne uwarunkowania odbioru powieści w świetle analizy jakościowej: [praca dr]/ Bogusław Sułkowski.- (Uniw. Łódz., Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, 13 grudnia 1971 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

826

WĘDRYCHOWICZ Adam.- Udział nauczycieli wielkiego miasta w życiu kulturalnym: [praca dr]/ Adam Wędrychowicz.- (Uniw. Łódz., Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, 7 czerwca 1971 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

827

1974

KOWALEWICZ Kazimierz Jan.- Wypowiedź teatralna a rzeczywistość społeczna: (studium z socjologii teatru na przykładzie realizacji teatralnych i parateatralnych Jerzego Grotowskiego w Tatrze Laboratorium): [praca dr]/ Kazimierz Jan Kowalewicz.- Uniw. Łódz., Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, 30 września 1974 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

828

PIOTROWSKI Andrzej.- Zależności i związki między uczestnictwem społecznym a struktura mowy jednostkowej: (analiza socjologiczna): [praca dr]/ Andrzej Piotrowski.- (Uniw. Łódz., Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny 30 września 1974 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

829

TOBERA Janina Kazimiera.- Wartości personalne współczesnego społeczeństwa polskiego w świetle badania osób odznaczonych państwowymi odznaczeniami: [praca dr]/ Janina Kazimiera Tobera.- (Uniw. Łódz., Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, 30 września 1974 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

830

ZIÓŁKOWSKI Marek Aleksander.- Model socjologii języka i próba jego empirycznej weryfikacji: [praca dr]/ Marek  Aleksander Ziółkowski.- (Uniw. Łódzki, Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, 30 września 1974 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

831

1983

[rec.]/ A. Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 1 s. 236-237. Z książki: CZECZOT-GAWRAK Z.: „Współczesne francuskie teorie filmu”.- Wrocław, 1982.

821

[rec.]/ A. Kłoskowska.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 27: 1983 nr 1 s. 181-184. Z książki: VINCENT D.: „Bread, knowledge and freedom: a study of nineteenth-cenury working class autobiography”.- London 1981.

822

1985

[rec.]/ A. Kłoskowska: Historia, utopia i alternatywny sposób życia – „Kultura i Społeczeństwo” T. 29: 1985 nr 2 s. 271- [uzup.] Z książki: „Alternative ways of life in contemporary Europe”/ ed. by Andrzej Siciński and Monica Wemegah.- Tokyo: The United Nations University, 1983.- V, 190 p.; 24 cm.- (HSDB-3/UNUP-459).

823

BUKRABA Izabella: Obrazy kultury ludowej w prasie masowej. Warszawa : Uniw. Warsz., 1985. Dr nauk humanist. – socjologia kultury. Promotor ; prof. dr hab. Antonina Kłoskowska.

832

MATUCHNIAK-KRASUSKA Anna Maria.- Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa: [praca dr]/ Anna Maria Matuchniak-Krasuska.- (Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1985; promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

833

1986
Dewiacje moralności pracowniczej: zwierciadła i maski

PAWLIK Wojciech.- Dewiacje moralności pracowniczej: zwierciadła i maski: [praca dr]/ Wojciech Pawlik.- (Uniw. Warsz., 1986, promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

834

1989

WRÓBLEWSKA-PAWLAK Krystyna.- Sprawność językowa w mówieniu i uczestnictwo kulturalne a typ wykształcenia: [praca dr]/ Krystyna Wróblewska-Pawlak. - (Uniw. Warsz. Wydz. Filoz. i Socjologii, 1989; promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

835

1957
Nauka czy przyjemność?

Antonina Kłoskowska.- „Po Prostu” 1957 nr 2 <417>: (z 13 stycz.) s. 7. 

Nawiązanie do art. prof. Zonna o książce prof. Infelda// In: „Po Prostu” 1956 nr 52/53.

782

1959
Antropodycea bez tragicznej wizji świata

Antonina Kłoskowska.- „Argumenty” R. 3: 1959 nr 26 s. 1, 4-5.

783

1960
Ideologia i socjologia rodziny

Antonina Kłoskowska.- „Argumenty” R. 4: 1960 nr 20 s. 1, 8, 10 [czy raczej 9].

784

1965
Uniwersytet i jego miasto

Antonina Kłoskowska.- „Argumenty” R. 9: 1965 nr 11 s. 3.

785

Kształtowanie się kultury masowej w Polsce Ludowej: dysk.

[gł w dysk.]/ A. Kłoskowska [et al.]: Kształtowanie się kultury masowej w Polsce Ludowej: dysk./ oprac. Ewa Nowicka- „Studia Socjologiczne” 1965 nr 3 <18> s. 111-144 [całość dysk.].

786

1966
O kulturze masowej

Antonina Kłoskowska.- „Odgłosy” R. 9: 1966 nr 40 s. 1, 3.

787

1969
Powszechność i piękno: (kultura masowa)

Antonina Kłoskowska.- „Kultura” (Warszawa) 1969 nr 8 s. 1, 8.

788

1972
Przyszłość kultury

Antonina Kłoskowska.- „Tygodnik Kulturalny” R. 16: 1972 nr 6 s. 1, 9.

789

1973
Przywiązanie i szok

Antonina Kłoskowska.- „Polityka” R. 17: 1973 nr 20 s. 7.

790

Teatr w gminie

Antonina Kłoskowska.- „Tygodnik Kulturalny” R. 17: 1973 nr 9 s. 3.

791

Nauka w służbie narodu

Antonina Kłoskowska.- „Głos Robotniczy” R. 29: 1973 nr 143 s. 4.

792

1974
Prognozy łódzkiej kultury

Antonina Kłoskowska.- „Tygodnik Kulturalny” R. 18: 1974 nr 41 s. 3, 4.

793

Szkoła kultury

Antonina Kłoskowska.- „Życie Warszawy” Wyd. P, R. 31: 1974 nr 11 s. 5.

794

1975
Wspólnota najgłębszych doznań

Antonina Kłoskowska.- „Argumenty” 1975 nr 23 s. 1, 4-5.

795

Wychowanie dla społeczeństwa

Antonina Kłoskowska.- „Trybuna Ludu” Wyd. AA, R. 27: 1975 nr 295 s. 5.

796

Wzbogacanie życia

Antonina Kłoskowska.- „Trybuna Ludu” Wyd. AA, R. 27: 1975 nr 281 s. 5.

797

1976
Poznanie i radość: (rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne)

Antonina Kłoskowska.- „Trybuna Ludu” Wyd. AA, R. 28: 1976 nr 192 s. 5.

798

1977
Marksizm i kryteria rozwoju kultury

Antonina Kłoskowska.- „Argumenty” 1977 nr 32 s. 1, 7.

799

Co jest lepsze i mądrzejsze: humanistyczna i techniczna [kultura

[wyw.]/ A. Kłoskowska: Co jest lepsze i mądrzejsze: humanistyczna i techniczna [kultura]/ z Antoniną Kłoskowską, rozm. Ryszard Pietrzak.- „Trybuna Ludu” 1977 nr 271 AA, s. [uzup.]

800

1978
Próba bilansu: (kultura społeczeństwa)

[wyw.]/ A. Kłoskowska: Próba bilansu: (kultura społeczeństwa)/ rozm. przepr. Jan Olszewski.- „Film” 1978 nr 24 s. 3-5.

801

Czy wszyscy będziemy twórcami?

[wyw.]/ A. Kłoskowska: Czy wszyscy będziemy twórcami?.- „Warmia i Mazury” 1978 nr 12 s. 22.

802

1979
Awans: [przemiany społeczne w okresie 35 lat istnienia Polski Ludowej]

[gł. w dysk.]: Awans: [przemiany społeczne w okresie 35 lat istnienia Polski Ludowej]/ uczestnicy dysk.: Antonina KŁOSKOWSKA, Jan Malanowski, Władysław Markiewicz, Jerzy J. Wiatr; red. reprezentowali: Jerzy Jaruzelski, Jacek Maziarski, Jerzy Szejnoch.- „Kultura” (Warszawa) 1979 nr: (z 26 sierpnia) s. 7-8.

803

Strój ochronny

[wyw.]/ A. Kłoskowska: Strój ochronny: [o polityce kulturalnej]/ rozm. Magdalena Bajer.- „Polityka” R. 23: 1979 nr 42: (z 20 paźdz.) s. 7, portr.

804

1981
Socjologia Józefa Chałasińskiego

Antonina Kłoskowska.- „Tygodnik Kulturalny” (Warszawa) 1981 nr 25 s. 1, 4.

805

1983
Gatunek homo: potrzeby

[gł. w dysk.]/ A. Kłoskowska [m. in.]: Gatunek homo: potrzeby// In: Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały/ pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- S. 18-19.

806

Gatunek homo: dlaczego żyć godnie?

[gł. w dysk.]/ A. Kłoskowska [m. in.]: Gatunek homo: dlaczego żyć godnie?// In: Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały/ pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- S. 31-32.

807

Człowiek w świecie społecznym: prawda cała i prawda niecała

[gł. w dysk.]/ A. Kłoskowska [m. in.]: Człowiek w świecie społecznym: prawda cała i prawda niecała// In: Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały/ pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- S. 57.

808

Człowiek wobec siebie i wobec innych ludzi: człowiek autentyczny i człowiek zniewolony

[gł. w dysk.]/ A. Kłoskowska [m. in.]: Człowiek wobec siebie i wobec innych ludzi: człowiek autentyczny i człowiek zniewolony// In: Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały/ pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- S. 82-83, 85.

809

Człowiek wobec siebie i wobec innych ludzi: życie wewnętrzne i drugi człowiek

[gł. w dysk.]/ A. Kłoskowska [m. in.]: Człowiek wobec siebie i wobec innych ludzi: życie wewnętrzne i drugi człowiek// In: Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały/ pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- S. 100-101.

810

Problemy wychowania: wychowanie inspiracją czy formowaniem?

[gł. w dysk.]/ A. Kłoskowska [m. in.]: Problemy wychowania: wychowanie inspiracją czy formowaniem?// In: Strategia życia: rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie: materiały/ pod red. Bogdana Suchodolskiego; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”. Komisja Kultury, Kształcenia i Wychowania.- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983.- S. 146-147, 154-155.

811

1984
Prognoza rozwoju kultury 1973-1990: dyskusje i refleksje po dziesięciu latach

[gł. w dysk.]: Prognoza rozwoju kultury 1973-1990: dyskusje i refleksje po dziesięciu latach/ pod red. Andrzeja Ziemilskiego.- Warszawa: Inst. Kultury, 1984.- 110, [2] s.; 21 cm.- (Zeszyty Naukowe/ Instytut Kultury).

Nawiązuje do publikacji: „Prognoza rozwoju kultury polskiej do 1990 r.”- Warszawa 1973. Zawiera autoryzowane wypowiedzi: Marcina Czerwińskiego, Bronisława Gołębiowskiego, Antoniny Kłoskowskiej, Jerzego Kossaka, Sława Krzemień-Ojaka, Andrzeja Sicińskiego (s.6-9, 21, 23-25, 30, 34-36, 54-56, 77-80). Materiały z dysk. zostały zarejestrowane na przełomie 1982 i 1983 r.

812

1970

BOKSZAŃSKI Zbigniew Stanisław.- Koncepcja działania społecznego w teoriach Floriana Znanieckiego i Talcotta Parsonsa: [praca dr]/ Zbigniew Stanisław Bokszański.- (Uniw. Łódz., Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny, 12 stycznia 1970 r., promotor: prof. dr Antonina KŁOSKOWSKA).

824

1966
Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej

[przedm., s. 7-12]; [w:] HAN-ILGIEWICZ N.: Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1966.

611

Wzory kultury

[wstęp, 7-56]; [w:] BENEDICT Ruth: Wzory kultury; [wstęp Franz Boas]; wstęp Antoniny Kłoskowskiej, s. 7-56 ; [tł. z ang. Jerzy Prokopiuk; teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys].-Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1966. – 386, [2] s., [1] k. tabl. ; 20 cm.

Tyt. oryg.: Patterns of culture.

Tyt. wst.: Różnorodność wzorów kultury i funkcje antropologii kulturalnej.

612

1972
Powieść i czytelnicy: społeczne warunkowanie zjawisk odbioru

[przedm., s. 5-14]; [w:] SUŁKOWSKI Bogusław: Powieść i czytelnicy: społeczne warunkowanie zjawisk odbioru; Bogusław Sułkowski; przedm. poprzedziła Antonina Kłoskowska.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1972.- 225, [1] s.; 20 cm

613

1975
Umysł, osobowość i społeczeństwo

[wst., s. IX-XXVIII]; [w:] MEAD Georg H.: Umysł, osobowość i społeczeństwo; przeł. [z ang.] Zofia Wolińska; wstępem opatrzyła Antonina Kłoskowska; [przedm. C. W. M.].- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1975.- XXXVIII, 532, [1] s., [1] k. tabl.; 20 cm.- (Biblioteka Socjologiczna).

 

Tyt. oryg.: Mind, self and society: from the standpoint of a social behaviorist.

Tyt. wst.: Behawioryzm społeczny G.G. Meada.

614

1976
Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii

[przedm., s. 5-18]; [w:] HOGGART Richard: Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii; przeł. [z ang.] Aleksandra Ambros; przedm. opatrzyła Antonina Kłoskowska.- Warszawa: Państ. Inst. Wyd., 1976.– 440, [1] s.; 18 cm.- (Biblioteka Myśli Współczesnej).

Tyt. oryg.: The uses of literacy: aspects of working-class life with special reference to publications and entertainments.

[przedm., s. 5-9]; [w:] „Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna”; Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski ; przedm. poprzedziła Antonina Kłoskowska.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1976. – 471, [1] s. ; 20 cm.

615

1984
Socjologia kultury i polityka kulturalna

[tł.]. - PŁOTNIKOV Sergej N.: Socjologia kultury i polityka kulturalna; „Kultura i Społeczeństwo” T. 28: 1984 nr 2 s. 53-55.

616

1990
Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania

[wst. (s. 7-41) i red. nauk.]; [w:] BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude: Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania; przeł. [z fr.] Elżbieta Neyman; wstęp i red. nauk. Antonina Kłoskowska.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1990.- 295, [1] s.; 21 cm.

Tyt. oryg.: La reproduction: eléments pour une théorie du système d’enseignement.

Tyt. wstępu: Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu: wstęp do wydania polskiego.

Toż: [wyd. 2].- BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude: Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania; przeł. [z fr.] Elżbieta Neyman ; [wstęp do wyd. pol., Antonina Kłoskowska ; wstęp do wyd. 2,  E. Neyman].– [Wyd. 2].- Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2006.– 358 s.; 20 cm.- (Biblioteka Socjologiczna).

617

1991
Kultura i Społeczeństwo

[tł.]. – GRATHOFF Richard: Polskie sąsiedztwaKultura i Społeczeństwo T. 35: 1991 nr 4 s. 7-17.

618

1948
Rozwój szkolnictwa łódzkiego na tle etapów społeczno-gospodarczego rozwoju miasta: [praca mgr]

Uniw. Łódz., 1948.

Inny tyt. podaje: [PS, T. 9, s. 445]: Zagadnienie wyższego wykształcenia w Łodzi na tle społeczno-gospodarczych i kulturalnych stosunków miasta w XIX w. i w latach międzywojennych.

597

1950
Zagadnienie osobowości człowieka pierwotnego we współczesnej amerykańskiej etnosocjologii: studium krytyczne psychologicznej interpretacji ludów pierwotnych i ich kultury: [praca dr]

Uniw. Łódz., Wydz. Humanist., 1950; promotor: prof. dr Józef CHAŁASIŃSKI.

Był to setny doktorat na Uniw. Łódzkim.

598

1990
Bibliografia publikacji Antoniny Kłoskowskiej za lata 1947-1989/

Grażyna Kononowicz// In: „Społeczeństwo, kultura, osobowość: [księga dedykowana Pani Profesor Antoninie Kłoskowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin]”/ [red. nauk. Zbigniew Bokszański, Bogusław Sułkowski, Andrzej Tyszka]; Polska Akademia Nauk. Komitet nauk Socjologicznych.- Warszawa; Łódź: Państ. Wyd. Nauk., 1990.- S. 25-62.

840

1999
Publiczność wobec metafory plastycznej : o recepcji groteski Jerzego Dudy-Gracza

 Anna Matuchniak-Krasuska.- Łódź : Wyd. Uniw. Łódz., 1999. – 343, [3] s., [1] s. tabl. kolor. ; 24 cm.

[s. 3:] Pani Profesor Antoninie Kłoskowskiej poświęcam.

841

2006
Bibliografia publikacji Antoniy Kłoskowskiej za lata 1990-2001 i uzupełnienia z lat poprzednich

 Grażyna Kononowicz// In: „Spotkania z kulturą: Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznice śmierci: zbiór tekstów”/ pod red. Joanny Kurczewskiej i Elżbiety Tarkowskiej, wyd. staraniem współpracowników i uczniów z Instytutu Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk] i Komitetu Socjologii PAN.- Warszawa: ISP PAN, 2006.- S.347-355.

842

1983
Antonina Kłoskowska: the intellectual profile

Zbigniew Bokszański.- „Dialectics and Humanism” 1983 no. 1 s. 147-152.

836

2006
Spotkania z kulturą: Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznice śmierci: zbiór tekstów

pod red. Joanny Kurczewskiej i Elżbiety Tarkowskiej, wyd. staraniem współpracowników i uczniów z Instytutu Studiów Politycznych PAN [Polskiej Akademii Nauk] i Komitetu Socjologii PAN.- Warszawa: ISP PAN, 2006.- 355 s.; 25 cm.

Zawiera także: [1]: Kłopot z narodem/ z prof. A. Kłoskowską rozm. Andrzej Bernat i Paweł Kozłowski (s. 317-328).- Pierwodruk wyw.// In: „Nowe Książki” 1996 nr 7 s. [uzup.]; przedr. wyw.// In: A. Bernat, P. Kozłowski: „Życie z Polską” (rozmówcy: Jan Błoński et al.).- Warszawa: Wyd. Nowy Świat, 2004, s. [uzup.].

[2]: Rozmowa z Panią Profesor Antoniną Kłoskowską, przewodniczącą PTS w latach 1989-1994, o historii i teraźniejszości PTS/ rozm. przepr. Nina Kraśko 7 października 1996 r. (s. 329-343).- Pierwodr. wyw.// In: „Z dziejów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: materiały i wspomnienia” T. 1/ red. E. Tarkowska.- Warszawa: Zarząd Główny PTS, 1997. - S.[uzup.].- Maszynop. powiel.; Przedruk wyw.// In: „Kultura i Społeczeństwo” T. 46:  2002 nr 2 s. [uzup.].

[3]: Bibliografia publikacji Antoniny Kłoskowskiej za lata 1990-2001 i uzupełnienia z lat poprzednich/ oprac. Grażyna Kononowicz (s. 347-355).

837