logo

Aleksander Matejko

1924 -1999

Aleksander Jan Matejko urodził się w 1924 r. w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej o korzeniach czeskich. W czasie okupacji ukończył szkołę techniczną w Nowym Targu i pracował jako leśnik, po wojnie zdał eksternistyczną maturę w Krakowie. W latach 1945–1949 studiował na UJ spółdzielczość (na Wydziale Rolniczym) i socjologię (u Kazimierza Dobrowolskiego). Napisał prace magisterskie oparte na materiałach zebranych w Czechach: Spółdzielnie pracy wytwórczej i usługowej w Czechosłowacji oraz Badania opinii publicznej metodą reprezentatywną. Druga z prac, wydrukowana w „Przeglądzie Socjologicznym” (1948), zawierała pierwszą w Polsce prezentację metodologii sondażowej. Przeniósł się do Warszawy, pracował w spółdzielczości, był sekretarzem redakcji „Przeglądu Zagadnień Socjalnych” (1950–1953) i związał się z uniwersyteckim kręgiem Stanisława Ossowskiego. Rozpoczął pracę nad doktoratem; planował też badania w fabrykach Baty w Czechosłowacji, widzianych w porównaniu z zakładami Forda, ale likwidacja socjologii akademickiej przekreśliła te plany. W latach 1953–1957 pracował w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego. W Nowej Hucie i innych miastach prowadził badania nad strukturą, warunkami życia i sytuacją mieszkaniową ludności; publikował je w wydawnictwach IBM i czasopismach branżowych; okazał się pionierem społecznych badań ankietowych. Po restytucji socjologii na UW, Matejko pojawił się na wznowionym seminarium Ossowskiego, należał do Sekcji Diagnostyki Społecznej Klubu Krzywego Koła, był entuzjastą idei spółdzielczości i partycypacji pracowniczej. W latach 1957–1959 przebywał na University of Michigan w Ann Arbor, uzyskał tam M.A. z socjologii, studiował amerykańską socjologię przemysłu, brał udział w projekcie „The Detroit Area Study”, a stosunki przemysłowe poznawał też pracując jako robotnik w fabryce; jego mentorem był Gerhard Lenski. Po powrocie został zatrudniony na Wydziale Filozoficznym UW – w Katedrze Socjografii, potem Socjologii Szczegółowej, kierowanej przez Stefana Nowakowskiego. Na podstawie materiałów zebranych w USA napisał u Ossowskiego doktorat Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1960, wyd. w 1962 r. jako Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki), a także książkę Socjologia zakładu pracy (1961), która dała mu już w 1963 r. habilitację. W książce doktorskiej obszernie przedstawił mało jeszcze wtedy znane kierunki, pojęcia, metody i badania socjologii przemysłu; przez wiele lat służyła ona także za podręcznik akademicki. Prowadził wykłady i seminaria z socjologii przemysłu, pracy i organizacji, dziedziny te opisywał w języku teorii systemu społecznego Parsonsa, wykorzystywał bieżący dorobek socjologii amerykańskiej i akcentował potrzebę porównań międzykrajowych.


Matejko prowadził intensywnie badania empiryczne w Spółdzielczym Instytucie Badawczym, Centralnym Instytucie Ochrony Pracy i innych instytutach, także w ZSRR. Był autorem wielu informatywnych, zarówno akademickich, jak i bardziej popularnych książek z zakresu socjologii pracy i przemysłu, m.in. Socjologia zakładu pracy (1961, 1969, tłum. czes. 1967), Kultura pracy zbiorowej (1962), Praca i koleżeństwo: zagadnienia socjologii pracy (1963); Socjologia pracy: system społeczny zakładu pracy (1968), Więź i konflikt w zakładzie pracy (1969). Kierował też, w Międzyuczelnianym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym, nowatorskimi w Polsce badaniami z zakresu socjologii nauki i pracy twórczej; traktował naukę jako instytucję społeczną, a instytuty i katedry jako systemy społeczne i ustalał społeczne i organizacyjne uwarunkowania efektywności badań naukowych; wyniki swych badań zawarł w książce Społeczne warunki pracy twórczej (1965, tłum. ros. 1970) i w raportach MZBnSzW. Do najbardziej oryginalnych badań Matejki nad pracą twórczą należą studia nad redakcją gazety i awangardowym Teatrem 13 Rzędów.


Na początku 1968 r. Matejko wyjechał na 3-letni kontrakt do Afryki, na University of Zambia w Lusace, skąd w 1970 r. przeniósł się do Kanady i podjął pracę na University of Alberta w Edmonton. Kontynuował aktywne i wszechstronne życie akademickie, także w wymiarze międzynarodowym. Wiele pisał, opublikował m.in. książki: Social Change and Stratification in Eastern Europe: An Interpretative Analysis of Poland and her Neighbors (1974), Comparative Work Systems: Ideologies and Reality in Eastern Europe (1986), The Self-Defeating Organization: A Critique of Bureaucracy (1986) oraz A Christian Approach to Work and Industry (1989). Działał też w organizacjach polonijnych i pisał w ich czasopismach. Po zmianie ustroju w Polsce i przejściu na emeryturę (1992) wykładał jako wolontariusz na kilku uczelniach w Polsce, m.in. był profesorem na Politechnice Gdańskiej. Zmarł nagle w 1999 r. w Edmonton, jest pochowany na cmentarzu w Krościenku nad Dunajcem, w grobie rodzinnym. Pozostawił po sobie nieopublikowane wspomnienia. Choć Matejko nie wypromował w Warszawie doktorów, a jego osobisty wpływ na socjologię w Polsce ustał wraz z wyjazdem z kraju, to jego książki były długo w obiegu, zanim wykształciło się, także na nich, nowe pokolenie socjologów pracy i przemysłu. W 2017 r. Polskie Towarzystwo Socjologiczne ustanowiło, ufundowaną przez rodzinę, doroczną nagrodę jego imienia, przyznawaną za najlepszy doktorat z dziedziny socjologii pracy. (AS)

-
1954
Wyniki wstępnego badania warunków bytu ludności w Nowej Hucie: badania składu ludności, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, użytkowania mieszkań, stanu zaspokojenia potrzeb ludności

Warszawa: KBUiA. Inst. Budown. Mieszk., 1954.- 41 s.; [uzup.].- (Materiały i Dokumentacja/ Instytut Budownictwa Mieszkaniowego. Ser. B; Z. 4/26/54).- Mat. powiel.

7

Ludność i zagęszczenie mieszkań osiedla „A” w Nowych Tychach: charakterystyka, rozwój i ludność osiedla

Warszawa: KBUiA. Inst. Budown. Mieszk., 1954.- 65 s.; [uzup.].- (Materiały i Dokumentacja/ Instytut Budownictwa Mieszkaniowego. Ser. B; Z. 11/33/54).- Mat. powiel.

8

1955
Białystok - Śródmieście: ludność zespołu mieszkaniowego ZOR i jej przystosowanie do nowych warunków bytu

KBUiA. Inst. Budown. Mieszk., 1955.- 55 s.; [uzup.].- (Materiały i Dokumentacja/ Instytut Budownictwa Mieszkaniowego. Ser. B; Z. 1/38/55).- Mat. powiel.

9

1956
Struktura demograficzna ludności Nowej Huty: wyniki badań IBM [Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego] wykonanych w pierwszym półroczu 1955 roku

Zakład Ekonomiki Zespołów Mieszkaniowych.- Warszawa: Min. Budownictwa Miast i Osiedli. Instytut Budownictwa  Mieszkaniowego.- 37 s., mapa.- (Materiały i Dokumentacja. Seria B. 1955 z. 1/53/56).- Na prawach rękopisu.- Powiel.

10

1961
Socjologia zakładu pracy

Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1961.

Rec.: Kazimierz Doktór.- „Studia Socjologiczne” 1961 nr 3 <3> s. 256-259.

Władysław Markiewicz.- „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. 24: 1962 z. 1 s. 383-385.

Adam Podgórecki.- „Studia Socjologiczne” 1961 nr 3 <3> s. 252-255.

Stefan Szostkiewicz: Zakład pracy w oczach socjologa.- „Argumenty” 1961 nr 30.

Toż: [wyd. 2]: Socjologia zakładu pracy; Aleksander Matejko.– [Wyd. 2].- Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1969.– 425, [1] s.; 20 cm.- (Sygnały).

Rec.: Anna Buchner.- „Studia Socjologiczne” 1970 nr 2 <37> s. 270-273.

11

1962
Socjologia przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1962.- 286, [2] s., [1] tabl.; 24 cm.

Rec.: Jolanta Kulpińska.- „Studia Socjologiczne” 1962 nr 4 <7> s. 189-193.

12

Kultura pracy zbiorowej

Warszawa: Wyd. Związkowe, 1962.- [uzup.]

13

1963
Praca i koleżeństwo: zagadnienia socjologii pracy

Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1963.- 444 s.- (Sygnały).

Rec.: Maria Jarosińska.- „Studia Socjologiczne” 1964 nr 2 <13> s. 279-282.

14

1965
Psychospołeczne warunki pracy twórczej w zespołach naukowych

Warszawa: MZBnSzW, 1965.- 59 s.; 4*.- Powiel.

Ref. wygłoszony na sympozjum naukoznawczym w Jabłonnie.

Wersja skróc., pt.: Zespół naukowy jako system społeczny; Aleksander Matejko.- „Życie Szkoły Wyższej” 1965 nr 12 s. 46-56.

Wersja w j. ros.; [w:] „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1966 nr 3 s. 110-116.

15

Społeczne warunki pracy twórczej

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1965.- 204 s.; 24 cm.- (Monografie i Studia/ Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym).

Toż: przedr. fragm., pt.: Wyższe uczelnie w świetle socjologi: problemy i tendencje; Aleksander Matejko.- „Studia Socjologiczne” 1964 nr 4 s. 217-240.

Rec.: Kamila Chylińska.- „Życie Warszawy” 1966 nr 132 s. 4.

Karol Wajs.- „Życie Szkoły Wyższej” R. 14: 1966 nr 5 s. 163-165.

Toż: w j. ros., pt.: Uslovia tvorceskogo truda; Aleksander Matejko.- Moskva: „Mir”, 1970.

16

1966
System społeczny zespołu naukowego: studium społecznych warunków pracy twórczej w zespołach

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1966.– 123, [1] s.; 24 cm.- (Monografie i Studia; Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym).

Oprac. A. Matejko na podst. danych zebranych w zespołach przez W. Mlicką (10 zespołów), A. Pilinow (3 zespoły), A. Dzierzbicką (1 zespół).

17

Scientific personnel and conditions for its creativity: sociological research on Polish scientists

Evian 1966.- 44, [4] p.;  4*.- Powiel.

Ref. oprac. na VII Światowy Kongres Socjologów w Evian, 4-11 września 1966 r.

18

Social problms of higher education in Poland

Warszawa: ZNP, 1967.- 20 k.; 4*.- Powiel.

19

Społeczność zakładowa

Poznań: TKKF, 1966.- 39 s.

20

1968
Socjologia pracy: system społeczny zakładu pracy

Warszawa: Państ. Wyd. Ekon., 1968.– 507 s.; 22 cm.

Toż: przedr. fragm., pt.: Stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy (s. 169 i n.); [w:] Wybór tekstów z socjologii i psychologii społecznej; wyboru dokonali Maria Borucka-Arctowa i Marek Waldenberg; Uniwersytet Jagielloński.- Wyd. 2.- Kraków: UJ, 1973.- s. 129-136.

Rec.: Piotr Tobera.- „Studia Socjologiczne” 1969 nr 2 <33> s. 269-272.

Salomea Kowalewska.- „Problemy Organizacji” 1969 z. 14 s. 171-179.

Mieczysław Trzeciak.- „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1969 nr 5 s. 72-73.

21

1969
Więź i konflikt w zakładzie pracy

Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1969.– 224, [5] s.; 17 cm.- (Mała Biblioteka Wiedzy o Pracy).- Nakł. 5000 egz.

22

Socjologia zakładu pracy

Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1969.- 425 s.- (Sygnały).

23

1970
Uslovia tvorcheskogo truda

Moscow: Izd. Mir, 1970.

24

The Organizational conditions of scientific inquiry: research on organizational research units in Poland

[w:] „Comparative Group Studies" 

25

1974
Social change and stratification in Eastern Europe: an interpretative analysis of Poland and her neighbors

Alexander Matejko.- New York [etc.]: Praeger, 1974.– XXVI, 272, [1] p.; 24 cm.- (Praeger Special Studiem in International Economics and Development).

26

Dilemmas of hierarchical organizations and of industrial democracy

Alexander Matejko.- 1974.

Paper for the Second International Conference on Self-Management, Ithaca.- (mimeo).

27

1977
The Polish blue collar worker

[w:] Ann Arbor: The North American Study Center of Polish Affairs, 1977. 

28

1978
Limits of the welfare state growth: dilemmas of the overorganized developed societies in the West

1978.

Paper prepared for the Ninth World Congress of Sociology, Uppsala; Research Committee on Sociology of Organizations.

29

Mass society in Canada and in other developed countries: the sociotechnical implications

1978.

Paper prepared for the annual meeting of the Canadian Sociology and Anthropology Association, London, Ontario, May 29-June 1.

30

1979
A comarative evaluation of the Canadian society: with some policy implications

Department of Sociology, University of Alberta, Edmonton (mimeo)-1979.

31

The fate of Canada: between underdevelopment and postindustrialism

Department of Sociology, University of Alberta, Edmonton (mimeo)-1979.

32

1980
The changing social structures in Eastern Europe and their impact on mutual relations among nation-states

1980.

Paper prepared for the AAASS Convention, Philadelphia.

33

The manipulated freedom in mass societies

1980.

Paper prepared for the Twenty-Fifth Congrss of the International Institute of Sociology, on „Individual Freedom and Social Organization", Lisbon, April 10-16.

34

Socio-structural transformations in east-central Europe: the roots of Polish opposition

1980.

Paper prepared  for the Conference of CEESA, CEESAC and Division of East European Studies at the University of Alberta, Edmonton, March.

35

1983
The Organizational phenomenon within mass society

Edmonton: The University of Alberta Bookstore, 1983.- (A script for students).

36

1984
Beyond Bureaucracy?: a sociotechnical approach to the dialectics of complex organizations

Cologne: Verlag fur Gesellschaftsarchitektur, 1984.

37

1986
Comparative work structures

New York: Praeger, 1986.

38

The self-defeating organization

New York: Praeger, 1986.

39

1991
Various perspectives on complex organizations

Bergen: Institute of Public Administration and Organization Theory, 1991.

40

1964
Człowiek i technika współczesna: wybór prac uczonych radzieckich

Warszawa: Wyd. Związk. CRZZ, 1964.- 332.

41

1966
Kierowanie kadrami pracowniczymi: wybór tekstów

tł. z ang.- Warszawa, 1966.

42

1967
Kierowanie pracą zespołową w nauce: materiały z sympozjum naukoznawczego, Jabłonna, 21-22 maja 1965 r.

[zagajenie: Jan Szczepański].- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967.- 319, [1] s.; 24 cm.- (Monografie i Studia; Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym).

Zawiera art. A. Matejki: Warunki pracy twórczej w zespołach; (s. 61-74).

43

System społeczny instytutu: wybrane zagadnienia zakładu w instytutach resortowych: praca zbiorowa

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967. - 174, [2] s., [1] k. złoż.; 24 cm.- (Monografie i Studia/ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym).

Zawiera art. A. Matejki: System społeczny zakładu w instytucie resortowym (s. 3-40).

44

1969
Socjologia kierownictwa: praca zbiorowa

Warszawa: Państ. Wyd. Ekon.,  1969.- 415, [1] s., [1] k. tabl. złoż.; 22 cm.

Zawiera art. A. Matejki: Wstęp (s. 5-7); Systemowe ujecie kierownictwa (s. 11-74); Kierowanie pracą twórczą (s. 209-291).

Rec.: Włodzimierz Pańkow.- „Studia Socjologiczne” 1970 nr 2 <37> s.265-270.

45

System społeczny katedry: wybrane zagadnienia

Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1969.- 221, [1] s.; 24 cm.- (Raporty z Badań/ Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym. Pracownia Zagadnień Kultury Naukowej).

Wyniki badań socjologicznych Pracowni Zagadnień Katedry Naukowej przeprowadzonych w latach 1964-67 pod kier. doc. dra A. Matejki. Zawiera art. A. Matejki: Wstęp (s. 3-22).

46

1984
Marx and Marxism

ed. by A. Jain and A. J. Matejko.- New York: Praeger, 1984.

Zawiera art. A. J. Matejki: Marxist versus Christian: a dialogue? s. 241-278.

47

1986
A critical of Marxist and non-Marxist thought

ed. by Ajit Jain and Alexander Matejko.- New York, [etc.]: Praeger, 1986.– VIII, 295, [2] p.; 24 cm.- (Praeger Special Studies).

Pełne formy nazw. aut.: Matejko, Alexander J.; Jain, Ajit Pershad.

Zawiera art. A. Matejki: Preface; A. Jain and A.J. Matejko (p. V-VI); The Marxist response to current issues (s. 1-36); Marxists against a Polish anarchosyndycalist: the case of Jan Wolski (s. 178-227).

48

1947
Spółdzielczość pracy budowlanej w Czechosłowacji

„Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1947 z. 4 s. 143-157. 

62

1948
Badania opinii publicznej metodą reprezentatywną

„Przegląd Socjologiczny” T. 10: 1948 s. 301-324.

Na podstawie pracy mgr.

63

1950
Problem czasu wolnego człowieka pracy

„Praca i Opieka Społeczna” 1950 nr 1/2 s. 119-128.

64

1951
Produktywizacja kobiet w Czechosłowacji

„Praca i Opieka Społeczna” 1951 nr 1.

65

Problemy zatrudnienia w Czechosłowacji

„Praca i Opieka Społeczna” 1951 nr 3 s. 68-70.

66

1952
Nowe zasady organizacji werbunku w Czechosłowacji

„Przegląd Zagadnień Socjalnych” 1952 nr 4 s. 49-50.

67

Rozwój akcji zatrudnienia kobiet

„Przegląd Zagadnień Socjalnych” 1952 nr 1/2 s. 75-76.

68

Badania zagadnień mieszkaniowych świata pracy w Polsce Ludowej

„Przegląd Zagadnień Socjalnych” 1952 nr 4 s. 17-22.

69

1953
Zastosowanie systemu „NH” w budownictwie kominów fabrycznych

Stanisław Saar, Aleksander Matejko.- „Budownictwo Przemysłowe” R. 2: 1953; nr 6, s. 208-211, 8 rys.

70

1956
Badania ankietowe opinii ludności Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego o mieszkaniach ZOR-owskich

Danuta Muszyńska, Aleksander Matejko.- „Biuletyn IBM [Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego]” R. 7: 1956 z. 1-M, s. 1-4.

71

Kwestia mieszkaniowa i rodzina w świetle badań IBM

[Instytut Budownictwa Mieszkaniowego]; „Przegląd Zagadnień Socjalnych” 1956 nr 8/9 s. 55-62.

72

Struktura ludności Nowej Huty

„Przegląd Statystyczny” T. 3: 1956 nr 2 s. 153-177.

73

1957
Zaradność zbiorowa istotną treścią spółdzielczości

„Przegląd Spółdzielczy” 1957 nr 3.

74

1958
Socjologia a przemysł współczesny

„Kultura i Społeczeństwo” T. 2: 1958 nr 1 s. 82-102.

75

Socjologiczne aspekty budownictwa mieszkaniowego: przegląd problematyki i metod

„Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 72-122.

Doświadczenia badawcze Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego.

76

Socjologia emigracji

„Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 372-275.

77

Badania ankietowe opinii ludności Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego o mieszkaniach ZOR-owskich [Zakład Osiedli Robotniczych]

Danuta Muszyńska, Aleksander Matejko.- „Biuletyn IBM [Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego]” R. 7: 1956 z. 1-M s. 1-4.

78

1959
Przydatność socjologii dla doskonalenia kadr kierowniczych

„Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa” 1959 nr 10 <24> s. 9-15.

79

Socjologiczne i psychologiczne problemy pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

„Kultura i Społeczeństwo” T. 3: 1959 nr 1 s. 177-198.

80

Rola ekspertów w związkach zawodowych w Stanach zjednoczonych

„Kultura i Społeczeństwo” T. 3: 1959 nr 2 s. 219-227.

81

Amerykańscy kierownicy życia gospodarczego

„Kultura i Społeczeństwo” T.3: 1959 nr 3 s. 185-190.

82

Szkolenie kadr kierowniczych w USA: (system N. Maiera)

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1959 nr 12 s. 31-37.

83

Wartość użytkowa nowych mieszkań w świetle doświadczeń ich mieszkańców

„Prace IBM [Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego]” R. 8: 1959 nr 23 s. 61-139.- (= Zaludnienie i użytkowanie mieszkań w nowych osiedlach).

84

Związkowcy i demokracja związkowa w USA

„Więź” R. 2: 1959 nr 10(18) s. 82-98.

85

1960
Więź społeczna w przedsiębiorstwie

„Kultura i Społeczeństwo” T. 4: 1960 nr 1/2 s. 81-108.o.- „Więź” R. 2: 1959 nr 10(18) s. 82-98.

86

Badania socjopsychologiczne stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwach uspołecznionych w NRD

„Kultura i Społeczeństwo” T. 4: 1960 nr 4 s. 149-156.

87

Socjologia rodziny i mieszkalnictwa w Austrii

„Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 2 s. 142-145.

88

Badania Pracowni Socjologicznej CIOP [Centralnego Instytutu Ochrony Pracy] w polskim przemyśle

„Przegląd Socjologiczny” T. 14: 1960 z. 2 s. 131-132.

89

Funkcjonowanie komitetów porozumiewawczych w przedsiębiorstwach brytyjskich

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1960 nr 2 s. 35-37.

90

Socjologiczne konsekwencje zmian technologicznych w zachodnioeuropejskim przemyśle stalowym

„Ochrona Pracy” 1960 nr 3.

91

Dyrektor w oczach socjologa

„Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa” 1960 nr nr 11.

92

Pozycja i rola zawodowa majstra

„Organizacja. Samorząd. Zarządzanie” 1960 nr 8 s. 1-4.

93

1961
Ocena podwładnych przez przełożonego

„Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa” 1961 nr 12.

94

Nowoczesne metody oceny pracy pracowników

„Organizacja. Samorząd. Zarządzanie” 1961 nr 1.

95

Młodzi inżynierowie w oczach socjologa

„Organizacja - Samorząd – Zarządzanie” 1961 nr 3 s. 34-39.

96

Przyjęcie do pracy

„Organizacja - Samorząd – Zarządzanie” 1961 nr 7 s. 39-44.

97

Badania socjologiczne spółdzielni pracy

„Przegląd Socjologiczny” T. 15: 1961 z. 1 s. 141-142.

98

Wprowadzenie innowacji w środowisku pracy

„Studia Socjologiczne” 1961 nr 2 <2> s. 56-68.

99

Kariery zawodowe

„Wiedza i Życie” 1961 nr 1 s. 8-12, il.

100

Więź małej grupy

„Wiedza i Życie” 1961 nr 2 s. 70-75.

101

Socjologia przemysłowa i jej zastosowanie

„Więź” R. 4: 1961 nr 10(42) s. 48-57.

102

Problemy adaptacyjne młodego inżyniera

„Życie Szkoły Wyższej” R. 9: 1961 nr 1 s. 96-108.

103

1962
Badania przeobrażeń pracy robotnika radzieckiego na tle automatyzacji

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 2 <5> s. 269-274.

104

Mała grupa

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 2 <5> s. 5-34.

Toż: przedr. fragm. (s. 5 i n.); [w:] Wybór tekstów z socjologii i psychologii społecznej; wyboru dokonali Maria Borucka-Arctowa i Marek Waldenberg; Uniwersytet Jagielloński.- Wyd. 2.- Kraków: UJ, 1973.- s. 182-189.

105

Wzrost liczby pracowników umysłowych w krajach uprzemysłowionych

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 3 <6> s. 225-230.

106

Współpraca socjologów z praktykami przemysłowymi: [Ursus, 16 V 1962]'

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 4 <7> s. 227-230.

107

Rozwój radzieckiej socjologii pracy

„Kultura i Społeczeństwo” T. 6: 1962 nr 1 s. 223.

108

Aktywizacja robotników w zakładzie pracy

„Kultura i Społeczeństwo” T. 6: 1962 nr 2 s. 119-139.

109

Two concepts of intelligentsia: the search for identity

„Dialogue” (Addis Adeba) Vol. 2: 1962 no. 2 p. 14-26.

110

1963
Postęp techniczny jako bodziec

„Kultura i Społeczeństwo” T. 7: 1963 nr 3 s. 170.

111

Rozwój radzieckiej psychologii społecznej

„Psychologia Wychowawcza” T. 6: 1963 nr 4 s. 285-296.

112

Wpływ postępu technicznego na budżet czasu pracowników ZSRR

Aleksander Matejko.- „Psychologia Wychowawcza” T. 6: 1963 nr 4 s. Aleksander Matejko.- „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1963 z. 3 s. [uzup.]285-296.

113

Radzieckie badania stosunku młodzieży szkolnej do pracy

„Studia Socjologiczne” 1963 nr 2 <9> s. 343-348.

114

Społeczne warunki pracy twórczej

„Studia Socjologiczne” 1963 nr 3 <10> s. 201-217.

115

Psycho-socjologiczne aspekty pracy marynarza: [Szczecin, 6 VI 1963]

„Studia Socjologiczne” 1963 nr 4 <11> s. 186-188.

116

1964
Styl kierownictwa a atmosfera pracy

„Kultura i Społeczeństwo” T. 8: 1964 nr 4.

117

Wyższa uczelnia w świetle socjologii: problemy i kierunki

„Studia Socjologiczne” 1964 nr 4 <15> s. 217-240.

118

Kształcenie kadr socjologicznych dla przemysłu

„Studia Socjologiczne” 1964 nr 1 <12> s. 248-251.

119

Zespół redakcyjny w oczach socjologa

„Zeszyty Prasoznawcze” R. 5: 1964 nr 4.

120

Organizacja jako przedmiot studiów socjologicznych

„Problemy Organizacji” 1964 z. 2 s. 57-93.

Toż: w j. ser.-chorw., pt: Orgaizacija kao predmet socioloških studija/ Aleksander Matejko.- „Sociološki Pregled” (Beograd) 1964 no. 2/3 p. 27-44.

121

Hutnicy na tle ich środowiska pracy: wyniki badań socjograficznych w czterech polskich hutach

„Biuletyn Śląskiego Instytutu Naukowego” Nr 48: 1964 s. 5-91.

122

Hutnicy na tle organizacji społecznej stalowni

„Problemy Organizacji” 1964 nr 3 s. 46-58.

123

Mikrospołeczne uwarunkowanie wydajności pracy

„Przegląd Organizacji” 1964 nr 12.

124

Better management

„Polish Perspectives” R. 7: 1964 nr 2 s. 73-77.

125

1965
Układ stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy: próba konstrukcji modelu

„Studia Socjologiczne” 1965 nr 1 <16> s. 5-34.

126

Zespół naukowy jako system społeczny

„Życie Szkoły Wyższej” R. 13: 1965 nr 12 s. 46-56.

Skrót referatu na sympozjum naukoznawczym w Jabłonnie.

127

Kształtowanie się socjalistycznego modelu stosunków przemysłowych

Kazimierz Doktór, Maria Hirszowicz, Jolanta Kulpińska, Aleksander Matejko.- „Studia Socjologiczne” 1965 nr 3 <18> s. 145-171.

Toż: w j. ang., pt. The rise of socialist model of industrial relations; Kazimierz Doktór, Maria Hirszowicz, Jolanta Kulpińska, Aleksander Matejko.- „The Polish Sociological Bulletin” 1965 no. 2 s. 107-118.

128

Warunki pracy twórczej

„Nurt” 1965 nr 3 s. 2-4.

129

1966
Socjologia zespołowej pracy naukowo-badawczej

„Życie Szkoły Wyższej” R. 14: 1966 nr 5 s. 128-135.- (Z prac Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym).

130

Zespół naukowy jako system społeczny

„Zagadnienia Naukoznawstwa” R. 2: 1966 nr 3 s. 110.

131

Problemy kadry naukowej w Stanach Zjednoczonych

„Zagadnienia Naukoznawstwa” T. 2: 1966 z. 4 s. 182-183.- (Kronika).

132

Les conditions psycho-sociales du travail dans les groupes scientifiques

„Sociologie du Travail” Vol. 8: 1966 no. 1 p. 51-66.

133

Status incongruence in the Polish intelligentsia

„Social Research” (New York) Vol. 33: 1966 no. 4 p. 611-638.

134

Socjotechniczne przesłanki kształtowania stosunków międzyludzkich w zakładach pracy

„Nowe Drogi” 1966 nr 11 s. 118-123.

135

Społeczno-organizacyjne przesłanki pracy architekta

„Architektura” 1966 nr 1.

136

1967
Sprawność uczelni jako systemu społecznego

„Życie Szkoły Wyższej” R. 15: 1967  nr 1 s. 105-114.- (Z prac Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym).

137

Badania socjologiczne kadry naukowej

„Życie Szkoły Wyższej” R. 15: 1967 nr 2 s. 95-100.

138

Psychospołeczne problemy międzynarodowej współpracy w nauce

„Zagadnienia Naukoznawstwa” R. 3: 1967 nr 2/4 s. 35.

139

Newspaper staff as a social system

„The Polish Sociological Bulletin” 1967 no. 1 s. 58-68.

140

Podstawy twórczego stosunku do pracy i nauki

„Szkoła Zawodowa” 1967 nr 3 s. 37-40.

141

Czy kryzys szkoły Human Relations

„Przegląd Organizacji” 1967 nr 2 s. 20-32.

142

Szpital jako system społeczny

„Szpitalnictwo Polskie” 1967 nr 11/3.

143

The Organization and stratification of scientific workers in Poland

„Sociology of Education” Vol. 40: 1967 no. 3.

144

The America general hospital as a complex social system

Aleksander Matejko, Basil S. Georgopolus.- „Health Services Research” 1967 nr. 1 s. 76-112.

145

1968
Organizacyjne determinanty twórczości architektów

„Kultura i Społeczeństwo” R. 12: 1968 nr 1 s. 199.

146

1969
Analiza systemowa struktur politycznych

„Studia Nauk Politycznych” T. 2: 1969 s. 83-92.

147

Planning and tradition in Polish higher education

„Minerva” Vol. 7: 1969 n. 4 s. 621-648.

148

Some sociological problems of socialist factories

„Social Research” Vol. 36; 1969 no. 3: (Autumn).

149

1970
Praca jako element polskiej kultury masowej

„Studia Pedagogiczne” T. 18: 1970 s. 91-110.- (Z problemów aktywnego uczestnictwa w kulturze).

Tyt. w spisie treści bez słowa „polskiej”.

150

Awans społeczny afrykańskich klas pracujących oi uzyskaniu niepodległości: (na przykładzie Zambii)

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1970 z. 1 s. 265-294.

151

A cybernetic model of the social system

„Kommunikation” Vol. 6: 1970 no. 4.

152

Task versus status the contradictions of modernization

„Revue Internationale de Sociologie”  Sér. 2, Vol. 6: 1970 n. 1/3  s. 329-354.- (Actes du XXII Congrès de lInstitut International de Sociologie, Rome, 15-21 Septembre 1969).

153

1971
From peasant into worker in Poland

„International Review of Sociology” Vol. 7: 1971 no. 3: (Dec.).

154

The executive in present day Poland

„The Polish Review” Vol. 16: 1971 no. 3: (Summer) p. 32-58.

155

Świadomość inteligencka

„Kultura” (Paryż) 1971 nr 7/8 <286/287> s. 70-74.

156

1972
The theatre of J. Grotowski: social technology of establishing an experimental theatre

tłum. Z. Siedlecki; przedr. z: „Socjologia kierownictwa”; red. A. Matejko.- Warszawa: Państ. Wyd. Ekon., 1969.- s. 271-285.

158

Sociologists in between

„Studies in Comparative Communism” Vol. 5: 1972 n. 2/3: (Sumner/Autumn) s. 277-304.

159

1973
The self-management theory of Jan Wolski

„International Journal of Contemporary Sociology” Vol. 10: 1973 n. 1: (Jan.) s. 66-87.

160

The new wave of Polish-Canadians

„Migrant Echo” Vol. 2: 1973 n. 3: (July/Sept.) s. 116-129.

161

Institutional conditions of scientific inquiry: organizational research units in Poland

„Comparative Group Studies” Vol. 4: 1973 n. 1: (Febr.) s. 89-126.

162

Industrial democracy: a socio-technical approach

„Our Generation” Vol. 9: 1973 no. 1.

163

1974
The Sociological meaning of organizations

„Praxeologia” 1974 nr 39/40; s. 257-275. 

164

1975
The Dialectical approach to social reality

„Sociologia Internationalis” 1975 nr 1/2 s. 5-27.

165

Scientisist and researchers in Poland

„Revue Internationale de Sociologie” Sér. 2, Vol. 11: 1975 n. 3: (Déc.) s. 245-254.

166

1976
Blacks and whites in Zambia

„Ethnicity” Vol. 3: 1976 s. 317-337.

167

1977
La modernisation en Europe de l'Est: l'exemple polonais

„Revue d’Etudes Comparative Est-Ouest” Vol. 8: 1977 n. 2: (Juin) s. 157-180.

168

Dynamics of social systems in state socialism: (the Polish case)

„International Behavioural Scientist” (Meerut, India) Vol. 9: 1977 n. 1 s. 55-87.

169

1978
Polish pioneers in the Canadian prairies

Joanna Matejko, Alexander Matejko.- „Ethnicity” Vol. 5: 1978 s. 351-369.

170

1979
The impact of the authoritarian rule on basic social strata in Eastern Europe

„Canadian Slavonic Papers” Vol. 21: 1979 n. 2; s. 127-224.

171

1980
Czy biurokracja jest konieczna?

„Więź”  R. 23: 1980 nr 11/12 <271/272> s. 31-42.

Artykuł napisany przed wydarzeniami sierpniowymi w Polsce.

172

Sociotechnics of working life: experiences from Sweden

Alexander J. Matejko, S. Rubenowitz .- „Europa” 1980 nr 3; s. 155-184.

173

Kibboutz ou kolkhoz? Une comparaison des fermes collectives en Israël et en U.R.S.S.

„Revue d’études comparatives est-ouest” Vol. 11: 1980 n. 4: (Déc.); s. 95-105.

174

Canada and Poland: two countries, two „Big Brothers”

„The Jerusalem Journal of International Relations” Vol. 4: 1980 n. 4 s. 31-55.

175

The manipulated freedom in mass societies: (West and East)

„International Revue of Sociology” Vol. 16: 1980 n. 2/3; s. 238-276.

176

1981
The alternative hierarchies

„Guru Nanak Journal of Sociology” R. 2: 1981 nr 1; s. 50-128.

177

The Sociotechnics of autonomous work groups as social systems

„Guru Nanak Journal of Sociology” R. 2: 1981 nr 2 s. 13-55.

178

Od manipulacji do demokracji

„Odra” R. 21: 1981 nr 10 s. 2-10.

179

1983
System wartości Polaków

„Kontakt” (Paris) 1983 nr 6 <14> s. 18-21.

180

Is the West in a real trouble ?

„Revue Internationale de Sociologie”; „International Review of Sociology”; Série IIe, Vol. 19: 1983 n. 1/2/: (Avril/Août/Déc.), s. 27-60.

181

1984
The Manipulatory society

„Guru Nanak Journal of Sociology” Vol. 5: 1984 no. 1.

182

Le changement l'identité ethnique: l'impact des nouveaux arrivants sur les Canadiens-Polonais

„Recherches Sociologiques” Vol. 15: 1984 n. 2/3 s. 241-266.

183

1986
The Nature of organization

„The Polish Sociological Bulletin” 1986 no. 3/4 <75/76> s. 39-62.

184

1989
Organizational performance: exploring some critical variables

„Administrative Change” Vol. 17: 1989 n. 1: (July/Dec.), 14 s.

185

1991
Commentaire sur „Le cad dune sociologie aliénée, témoin et acteur dun changement social global” d'Adam Podgórecki

„Revue d’études Comparatives Est-Ouest”  Vol. 22: 1991 n. 4: (Déc.)  s. 159-161. 

187

Civic culture and consumption in Eastern Europe

„Sociologia Internationalis” Bd. 29: 1991 H.1;, s. 75-102.

188

1992
„Truncated” society: the Eastern European cases

„Crime, Law and Social Change” Vol. 18: 1992; s. 277-301.

189

1993
Aktualne problemy społeczeństwa wielokulturowego Kanady

 „Sprawy Narodowościowe: seria nowa” T. 2: 1993 z. 1 <2>.

190

Porozumienia i nieporozumienia międzyetniczne

„Sprawy Narodowościowe: seria nowa” T. 2: 1993 z. 1 <2>.

191

1998
Collection of hypotheses in the field of organization theory

„Guru Nanak Journal of Sociology” (Amritsar, India) Vol. 19: 1998 n. 2; s. 87-148.

192

1959
Wartość użytkowa nowych mieszkań w świetle doświadczeń ich mieszkańców

[w:] Zaludnienie i użytkowanie mieszkań w nowych osiedlach.- Warszawa: „Arkady”, 1959.- s. 61-139. 

50

1962
Kultura pracy zbiorowej

Warszawa: Wyd. Związkowe, 1962.- s. 93-122.

51

Socjologiczna problematyka spółdzielni pracy i spożywców w miastach

[w:] Problematyka socjologiczna spółdzielczości: materiały z konferencji w dniu 23.V. 1962 r./ [aut.: Jan Boniuk, Jan Szczepański et al.]; Naczelna Rada Spółdzielcza. Spółdzielczy Instytut Badawczy.- Warszawa: Zakł. Wyd. CRS, 1962.- s. 19-24.

Tamże: [Odp. referenta na gł. w dysk.] (s. 45-46).

Tamże: [Tezy ref.], pt.: Socjologiczna problematyka spółdzielni pracy i spożywców w miastach (s. 51-61).        

52

1964
Przydatność prakseologicznej aparatury pojęciowej dla teorii systemów społecznych

Przydatność prakseologicznej aparatury pojęciowej dla poszczególnych dyscyplin naukowych: [praca zbiorowa]/ [aut.:] Tadeusz Kotarbiński [et al.]; [Polska Akademia Nauk. Biuro Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych].- Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1964.- s. 61-124.- (Wydawnictwa Szkoleniowe Biura Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych PAN).

Ref. wygłoszony na konf. poświęconej prakseologii, Jabłonna, czerwiec 1964 r.

53

1967
Kształtowanie się socjalistycznego modelu stosunków przemysłowych

Kazimierz Doktór, Maria Hirszowicz, Jolanta Kulpińska, Aleksander Matejko; [w:] Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa; red. Maria Hirszowicz; III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny W Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967.- s. 5-47.- (III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny; z. 1).

54

Socjologiczne aspekty zespołowej pracy twórczej

Aleksander Matejko// In: Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa/ pod red. Marii Hirszowicz; III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny W Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967.- S. 141-147.- (III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny; z. 1).

Toż: przedr. // In: Materiały z konferencji instytutów resortowych, Karpacz, 10-12 września 1964.- Warszawa 1965.- S. 64-104.

Toż: przedr. fragm.// In: „Studia Socjologiczne” 1963 nr 3 s. 201-217.

55

1968
Przydatność socjotechniczna analizy strukturalno-funkcjonalnej zakładu pracy

[w:] Socjotechnika: praktyczne zastosowania socjologii: praca zbiorowa; red. Adam Podgórecki.- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1968.- s. 111-164.

56

Podstawy twórczego stosunku do pracy i nauki

[w:] Kształcenie zawodowe: problematyka i przegląd badań: praca zbiorowa.- Warszawa: Państ. Wyd. Szkolnictwa Zawodowego, 1969. - s..45-59.- (Biblioteka Kształcenia Zawodowego/ pod red. Tadeusza Nowackiego).

Ref. z konf. zorganizowanej przez Zakład Kształcenia Zawodowego Inst. Pedagogicznego w warszawie w końcu 1966 r.

57

1970
Socjalizacja w zespole pracy twórczej

[w:] Socjotechnika: jak oddziaływać skutecznie?; red. nauk. Adam Podgórecki.- Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1970.- s. 400-425.

58

Newspaper staff as a social system

[w:]: Media sociology; J. Tunstall (red.).- London: Constable, 1970.- s. 168-180.

59

1989
The oppositional experience of the Polish blue-collar workers and its validity for the rest of the Soviet bloc

[w:] The Soviet Union and the challenge of the future. Vol. 2: Economics and society; red. Alexander Shtromas, Morton A. Kaplan.- New York: Paragon House, 19989.- s. 566-599.- (A PWPA Book - A Professors World Peace Academy Book).

60

1990
The sociotechnical consulting

[w:] Dilemmas of effective social action; Jerzy Kubin; Polish Sociological Association. Research Committee on Sociotechnics.- Warsaw: Pol. Sociol. Assoc., 1990.- s. 212-237.

61

1952

„Przegląd Zagadnień Socjalnych” r. 2 <26>: 1952 nr 1/2 s. 91-92.

Z książki: DANIELAK Zofia: O przestępczości nieletnich; Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1951.

215

1953

„Przegląd Zagadnień Socjalnych” r. 3 <27>: 1953 nr 1 s. 57-59.

Z książki: BATAWIA Stanisław: Społeczne skutki nałogowego alkoholizmu w świetle badań środowiskowych 100 rodzin nałogowych alkoholików.- Warszawa: Państ. Zakł. Wyd. Lek., 1951.

216

1958

[rec.]/ A. Matejko.- „Przegląd Socjologiczny” T. 12: 1958 s. 372-375.

Z książki: ZUBRZYCKI Jerzy: Polish immigrants in Britain: a study of adjustment.- Haga 1956.

217

„Przegląd Socjologiczny” t. 12: 1958 s. 372-375.

Z art.: HERTZ Aleksander: Dwie emigracje.- „Kultura” (Paryż) 1956 nr 5 <103>.

218

„Przegląd Socjologiczny” t. 12: 1958 s. 372-375.

Z książki: GIRARD Alain, STOETZEL Jean: Francais et immigrés: lattitude Francaise ladaption des Italiens et des Polonais.- Paris 1953.

219

„Przegląd Socjologiczny” t. 12: 1958 s. 372-375.

Z książki: Francais et immigrés: nouveau documents sur ladaptation.- Paris, 1954.

220

1960

„Przegląd Socjologiczny” t. 14: 1960 z. 1 s. 176-179. 

Z książki: DUBIN Robert: The world of work: industrial society and human relations.- Englewood Cliffs, 1958.

221

1961

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1961 nr 11 s. 82-88.

Z książki: Jak pracuje człowiek?: z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów.

222

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1961 nr 12 s. 76-79.

Z książki: Studia nad rozwojem klasy robotniczej: praca zbiorowa. Cz. 1/ pod red. Jana Szczepańskiego.- Łódź: Pańt. Wyd. Nauk., 1961.

223

„Studia Socjologiczne” 1961 nr 2 <2> s. 326-329.

Z książki: Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji: praca zbiorowa; pod red. Jana Szczepańskiego.- Cz. 2.- Łódź: Państ. Wyd. Nauk., 1960.

224

Polem.: SZCZEPAŃSKI Jan: W sprawie rec. pracy: „Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji”.- „Studia Socjologiczne” 1962 nr 3 s. 223-224.

225

1962

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 4 <7> s. 193-196.

Z książki: Wiedza o pracy ludzkiej; pod red. B. [Bronisława] Biegeleisen-Żelazowskiego (przy współpracy A. Bardacha).- Warszawa 1962.

226

„Studia Socjologiczne” 1962 nr 4 <7> s. 179-182.

Z książki: MARKIEWICZ Władysław: Społeczne procesy uprzemysłowienia: kształtowanie się zakładów produkcyjnych w konińskim rejonie górniczo-energetycznym.- Poznań 1962.

227

„Przegląd Socjologiczny” t. 16: 1962 z. 2 s. 179-181. 

Z książki: The social theories of Talcott Parsons; Max Black (ed.).- Englewood Cliffs, 1961.

228

„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1962 nr 3 s. 93-96.

Z książki:  Struktura robotniczej załogi w jednej z fabryk warszawskich: socjologiczne studium monograficzne: praca zbiorowa; pod kier. Jerzego Piotrowskiego.- Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1961.- (Materiały do Studiów i Badań; z. 36).- Na prawach rękopisu.- Powiel.

229

1963

Normy prawne a życie społeczne.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 7: 1963 nr 3 s. 144-147.

Z książki: PODGÓRECKI Adam: Socjologia prawa.- „Wiedza Powszechna”, 1962.- (Sygnały).

230

„Praca i Zabezpieczeni Społeczne”1963 nr 2.

Z książki: KOWALEWSKA Salomea: Psycho-społeczne warunki pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym.

231

„Studia Socjologiczne” 1963 nr 1 <8> s. 255-259.

Z książki: PIETRASIŃSKI Zbigniew: Sprawne kierownictwo.- Warszawa 1962.

232

1964

„Praca i Zabezpieczeni Społeczne” 1964 nr 11.

Z książki: ZWEIG F.: The Work in an affluent society: family life and industry.

233

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” r. 26: 1964 z. 1 s. 355-360.

HOCHFELD Julian: Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa.- Warszawa 1963. z. 1 s. 355-360

234

„Studia Socjologiczne” 1964 nr 2 <13> s. 272-279.

Z książki: SZCZEPAŃSKI Jan: Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1963.

235

„Studia Socjologiczne” 1964 nr 2 <13> s. 292-294. 

Z książki: ZABOROWSKI Zbigniew: Psychologia społeczna a wychowanie.- Warszawa: Państ. Zakł. Wyd. Szk., 1962.

236

„Studia Socjologiczne” 1964 nr 4 <15> s. 281-285.

Z książki: WALLIS Aleksander: Artyści - plastycy: zawód i środowisko.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1964.   

237

„The Polish Sociological Bulletin” 1966 no. 2 <14> s. 165-167.

Z książki: WALLIS Aleksander: Artyści - plastycy: zawód i środowisko.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1964.   

238

1965

„Kultura i Społeczeństwo” 1965 nr 2 s. 186-189.

Z książki: JAROSIŃSKA Maria: Adaptacja młodzieży wiejskiej do klasy robotniczej.- Wrocław, 1964.

239

„Polish Perspectives” 1965 nr 2 s. 79-81 + w mut. jęz. fr.

Z książki: JAROSIŃSKA Maria: Adaptacja młodzieży wiejskiej do klasy robotniczej.- Wrocław, 1964.

240

„Studia Socjologiczne” 1965 nr 1 <16> s. 312-315.

Z książki: ZIOMEK Maksymilian J.: Absencja w pracy. Warszawa 1964.

241

A. Matejko, Joanna Matejko.- „Studia Socjologiczne” 1965 nr 4 <19> s. 280-284.

Z książki: WOSKOWSKI Jan: O pozycji społecznej nauczyciela.- Łódź 1964.

242

„Polish Perspectives” 1965 nr 1 s. 79-81; także w mut. franc.: „Perspectives Polonaises”.

Z książki: WOSKOWSKI Jan: Nauczyciele szkół podstawowych z wyższym wykształceniem w szkole i poza nią.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1965.

243

„Studia Socjologiczne” 1965 nr 2 <17> s. 302-306.  

Z książki: BIEGELEISEN-ŻELAZOWSKI Bronisław: Zarys psychologii pracy.- Warszawa 1964.

244

„Zagadnienia Naukoznawstwa” t. 1: 1965 z. 2/3 s. 280-283.

Z książki: BARBER Bernard, HIRSCH W.: The sociology of science.- New York, 1962.

245

1967

„Kultura i Społeczeństwo” t. 1967 nr 3 s. 217-220.

Z książki: WALUK Janina: Praca i płaca kobiet w Polsce.- Warszawa: „Książka i Wiedza” , 1965.- (Biblioteka Nauki o Pracy).

246

„Studia Socjologiczne” 1967 nr 3 <26> s. 282-286.

Z książki: SZARFENBERGOWA Jadwiga: Materiały do charakterystyki zawodu i pozycji społecznej architektów: fragmenty opracowanych badań.- Wrocław 1966.

247

„Studia Socjologiczne” 1967 nr 2 <25> s. 293-300.

Z książki: System społeczny przedsiębiorstwa: wybór tekstów; pod red. Jolanty Kulpińskiej i Adama Sarapaty.- Warszawa 1966.

248

„Studia Socjologiczne” 1967 nr 2 <25> s. 293-300.

Z książki: Człowiek w organizacji przemysłowej: socjologiczna monografia zakładu przemysłowego; pod red. Marii Hirszowicz.- Warszawa 1965.

249

„Studia Socjologiczne” 1967 nr 2 <25> s. 317-321.

Z książki: KOŹMIŃSKI Andrzej K.: Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych: studium z socjologii kierownictwa.- Warszawa 1966.

250

„Studia Socjologiczne” 1967 nr 4 <27> s. 331-334.

Z książki: BIEŃKOWSKI Władysław: Problemy teorii rozwoju społecznego.- Warszawa 1966.

251

„Studia Socjologiczne” 1967 nr 2 <25> s. 293-300.

Z książki: WACŁAWEK Juliusz: Kształtowanie socjalistycznych stosunków międzyludzkich w zakładzie przemysłowym: próby i doświadczenia: przyczynek do opracowania zakładowego programu humanizacji pracy.- Warszawa 1965.

252

 „The Polish Sociological Bulletin” 1967 no. 2 s. 113-115.

Z książki: SZCZEPAŃSKI Jan: Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1963.

253

„Zagadnienia Naukoznawstwa” t. 3: 1967 z. 1 s. 132.

Z książki: BATES R. S.: Scientific societies in the United States.

254

„Zagadnienia Naukoznawstwa” T. 3: 1967 z. 1 s. 133.

Z książki: Essays on creativity in the sciences.

255

1968

„Studia Socjologiczne” 1968 nr 1 <28> s. 174-182.

Z książki: STOJAK Antoni: Studia nad załoga Huty im. Lenina.- Wrocław 1967.

256

„Studia Socjologiczne” 1968 nr 3/4 <30/31> s. 461-465.

Z książki: ZABOROWSKI Zbigniew: Podstawy wychowania zespołowego.- Warszawa 1967.

257

„Studia Socjologiczne” 1968 nr 1 <28> s. 174-182.

Z książki: DYONIZIAK Ryszard: Społeczne uwarunkowania wydajności pracy: próba analizy na tle funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu społecznego. - Warszawa 1967.

258

„Studia Socjologiczne” 1968 nr 1 <28> s. 205-207.

Z książki: LIJEWSKI Teofil: Dojazdy do pracy w Polsce.- Warszawa 1967.

259

„Studia Socjologiczne” 1968 nr 1 <28> s. 174-182.

Z książki: GAŁDZICKI Zygmunt: Pracownicy przedsiębiorstwa elektronicznego: studium socjologiczne załogi Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO.- Wrocław 1967.

260

„Studia Socjologiczne” 1968 nr 3/4  <30/31> s. 452-454.

Z książki: KORTAN Jerzy: Wewnątrzzakładowy podział pracy i jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne.- Warszawa 1967.

261

LIŻEWSKA Marzenna.- Podwójna rola społeczna kobiety: rodzinna i zawodowa: [praca mgr]; (Uniw. Warsz., Instytut Socjologii. Wydz. Nauk Społecznych, 1968).

278

1969

 „Studia Socjologiczne" 1969 nr 1 <32> s. 264-266.

Z książki: SZŁAPCZYŃSKI Józef Klemens: Zarząd szkołą wyższą w Polsce Ludowej.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1968.

262

„Studia Socjologiczne” 1969 nr 1 <32> s. 259-261.

Z książki: MICHOŃ Ferdynand: Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym.

263

1971

 „American Sociological Review” Vol. 36: 1971 no. 5: October, p. 939.

Z książki: SZCZEPAŃSKI Jan: Polish society.- New York: Random House, 1970.

264

Dialog o Polsce.- „Kultura” (Paryż) 1971 nr 4 <283> s. 96-106.

Z książki: SZCZEPAŃSKI Jan: Polish society.- New York: Random House, 1970.

265

Historia naturalna polskiego naukowca.- „Kultura” (Paryż) 1971 nr 5 <284> s. 100-106.

Z książki: MAZUR Marian: Historia naturalna polskiego naukowca: [cybernetyka].

266

1972

Rozważania o Kraju i rodakach.- „Kultura” (Paryż) 1972 nr 6 <297> s. 70-74.

Z książki: SZCZEPAŃSKI Jan: Rozważania o Rzeczypospolitej.- Warszawa 1971.

267

1991

Polska - Kanada: ryzyko porównań.- „Kultura i Społeczeństwo” t. 35: 1991 nr 3 s. 189-191.

Z książki: National survival in independent societies: social change in Canada and PolandRaymond Breton, Gilles Houle, Gary Caldwell, Edmund Mokrzycki, Edmund Wnuk-Lipiński (eds.).- Ottawa: Carleton Univ. Press, 1990.

268

Polska - Kanada: ryzyko porównań.- „Kultura i Społeczeństwo” T. 35: 1991 nr 3 s. 189-191.

Z książki: National survival in independent societies: social change in Canada and Poland; Raymond Breton, Gilles Houle, Gary Caldwell, Edmund Mokrzycki, Edmund Wnuk-Lipiński (eds.).- Ottawa: Carleton Univ. Press, 1990.

269

 „Sisyphus: sociological studies” Vol. 7: 1991 s. 175-178.-( „Challenges to pluralism in Eastern Europe").

Z monogr. nr czas.: East Europe: where from, where to?; Arien Mack and György Bence (eds.).- “Social Research” Vol. 57: 1990 no. 2.

270

1998

Organization theory and design.– “Guru Nanak Journal of Sociology” (Amritsar, India) Vol. 19: 1998 no. 1 p. 129-134.

Rec. z: DAFT Richard L.: Organization theory and design.– 6th ed.– Cincinnati, Ohio: South-Western College Publ., 1998; FIELD Richard H. G.: Human behaviour in organizations: a Canadian perspective.– 2nd ed.-  Scarborough, Ont.: Prentice Hall, 1998.

271

1999

Rozmawialiśmy o przyzwoitości: Aleksander Matejko (1924-1999): [nekr.]/ Bronisław Misztal.- "Rzeczpospolita" 1999 nr 206 s. A 11.

286

2000

 „International Sociology” V. 15: 2000 no. 1, p. 131-133.

Z książki: DOMAŃSKI Henryk: Na progu konwergencji: stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.- Warszawa: IFiS PAN, 1996.

272

 In memoriam Alexander Matejko: (21 July 1924-27 August 1999); Edward Możejko.-  „Canadian Slavonic Papers” Vol. 42: 2000 nr 4.

Toż: przedr. z drobnymi uściśleniami faktogr., pt.: Aleksander Matejko; Edward Możejko; [w:] Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim: fragmenty historii; zebrał, oprac. i w całość ułożył Antoni Sułek; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2007.– s. 439-441.- Toż: [Wyd. 2, zm.].- 2012.- s. 448-450.

290

1956
Jak pojmować spółdzielczość?

„Życie Gospodarcze” 1956 nr 25: (z 31 grudnia).

196

1959
Socjologia na usługach przemysłu

„Przegląd Kulturalny” 1959 nr 27.

197

Rola ekspertów w przemyśle amerykańskim

„Życie Gospodarcze” 1960 nr 3.

198

Kłopoty majstra amerykańskiego

„Życie Gospodarcze” 1959 nr 32.

199

1960
Specjaliści w przemyśle USA

„Życie Gospodarcze” 1960 nr 3.

200

Pierwsza praca młodego inżyniera: stosunki społeczne w przedsiębiorstwie

„Życie Gospodarcze” 1960 nr 49 s. 1, 4.

201

Kierownicy fabryk brytyjskich

„Życie Gospodarcze” 1960 nr 23 s. 7.

202

Kultura techniczna - to część składowa kultury ogólnej

„Kultura i Życie” 1960 nr 7 s. 2-4,; nr 9 s. 6,7.

203

Wstępny staż: ważny element kształtowania młodych kadr technicznych

„Przegląd Techniczny” 1960 nr 50 s. 4-5.

204

1961
Perspektywy współpracy socjologów z praktykami przemysłowymi

„Kultura i Życie” 1961 nr 1 s. 8-9.

205

Automatyka - ludzie

„Polityka” r. 5: 1961 nr 39 s. 4.

206

Kariera zawodowa młodego inżyniera

„Przegląd Techniczny” 1961 nr 31 s. 8.

Art. oparty na badaniach w 6 zakładach przemysłowych, wykonanych przy współpr. A. Grzelakowej.

207

Inżynier i zwierzchnik

„Życie Gospodarcze” 1961 nr 28 s. 4-5, il.

208

1963
Socjologia w służbie menażerów: [w Stanach Zjednoczonych]

„Polityka” r. 7: 1963 nr 5 s. 7.

209

1964
Hutnicy w oczach socjologa

„Życie Gospodarcze” 1964 nr 9 s. 10.

210

[gł. w dysk.] A. Matejko: Ciekawa dyskusja [o humanizacji pracy]

Ciekawa dyskusja: [o humanizacji pracy]; wypow.: j. [Józef] Barski, Z. [Zygmunt] Bauman, L. Arabski, J. Targowski, A. [Adam] Sarapata, Z. [Zbigniew] Pietrasiński, J. [Jan] Strzelecki, A. [Aleksander] Matejko, J. [Jan] Górski.- „Wiedza i Życie” r. 32: 1964 nr 8 s. 378-380 [całość dysk.].

213

1967
[gł. w dysk.] Socjologiczne problemy industrializacji w Polsce Ludowej

[gł. w dysk.] [w:] Socjologiczne problemy industrializacji w Polsce Ludowej; pod red. Jana Szczepańskiego; III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku.- Warszawa: Państ. Wyd. Nauk., 1967.- s. 173-179.- (III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny; z. 2).

214

1981
Wyznania socjologa

„Kierunki” (Warszawa-Kraków) 1981 nr 35 s. 4.

211

Tradycja inteligencka

„Życie Literackie” (Kraków) 1981 nr 18 s. 1, 9.

212

1964

HOSER Jan.- Postawy zawodowe inżynierów w stosunku do roli specjalisty i zarządzającego w przemyśle: [praca mgr]; (Uniw. Warsz., Wydz. Filozoficzny, 1964). 

273

1965

CICHOMSKI Bogdan.- Psychosocjologiczna analiza czynników wyznaczających pracę twórczą naukowców: wyniki badań sondażowych nad warunkami pracy twórczej doktorantów w instytutach naukowo-badawczych: [praca mgr]; (Uniw. Warsz., Wydz. Filozoficzny, 1965).

274

MARTYNOWICZ Elwira.-'Społeczne skutki postępu technicznego w świetle badań współczesnych socjologów francuskich: [praca mgr]; (Uniw. Warsz., Wydz. Filozoficzny, 1965).

275

1968

GAŁĄZKA Józef.- Humanistyczne aspekty spółdzielczych wspólnot pracy: [praca mgr]; (Uniw. Warsz., Instytut Socjologii. Wydz. Nauk Społecznych, 1968).

276

GOŁOWACZ Bożenna.- Przełożony i podwładny: analiza prac seminaryjnych Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu: [praca mgr]; (Uniw. Warsz., Instytut Socjologii. Wydz. Nauk Społecznych, 1968).

277

1971

Polem.: STROBEL Georg W.: List do redakcji.- „Kultura” (Paryż) 1971 nr 11 <290> s. 158-159.

282

Wolszczyzna: [dot. Jana Wolskiego, ekonomisty i spółdzielcy]

„Kultura” (Paryż) 1971 nr 1/2 <280/281> s. 25-47.

193

1972

Repl.: MATEJKO A.- „Kultura” (Paryż) 1972 nr 3 <294> s. 156-157.

283

Repl.: HIRSZOWICZ Maria: List do redakcji.- „Kultura” 1972 nr 3 <294> s. 152.

284

1980
Człowiek dobrego czynu: [Czesław Czapów]

„Związkowiec” (Toronto) 1980 nr: z 12 maja.

Toż: przedr. [w:] Czesław Czapów: 1925-1980: świadectwa trzech pokoleń; teksty zebrała, oprac. oraz całość zred. Wanda Kaczyńska; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.- Warszawa: Uniw Warsz. IPSiR, 2003.– s.57-60. 

Toż: „Kultura” (Paryż) 1980 nr 6 <393> s. 125-128.

194

1999

Aleksander Matejko: (1924-1999): [nekr.].- „Informacja Bieżąca/ PTS” 1999 nr 59: (z października) s. 4 okł. 

285

Gdański epizod Aleksandra Matejki/ Marek Latoszek.- „Informacja Bieżąca PTS” Nr 59: 1999 s. 26-27.

287

Ossowscy w komunistycznej Polsce: po prostu ludzie dobrzy i mądrzy

Wątki polityczne w pracach Marii i Stanisława Ossowskich: praca zbiorowa; pod red. Olgierda Sochackiego; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych.– Gdańsk: Gdań. Tow. Nauk., 1999.- s. 143-150.

195

1971

O moich byłych władcach: [wspomn.]

„Kultura” (Paryż) 1971 nr 9 <288> s. 81-92.

279